Άρθρο 03 – Ορισμοί – Συντομογραφίες

Αερομοντέλο ή Μοντέλο Αεροσκάφους (Model Aircraft)
Είναι μία ιπτάμενη συσκευή περιορισμένων διαστάσεων, που φέρει ή όχι προωθητικό σύστημα, που δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει άνθρωπο, και το οποίο χρησιμοποιείται για αεραθλητισμό ή ψυχαγωγία. Τα αερομοντέλα μπορεί να έχουν τη μορφή αεροπλάνου, ανεμοπτέρου, ελικόπτερου, αυτόγυρου, υδροπλάνου, αμφίβιου, αλεξίπτωτου, αερόστατου, αερόπλοιου, ή άλλης μορφής. Τα αερομοντέλα μπορεί να είναι τηλεχειριζόμενα, ελεύθερης πτήσης, ή κυκλικής πτήσης.(ΦΕΚ/Β/9/13.1.2010).
Αεροπορική Αρχή
Είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – ΥΠΑ, κρατική υπηρεσία που με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις είναι αρμόδια για θέματα πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα.
Αεροπορικές εργασίες (Aerial work)
Επιχειρησιακή λειτουργία αεροσκάφους κατά την οποία το αεροσκάφος χρησιμοποιείται για εκτέλεση ειδικευμένων εργασιών όπως στη γεωργία, τις κατασκευές, τη φωτογραφία και κινηματογράφηση, την επιθεώρηση διαφόρων εγκαταστάσεων, την παρακολούθηση και περιπολία, την έρευνα και τη διάσωση, την εναέρια διαφήμιση, κ.λπ.
Αεροσκάφος (Aircraft).
Κάθε μηχάνημα που εξασφαλίζει τη στήριξή του στην ατμόσφαιρα χάρη στην αντίσταση του αέρα πλην της αντίστασης του αέρα επί της επιφάνειας της Γης.
Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category).
Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με MTOM κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος.

