Άρθρο 16 – Πιστοποιητικό εκμεταλλευόμενου ΣμηΕΑ της Πιστοποιημένης κατηγορίας- Διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού

1. Ο εκμεταλλευόμενος συστήματα ΣμηΕΑ της πιστοποιημένης κατηγορίας είναι υπεύθυνος για την λειτουργία τους. Για τον σκοπό αυτό είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει σύστημα διαχείρισης ασφαλείας (Safety Management System – SMS) το οποίο υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση (Δ2) της ΥΠΑ.
2. Ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην λειτουργία του συστήματος είναι εξοικειωμένο με την νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
3. Ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος μη-επανδρωμένων αεροσκαφών ανατίθεται σε χειριστή μη-επανδρωμένων αεροσκαφών ή σε υπεύθυνο λειτουργίας που έχουν τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό πτυχία, πιστοποιητικά και άδειες.
4. Το Πιστοποιητικό εκμεταλλευόμενου ΣμηΕΑ (ΠΕΣμηΕΑ – ROC Remote Operations Certificate) εκδίδεται από την ΥΠΑ και συμπεριλαμβάνει:
Α)Αύξοντα Αριθμό Πιστοποιητικού και ημερομηνίες έκδοσης, τροποποίησης και λήξης.
Β)Το όνομα του εκμεταλλευόμενου, τον διακριτικό τίτλο, διεύθυνση και βάση λειτουργίας.
Γ) Υπογραφή του αρμόδιου Διευθυντού της ΥΠΑ.
Δ)Περιγραφή των πτητικών λειτουργιών για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί ο εκμεταλλευόμενος.
Ε) Τύπους, αριθμό και στοιχεία νηολογίου μη-επανδρωμένων αεροσκαφών.
ΣΤ)Τύπους, αριθμό και τοποθέτηση σταθμών εδάφους.
Ζ)Περιοχές λειτουργίας.
5. Διάρκεια ισχύος του ΠΕΣμηΕΑ
Το πιστοποιητικό εκμεταλλευόμενου ΣμηΕΑ παραμένει σε ισχύ εφόσον ο εκμεταλλευόμενος συμμορφώνεται με τους όρους του και δεν έχει τροποποιηθεί, ανασταλεί ή ανακληθεί από την ΥΠΑ
6. Τροποποίηση ΠΕΣμηΕΑ
Το Πιστοποιητικό τροποποιείται μετά από αίτηση του εκμεταλλευομένου. Ο εκμεταλλευόμενος αποδεικνύει ότι έχει τις προϋποθέσεις για την τροποποιημένη λειτουργία μη-επανδρωμένων αεροσκαφών. Η ΥΠΑ μπορεί να ορίσει προσωρινούς όρους λειτουργίας μέχρι την έκδοση της τροποποιημένης άδειας.
7. Αναστολή και ανάκληση της άδειας
Το Πιστοποιητικό αναστέλλεται ή ανακαλείται με απόφαση της ΥΠΑ εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εκμεταλλευόμενος δεν πληροί της προϋποθέσεις χορήγησης του ΠΕΣμηΕΑ ή έχει παραβιάσει τους όρους ή περιορισμούς αυτού.
8. Προϋποθέσεις και απαιτήσεις που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης ασφαλείας (Safety Management System – SMS), το προσωπικό που απασχολεί ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ (χειριστές, υπεύθυνο λειτουργίας κλπ) της πιστοποιημένης κατηγορίας , τα εκπαιδευτικά προγράμματα του προσωπικού, την τήρηση αρχείων, το σύστημα διαχείρισης της συντήρησης του (των) ΣμηΕΑ καθώς και άλλα τεχνικά θέματα περιλαμβάνονται στο σχετικό Κεφάλαιο του Παραρτήματος Α που συνοδεύει τον παρόντα Κανονισμό

  • 5 Ιουνίου 2016, 21:19 | Απόστολος Δουκέλλης

    Στο Παράρτημα Α δεν γίνεται παραπομπή για την δυνατότητα χορήγησης των σχετικών πιστοποιητικών από εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ, Φορείς. Σύμφωνα με τηνTechnical Opinion Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft, παρ. 2.3.5, προβλέπεται η εξουσιοδότηση από την ΥΠΑ Qualified Entities (QEs) με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών.

    Πρόταση: Πρόβλεψη έκδοσης όλων των σχετικών πιστοποιητικών και από εξουσιοδοτημένους και αξιολογημένους από την ΥΠΑ, Φορείς συμπεριλαμβανομένων των Σχολών/Εκπαιδευτικών Κέντρων. Οι προβλέψεις των παρ. 6 και 7 του Άρθρου, συνεχίζουν να αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα της ΥΠΑ.