Άρθρο 29: Οικονομική Διαχείριση και Λειτουργία

1. Το κεφάλαιο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ με δυνατότητα αύξησης μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σχετική έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού και κατανέμεται σε μια μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
2. Οι οικονομικοί πόροι του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. προέρχονται από:
α) την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
β) τις επιχορηγήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.
γ) τις δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους παροχές από τρίτους. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. γίνεται πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής.
δ) τα έσοδα από την παροχή έναντι ανταλλάγματος εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.
ε) τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων.
στ) τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
ζ) τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
3. Η οικονομική διαχείριση και η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικείες διατάξεις για την προσαρμογή του εθνικού δικαίου, τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
4. Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισμών, την αξιολόγηση προσφορών, την κατακύρωση, τη σύναψη συμβάσεων και τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007, Α’ 150 και ν. 4281/2014, Α’ 160).
5. Οι αποδοχές του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι οποίες διέπουν τον καθορισμό των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης αυτού.