Άρθρο 01 – Σκοπός

Με το παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS), ελεύθερων ή προσδεδεμένων (free or tethered) στο ATHINAI FIR / HELLAS UIR.
Επίσης καθορίζονται οι κυρώσεις για τις περιπτώσεις πτήσεων από Συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτελούνται χωρίς την τήρηση των αναφερομένων προϋποθέσεων ή την εξασφάλιση των απαιτουμένων εγκρίσεων.

 • ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις – προτάσεις επί του κανονισμού ΣμηΕΑ

  Η Οικοανάπτυξη Α.Ε παρέχει υπηρεσίες εφαρμοσμένης τηλεπισκόπισης στη Γεωργία. Ως μέσα για τη λήψη τηλεπισκοπικών δεδομένων χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες κα πρόσφατα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ΣμηΕΑ (UAS). Τα τελευταία παρέχουν τη δυνατότητα (πέραν της πολύ υψηλής χωρικής και φασματικής ανάλυσης) την κατά παραγγελία και σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση – παρακολούθηση καλλιεργειών αλλά και την παραγωγή/ απεικόνιση φασματικών δεικτών χρήσιμων για την παραγωγική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη, (ΣμηΕΑ) σταθερής πτέρυγας βάρους με όλα τα παρελκόμενα (RGB ή /και πολυφασματικοί αισθητήρες) μικρότερό του ενός (1) kg.
  Πρόκειται για το μοντέλο e-Bee Ag της Sensefly. Το συγκεκριμένο μοντέλο επιλέχθηκε με γνώμονα τόσο τις τεχνικές και επιχειρησιακές του δυνατότητες όσο και της προδιαγραφές ασφάλειας πτήσης που διαθέτει.
  Το χαμηλό του βάρος (< 1kg), η αποσπόμενες πτέρυγες και έλικα, η θέση της έλικας στο πίσω μέρος και μεταξύ των πτερύγων και το υλικό κατασκευής από αφρώδες υλικό καθιστούν το μέσο αυτό πρακτικά ακίνδυνο σε περίπτωση πρόσκρουσης.
  Όσον αφορά τη χρήση του, η Οικοανάπτυξη χρησημοποιεί το συγκεκριμένο μέσο τα τελευταία δύο χρόνια με απόλυτη ασφάλεια έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από 200 πτήσεις. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται πάνω από αγροτικές εκμεταλλεύσεις (ορυζώνες, αμπελώνες, ελαιώνες κλπ.) πάντα σε σύμφωνη γνώμη με τους ιδιοκτήτες παραγωγούς και κάτω από το ύψος των 400 ποδών.
  Η πτήση σε απόσταση οπτικής επαφής σχεδιάζεται σε υπολογιστή μέσω ειδικού λογισμικού και εκτελείται αυτόματα μέσω εξομοιωτή πτήσης και είναι απόλυτα ελεγχόμενη από τον σταθμό εδάφους με δικλείδες ασφαλείας για την άμεση προσγείωση ή την αλλαγή του σχεδίου πτήσης σε περίπτωση ανάγκης.
  Με βάση τις πτητικές δυνατότητες του μέσου και των αισθητήρων που φέρει, η εταιρεία μας προσφέρει σε παραγωγούς-αγρότες, συνεταιρισμούς κλπ. υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης, διαχείρισης πρόληψης και πρόγνωσης ασθενειών, συγκομιδής, απόδοσης, άρδευσης, λίπανσης κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι απαραίτητο να παρέχονται σε αυστηρά επιλεγμένο και πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της κάθε καλλιέργειας.
  Η εταιρεία μας εκτιμάει ότι η ύπαρξη ενός κανονιστικού πλαισίου για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ είναι απαραίτητη, τόσο για την διασφάλιση της νομιμότητας όσο και της ασφάλειας των πτήσεων. Είναι όμως εξίσου απαραίτητο για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και του επαγγελματισμού όλων όσων θέλουν και μπορούν να εκμεταλλευτούν επαγγελματικά τις δυνατότητες που τα μέσα αυτά προσφέρουν.
