Άρθρο 10 – Νηολόγηση /Καταχώρηση σε Μητρώο των ΣμηΕΑ

1. Ο κάτοχος ΣμηΕΑ έχει την υποχρέωση να δηλώσει εγγράφως με επικύρωση ΚΕΠ και να συμπληρώσει σε ειδική ηλεκρονική φόρμα τα στοιχεία του και να τα αποστείλει με έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή (email/FAX) στην ΥΠΑ/Δ2.Με ευθύνη της Δ2 κατηγοριοποιούνται στις Κατηγορίες του Άρθρου 4 και εντάσσονται :
Α. τα ΣμηΕΑ της «Ανοικτής» Κατηγορίας σε ειδικό μητρώο ΣμηΕΑ της Δ2, ενώ
Β. τα ΣμηΕΑ της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» Κατηγορίας σε ειδικό Τμήμα ΣμηΕΑ του Μητρώου Ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών, που τηρείται στην ΥΠΑ (Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων – Τμήμα Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης) και λαμβάνουν στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης (Nationality and Registration Marks).
2. Για την νηολόγηση των ΣμηΕΑ στο ειδικό Τμήμα ΣμηΕΑ του Μητρώου Ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών εφαρμόζονται αναλογικά τα εν γένει οριζόμενα στο εν ισχύι ANNEX 7 του ICAO «Περί νηολόγησης αεροσκαφών», στον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν.1815/88, ως εκάστοτε ισχύει), για την νηολόγηση των Ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών καθώς και στο αντίστοιχο Κανονιστικό και διαδικαστικό πλαίσιο της ΥΠΑ.
3. Τα χορηγούμενα ΣμηΕΑ ΣμηΕΑ στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης αποτελούνται από τα γράμματα SX, ακολουθούμενα από παύλα και συνδυασμό τριών αριθμών και γραμμάτων σε οποιαδήποτε σειρά και αλληλουχία μεταξύ τους, κατά την κρίση του αρμοδίου Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης.
Τα μη-επανδρωμένα αεροσκάφη ειδικής και πιστοποιημένης κατηγορίας φέρουν επί της ατράκτου τα στοιχεία Ελληνικού νηολογίου τα οποία τοποθετούνται σε εμφανές σημείο, είναι ευκρινή και βάφονται με ανεξίτηλα χρώματα.
4. Στο ειδικό Τμήμα ΣμηΕΑ του Μητρώου καταχωρίζονται τα αεροσκάφη, για τα οποία εκδίδεται, επικυρώνεται ή με οποιοδήποτε τρόπο αναγνωρίζεται Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας) από την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ.
5. Για την εγγραφή στο ειδικό Τμήμα ΣμηΕΑ του Μητρώου απαιτούνται, επίσης:
α. Αίτηση του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη, κατόχου ή μισθωτή) η οποία υποβάλλεται εντός ευλόγου χρόνου από την ημερομηνία κτήσης/κατοχής του ΣμηΕΑ και σε κάθε περίπτωση πριν από την πρώτη χρήση του αεροσκάφους.
β. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αγοραστή ή μισθωτή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή καταστατικού, σε περίπτωση νομικών προσώπων, για την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 18 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν.1815/88), όπως εκάστοτε ισχύει.
γ. Πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο τίτλου κτήσης, μίσθωσης ή παραχώρησης, ήτοι απόδειξη, τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία πωλητή, αγοραστή ή των συμβαλλομένων αντίστοιχα, καθώς και επαρκής περιγραφή του ΣμηΕΑ, με βάση τον Κατασκευαστή, τον τύπο του, την Κατηγορία του και τον Αριθμό Σειράς, εφ’ όσον υφίσταται.
δ. Σε περίπτωση ιδιοκατασκευής που ανήκει στην πιστοποιημένη κατηγορία, ο ελεγκτής κατασκευής στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια από την ΥΠΑ/Δ2 (Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων) διενεργεί τον έλεγχο κατασκευής του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καταγράφει τα αποτελέσματα των ελέγχων και εισηγείται στην ΥΠΑ την έκδοση ή μη του ειδικού πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας για ΣμηΕΑ (Special Certificate of Airworthiness –CofA).Η ΥΠΑ συντάσσει κατάλογο των ελεγκτών κατασκευής ΣμηΕΑ και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων.
ε. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου του ΣμηΕΑ, αποδεκτό από την αρμόδια Διεύθυνση Αεροπορικής εκμετάλλευσης Δ1 της ΥΠΑ.
στ. Υπεύθυνη Δήλωση του εκμεταλλευόμενου περί μη εγγραφής του συγκεκριμένου ΣμηΕΑ σε Μητρώο άλλου Κράτους.
