Άρθρο 11 – Τήρηση Μητρώου Εκμεταλλευόμενων και Χειριστών ΣμηΕΑ

1. Ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ όλων των κατηγοριών καθώς και ο χειριστής του (των) εγγράφεται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων (Δ2) της ΥΠΑ
2. Η καταχώρηση γίνεται ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος που υποβάλλει ο εκμεταλλευόμενος και ο χειριστής ΣμηΕΑ
3. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής χρήσης του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη, κατόχου ή μισθωτή) εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νόμιμου εκπροσώπου του αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για διάπραξη ενός των αδικημάτων που αναφέρονται στην παρ.1 του Παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

  • 7 Ιουνίου 2016, 18:38 | Ηλίας Γ. Κ.

    Καλησπέρα. Σε αυτο το τομέα, θα ήθελα να υπάρχει η δυνατότητα στα πτυχία και διπλώματα να υπάρχει διαβάθμιση. Σκεπτόμενος πιθανόν άνεργους έμπειρους χειριστές που θα αναζητήσουν θέσεις εργασίας στο νέο αναπτυσσόμενο αυτό πεδίο, καλο θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα οι πιο αξιόλογοι, υπεύθυνοι και τυπικοί χειριστές να αναγνωρίζονται.
    Επίσης αλήθεια, οι κανονισμοί που προωθείτε και τα διπλώματα που τα πιστοποιήσετε έχουν ισχύ και αναγνώριση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Θα μπορώ εφόσον έχω Ελληνικό δίπλωμα χειριστή drone, να πετάω στο εξωτερικό;
    Ευχαριστώ,
    Ηλίας Γ. Κ.