Άρθρο 06 – «Ανοικτή» κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category)

1. Γενικές προϋποθέσεις:
α. Ο χειριστής (remote pilot) έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ.
β. Οι πτήσεις εκτελούνται μόνο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μέγιστη μάζα κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) μικρότερη των 25 κιλών.
γ. Η πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις «απαγορευμένες περιοχές για τις πτήσεις μη επαν¬δρωμένων αεροσκαφών» αλλά και σε απαγορευμένες /περιορισμένες περιοχές (Prohibited/Restricted Areas) όπως έχουν οριστεί για επανδρωμένα αεροσκάφη, απαγορεύεται.
δ. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ίπτανται σε «Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση ΣμηΕΑ πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες περιορισμούς.
ε. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης των ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας είναι τα 400 πόδια (FT) από την επιφάνεια του εδάφους ή της μέσης στάθμης της θάλασσας.
στ. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή πτητική λειτουργία και τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης τουλάχιστον πενήντα μέτρων πλευρικά τόσο από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα καθώς επίσης από περιουσίες στο έδαφος
ζ. Τα ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας δεν επιτρέπεται να εκτελούν πτήση επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων ή σε πλευρική απόσταση μικρότερη από 150 μ.
η. Ο εκμεταλλευόμενος (ιδιοκτήτης, κάτοχος, μισθωτής-operator) και ο χειριστής (remote pilot) του ΣμηΕΑ εγγράφεται σε ειδικό Μητρώο (Ιδιοκτητών, κατόχων, μισθωτών και χειριστών ΣμηΕΑ) το οποίο τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Αεροπορικής Αρχής (ΥΠΑ/Δ2- Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων). Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τα σημεία πώλησης των ΣμηΕΑ στην Ελλάδα με τη συμπλήρωση και αποστολή από τον αγοραστή με email στην Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων ειδικού εντύπου (ηλεκτρονικής φόρμας), με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86, όπου-μεταξύ των άλλων- υποχρεωτικώς θα αναγράφονται τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, ο τύπος της συσκευής καθώς και το κατάστημα και η ημερομηνία αγοράς. H υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο βαρύνει και εκμεταλλευόμενους ( ιδιοκτήτες, κατόχους, μισθωτές) και χειριστές ΣμηΕΑ οι οποίοι προμηθεύονται το αεροσκάφος μέσω διαδικτύου ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση της αποστολής των δικαιολογητικών τους μέσω ΚΕΠ. Η αρμόδια Δ/νση ΥΠΑ/ Δ2 έχει το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων αγοράς με το κατάστημα πώλησης/ΚΕΠ.
Στην περίπτωση ιδιοκατασκευής του ΣμηΕΑ από τον εκμεταλλευόμενο, ή αγοράς μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό) θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα περιέχει μεταξύ άλλων την ημερομηνία ολοκλήρωσης κατασκευής, και τον τόπο κατασκευής του ΣμηΕΑ (εντός ή εκτός Ελληνικής επικράτειας, ηέδρα κατασκευών και τα στοιχεία του καταστήματος πώλησης των εξαρτημάτων).Στις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα συμπεριλαμβάνεται η διευκρίνιση του ιδιοκτήτη η/και του χειριστή περί της χρήσης του ΣμηΕΑ της συγκεκριμένης υποκατηγορίας για την τήρησή του σύμφωνα με το άρθρο 11 περί ειδικού μητρώου.
θ. Ο ιδιοκτήτης του ΣμηΕΑ είναι υπεύθυνος για ζημίες έναντι τρίτων, σε περίπτωση δε επαγγελματικής χρήσης, για την κάλυψη των ζημιών απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
ι. Κάθε ΣμηΕΑ φέρει σε εμφανές σημείο τοποθετημένο στη βασική δομή πινακίδιο αναγνώρισης στο οποίο αναγράφονται ο κατασκευαστής, και ο αριθμός σειράς κατασκευής ια. Ο εκμεταλλευόμενος (ιδιοκτήτης, κάτοχος, μισθωτής-operator) και ο χειριστής (remote pilot) υποχρεούται να δηλώνει αμελλητί στην αρμόδια Δ/νση ΥΠΑ/Δ2 κάθε περίπτωση απώλειας κλοπής ή καταστροφής του ΣμηΕΑ.

 • 8 Ιουνίου 2016, 13:07 | Θάνος Ράμμος

  Λόγω της λάθους κατηγοριοποίησης ακόμα και ένα ΣΜηΕΑ από το JUMBO θα χρειάζεται καταγραφή. Γραφειοκρατία – πόροι άνευ ουσίας.