Απαγορευμένες Περιοχές για τις πτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Προσδιορισμένες απαγορευμένες περιοχές πτήσεων των Συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ άνωθεν στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών, και περιοχών δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως ανακοινώνονται με ευθύνη του ΥΠΕΘΑ των Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων με σκοπό την αποφυγή τους στο σχεδιασμό των πτήσεων των ΣμηΕΑ ή και την γεω-περίφραξη.
Aπαγορευμένη Περιοχή (Prohibited Area).
Eναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου απαγορεύεται η πτήση αεροσκαφών.
Αποκλειστικός Εναέριος Χώρος – Segregated Airspace»,
Νοείται Εναέριος Χώρος καθορισμένων διαστάσεων που διατίθενται για την αποκλειστική χρήση ενός συγκεκριμένου(-ων) χρήστη(-ών).
Γεωπερίφραξη (Geofencing).
Ως γεω-περίφραξη νοείται ο περιορισμός της πρόσβασης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων περιοχών στις οποίες αυτό δεν εισέρχεται βάσει του σχεδιασμού του λογισμι¬κού ή/και του υλικού του, ακόμη και εάν ο χειριστής εκούσια ή ακούσια δώσει εντολή στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εισέλθει στις συγκεκριμένες περιοχές.
Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Specific Category).
Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσω¬πα υπεράνω των οποίων εκτελείται.
Είδος χρήσης του ΣμηΕΑ.
Τα ΣμηΕΑ χρησιμοποιούνται για εμπορικό, επιστημονικό ή ψυχαγωγικό σκοπό καθώς και για την εκτέλεση πτήσεων αεροπορικών εργασιών. Ο εκμεταλλευόμενος (ιδιοκτήτης, κάτοχος, μισθωτής) του αεροσκάφους υποχρεούται να δηλώνει προς την Αεροπορική Αρχή το είδος της χρήσης του.
Εκμεταλλευόμενος το ΣμηΕΑ (Operator).
Είναι ο ιδιοκτήτης, κάτοχος η/και μισθωτής ενός ή περισσοτέρων ΣμηΕΑ την χρήση των οποίων υποχρεούται να δηλώνει προς την Αεροπορική Αρχή (ΥΠΑ).
Ο εκμεταλλευόμενος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ελεγχόμενος Εναέριος Χώρος.
Εναέριος Χώρος καθορισμένων διαστάσεων που ορίζεται από την ΥΠΑ, εντός του οποίου παρέχεται υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) για τις IFR και VFR πτήσεις σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Εναερίου Χώρου, όπως περιγράφεται στο AIP GREECE.
Εμπορική εκμετάλλευση του ΣμηΕΑ.
Είναι η χρήση του ΣμηΕΑ για εκτέλεση πτήσεων που αποφέρουν οικονομικό όφελος στον εκμεταλλευόμενο.
Επικίνδυνα Υλικά (Dangerous Goods).
Ουσίες ή υλικά τα οποία κάτω από ορισμένες συνθήκες (θερμοκρασίας, πίεσης, τριβής, κρούσης) εμφανίζουν ιδιότητες επικίνδυνες για την υγεία την ασφάλεια και τα περιουσιακά στοιχεία.
Κανόνες πτήσης εξ όψεως (VFR),
Νοούνται οι κανόνες ως περιγράφονται στο AIP GREECE.
Λειτουργία σε απόσταση οπτικής επαφής (Visual Line Of Sight – VLOS),
Νοείται η λειτουργία του ΣμηΕΑ κατά τη διάρκεια της οποίας ο χειριστής του συστήματος διατηρεί άμεση οπτική επαφή με το αεροσκάφος για να διαχειριστεί την πτήση και να ανταποκριθεί στους απαιτούμενους χειρισμούς για διαχωρισμό και αποφυγή συγκρούσεων.
Λειτουργία με Επέκταση Οπτικής επαφής (Extended Visual Line Of Sight – EVLOS).
Νοείται η λειτουργία του ΣμηΕΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας χειριστής του συστήματος έχει τη δυνατότητα αποφυγής συγκρούσεων, αλλά η απαίτηση να διατηρεί οπτική επαφή της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΣμηΕΑ επιτυγχάνεται παρακολουθώντας την πορεία του είτε μέσω κάμερας, με τη μετάδοση της σχετικής εικόνας είτε μέσω παρατηρητή (φυσικού προσώπου).
Λειτουργία Πέραν Οπτικής επαφής (Beyond Visual Line Of Sight BVLOS),
Νοείται η Λειτουργία του ΣμηΕΑ σε απόσταση τέτοια , όπου δεν είναι δυνατή η με οποιοδήποτε τρόπο επαφή του χειριστή του συστήματος με οπτικά μέσα. Ο χειριστής δεν έχει τη δυνατότητα αποφυγής σύγκρουσης με άλλους χρήστες του Εναερίου Χώρου.
Για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, απαιτείται στην περίπτωση αυτή Προσωρινή Αποκλειστική (Temporary Segregated Area) Περιοχή Εναερίου Χώρου με πλήρη συμμόρφωση στις εγκεκριμένες Διαδικασίες Εναερίου Κυκλοφορίας.
Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος – μηΕΑ (Unmanned Aircraft – UA),
Ορίζεται το αεροσκάφος το οποίο λειτουργεί ή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί χωρίς να επιβαίνει χειριστής σε αυτό.
ΜΤΟΜ (Μaximum Take Off Mass).
Είναι η μέγιστη μάζα του αεροσκάφους κατά την απογείωση.
Περιορισμένη Περιοχή (Restricted Area).
Eναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, επάνω από τις χερσαίες εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα κράτους, εντός του οποίου η πτήση αεροσκαφών περιορίζεται σύμφωνα με ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.
Πιστοποιητικό εκμεταλλευόμενου ΣμηΕΑ (ROC- Remote Operation Certificate).
Είναι το πιστοποιητικό που απαιτείται για τον εκμεταλλευόμενο ενός ή περισσότερων ΣμηΕΑ της πιστοποιημένης κατηγορίας το οποίο χορηγείται από την Αρμόδια Αεροπορική Αρχή (ΥΠΑ/Δ2) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. Ο εκμεταλλευόμενος οφείλει να παρουσιάζει το Πιστοποιητικό σε ισχύ, όποτε τούτο ζητηθεί.
Πιστοποιημένη κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Certified Category).
Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοϊας.
Προσωρινές Αποκλειστικές Περιοχές (Temporary Segregated Areas) για την πτήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Εναέριος Χώρος, καθορισμένων διαστάσεων που διατίθεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για αποκλειστική χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ.
Προσωρινή Αποκλειστική Περιοχή (Temporary Segregated Area).
Εναέριος Χώρος, καθορισμένων διαστάσεων υπό την δικαιοδοσία αεροπορικής αρχής, ο οποίος διατίθεται προσωρινά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για αποκλειστική χρήση συγκεκριμένου(-ων) χρήστη(-ών) του Εναερίου Χώρου.
Σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους -ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft System – UAS).
Είναι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UA) μαζί με όλο τον σχετικό εξοπλισμό που αφορά στην υποστήριξη αυτού (σταθμός ελέγχου, δυνατότητες σύνδεσης δεδομένων και τηλεχειρισμού, εξοπλισμός πλοήγησης κ.λπ) ο οποίος είναι απαραίτητος για την λειτουργία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Τα ΣμηΕΑ είναι είτε ελεύθερα (free UAS) ή είναι δυνατόν να είναι προσδεδεμένα (tethered UAS) σε σταθερές ή κινητές βάσεις. Στην κατηγορία των συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών -ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft System – UAS) περιλαμβάνονται και τα Τηλεχειριζόμενα Αεροσκάφη (Remotely-Piloted Aircraft RPA) και τα Τηλεχειριζόμενα Συστήματα Αεροσκαφών (Remotely-Piloted Aircraft Systems RPAS), καθώς και τα αυτόνομα αεροσκάφη (autonomous aircraft).