  Η Γεωργία (ένας από τους ελάχιστους οικονομικούς πυλώνες της χώρας στον οποίο θα μπορούσε μια εταιρεία να επενδύσει) έχει να ωφεληθεί σημαντικά από της υπηρεσίες των ΣμηΕΑ ιδιαίτερα στους τομείς εξοικονόμησης εισροών, πιστοποίησης ποιότητας, ιχνηλασιμότητας, πρόβλεψη παραγωγής και ασθενειών.
  Όμως όπως κάθε νέα τεχνολογία, κι αυτή χρειάζεται συστηματική προσπάθεια για να εισαχθεί σε έναν παραδοσιακά συντηρητικό χώρο όπως αυτόν της Γεωργίας. Η προσπάθεια μάλιστα αυτήν καθίσταται δυσκολότερη κάτω από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.
  Η εταιρεία μας ως επαγγελματικός χρήστης ΣμηΕΑ στον τομέα της Γεωργίας θεωρεί απαραίτητη την δημιουργία ενός ευέλικτου κανονιστικού σχεδίου κατά χρήση που λαμβάνει υπόψη του τις σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά των ΣμηΕΑ.
  Όμως ο κανονισμός πτήσεων ΣμηΕΑ όπως τέθηκε σε διαβούλευση στις 24/05/2016 δεν φαίνεται να συνάδει τόσο με τα προαναφερόμενα όσον και με τις γενικές αρχές του κανονισμού όπως αυτές αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Αιτιολογική Έκθεση όπως π.χ. "Την ανάπτυξη του δυναμικού κλάδου των προϊόντων και των υπηρεσιών των ΣμηΕΑ, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για απασχόληση, χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατικό βάρος, τόσο για τον πολίτη όσο και για τη διοίκηση" ή "Την μη ένταξη στο περιβάλλον των επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά και την χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια λειτουργία των ΣμηΕΑ" ή "Την εύκολη, χωρίς δαπάνες καταχώρηση στοιχείων στο μητρώο και την ηλεκτρονική αποστολή μέσω διαδικτύου με χρήση τυποποιημένων εύχρηστων σχεδίων πτήσης".
  Είναι λογικό ότι όλα τα προαναφερθέντα δεν μπορούν να ισχύουν όταν:
  • απαγορεύεται η πτήση ΣμηΕΑ πάνω από πρόσωπα και κινητά / ακίνητα στοιχεία περιουσίας και σε πλευρική απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα (άρθρο 5, παρ. 3) όπου ουσιαστικά εξαιρείται ο αγροτικός χώρος από την χρήση των ΣμηΕΑ,
  • απαιτείται η ανανέωση της επαγγελματικής άδειας ανά τρίμηνο με την αντίστοιχη γραφειοκρατική διεκπεραίωση και τα αντίστοιχα παράβολα,
  • απαιτούνται καταθέσεις σχεδίων πτήσης για εργασίες που αφορούν ιδιωτικές εκτάσεις και καλλιέργειες που θα πραγματοποιηθούν με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη – παραγωγού και με ελάχιστα περιθώρια αναμονής έγκρισης στο βαθμό που ο στόχος είναι η άμεση αποτύπωση των διαδοχικών φάσεων ανάπτυξης μιας καλλιέργειας,
  • απαιτούνται διαδικασίες νηολόγησης και ταυτοποίησης μέσω συσκευών ραδιοσυχνοτήτων RFID αγνώστου συμβατότητας με τα συγκεκριμένα ΣμηΕΑ,
  • απαιτούνται από τους χειριστές πιστοποιητικά υγείας αντίστοιχων αυτών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (Class 3 Medical Fitness) μιας δραστηριότητας που απέχει “παρασάγγας” από πλευράς ευθύνης και επικινδυνότητας από τη δραστηριότητα του χειριστή ενός αγροτικού ΣμηΕΑ βάρους 800 γραμμαρίων,
  • ο κανονισμός στερείται οποιονδήποτε τεχνικών προδιαγραφών πέραν του βάρους για την κατάταξη σε ανοιχτές, ειδικές ή εξειδικευμένες κατηγορίες,

  Εν κατακλείδι είτε ενταχθεί το ΣμηΕΑ στην ανοιχτή ή ειδική κατηγορία υπάρχουν τόσα πολλά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και άδειες που μόνο εμπόδια μπορούν να φέρουν στην ορθολογική ανάπτυξη ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου επιχειρηματικό τομέα.

