Άρθρο 18 – Διαδικασία Αδειοδότησης Χειριστών ΣμηΕΑ

1. Οι χειριστές των ΣμηΕΑ :
• ανοικτής κατηγορίας σε περίπτωση επαγγελματικής δραστηριότητας,
• ειδικής κατηγορίσς και
• πιστοποιημένης κατηγορίας
πρέπει να είναι κάτοχοι των κατωτέρω αναφερόμενων πιστοποιητικών, πτυχίων και αδειών.
2. Ο χειριστής μη-επανδρωμένων αεροσκαφών επιδεικνύει τις άδειες και τα πτυχία που του έχουν χορηγηθεί εφόσον ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές.
3. Για την απόκτηση πτυχίου (άδειας ) χειριστή μη-επανδρωμένων αεροσκαφών απαιτούνται :
• Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, επιπέδου αντίστοιχου του ελεγκτού εναερίου κυκλοφορίας (Class 3 Medical Fitness)
• Πρόσφατη εμπειρία σε πτήση ΣμηΕΑ που αποδεικνύεται με την επιτυχή εκτέλεση τεσσάρων (4) απογειώσεων/προσγειώσεων ΣμηΕΑ ενώπιον πιστοποιημένου ή αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ
• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσης επιπέδου απόφοιτου γυμνασίου
• Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσης επιπέδου ICAO English proficiency standard levels 4 ή ανώτερο για πτήσεις με ΣμηΕΑ «ειδικής» και «πιστοποιημένης» κατηγορίας. Η ικανότητα της αγγλικής γλώσσας χειριστής καταχωρείται στην άδειά του.
• Ικανοποιητικό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων για θέματα πολιτικής αεροπορίας που αποδεικνύεται με γραπτή εξέταση ενώπιον αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ
• πρακτική σε πτήση εξέταση, ενώπιον εκπαιδευτή
• συμπλήρωση ορίου ηλικίας (18 έτη)
4. Χορήγηση ,διάρκεια ισχύος και τρόπος αλλαγής πτυχίου χειριστή ΣμηΕΑ
4.1 Άδεια χειριστή μη-επανδρωμένων αεροσκαφών χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δ2 της ΥΠΑ (Διεύθυνση πτητικών προτύπων) μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου για τη χορήγηση της.
4.2 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει για τη χορήγηση της άδειας :
• Αίτηση στην οποία αναφέρει την κατηγορία της άδειας, ικανότητα και ειδικότητα
• Πιστοποιητικό υγείας
• Παράβολο
• Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης θεωρητικών μαθημάτων και εξετάσεων
• Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής εμπειρίας και πρακτικής εν πτήσει εξέτασης
• Βεβαίωση επιπέδου γλωσσών
• βεβαίωση ορίου ηλικίας
4.3 Το χορηγούμενο πτυχίο παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν έχει λήξει η σύμφωνα με την οριζόμενη σε αυτό χρονική διάρκειά του , δεν έχει ανασταλεί ή ανακληθεί από την ΥΠΑ
4.4 Στο χορηγούμενο πτυχίο μπορεί να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες, ικανότητες και ειδικότητες και μετά την έκδοση αυτού εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. Η Διεύθυνση ΥΠΑ/Δ2 τροποποιεί το πτυχίο μετά από αίτηση του χειριστή ΣμηΕΑ με διαδικασία που περιγράφεται στην σχετική τεχνική οδηγία που θα εκδοθεί σε συνέχεια του παρόντος Κανονισμού.
5. Το πτυχίο αναστέλλεται ή ανακαλείται με τεκμηριωμένη απόφαση της ΥΠΑ σε περίπτωση που αθετούνται ή παραβιάζονται οι όροι χορήγησης αυτού, μετά από προηγούμενη κλήση του παραβάτη σε απολογία.
6. Χρήση ουσιών
Απαγορεύεται ο χειριστής, παρατηρητής ή άλλο άτομο που εμπλέκεται άμεσα στη λειτουργία μη-επανδρωμένων αεροσκαφών να καταναλώνει ή να βρίσκεται υπό επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή άλλων ουσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του
7. Θεώρηση – Αναγνώριση πτυχίων (αδειών) που εκδόθηκαν από Αρχές άλλων κρατών
Η ΥΠΑ μπορεί να αναγνωρίσει τα πτυχία που έχουν εκδοθεί από τα άλλα κράτη μέλη του ICAO, εφόσον βεβαιωθεί ότι έχουν εκδοθεί με κριτήρια ανάλογα του παρόντος Κανονισμού.
8. Αναγνώριση Αδειών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια υπηρεσίας στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας
Στους χειριστές που απέκτησαν πτυχίο κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας αναγνωρίζεται κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ΥΠΑ, η προηγούμενη εμπειρία που βεβαιώνεται από την Υπηρεσία τους. Για έκδοση πτυχίου χειριστή μη-επανδρωμένων αεροσκαφών απαιτείται επιτυχής περάτωση των θεωρητικών μαθημάτων και τις πρακτικής εξέτασης, όπου έχει εφαρμογή.
9. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στα πτυχία και άδειες των χειριστών ΣμηΕΑ (ενδεικτικά αναφέρονται: κατηγορίες πτυχίων χειριστών, ικανότητες και ειδικότητες, μαθητευόμενοι χειριστές, σχολές και εκπαιδευτικά κέντρα ΣμηΕΑ, αντικείμενα θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης του υποψήφιου χειριστή) ρυθμίζονται στο ειδικό Κεφάλαιο του Παραρτήματος Α του παρόντος Κανονισμού.