ζ. Πιστοποιητικό Διαγραφής του ΣμηΕΑ από το αλλοδαπό Μητρώο, σε περίπτωση προηγούμενης εγγραφής του σε Μητρώο άλλου Κράτους.
η. Φωτογραφία του ΣμηΕΑ, σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή, στην οποία θα εμφαίνεται η προβλεπόμενη προσαρτημένη πινακίδα με τα στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης του ΣμηΕΑ.
θ. Αποδεικτικό πληρωμής τελών για την νηολόγηση αεροσκαφών σύμφωνα με την κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ισχύει.
6. Κατά την νηολόγηση εκδίδεται Πιστοποιητικό Νηολόγησης ΣμηΕΑ, το οποίο περιλαμβάνει τα χορηγηθέντα στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης, τον Αριθμό Νηολογίου, τα στοιχεία του ειδικού Τμήματος του Μητρώου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένο, Κατηγορία και περιγραφή του ΣμηΕΑ, τα στοιχεία του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη, κατόχου ή μισθωτή -Operator), και την ημερομηνία νηολόγησης.
7. Πρωτότυπο του Πιστοποιητικού Νηολόγησης παραδίδεται στον εκμεταλλευόμενο, ο οποίος υποχρεούται να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να το φέρει μαζί του στον Σταθμό εδάφους , όποτε το ΣμηΕΑ τελεί σε λειτουργία, και να το επιδεικνύει στις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές, εφ’ όσον του ζητηθεί.
8. Για κάθε νηολόγηση ΣμηΕΑ εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της ΥΠΑ σχετική Ανακοίνωση, που κοινοποιείται στις ενδιαφερόμενες λοιπές Κρατικές Αρχές και Φορείς, κατά τα ισχύοντα για τα Ελληνικά πολιτικά αεροσκάφη.
9. Ο εκμεταλλευόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της ΥΠΑ αμελλητί σε κάθε περίπτωση:
α. απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ΣμηΕΑ.
β. απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του Πιστοποιητικού νηολόγησης του ΣμηΕΑ.
γ. οποιασδήποτε μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων.
δ. οποιασδήποτε μεταβολής στο ιδιοκτησιακό, μισθωτικό και εν γένει λειτουργικό καθεστώς του ΣμηΕΑ.
10. Η γνωστοποίηση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του Πιστοποιητικού Νηολόγησης και να συνοδεύεται από σχετική ένορκη βεβαίωση του εκμεταλλευόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28, παρ. 1, του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/88), από Αίτηση αντικατάστασής του και από την προβλεπόμενη καταβολή του αντίστοιχου τέλους.
11. Διαγραφή του ΣμηΕΑ από το ειδικό Τμήμα ΣμηΕΑ του Μητρώου χωρεί:
α. κατά βούληση του εκμεταλλευόμενου, έπειτα από Αίτησή του, συνοδευόμενη από άπαντα τα εκδοθέντα από την ΥΠΑ Πιστοποιητικά και από Υπεύθυνη Δήλωση περί απόσυρσης του ΣμηΕΑ από την πτητική εκμετάλλευση και κυκλοφορία.
β. υποχρεωτικά, σε περίπτωση συνδρομής μίας από τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/88), η οποία βεβαιώνεται με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του εκμεταλλευόμενου ή με άλλη επίσημη πιστοποίηση, συνοδευόμενη πάντα από όλα τα εκδοθέντα από την ΥΠΑ Πιστοποιητικά, που αφορούν στο ΣμηΕΑ.
12. Η Αίτηση διαγραφής συνοδεύεται από την καταβολή τέλους για την διαγραφή νηολόγησης σύμφωνα με την κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως ισχύει.
13. Μετά την διαγραφή, το αρμόδιο Τμήμα Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της ΥΠΑ εκδίδει σχετική Απόφαση Διαγραφής. Πιστοποιητικό Διαγραφής για κάθε νόμιμη χρήση εκδίδεται, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από τον εκμεταλλευόμενο.
14. Για την ταυτοποίησή τους, τα μη-επανδρωμένα αεροσκάφη φέρουν :
Α. ετικέτα ταυτοποίησης με τον αριθμό καταγραφής/χαρακτηριστικό κωδικό νηολόγησης.
Β. συσκευή παθητικής ή ενεργητικής ταυτοποίησης με τον αριθμό καταγραφής/χαρακτηριστικό κωδικό νηολόγησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio frequency identification tag – RFID). Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα είναι παθητικού τύπου για μη-επανδρωμένα αεροσκάφη μέχρι τέσσερα κιλά (4kg) και ενεργητικού τύπου εμβέλειας τουλάχιστον 800 μέτρων για μη-επανδρωμένα αεροσκάφη άνω των τεσσάρων κιλών (> 4kg). Τα στοιχεία ταυτοποίησης ορίζονται από την ΥΠΑ.