  Ένας κανονισμός που αφορά τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και υπηρεσιών δεν είναι δυνατόν να βγαίνει για διαβούλευση για ουσιαστικά μόνο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες χωρίς να κληθούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι ιδιωτικοί φορείς – χρήστες για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

  Θεωρούμε ότι ένα Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος με τις προδιαγραφές του e-Bee Ag για χρήση στην Γεωργία θα πρέπει να εξαιρεθεί από τον συγκεκριμένο κανονισμό, στον βαθμό που αποτελεί μία ξεχωριστή «κατηγορία χρήσης» με μηδαμινή επικινδυνότητα και πολλαπλά οφέλη για τους αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει.
  Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνιση.
  Με εκτίμηση

  Για την Οικοανάπτυξη Α.Ε.
  Γιώργος Ιατρού, Δρ
  Δ/νων Σύμβουλος

 • 8 Ιουνίου 2016, 12:18 | Γ. Πετρόγκωνας

  Ο προτεινόμενος κανονισμός αποτελεί μια πιστή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα της από 18/12/2015 τεχνικής οδηγίας της EASA, η οποία προέκυψε από τη διαβούλευση Α-ΝΡΑ 2015-10 και δεν αποτελεί κανονισμό ούτε κανονιστικό πλαίσιο. Το προτεινόμενο κανονιστικό πλαίσιο είναι δυσνόητο, αλληλοαναιρούμενο και στερείται πρακτικής εφαρμογής.

 • 8 Ιουνίου 2016, 11:24 | Α. Καββαδίας

  Ο κανονισμός, ως οδηγία δεν αφορα μελετημένο κανονιστικό πλαίσιο και αποτελεί απλή αντιγραφή της τεχνικής οδηγίας της EASA.
  Το προς διαβουλευση κείμενο στερείται οποιασδήποτε προσαρμογής και εφαρμογής, εναρμονισμένης με τη σαφέστατη διάκριση των διάφορων τύπων ΣΜηΕΑ, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το σκοπό τον οποίο υπηρετούν κατά περίπτωση. Αναρωτιέμαι αν έχει ληφθεί υπόψιν η οικονομική ζημιά και η τεχνολογική οπισθοδρόμηση στην οποία θα οδηγήσει τους διάφορους ενδιαφερόμενους κλάδους.

 • 8 Ιουνίου 2016, 10:43 | Ρηγάτος Ελευθέριος

  Γενικές παρατηρήσεις που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο άρθρο.

  1) Να προβλεφθεί η τέλεση Αγώνων με τα ΣΜηΕΑ.
  2) Να καταρτιστεί πίνακας εθελοντών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμοί – πλημμύρες – πυρκαγιές – έρευνα και διάσωση κλπ.) και σε τέτοιες περιπτώσεις να μην χρειάζεται άδεια από την ΥΠΑ για πτήσεις πάνω από περιουσίες, πρόσωπα ή περιορισμένες περιοχές, αλλά τον συντονισμό του εθελοντή να τον αναλαμβάνει ο επικεφαλής της επιχείρησης (ΕΜΑΚ – πυροσβεστική – αστυνομία κ.λ.π.)
  3) Το διάστημα των δυο μηνών μέχρι την εφαρμογή του κανονισμού, είναι εξαιρετικά μικρό για την απόκτηση αδείας χειριστή δεδομένου ότι δεν υπάρχουν καν ακόμα εκπαιδευτές ή πιστοποιημένες σχολές. Να προβλεφτεί παράταση για την απόκτησή του.
  4) Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία για την κατάθεση αδείας πτήσης (όπου χρειαστεί) από την ΥΠΑ να γίνουν πιο συγκεκριμένες και να οριστούν χρονικά περιθώρια απάντησης.
  5) Τα παράβολα που θα ζητηθούν υπέρ του δημοσίου σε κάθε διαδικασία να αποσκοπούν στην κάλυψη των εξόδων της υπηρεσίας και να μην έχουν τη μορφή εισπρακτικού χαρακτήρα για το δημόσιο ταμείο.
  6) Υποχρεωτικό διήμερο σεμινάριο με θεωρητικές γνώσεις για την ασφάλεια, τις βασικές αεροπορικές πρακτικές και εξετάσεις για τους χρήστες της των κατηγοριών CAT Α1 & CAT Α2 που πετούν για ψυχαγωγία.
  7) Πρόβλεψη για την ύπαρξη σεμιναρίου με πρόσκληση πιστοποιημένων εξεταστών από προηγμένη ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία, ώστε αδιάβλητα και πέρα από κάθε κακόπιστη κριτική, να δημιουργηθεί ένας αρχικός πυρήνας εξεταστών – εκπαιδευτών στην Ελλάδα..