 • 8 Ιουνίου 2016, 12:28 | Χρύσα Οικονόμου

  Δεν υπάρχουν προδιαγραφές για το πινακίδιο σήμανσης και δεν αναφέρεται τι θα αναγράφει το πινακίδιο σε περιπτώσης ιδιοκατασκευής. Γραφειοκρατία άνευ ουσίας.

 • 50 μέτρα είτε πλευρικά είτε ελεύθερα εφόσον υπάρχει η συνεννόηση των εμπλεκομένων προσώπων

 • Άρθρο 6 « Ανοικτή» κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category)

  στ. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή πτητική λειτουργία και τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης τουλάχιστον πενήντα μέτρων πλευρικά τόσο από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα καθώς επίσης από περιουσίες στο έδαφος

  ζ. Τα ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας δεν επιτρέπεται να εκτελούν πτήση επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων ή σε πλευρική απόσταση μικρότερη από 150 μ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Να ισχύσουν τα 50 μετρά τις στ. παραγραφου και στις δυο περιπτώσεις
  Επίσης στην (ζ) παράγραφο να επιτρέπεται η πτήση πάνω από συγκεντρώσεις πρόσωπον μόνο εάν διαθέτουν εγκατεστημένο σύστημα
  αλεξίπτωτου σε περίπτωση ανάγκης.

  Άρθρο 6 « Ανοικτή» κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category)

  η. Ο εκμεταλλευόμενος (ιδιοκτήτης, κάτοχος, μισθωτής-operator) και ο χειριστής (remote pilot) του ΣμηΕΑ εγγράφεται σε ειδικό Μητρώο (Ιδιοκτητών, κατόχων, μισθωτών και χειριστών ΣμηΕΑ) το οποίο τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Αεροπορικής Αρχής (ΥΠΑ/Δ2- Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων). Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τα σημεία πώλησης των ΣμηΕΑ στην Ελλάδα με τη συμπλήρωση και αποστολή από τον αγοραστή με email στην Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων ειδικού εντύπου (ηλεκτρονικής φόρμας), με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86, όπου-μεταξύ των άλλων- υποχρεωτικώς θα αναγράφονται τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, ο τύπος της συσκευής καθώς και το κατάστημα και η ημερομηνία αγοράς.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Να προστεθεί στο τέλος οτι να δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση αν επιθυμεί να συμμετέχει με τον εξοπλισμό του σε καταστάσεις εκτακτής ανάγκης π.χ πυρκαγιές ,ναυάγια, σεισμούς κ.α

 • 8 Ιουνίου 2016, 10:11 | Ρηγάτος Ελευθέριος

  Άρθρο 6.ζ Τα ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας δεν επιτρέπεται να εκτελούν πτήση επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων ή σε πλευρική απόσταση μικρότερη από 150 μ.

  Πρόταση: Απαγορεύεται η πτήση επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων 100 ατόμων κατ’ ελάχιστον, σε πλευρική απόσταση μικρότερη από 150 μέτρα, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά συναινούν και είναι υπό τον έλεγχο του χειριστή. Επίσης το ΣΜηΕΑ μπορεί να πετά πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων και σε ελάχιστο ύψος 20 μέτρων, εφόσον είναι ασφαλισμένο έναντι τρίτων και εφοδιασμένο με αποτρεπτικό μέσο τραυματισμού (π.χ. αλεξίπτωτο).
  – Παρατήρηση- Καλό θα ήταν το άρθρο 6ζ. Να συγχωνευτεί με το άρθρο 5.3

  Αιτιολογία: Οι πτήσεις με αποτρεπτικό μέσο τραυματισμού προβλέπονται από τον Γαλλικό κανονισμό και την κοινή λογική.

 • Θα πρέπει να καθοριστούν τα αποδεκτά τεχνικά χαρακτηριστικά (ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, ισχείς εκπομπής, συμμόρφωση με ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

 • Πρακτικά ανεφάρμοστο. Λόγω της λάθους κατηγοριοποίησης ακόμα και ένα ΣΜηΕΑ από το JUMBO θα χρειάζεται καταγραφή. Γραφειοκρατία – πόροι άνευ ουσίας. Δεν υπάρχουν προδιαγραφές για το πινακίδιο σήμανσης. Ο καθένας θα κάνει το δικό του? Σε περίπτωση ιδιοκατασκευής τι θα αναγράφει το πινακίδιο στις θέσεις Κατασκευαστή και Σειράς Κατασκευής;