 • 8 Ιουνίου 2016, 12:26 | Χρύσα Οικονόμου

  Σύμφωνα με το Άρθρο 3, δεν προκύπτει σαφής διαχωρισμός πότε ένα ΜηΕΑ χαρακτηρίζεται ως Αερομοντέλο και πότε ως ΣΜηΕΑ. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπορεί να είναι και Αερομοντέλο αλλά και ΣΜηΕΑ. Σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/9/13.1.2010, ένα αερομοντέλο (που μπορεί να χαρακτηριστεί και ΣΜηΕΑ) δεν επιτρέπεται να εισέλθει εντός 3Km από ελεγχόμενο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, για ένα ΣΜηΕΑ (που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως Αερομοντέλο) η απόσταση αυτή γίνεται 8Km. Επομένως, δεν είναι ξεκάθαρο αν ισχύει το ΦΕΚ/Β/9/13.1.2010 ή ο νέος προτεινόμενος κανονισμός.

 • Απαγορευμένες Περιοχές για τις πτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Προσδιορισμένες απαγορευμένες περιοχές πτήσεων των Συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ άνωθεν στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών, και περιοχών δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως ανακοινώνονται με ευθύνη του ΥΠΕΘΑ των Υπηρεσιών Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων με σκοπό την αποφυγή τους στο σχεδιασμό των πτήσεων των ΣμηΕΑ ή και την γεω-περίφραξη.
  Πρόταση
  Εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη γραπτή άδεια πτήσεις από τους υπευθύνους των χώρων,να επιτρέπεται η πτήση του UAV.

 • Τρεις διαφορετικοί ορισμοί με μεγάλη επικάλυψη και άνευ ουσίας. Δεν προκύπτει σαφής διαχωρισμός πότε ένα ΜηΕΑ χαρακτηρίζεται ως Αερομοντέλο και πότε ως ΣΜηΕΑ. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπορεί να είναι και Αερομοντέλο αλλά και ΣΜηΕΑ. Άρα, δεν είναι ξεκάθαρο αν ισχύει το ΦΕΚ/Β/9/13.1.2010 ή ο νέος προτεινόμενος κανονισμός. Σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/9/13.1.2010, ένα αερομοντέλο (που μπορεί να χαρακτηριστεί και ΣΜηΕΑ) δεν επιτρέπεται να εισέλθει εντός 3Km από ελεγχόμενο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, για ένα ΣΜηΕΑ (που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως Αερομοντέλο) η απόσταση αυτή γίνεται 8Km. Μη υποχρεωτική νηολόγηση αερομοντέλων έναντι υποχρεωτικής των ΣΜηΕΑ όταν δεν προκύπτει η διαφορετικότητά τους

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:18 | Απόστολος Δουκέλλης

  Δεν χρησιμοποιείται ο όρος που έχει καταλήξει να υιοθετήσει η EASA για την περιγραφή των ΜΕΑ (drones αντί UAV, RPAS, κλπ) σύμφωνα με EASA A-NPA 2015-10. Η χρησιμοποίηση του όρου ΜηΕΑ κρίνεται ως μη λειτουργική στον προφορικό λόγο.

  Πρόταση: Υιοθέτηση των ορισμών της EASA (drone) με χρησιμοποίηση του όρου ΜΕΑ και ΜΕΣΑ για το Μη Επανδρωμένο Αερόχημα/Αεροσκάφος και Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος/Αεροσκάφους, στα ελληνικά.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:28 | Απόστολος Δουκέλλης

  Δεν σημαίνονται ποιοι ορισμοί είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από τον ICAO και ποιοι όχι, όπως ρητά αναφέρεται στο ICAO Circular 328 AN/190 Unmanned Aircraft Systems. Ομοίως, το αντίστοιχο για την EASA.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:17 | Απόστολος Δουκέλλης

  Ασυμφωνία μετάφρασης βασικών και σημαντικών όρων [π.χ. “Σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους unmanned aircraft system”, “Εκμεταλλευόμενος το ΜηΕΑ (Operator)”, “Εμπορική εκμετάλλευση του ΜηΕΑ”, “Visual Line of Sight” σε σύγκριση π.χ. με τους όρους των ICAO Circular 328 AN/190 Unmanned Aircraft Systems και ICAO Doc 10019 AN/509 Manual On Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)].