 • Άρθρο 18 Διαδικασία Αδειοδότησης Χειριστών ΣμηΕΑ

  •Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, επιπέδου αντίστοιχου του ελεγκτού εναερίου κυκλοφορίας (Class 3 Medical Fitness)

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Να τροποποιηθεί και να ζητά τις αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται για άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

  Άρθρο 18 Διαδικασία Αδειοδότησης Χειριστών ΣμηΕΑ

  • Πρόσφατη εμπειρία σε πτήση ΣμηΕΑ που αποδεικνύεται με την επιτυχή εκτέλεση τεσσάρων (4) απογειώσεων/προσγειώσεων ΣμηΕΑ ενώπιον πιστοποιημένου ή αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Να προστεθεί ότι η εκτέλεση τεσσάρων (4) απογειώσεων/προσγειώσεων να γίνεται χωρίς την χρήση βοηθημάτων και GPS

  Άρθρο 18 Διαδικασία Αδειοδότησης Χειριστών ΣμηΕΑ
  •Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσης επιπέδου ICAO English proficiency standard levels 4 ή ανώτερο για πτήσεις με ΣμηΕΑ «ειδικής» και «πιστοποιημένης» κατηγορίας. Η ικανότητα της αγγλικής γλώσσας χειριστής καταχωρείται στην άδειά του

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Μέχρι επιπέδου First Certificate (FC)