 • 6 Ιουνίου 2016, 16:44 | Άκις (Ανδρέας) Θωμαΐδης

  ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 – ΕΔΑΦΙΟ η

  Η καταγραφή των ΣμηΕΑ και των προσώπων που τα κατέχουν, τα εκμεταλλεύονται ή τα χειρίζονται είναι προφανώς μία από τις βασικές επιδιώξεις του κανονιστικού πλαισίου που επιχειρείται με αυτόν τον κανονισμό. Για να είναι όμως η καταγραφή αυτή χρηστική και να διευκολύνει τόσο την υπηρεσία όσο και τους πολίτες, πρέπει να είναι απλή και ευκρινής.

  Η ιδέα της ύπαρξης ενός «ειδικού Μητρώου (Ιδιοκτητών, κατόχων, μισθωτών και χειριστών ΣμηΕΑ)», όπως περιγράφεται στο εδάφιο η, είναι συγκεχυμένη και αλληλοκαλύπτεται με άλλα μητρώα και εγγραφές διότι:

  1. Συγχέει το φυσικό (η νομικό) πρόσωπο με το αεροσκάφος. Ενώ δηλ. πρόκειται για μητρώο προσώπων, συνδέεται με τα σημεία πώλησης ή με την κατασκευή των αεροσκαφών. Ένα πρόσωπο μπορεί να είναι κάτοχος ή εκμεταλλευόμενος περισσοτέρων του ενός ΣμηΕΑ, ενώ ένας χειριστής μπορεί να μην έχει στην κατοχή του κανένα ΣμηΕΑ (μπορεί δηλ. να εργάζεται για τρίτους).

  2. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας των εμπλεκομέων στην κατοχή, εκμετάλλευση ή χρήση ενός ΣμηΕΑ καταγράφονται ήδη σε άλλα μητρώα της ΥΠΑ (οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι έχουν την υποχρέωση του άρθρου 10 να χαταχωρίσουν ή να νηολογήσουν τα αεροσκάφη τους, οι χειριστές καταχωρίζονται αυτομάτως κατά την διαδικασία αδειοδότησής τους [άρθρο 18] και οι εκμεταλλευόμενοι καταχωρίζονται επίσης αυτομάτως κατά την «έγκριση» του άρθρου 13).

  Κατόπιν τούτων προτείνεται, το εδάφιο η να διαμορφωθεί ως εξής:

  η. Τα ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας καταχωρίζονται σε ειδικό μητρώο ΣμηΕΑ της Δ/νσης Δ2 της ΥΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  Α. Το άρθρο 10 ασχολείται κατά κύριο λόγο με την Νηολόγηση των ΣμηΕΑ της «Ειδικής» και «Πιστοποιημένης» κατηγορίας. Για καλύτερη αποσαφήνιση του θέματος της καταγραφής των ΣμηΕΑ είναι σκόπιμο αυτή να περιγράφεται σε δύο ξεχωριστά άρθρα ως εξής: ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣμηΕΑ «ΑΝΟΙΧΤΗΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και ΑΡΘΡΟ 11 ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΣμηΕΑ «ΕΙΔΙΚΗΣ» ΚΑΙ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (το άρθρο 11 ως έχει, διαγράφεται).

  Β. Η 2η παράγραφος του άρθρου 7 υποννοεί ότι το «ειδικό μητρώο» περιλαμβάνει μόνον τα ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ενώ το άρθρο 10 δεν κάνει αυτήν την διάκριση.

  Γ. Έχει δικαίως εκφρασθεί μεγάλη ανησυχία από κατόχους και χρήστες τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών ως προς την ένταξη ή όχι των συσκευών τους στην κατηγορία των ΣμηΕΑ. Δυστυχώς ο παρών κανονισμός, όπως μέχρι στιγμής είναι διατυπωμένος, αδυνατεί να προσδιορίσει επακριβώς το αντικείμενο της εφαρμογής του. Προφανώς θα πρέπει να διασαφησθεί ότι ορισμένες κατηγορίες τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών και όρισμένες ομάδες χρηστών ΔΕΝ αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού αλλά υπάγονται στον «Κανονισμό Πτήσεων Αερομοντέλων» (πρβ. και σχετ. σχόλιό μας στο άρθρο 4).