 • 30 Μαΐου 2016, 21:21 | Ηλίας Κ

  1. Ο κάτοχος ΣμηΕΑ έχει την υποχρέωση να δηλώσει εγγράφως με επικύρωση ΚΕΠ και να συμπληρώσει σε ειδική ηλεκρονική φόρμα τα στοιχεία του και να τα αποστείλει με έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή (email/FAX) στην ΥΠΑ/Δ2.Με ευθύνη της Δ2 κατηγοριοποιούνται στις Κατηγορίες του Άρθρου 4 και εντάσσονται :
  Α. τα ΣμηΕΑ της «Ανοικτής» Κατηγορίας σε ειδικό μητρώο ΣμηΕΑ της Δ2, ενώ

  – Τα μοντέλα CAT A0 (<1kg) δεν θα πρέπει να δηλώνονται, ειδικά όταν η χρήση δεν είναι επαγγελματική, αλλά ιδιωτική/χόμπι, θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες εξαιρέσεις που με το υπάρχον σχέδιο δεν υφίστατο.

  – Αντί για δήλωση των μοντέλων των κατηγοριών CAT A0 και CAT A1 το ποιο σωστό θα είναι να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως και στην Αμερική και να γίνεται δήλωση του χειριστή.
  Πολλές φόρες θα είναι πολύ πιθανόν κάποιος που δεν τον ενδιαφέρει η επαγγελματική χρήση των μοντέλων αλλά η κατοχή και χρήση τους για χόμπι να έχει πάνω από ένα μοντέλο, σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προτιμότερο να υπάρχει μία εγγραφή ανά χειριστή και να αναγράφει πάνω στο μοντέλο τον αριθμό του στο μητρώο χρηστών. Επίσης λόγω του μεγέθους αρκετών από αυτών των μοντέλων ο χώρος για την αναγραφή κάποιου αναγνωριστικού αριθμού θα είναι πολύ περιορισμένος, (π.χ. σε μικρά μοντέλα/παιχνίδια)

 • 25 Μαΐου 2016, 20:40 | Ιωάννης Γρηγορίου

  Να διευκρινιστεί αν η συσκευή παθητικής ή ενεργητικής ταυτοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 14.Β είναι υποχρεωτική ή εναλλακτική της ταυτοποίησης με ετικέτα που αναφέρεται στην παράγραφο 14.Α

  Επίσης αυτή η συσκευή ταυτοποίησης θα παρέχεται από κρατικό φορέα μετά την επιτυχή καταχώρηση στο μητρώο / νηολόγηση;