 • Η θέσπιση ενός πλαισίου κανονισμού και ασφάλειας πτήσεων και προδιαγραφών είναι σαφώς αναγκαία.
  Βεβαίως οι πτήσεις UAV και UAS θα πρέπει να εκτελούνται με απόλυτη ασφάλεια αλλά και χωρίς διατάραξη και οχλήσεις στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών.
  Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, οι διατάξεις είναι ιδιαιτέρως στραγγαλιστικές γύρω απ το νομικό πλαίσιο λειτουργίας και ασφαλείας πτήσεων, με ορατό το ενδεχόμενο, να καταστεί η δαπάνη των πτήσεων με UAS ακριβή και άκρως απαγορευτική για κάποιες κατηγορίες όπως οι μέσης κλίμακας φωτοεμηνευτικών εργασιών πτήσεις.
  Το εξαιρετικά αυστηρό operation manual του πιλότου μεγάλου αεροσκάφους ίσως είναι υπερβολικό για τους χειριστές των UAV-UAS και μάλλον πρέπει να επανεξεταστεί για να βρεθεί ή χρυσή τομή η οποία θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των πτήσεων με drones αλλά χωρίς στραγγαλιστικές απαγορεύσεις αλλά
  και οικονομία κλίμακας ώστε η πτήση των UAS-UAV να εκπληρώνει τους σκοπούς της.
  Απορίας άξιο κατ’ εμέ είναι το γεγονός ότι επιχειρείται να εφαρμοσθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις πτήσεις μεγάλων επανδρωμένων αεροσκαφών το οποίο είναι δαιδαλώδες, πολύ αυστηρό και ως εκ τούτου παραπέμει σε ιδιεταίρως πολυδάπανη και αρκετά πολύπλοκη διαδικασία εκπαίδευσης χειριστών.
  Σεβαστές οι απαιτήσεις ασφαλείας για τις πτήσεις μεγάλων επανδρωμένων αεροσκαφών όπου όμως οι κύνδινοι και οι καταστροφές από ένα πιθανό
  ατύχημα μεγάλου αεροσκάφους είναι ομολογουμένως ΑΣΥΓΚΡΙΤΩΣ μεγαλύτεροι από ένα ατύχημα σε UAV.
  Από την άλλη με τη χρηση των UAV-UAS μπορούμε να παράξουμε πολύτιμο κ υψηλής ακρίβειας επιστημονικό αποτελέσμα με οικονομία κλίμακας κάτι που η κοινωνια σήμερα χρειάζεται αδιαμφισβήτητα.
  AΛΛΩΣΤΕ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΔΥΝΟΥΣ συνεπαγεται ΑΝΆΛΟΓΑ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑ Κ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ Κ Η ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΗΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΝΊΞΟΥΜΕ ΤΗ διαδικασία πτήσεων με drones σε ένα δαιδαλώδες, απαγορευτικό και οικονομικά ασφυκτικό πλαίσιο διατάξεων που θα οδηγήσει στην ολοκληρωτική απαγόρευση των πτήσεων για επιστημονικούς και κοινωνικούς σκοπούς.
  Συνεπώς για ειδικές κατηγορίες πτήσεων, όπως π.χ για τις Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής φύσεως πτήσεις θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα τα οποία αφ’ ενός θα επιτρέπουν τις αερολήψεις εξαιρετικά ακόμη και σε (no fly zones) αλλά θα εξασφαλίζουν και την απόλυτη ασφάλεια των πτήσεων (πχ ώρες που δεν συναθρίζεται κοινό, αποστάσεις ασφαλείας κλπ)

 • 7 Ιουνίου 2016, 18:19 | Ηλίας Γ. Κ.

  Για εμάς τους χειριστές της επαρχίας που δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στη πρωτεύουσα, θα υπάρξει μέριμνα πιθανόν και με τη συνεργασία Αερολεσχών ώστε να μη χρειάζεται να πηγαινοερχόμαστε Αθήνα; Γνωρίζω από ανακοινώσεις συγκεκριμένων επαγγελματιών ότι υπάρχουν επαφες με την ΥΠΑ αλλά κάπως θα πρέπει να υπάρξει δίοδος επικοινωνίας και με την επαρχία. Το θέμα είμαι μεγάλο, αναπτυσσόμενο ραγδαία και σίγουρα χρειάζεστε βοήθεια, ειδικά από επαγγελματίες και χειριστές με εμπειρία ετών.

 • 7 Ιουνίου 2016, 11:28 | Δημητρης Χριστοπουλος

  Να μην απαιτούνται και να εξαιρούνται απο θεωρητικές εκπαιδεύσεις και εξετάσεις καθώς και medical και English proficiency και απόδειξη γνώσεις …ελληνικών σε ήδη πτυχιούχους χειριστές αεροσκαφών με πτυχίο αεροσκαφών ίσα η ανώτερα από ppl(a). ppl(h). . ppl (glider) Ultralight όπως και πτυχιούχους ελεγκτές εναέριας κυκλοφοριας
  Ολοι οιι παραπάνω πρέπει να εξαιρούνται απο τις θεωρητικές γνώσεις και εξετάσεις καθως και άλλη γραφειοκρατία γιατί το γνωστικό αντικείμενο υπερκαλύπτεται απο τα ήδη υπάρχοντα πτυχία.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:52 | Απόστολος Δουκέλλης

  Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε grandfather rules οι οποίοι προβλέπονται από την EASA με σκοπό αναγνώριση πραγματικοτήτων προς επίλυση σωρείας σχετικών ζητημάτων, με αποφυγή αναίτιας γραφειοκρατίας και οικονομικού κόστους.