 • 7 Ιουνίου 2016, 18:25 | Ηλίας Γ. Κ.

  Θεωρώ εφόσον έχει γίνει σοβαρή δουλειά για το πλαίσιο περί drones, EASA Concept of Operations for Drones, καλό θα ήταν να μην είναι αποσπασματικός ο δανεισμός απο εκεί. Όπως και να έχει, σαν κινηματογραφιστής με εμπειρία 20 ετών και ως αερομοντελιστής και χειριστής rc ελικοπτέρων αεροπλάνων και πολυκόπτερων για τα τελευταία 10 χρόνια, έχω αγωνία καταχρήν στο έαν θέλει η ΥΠΑ τελικά να υπάρξουμε σαν επαγγελματίες, να συνεργαστούμε και να υπάρξει μία αξιοκρατική αξιολόγηση και πιστοποίηση καταρχήν χειριστών και των συστημάτων φυσικά. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει ασφάλιση σε κάθε χειριστή που εκτελεί πτήσεις για εμπορική εκμεταλλευση. Η εμπειρία μου έδειξε ότι εμπορική χρήση σημαίνει πτήσεις κοντά ή και πάνω απο συγκεντρωμένο πλήθος, είτε σε μεγάλες εκδηλώσεις είτε σε μικρές σε όλη την επικράτεια.Πιθανόν εφόσον εχω επαφή και με πολιτική και Πολεμική αεροπορία, να υπάρξει και ειδική άδεια σε ορισμένους επαγγελματίες.Θα ήθελα σαν έμπειρος χειριστής να μπορέσω να αξιολογηθώ και να πιστοποιηθώ, ώστε εάν είμαι άνεργος, να μπορέσω να αξιοποιήσω το ταλέντο, την υπευθυνότητα και την εμπειρία μου σε αναζήτηση εργασίας.Εαν πρόκειται για υπάρχοντες επιχειρηματίες, καλό θα είναι να υπάρξει έλεγχος ποιός και τι πετάει ακριβώς. Διαφωνω με φοροεσπρακτικές τακτικές, θεώρηση ανα 3μηνο κλπ, θα ήθελα κατι πιο μακροχρόνιο και σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας. Θεωρω τα μικρά μοντέλα έως 1.5kgr εφόσον πρόκειται για χομπου, θα πρέπει να αντιμετωψπιστούν όπως κάθε συνηθισμένο αερομοντέλο και να υπάρξει πιθανον συμβολή των κατά τόπους αερολεσχών στην ενημέρωση των πολιτών.Επειδή όμως σε μία χώρα κρίσης και αναζήτησης της επιβίωσης θα υπάρξουν πολλοί άπειροι, που αγοράζοντας απλά ένα πλαστικό τετρακόπτερο του 1.4 κιλού για παράδειγμα να θελήσουν να πουλάν πτήσεις και υπηρεσίες χωρίς δισταγμό, θα πρέπει να διασφαλιστεί το ποιος και που θα πετάει. Ισως και εδω να υπάρξει εμπλοκή αερολεσχών.

 • Σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ που τίθεται σε εφαρμογή από 13 Ιουνίου 2016, «ραδιοεξοπλισμός»: είναι το ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια εκπέμπει και/ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού, ή ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με εξάρτημα, όπως π.χ. κεραία, ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ή να λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοπροσδιορισμού.
  Συνεπώς στα drones που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού εφαρμόζεται η ως άνω οδηγία η οποία πρέπει να μνημονεύεται στο Προοίμιο του Κανονισμού.Για λόγους πληρότητας και ενημέρωσης των χρηστών θα πρέπει αρκετές από τις διατάξεις της οδηγίας να ενσωματωθούν στον Κανονισμό.
  Σημειωτέον ότι η προηγούμενη Οδηγία 1999/5/ΕΚ έχει εναρμονιστεί με το Π.Δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44 Α/2002.

