Άρθρο 34: Λοιπές Διατάξεις

1. Η διαπίστευση των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ελλάδα γίνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα προνόμια των ανταποκριτών ξένου Τύπου και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας διαπίστευσής τους στην Ελλάδα. Οι ανταποκριτές ξένου Τύπου, οι οποίοι επιθυμούν τη διαπίστευσή τους, υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212). Ομοίως, υπάλληλοι των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
3. Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.
4. Για τα θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212).

  • – Η παρ. 2 μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενδεχόμενων διοικητικών κενών (ζητήματα υποστελέχωσης) στις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες της ΓΓΕΕ.
    – Παρ. 3: Θετική η ρύθμιση για το ασυμβίβαστο των δημοσιογράφων ΓΓΕΕ και ΑΠΕ.

  • 28 Ιουλίου 2015, 09:04 | ΒΜ

    Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι η διαπίστευση των ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ελλάδα γίνεται στην ΓΓΕΕ (όπως γινόταν πάντα) με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτού. Αν δηλαδή ένας ανταποκριτής έχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει περάσει και τον «έλεγχο ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» είναι δυνατόν να μην διαπιστευτεί και γιατί;
    Θετική η ρύθμιση της παρ. 3 που δεν επιτρέπει την παράλληλη απασχόληση των δημοσιογράφων που απασχολούνται στην ΓΓΕΕ. Δημοσιογράφοι που απασχολούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι και παράλληλα δημοσιογραφούν είναι άλλη μία πρωτοτυπία.