  Π.χ. στο NPA 2008-20 αναφέρεται ότι “Grandfather rules have been developed for existing tests crews and training schools. The purpose of the grandfather rule for crews is to allow them to continue their present scope of activities, unless they intend to change that scope. Επίσης σχετικές ενδεικτικές αναφορές στα EASA New Regulation on Air Operations, παρ 2.2, EASA Opinion 01/2015, κλπ). Ειδικά για την αρχή, απαιτείται η εισαγωγή σχετικής πρόβλεψης για απονομή πτυχίων σε όσους αποδεδειγμένα κατέχουν και εξασκούν τις σχετικές δεξιότητες με grandfather rule.

  Πρόταση: «Πιστοποιημένες δεξιότητες ή και εμπειρία εκπαίδευσης, χρήσης και συντήρησης από άλλο κρατικό Φορέα ή Regulatory Authority or Qualified Entity (QE) αναγνωρίζονται αυτόματα και καταχωρούνται στην σχετική άδεια”.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:26 | Απόστολος Δουκέλλης

  Οι ΕΔ εδώ και χρόνια πρωτοπορούν στην αξιοποίηση drones με την εφαρμογή ιδιαίτερα αυστηρών κριτηρίων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθόσον καλύπτουν κατηγορίες βαρών πολύ πάνω από τα 150 κιλά.

  Ως εκ τούτου, πέραν της πρακτικής επάρκειας θα πρέπει και η θεωρητική εκπαίδευση να αναγνωρίζεται με απλή βεβαίωση από τις ΕΔ και ΣΑ χωρίς την απαίτηση θεωρητικών εξετάσεων. Επιπλέον, καθόσον η συντήρηση και υποστήριξη για κάτω από 150 κιλά δεν απαιτεί πτυχίο EASA, η αναγνώριση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.

  Πρόταση: Τροποποίηση του Άρθρου με σκοπό την διατύπωση που θα επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση αδειών και έκδοση πτυχίου μετά από σχετική βεβαίωση των ΕΔ και ΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού υποστήριξης.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:37 | Απόστολος Δουκέλλης

  Σύμφωνα με την Technical Opinion Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft, παρ. 2.3.5, προβλέπεται η εξουσιοδότηση από την ΥΠΑ Qualified Entities (QEs) με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών.

  Πρόταση: Πρόβλεψη έκδοσης όλων των σχετικών πιστοποιητικών και από εξουσιοδοτημένους και αξιολογημένους από την ΥΠΑ, Φορείς. Οι προβλέψεις των παρ. 6 και 7 του Άρθρου, συνεχίζουν να αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα της ΥΠΑ.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:25 | Απόστολος Δουκέλλης

  Δεν γίνεται παραπομπή στο Παράρτημα Α για την δυνατότητα εκτέλεσης των σχετικών αξιολογήσεων από εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ, Φορείς. Επίσης, δεν αναφέρεται πουθενά ο τρόπος ο οποίος θα πιστοποιηθούν οι αρμόδιοι εκπαιδευτές της ΥΠΑ.

  Πρόταση: Η αξιολόγηση των θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων θα πρέπει να εκτελείται από αρμόδιο αξιολογητή (και όχι εκπαιδευτή) της ΥΠΑ ή από άλλους εξουσιοδοτημένους και αξιολογημένους από την ΥΠΑ, Φορείς συμπεριλαμβανομένων των Σχολών/Εκπαιδευτικών Κέντρων.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:45 | Απόστολος Δουκέλλης

  Εκτιμάται ότι η αξιολόγηση μέσω της επίδειξης ικανότητας στις απο/προσγειώσεις δεν αποτελεί ασφαλή δείκτη επάρκειας, δεδομένων των αυτοματισμών των σύγχρονων drones και ουσιαστικά δημιουργεί την εντύπωση μιας τυπικής διαδικασίας. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία και ρεαλιστικά σημεία ελέγχου.