 • Ο προτεινόμενος κανονισμός, αποτελεί μια πιστή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα της από 18/12/2015 τεχνικής οδηγίας της EASA. Αυτή, ως «τεχνική» οδηγία προέκυψε από τη διαβούλευση Α-ΝΡΑ 2015-10 και δεν αποτελεί κανονισμό ούτε κανονιστικό πλαίσιο.
  Φαίνεται ότι το ελληνικό κείμενο προς διαβούλευση δεν περιέχει καμία αλλαγή, βελτιστοποίηση ή προσαρμογή της τεχνικής οδηγίας της EASA. Επιπλέον, ο προτεινόμενος κανονισμός εμπλουτίστηκε από μεγάλη δόση Ελληνικής γραφειοκρατίας, Έτσι, η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που υιοθετεί τα συμπεράσματα μιας διαβούλευσης της EASA ως κανονιστικό πλαίσιο αγνοώντας το γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς. Κατά τη γνώμη μα;, το προτεινόμενο κανονιστικό πλαίσιο στερείται πρακτικής εφαρμογής. Επίσης είναι δυσνόητο και αλληλοαναιρούμενο. Πρακτικά φρενάρει μια καλπάζουσα αγορά από ευθυνοφοβία και άγνοια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αμερική η νέα ρύθμιση του αντίστοιχου πλαισίου που βρίσκεται προς έγκριση, θα επιτρέπει σε ΜηΕΑ κάτω του 1.5Kg να ίπτανται ακόμη και σε αμιγώς αστικό περιβάλλον.

 • 7 Ιουνίου 2016, 10:24 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ

  Είμαι πτυχιούχος Πολυτεχνείου, αερομοντελιστής από το 1986 (30 έτη) και αφιέρωσα πάνω από 6 ώρες να διαβάσω τον Κανονισμό τουλάχιστο 3 φορές ολόκληρο και δεκάδες φορές ξανά και ξανά συγκεκριμένα σημεία για να μπορέσω να καταλάβω τι εννοεί. Δυστυχώς και πάλι σε δεκάδες σημεία ΔΕΝ καταλήγεις σε «ασφαλές» συμπέρασμα τι επιτρέπεται και τι περιορισμοί υπάρχουν. Δεκάδες ασάφειες, λάθη επί λαθών αλλά τα συμπεράσματα κατά την άποψη μου είναι τα ακόλουθα:
  1) Εισάγεται ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ περιοριστικές διατάξεις και απίστευτη γραφειοκρατία (πολλές φορές και ανεφάρμοστη) απλά και μόνο για να εισπραχθούν κάποια παράβολα ή να περιοσριστεί (σκόπιμα;;;) η δυνατότητα πτήσεων. .
  2) Ο συγκεκριμένος κανονισμός θα καταστήσει ματά βεβαιόητας το 95% (για να μην πω πρακτικά το 99,9%) των ιδιοκτητών ΣμηΕΑ «ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ» !!! Για να πετάξει κάποιος για 20 λεπτά το μήνα για παράδειγμα ένα τετρακόπτερο των 30€ ή έστω των 100€ ή 200€ (πχ Cheerson CX20, DJ Phantom II, Walkera X350) θα υποβληθεί κανείς σε όλη αυτή την ταλαιπωρία και τις διαδικασίες; Η θα το πετάξει στα σκουπίδιά; Απίστευτη λογική σε ένα απίστευτο κράτος που δεν αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις. .
  3) Το σκεπτικό απαγόρευσης πτήσεων πάνω από πρόσωπα ή κινητά και ακίνητα και η υποχρεωτική ασφάλιση (ακόμα και για τα παιχνίδια..) είναι απίστευτες εμπνεύσεις ανθρώπων που ΔΕΝ έχουν πετάξει ποτέ τους ούτε χαρταετό! Πολύ περισσότερες γλάστρες έχουν πέσει από μπαλκόνια και έχουν σπάσει αυτοκίνητα, χιλιάδες τροφικές δηλητηριάσεις συμβαίνουν σε εστιατόρια το χρόνο, συγκρούσεις με ποδήλατα, ατυχήματα πάσης φύσεως ΑΛΛΑ δεν υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση σε τίποτε από τα παραπάνω!!! Τουλάχιστο η εφαρμογή να υφίσταται ΜΟΝΟ για επαγγελματική εκμετάλευση και πάλι υπό ρεαλιστικές προϋποθέσεις που ασφαλώς δεν ορίζει ο κανονισμός.

