Άρθρο 04 – Κατηγορίες συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών

1. Για την κατηγοριοποίηση των ΣμηΕΑ λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
– η μέγιστη μάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ)
– το είδος της χρήσης
– το ύψος άνωθεν της επιφάνειας της γης ή της θαλάσσης όπου επιτρέπεται να ίπτανται
– οι περιοχές (αποκλειστικές ή μη) όπου ίπτανται
– οι τεχνικές δυνατότητες εκάστου ΣμηΕΑ
– η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος πτητικής λειτουργίας του ΣμηΕΑ

2. Λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες ΣμηΕΑ:
Α. Η «ανοικτή» κατηγορία (UAS Open Category)
Β. Η «ειδική» κατηγορία (UAS Specific Category)
Γ. Η «πιστοποιημένη» κατηγορία (UAS Certified Category)

 • 8 Ιουνίου 2016, 12:32 | Γ. Πετρόγκωνας

  Για την κατηγοριοποίηση των ΣΜηΕΑ δεν λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: επιδόσεις, χαρακτηριστικά, απορρόφηση πρόσκρουσης και αυτόματες δικλείδες ασφαλείας- failsafes. Επομένως, λόγω της έλλειψης προδιαγραφών, ένα ΣΜηΕΑ 20 κιλών σε σχέση με ένα 0,5 κιλών μπορούν να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία βάσει υποκειμενικών κριτηρίων.

 • CAT Α0: «Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με ΜΤΟΜ μικρότερη του ενός κιλού (<1kg)
  1.1.1. Κάθε Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει ΜΤΟΜ μέχρι ενός 1 κιλού θα πρέπει να ακολουθεί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού ως προς τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Οι επιδόσεις τους θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα ίπτανται κάτω από τα 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας σε λειτουργία τηλεχειριζόμενης τοπικής πτήσης ή θα διαθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του Εναερίου Χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται.).
  1.1.2. Οι πτήσεις τους θα διεξάγονται σε μέγιστο ύψος 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας τηρώντας ταυτόχρονα τις αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
  1.1.3.Τα Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ που πετούν σε Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένη ικανότητα ενημερωμένης γεω-περίφραξης.
  1.1.4. Ο χειριστής (operator) η/και ο ιδιοκτήτης του ΣμηΕΑ της παρούσας κατηγορίας πρέπει να αναφέρει στην αρμόδια Αεροπορική Αρχή (ΥΠΑ/Δ2) τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που προκάλεσαν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου.Πρόταση: Κάθε Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει ΜΤΟΜ μέχρι ένα 1 κιλό δεν υπόκειται στην διαδικασία δήλωσης (registration), δεν απαιτείται ασφάλισή του, οι δε πτήσεις του θα διεξάγονται κάτω από τα 200 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας, τηρώντας ταυτόχρονα αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 50 μέτρων από πρόσωπα, εκτός αν αυτά δώσουν την συγκατάθεσή τους.Αιτιολογία: Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί entry level toy και η μάζα τους καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου είναι από πολύ μικρή έως ασήμαντη. Επίσης αδυνατούν να συμμορφωθούν με την διάταξη 1.1.3 καθώς η συντριπτική πλειοψηφία δεν φέρει συσκευές gps.H EASA μάλιστα στην 11η πρότασή της χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη κατηγορία ΑΒΛΑΒΗ (harmless) και προτείνει τους ελάχιστους περιορισμούς.Οι χειριστές της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω κάποιου φυλλαδίου ή να παρακολουθεί ένα επιμορφωτικό video .Ο χειριστής με τα το τέλος της ενημέρωσης θα υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθεί, Επίσεις θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη σχετικά με Αγωνιστικές κατηγορίες (ίσως πέρα απο το FPV racing)

  Πανελλήνια ένωση Χειριστών μη επανδρωμένων ιπτάμενων σχημάτων
  http://hellasdrone.gr/

 • 8 Ιουνίου 2016, 09:34 | Άκις (Ανδρέας) Θωμαΐδης

  ΑΡΘΡΟ 4

  Έχει δικαίως εκφρασθεί μεγάλη ανησυχία από κατόχους και χρήστες τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών ως προς την ένταξη ή όχι των συσκευών τους στην κατηγορία των ΣμηΕΑ. Δυστυχώς το παρόν σχέδιο, όπως είναι διατυπωμένο μέχρι στιγμής, δεν προσδιορίζει επακριβώς το αντικείμενο της εφαρμογής του.
  Για διευκόλυνση της διάκρισης πρέπει να υπάρχει ένα όριο βάρους κάτω από το οποίο τα αεροσκάφη δεν εντάσσονται στον κανονοσμό.