 • 6 Ιουνίου 2016, 15:05 | Απόστολος Δουκέλλης

  Διόρθωση σχολίου 5 Ιουνίου 2016 20:20 (3η παράγραφος) μόνο ως προς την πιθανότητα 90% αντί 0%, όπως εσφαλμένα γράφηκε, όπως παρακάτω:

  «…..ένα drone 3 κιλών, έχει κινητική ενέργεια 200J που σημαίνει 90% πιθανότητα θανατηφόρου τραυματισμού…»

 • 6 Ιουνίου 2016, 15:57 | Απόστολος Δουκέλλης

  Διόρθωση σχολίου 5 Ιουνίου 2016 20:20 (3η παράγραφος) μόνο ως προς την πιθανότητα 90% αντί 0%, όπως εσφαλμένα γράφηκε, όπως παρακάτω:

  Αντίστοιχα, με την ίδια ταχύτητα ένα drone 3 κιλών, έχει κινητική ενέργεια 200J που σημαίνει 90% πιθανότητα θανατηφόρου τραυματισμού. ως εκ τούτου, μία ελάχιστη εκπαίδευση και αδειοδότηση κρίνεται απαραίτητη.

 • 5 Ιουνίου 2016, 20:20 | Απόστολος Δουκέλλης

  Δεν αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η συγκεκριμένη κατηγορία απαιτεί αδειοδότηση, συμπέρασμα το οποίο εξάγεται με την εις άτοπο απαγωγή σύμφωνα με Άρθρο 8 και Άρθρο 9. Ομοίως, σύμφωνα με EASA Concept of Operations for Drones, σελ. 2 δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σύγχυση διότι το Παράρτημα Α αναφέρει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης ενώ, στο Κανονισμό δεν αναφέρει το ίδιο.

  Παρ΄ όλα αυτά, ένα drone βάρους 0,8 κιλό και ταχύτητα 40 χλμ/ώρα έχει κινητική ενέργεια 50J το οποίο σημαίνει 10% πιθανότητα θανατηφόρου τραυματισμού. Αντίστοιχα, με την ίδια ταχύτητα ένα drone 3 κιλών, έχει κινητική ενέργεια 200J που σημαίνει 0% πιθανότητα θανατηφόρου τραυματισμού. ως εκ τούτου, μία ελάχιστη εκπαίδευση και αδειοδότηση κρίνεται απαραίτητη.

  Πρόταση: Η “ανοιχτή” κατηγορία απαιτεί αδειοδότηση σύμφωνα με τα ελάχιστα ποβλεπόμενα του Παραρτήματος Α.
  Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να διαγραφούν οι σχετικές εκπαιδεύσεις από το Παράρτημα Α.

 • 27 Μαΐου 2016, 19:01 | N. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ

  Στην παρ.1, εδ ε. του παρόντος αρθρου οριζεται μεγιστο υψος πτησης τα 400 ποδια «απο την επιφανεια του εδάφους, ή την Μεση Σταθμη της θάλασσας»

  Η μεση σταθμη της θαλασσας αποτελει την υψομετρική αφετηρία για τον προσδιορισμό απόλυτων υψομέτρων σε σημεια του εδαφους. Συνεπώς, αν επιθυμώ να εκτελεσω πτηση με UAS σε περιοχή με υψόμετρο 500μ (που σημαίνει ότι βρίσκομαι σε σημειο 500μ (1500ft) από την μεση σταθμη της θαλασσας , απογερευεται η πτηση (1500ft>400ft);

  Φανταζομαι ότι ο νομοθετης εννοει 400ft απο την επιφανεια των υδατων.

  Προτείνω να απαλειφθεί ο όρος «ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» και να αντικατασταθει με τον όρο «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ», προς αποφυγή παρερμηνιών

  Προτείνω για το θεμα να απευθυνθείτε σε Διπλωματουχο Αγρονόμο Τοπογραφο Μηχανικό του Υπουργείου

 • 26 Μαΐου 2016, 01:12 | Ηλίας Κ

  στ. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή πτητική λειτουργία και τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης τουλάχιστον πενήντα μέτρων πλευρικά τόσο από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα καθώς επίσης από περιουσίες στο έδαφος

  ζ. Τα ΣμηΕΑ της «ανοικτής» κατηγορίας δεν επιτρέπεται να εκτελούν πτήση επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων ή σε πλευρική απόσταση μικρότερη από 150 μ.

  – Η απόσταση ή θα είναι 50μ ή 150μ. Ο περιορισμός τον 50μ αναφέρεται και στο άρθρο 5.3.
  Αν θα πρέπει να μπει κάποιος ποιο ειδικός περιορισμός (των π.χ. 150μ) είναι ποιο λογικό να είναι για την «ανοικτή» κατηγορία αλλά για τα αεροσκάφη της υποκατηγορίας CAT Α2, (4-25 kg).
  Και όπως ανάφερα στο άρθρο 5.3, στην περίπτωση προγραμματισμένης πτήσης με την γνώση των παραβρισκομένων ο περιορισμός αυτός άρετε.