 • 4 Ιουνίου 2016, 13:41 | Κοσμάς

  Έχετε αγγίξει αν δεν την ξεπεράσατε κιόλας την υπερβολή. Δεν αποτελούν τα μικρά μοντέλα μας απειλή για κανέναν. Είδαμε να πέφτουν αεροπλάνα από «αεροπειρατή» πιλότο, από κοιμησμένο πιλότο, από ελλειπή συντήρηση ή ανεπάρκεια σωστών ανταλλακτικών. Αλλά από τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο δεν είδαμε ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί μας κηνυγάτε λοιπόν; Προς τι ο καθορισμός τόσο «σφιχτών» κανονισμών και μάλιστα σε έναν χώρο που διατεινόμενοι οτι νοιάζεστε για την ασφάλεια άνετα θα μπορούσατε απλά να απευθυνθείτε στις αερολέσχες και να μάθετε για όποιον από μας πετάει τηλεκατευθυνόμενα (σαν μοντελιστής με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια δε μου αρέσει ο όρος drone, δεν είναι drone αυτά). Μήπως είδατε οτι μπορεί το κράτος να έχει κέρδη και θεωρήσατε οτι με τις άδειες, τα παράβολα και τις ανανεώσεις θα καταφέρετε να μας ξεζουμίσετε και από δω; ακόμη και αν βγάζουμε κανα φράγκο με απόδειξη παροχής υπηρεσιών τραβώντας καναν γάμο ή καμιά διαφήμιση πού είναι το πρόβλημά σας, έχετε αναρωτηθεί αν με όσα ζητάτε μπορούμε σε συνδιασμό με τα έξοδα απόκτησης και συντήρησης που απαιτούνται να ανταπεξέλθουμε με τα λίγα παραπάνω που βγάζουμε για να πληρώνουμε στο όριο τις υποχρεώσεις μας; δε θα πω άλλα γιατί νομίζω οτι για μια ακόμη δε θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις μας. Αλλά κάνω έκκλιση αν πραγματικά ζείτε στην ελληνική πραγματικότητα μην εφαρμόσετε αυτόν τον κανονισμό. Δεν είναι ρεαλιστικός για την Ελλάδα. Αφήστε μας να ανασάνουμε με τα όποια ελάχιστα μέσα και ιανότητες μας έχουν απομείνει. Και αν θέλετε έστω κάποιον έλεγχο απευθυνθείτε στις αερολέσχες που μας γνωρίζουν και πάνω κάτω ξέρουν ποιος από μας είναι ευσυνείδητος στο χειρισμό τους και μπορούν να προβούν σε παρατηρήσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν παραβαστικότητα ή κίνδυνο από τις πτήσεις τους.

 • Hello,

  we are running a European research project on the ethical and legal problems Do-It-Yourself technologies, esp. 3D printing, in Thessaloniki. This includes self-made drones and other flying objects. We would thus be happy to consult on these issues in detail.