  Προτείνονται οι εξής κατηγοριοποιήσεις:

  • ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ (ΜΤΟΜ):

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0: «υπέρ ελαφρά» (έως 350 γραμμάρια) – βλ. παρ. 1

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: «ελαφρά» (351 – 1.600 γραμμάρια) – βλ. παρ. 2

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: «μέσου βάρους» (1.601 – 4.000 γραμμάρια) – βλ. παρ. 3

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: «βαρέα» (4.001 – 25.000 γραμμάρια) – βλ. παρ. 4

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: «υπέρ βαρέα» (25.001 γραμμάρια και άνω)

  • ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: «ανοικτή» – βλ. παρ. 5

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: «ειδική»

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: «πιστοποιημένη»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Τα αεροσκάφη της υπερ ελαφράς κατηγορίας εξαιρούνται της υποχρέωσης καταχώρισης, ασφάλισης κ.λπ. Προτείνεται το όριο των 350 γραμμαρίων για συμβιβασμό με τον κανονισμό αερομοντέλων, αν και πρακτικώς το όριο αυτό θα μπορούσε να τοποθετηθεί στα 400 ή στα 500 γραμμάρια.

  2. Κατά την παρούσα χρονική περίοδο η μικρότερη επαγγελματική κατηγορία που κυκλοφορεί στην αγορά, αφορά αεροσκάφη με MTOM 1.280 – 1.380 γραμμάρια. Επειδή με όρους ασφαλείας τα αεροσκάφη αυτά διαφοροποιούνται από τα αμέσως βαρύτερα των 3.500 γραμμαρίων, είναι σκόπιμο το όριο μεταξύ των δύο κατηγοριών να τοποθετηθεί στα 1.600 γραμμάρια.

  3. Αφορά την μεσαία κατηγορία επαγγελματικών αεροσκαφών.

  4. Τα περισσότερα «μεγάλα» επαγγελματικά αεροσκάφη, πλην ολίγων εξαιρέσεων, ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία.

  5. Πέραν της επαγγελματικής χρήσης, υπάρχει ασάφεια για το είδος των χρήσεων που θα ενταχθούν σ’ αυτήν την κατηγορία κι αυτό οφείλεται στην αδυναμία ακριβούς καθορισμού της έννοιας του «μη επανδρωμένου αεροσκάφους», λόγω της σύγχισής του με την έννοια του αερομοντέλου. Επειδή η σαφήνεια ενός κανονιστικού πλαισίου είναι το πρώτο ασφαλές βήμα για την τήρησή του, είναι σκόπιμο να καθοριστεί επακριβώς η έννοια του μηΕΑ. Ο ορισμός του άρθρου 3 είναι ανεπαρκής.

 • 8 Ιουνίου 2016, 09:01 | Λάμπρος Β.

  Στην κατηγοριοποίηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά πόσο ένα ΣΜηΕΑ έχει ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας όπως ραντάρ εντοπισμού και σύστημα αποφυγής εμποδίων κλπ
  Με τον προτεινόμενο κανονισμό δυνητικά ένα πολύ βαρύτερο ΣΜηΕΑ (πχ 10Kg) κατηγοριοποιείται το ίδιο με ένα ΣΜηΕΑ 1Kg με εξελιγμένα συστήματα αυτόματης αποφυγής εμποδίων και διαχείρισης δυσμενών συνθηκών πτήσης.

 • Στα κριτήρια πρέπει να περιληφθεί η ζώνη ραδιοσυχνοτήτων τηλεχειρισμού.

 • Κατά την γνώμη μας εντελώς λάθος κατηγοριοποίηση. Χωρίς προδιαγραφές σχετικές με κινητική ενέργεια, απορρόφηση πρόσκρουσης, επιδόσεις, χαρακτηριστικά, αυτόματες δικλείδες ασφαλείας – failsafes. Ένα ΣΜηΕΑ – ιδιοκατασκευή με κανένα failsafe σε σχέση με ένα ΣΜηΕΑ με τεχνητή όραση και ραντάρ εντοπισμού και αποφυγής εμποδίων είναι το ίδιο και το αυτό. Ελλείψει προδιαγραφών, ένα ΣΜηΕΑ 20 κιλών σε σχέση με ένα 0,5 κιλών μπορούν να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία βάσει υποκειμενικών κριτηρίων. Η κατηγοριοποίηση (τσουβάλιασμα) είναι φανερό ότι προέρχεται από μη σχετικούς με το αντικείμενο.

 • 25 Μαΐου 2016, 22:20 | Χρήστος Λ.

  Ο συγκεκριμένος κανονισμός αφορα τα λεγόμενα drones που χρησιμοποιουνται στις βιντεοσκοπησεις ή αυτα υποκεινται στον κανονισμό περι αερομοντελων;

 • 24 Μαΐου 2016, 18:42 | Δημήτρης

  Στο παράρτημα – κεφάλαιο Γ, η κατηγορία Α01 θα πρέπει να είναι μέχρι 4 kg και όχι μέχρι 1 kg όπως αναφέρεται, καθόσον η επόμενη κατηγορία Α02 ξεκινάει από τα 4 kg (ή διαφορετικά, η A02 να ξεκινάει από 1 kg και άνω). Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί και εδώ (στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος), αν αυτά τα kg των κατηγοριών, αφορούν σε MTOM με ή χωρίς φορτίο (ίσως να πρέπει να ανφερθείτε σε Gross Take Off Mass).