  Πρόταση: Η αξιολόγηση να συνίσταται στην εκτίμηση απόστασης, στον εντοπισμό του drone και η επιμέλεια στην αποφυγή συγκεκριμένων σημείων συγκέντρωσης ανθρώπων ή εγκαταστάσεων. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια της αξιολόγησης.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:10 | Απόστολος Δουκέλλης

  Η απουσία κόμματος (,) μετά το «… level 4…” στην πρόταση «Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσης επιπέδου ICAO English proficiency standard levels 4 ή ανώτερο για πτήσεις με ΣμηΕΑ «ειδικής» και «πιστοποιημένης» κατηγορίας» δημιουργεί σύγχυση αν πράγματι δεν υφίσταται απαίτηση για την OPEN κατηγορία.

  Πρόταση: Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσης επιπέδου ICAO English proficiency standard level 4 κατ’ ελάχιστο για πτήσεις με ΣμηΕΑ «ειδικής» και «πιστοποιημένης» κατηγορίας ενώ για την «ανοιχτή» κατηγορία δεν υφίσταται σχετική απαίτηση. Για κάθε κατηγορία, το επίπεδο επάρκειας αποτυπώνεται στην σχετική άδεια».

 • 2 Ιουνίου 2016, 20:13 | alx

  θα πρέπει να αναγνωριστούν τυχόν πιστοποιήσεις (pilot qualifications & και flight schools) από άλλους φορέις του εξωτερικού με international standards
  πχ (eurousc- BNUS) http://www.eurousc.com/

 • 25 Μαΐου 2016, 17:40 | Ομορφούλης

  Με γνώμονα την ιστορία και με τα όσα τράβηξε η αεροπορική κοινότητα με τα παράβολα πτητικής εξέτασης χειριστών προτείνετε η αντικατάσταση των:
  Παρ. 3 «…ενώπιον πιστοποιημένου ή αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ»
  ΣΕ: … ενώπιον αρμόδιου ή πιστοποιημένου εκπαιδευτή ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ

  Επίσης θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη απαλλαγής για τους κατόχους αδειών ΥΠΑΜ, LAPL, PPL κλπ οι οποίοι καλύπτουν εκ των προτέρων κάποιες από της παραπάνω προδιαγραφές μέσω άρθρου στον νόμο και ΟΧΙ δια αναφοράς στο παράρτημα.

 • 25 Μαΐου 2016, 09:25 | Alkiviadis Papandreou

  Για την απόκτηση πτυχίου (άδειας ) χειριστή μη-επανδρωμένων αεροσκαφών απαιτούνται :

  Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσης επιπέδου ICAO English proficiency standard levels 4 ή ανώτερο . Μηπως είναι λίγο υπερβολικό; Θα μπορούσε να είναι first certificate.

  Πρόσφατη εμπειρία σε πτήση ΣμηΕΑ που αποδεικνύεται με την επιτυχή εκτέλεση τεσσάρων (4) απογειώσεων/προσγειώσεων ΣμηΕΑ ενώπιον πιστοποιημένου ή αρμόδιου εκπαιδευτή της ΥΠΑ.
  Με τι μοντέλο θα γίνεται η εξέταση; Αεροπλάνο, τετρακόπτερο, ελικόπτερο;;;;;;;;

 • 24 Μαΐου 2016, 19:00 | Νικόλαος Σαμπράκος

  Θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις επιλογής για αρχική αδειοδότηση καθώς και των εκπαιδευτών αξιολογητών που με αποδεδειγμένη εμπειρία και πιστοποιήσεις θα στελεχώσουν τον αρχικό πυρήνα οργάνωσης.

  Με τιμή
  Νίκος Σαμπράκος
  Σμχος (ε.α)
  Πτυχιούχος Εκπαιδευτής Α’ (HAF) (UAV internal-external pilot)
  UAV Test Pilot authorized by Hellenic MOD