  Ενδεικτικά, στην μετάφραση του VLOS δεν περιλαμβάνεται η διευκρίνηση “unaided visual contact” η οποία μεταβάλει συνολικά το πνεύμα του ορισμού.

  Πρόταση: Υιοθέτηση με ακριβή αεροπορική μετάφραση στα ελληνικά επί του νοήματος αρχικά, και στην συνέχεια επί του λεκτικού από το αγγλικό κείμενο.

 • 5 Ιουνίου 2016, 21:19 | Απόστολος Δουκέλλης

  Απουσιάζει μεγάλος αριθμός απαραίτητων ορισμών. (π.χ. pilot, crew member, κλπ). Συνολικά, περιλαμβάνονται 23 ορισμοί σε σύγκριση με 32 και 93 στα ICAO Circular 328 AN/190 Unmanned Aircraft Systems και ICAO Doc 10019 AN/509 Manual On Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), αντίστοιχα.

 • 2 Ιουνίου 2016, 16:44 | Γιώργος Κυριακόπουλος

  O ορισμός του αεροσκάφους στη μορφή που δίνεται εδώ συμπίπτει με αυτόν του Παραρτήματος 7. Θα ήταν προτιμότερο να επαναληφθεί ο – κατά πολύ ευρύτερος – ορισμός του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (άρθρο 1 παρ. 2), και για λόγους συνέπειας («2. Αεροσκάφος, κατά την έννοια του Κώδικα αυτού, είναι κάθε συσκευή ικανή προς πτήση για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή την εκτέλεση άλλων αεροπορικών εργασιών»).

 • 25 Μαΐου 2016, 19:58 | Ιωάννης Γρηγορίου

  Δεν είναι απόλυτα σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ του Αερομοντέλου και του ΣμηΕΑ. Τόσο εδώ όσο και στο σχετικό ΦΕΚ ορίζεται ως Αερομοντέλο μια ιπτάμενη συσκευή που δεν μεταφέρει άνθρωπο και μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή («ή άλλης μορφής»). Αντίστοιχα ΣμηΕΑ ορίζεται ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος περιλαμβανομένων και των Τηλεχειριζόμενων Αεροσκαφών. Επομένως τι ακριβώς διαφοροποιεί το ένα από το άλλο;

 • 25 Μαΐου 2016, 07:29 | Ηλίας Κ

  Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος – μηΕΑ (Unmanned Aircraft – UA),
  Ορίζεται το αεροσκάφος το οποίο λειτουργεί ή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί χωρίς να επιβαίνει χειριστής σε αυτό.

  – Η επεξήγηση είναι λάθος και πολύ ανοιχτή σε όλες τις κατηγορίες.
  Το ποιο σωστό είναι:
  Ορίζεται το αεροσκάφος που δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει άνθρωπο.
  Αυτός είναι και ο ορισμός του «επανδρωμένου» (Unmanned), χωρίς άνθρωπο…
  Πολλά (σχεδόν όλα) αεροσκάφη μοντελισμού χρειάζονται έναν άνθρωπο να τα χειρίζεται.

  – Για την έκφραση «λειτουργεί ή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί χωρίς να επιβαίνει χειριστής σε αυτό» ο σωστός όρος είναι «Αυτόνομο Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος» και θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στα λίγα μοντέλα τα οποία είναι αποκλειστικά αυτόνομα.

 • 25 Μαΐου 2016, 00:44 | Ρηγάτος Ελευθέριος

  «Τα ΣμηΕΑ χρησιμοποιούνται για εμπορικό, επιστημονικό ή ψυχαγωγικό σκοπό καθώς και για την εκτέλεση πτήσεων αεροπορικών εργασιών.»

  Θα ήθελα να συμπληρώσω τον αθλητικό σκοπό (fpv racing) καθώς υπάρχει ήδη διεθνής ομοσπονδία http://idra.co/
  και διεξάγονται αγώνες παγκόσμιας εμβέλειας. Στην χώρα μας υπάρχουν ήδη ομάδες που διοργανώνουν τοπικούς αγώνες.