  η. Ο εκμεταλλευόμενος (ιδιοκτήτης, κάτοχος, μισθωτής-operator) και ο χειριστής (remote pilot) του ΣμηΕΑ εγγράφεται σε ειδικό Μητρώο (Ιδιοκτητών, κατόχων, μισθωτών και χειριστών ΣμηΕΑ) το οποίο τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Αεροπορικής Αρχής (ΥΠΑ/Δ2- Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων).

  – Η εγγραφή στο μητρώο θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για την περίπτωση εμπορικής χρήσης, για όλες τις κατηγορίες εκτός της CAT Α0 (<1kg).
  – Για ιδιωτική/μη εμπορική χρήση "Μίνι Συστήματος" CAT Α0 (<1kg) η εγγραφή στο μητρώο και η ΔΕΝ θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Ειδικά για μικρά συστήματα/παιχνίδια (π.χ Hubsan 104/107, JJRC H16, Syma 5C, Cheerson CX-10) ή μικρές ιδιοκατασκευές πάντα μέσα στα όρια της CAT A0.
  – Για μεγαλύτερα συστήματα (π.χ DJI Phantom, DJI Inspire, Cheerson CX-30, Walkera QR X350) και ειδικά για εμπορική χρήση η εγγραφή στο μητρώο μπορεί να είναι εφικτή.

  Για μια φορά είμαστε ποιο λογικοί και έχουμε ποιο σωστές κατηγορίες με καλό διαχωρισμό, αλλά η υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο όλων των κατηγοριών είναι υπερβολική καθώς δεν εξαιρούνται κανένας τύπος αεροσκάφους.
  Ποιο πρακτικά αν δεν γίνουν αλλαγές τότε κανένας γονιός δεν θα αγοράζει πλέον κανένα αεροσκάφος "Μίνι Συστήματος" CAT Α0 ειδικά τα πολύ μικρά (Hubsan 104, Cheerson CX-10) γιατί θα πρέπει να κάνει την υποχρεωτική εγγραφή.

 • 25 Μαΐου 2016, 20:24 | Ιωάννης Γρηγορίου

  Στο παρών άρθρο αναφέρεται στην παράγραφο 1.ε ότι το μέγιστο ύψος πτήσης για την όλη την «ανοικτή» κατηγορία είναι 400 πόδια.

  Στο επόμενο άρθρο 7 που αναλύονται οι υποκατηγορίες της «ανοικτής» κατηγορίας αναφέρεται ότι οι δύο πρώτες υποκατηγορίες (Α0 και Α1) έχουν μέγιστο ύψος πτήσης τα 400 πόδια ενώ για την τρίτη υποκατηγορία δεν αναφέρεται τέτοιος περιορισμός.

  Υπάρχει τελικά διαχωρισμός στο μέγιστο ύψος πτήσης μεταξύ των υποκατηγοριών;
  Αν όχι τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των υποκατηγοριών αφού δεν υπάρχει καμιά άλλη διαφορά μεταξύ τους;

 • 25 Μαΐου 2016, 13:16 | Φώτης Μπαλαμπάνης

  Σχόλιο για την προυπόθεση ζ.
  Στο εξωτερικό (Νορβηγία, Ισπανία κ.α.) η πλευρική απόσταση είναι στα 150 μέτρα από πλήθος και το πλήθος ορίζεται σε πάνω από 100 άτομα. Επίσης υπάρχει η διευκρίνιση για την μη πτήση σε πλευρική απόσταση μικρότερη από των 50 μέτρων από «άτομα ή κτήρια ή αυτοκίνητα κ.α. τα οποία δεν ελέγχει ο χειριστής». Αυτό χρειάζεται διότι σε πτήσεις π.χ. για λήψη φωτογραφιών για προσωπική χρήση, τα κτήρια ή τα άτομα μπορούν να βρεθούν υπό τον έλεγχο του χειριστή, σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κάτι το οποίο δεν διευκρινίζεται.

 • 24 Μαΐου 2016, 22:02 | alex

  Δεν εχετε σκεφθεί για τα drone που δεν χρειάζονται χείριστη για να μείνουν πανω απο ενα προκαθορισμενο σημείο σε αιώρηση (hover). To ιδιο ισχυει κ για αλλα άρθρα του παρόντος.