  See http://www.didiy.eu/ethics & http://www.sophia.de

  Φιλικά

  Βίνσεντ

 • 26 Μαΐου 2016, 20:41 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  πρέπει πρώτα να καταλάβουμε την έννοια «drone»
  1) σαν drone δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μόνο το πολυκοπτερο μοντέλο ( με παραπάνω από μια κινητήρια μηχανή) drone ονομάζεται όπως και στο εξωτερικό κάθε ιπτάμενη συσκευή ως επί το πλήστον αεροπλάνο η οποία μπορεί να κατευθυνθεί από απόσταση όχι όμως απο σταθερό σημείο άλλα με προκαθορισμένα σημεία η αλλιώς waypoint τα οποία φορτώνονται από πριν απογειωθεί μέσο ηλεκτρονικού υπολογιστή άλλα και στην πορεία με την βοήθεια δορυφορικών συστημάτων από πριν την απογείωση και να στείλει εικόνα από μακριά.
  Αρία σαν drone μπορούμε να κατατάξουμε λάθος βέβαια και τα αεροπλάνα ελικόπτερα με κάμερες που κάνουν την ιδια εργασια με τα πολυκόπτερα τα οποία αεροπλάνα έχουν πολλαπλάσια αυτονομία σε σχέση με τα πολυκόπτερα λόγω αεροδυναμικής του φτερού τους.
  Επίσης σαν drone μπορούμε να πούμε και το ελικόπτερο το οποίο έχει μία μόνο μηχανή και εάν εφοδιασθεί με κάμερα μπορεί να στείλει εικόνα στο σημείο από όπου το κατευθύνομαι αλλά λόγω σχεδιασμού είναι πολύ δύσκολο στον χειρισμό του και δεν ενδείκνυται γι αυτόν τον σκοπό..
  Σαν drone ακόμα μπορούμε να πούμε και το πολυκόπτερο μεγέθους παλάμης το οποίο έχει συτημα κάμερας και καταγράφει ότι βλέπει.

  Αυτά είναι όμως λάθος σαν drone μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μόνο το ιπτάμενο μοντέλο με πολύ μεγάλη αυτονομία πτήσης το οποίο μπορεί να είναι μόνο αεροπλάνο, διότι το καλύτερο πολυκόπτερο εάν το φορτώσουμε με κάμερα η αυτονομία πτήσης δεν ξεπερνάει τα 25 λεπτά, μιλάω για το καλύτερο μοντέλο που κυκλοφορεί στην αγορά.
  Αρα σαν DRONE πρέπει να καταταχθούν οι ιπτάμενες συσκευές που έχουν πολύ μεγάλη αυτονομία πτήσης απο 10 km και πάνω και έχουν την δυνατότητα ανα πάσα στιγμή να αλλάξει το σχέδιο πτήσης για πάνω από κάποιες χ τουλάχιστον ώρες η οποία είναι μόνο το μοντέλο του αεροπλάνου η και ανεμόπτερο που μπορεί με την βοήθεια του αέρα δηλαδή ανεμοπορία τα διανύσει απόσταση μέχρι και 50 χιλιόμετρα άνετα.

  Αρα κατά την γνώμη μου τα πολυκόπτερα ιπτάμενα μοντέλα με παραπάνω από μία μηχανή τα οποία τα χαρακτηρίζουν drone είναι λάθος δηλαδή δεν μπορούν να να χαρακτηριστούν σαν drone λόγω μικρής αυτονομίας πτήσης και λόγω μικρής κάλυψης σε χιλιομετρική απόσταση και λόγω ότι δεν έχουν αεροδυναμική απλά είναι κατάλληλα μόνο για σταθερά πλάνα η κινούμενα και για όπου χρειάζεται κάλυψη από ψηλά κάποιων τοπίων εκδηλώσεων κυνηματογραφικών ταινιών .

 • 25 Μαΐου 2016, 13:11 | Φώτης Μπαλαμπάνης

  Ίσως θα ήταν καλό να προστεθεί ο όρος RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), ο οποίος είναι ίσως και περισσότερο σωστός αφού ο κανονισμός για όλες τις πλατφόρμες προυποθέτει την ύπαρξη χειριστή. Έστω UAS/RPAS.

 • Παρακαλω πολυ ελατε σε επαφη με την Παννελλήνια ένωση Χειριστών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφων για περαιτερω πληροφορηση και ενημερωση. τηλ.6946028887 ευχαριστω

 • 24 Μαΐου 2016, 17:54 | ΣΤΑΘΗΣ ΓΑΖΕΠΗΣ

  Καλησπέρα η εφαρμογή μιας τέτοιας νομοθεσίας είναι λίγο λάθος.Αν κρίνουμε ότι υπάρχουν drones που απευθύνονται σε παιδια είναι δύσκολο να εγγραφούν σε μυτρωα αλλά και δύσκολα να κρίνουμε τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή κάποιας νομοθεσίας.Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των drones αλλά και ανάλογα με τη χρήση.Ναι στην καταγραφεί των drones αλλά ως εκεί.Σε λίγο θα ζητάνε και φόρο για να πετάμε ελικοπτεράκια.Ελεος.

 • 24 Μαΐου 2016, 12:05 | ekdd

  test/ekdda