Άρθρο 17: Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

1. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ορίζεται ένα τουλάχιστον μέλος εκ των μη αιρετών, το οποίο προέρχεται από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και προΐσταται Διεύθυνσης.
2. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όταν αυτό κρίνει θέματα στελέχωσης των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, εισηγείται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την εποπτεία και λειτουργία των εν λόγω Γραφείων Διεύθυνσης.
3. Η ιδιότητα του εισηγητή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4. Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας συνιστάται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως πρόεδρο, το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τους δυο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που είναι μέλη του Σ.Ε.Ε.Π., και έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού σωματείου του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Ο εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού σωματείου πρέπει να φέρει τον βαθμό τουλάχιστον του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και ορίζεται μέλος του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ και Β’ καθώς και για τις προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’.
5. Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνσης, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του υπάλληλο του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α’.
6. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει με απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη, οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρίζεται στο οικείο πρακτικό του Συμβουλίου.
7. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του μετά από ερώτημα του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.
8. Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 • Παρατηρήσεις σχετικά με την παράγραφο 4:
  α) Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο με τι κριτήρια επιλέγονται οι δύο καθηγητές Α’ Βαθμίδας Τμημάτων ΑΕΙ που είναι μέλη του ΣΕΕΠ;
  β) Ο κλάδος ΣΓΕ εκπροσωπείται από την ΕΝΑΤ, δεν υπάρχει κάποιο άλλο, λιγότερο ή περισσότερο αντιπροσωπευτικό σωματείο που να τον εκπροσωπεί.
  γ) Γιατί ο εκπρόσωπος της ΕΝΑΤ θα πρέπει να υποδεικνύεται και να μην εκλέγεται;
  Παρ. 5: Με ποια κριτήρια θα ορίζεται ο αναπληρωτής του Εισηγητή;

 • 28 Ιουλίου 2015, 19:15 | ΣΑ

  Υπαρχει ενα σωματειο που εκπροσωπεί τους ακολουθους Τυπου και ειναι η ΕΝΑΤ καθοσον γνωριζω.επιπλεον οι εκπροσωποι παντα πρεπει να εκλεγονται σε μια δημοκρατικη πολιτεια.ευελπιστω οτι θα διορθωθουν τα παραπανω

 • 28 Ιουλίου 2015, 18:49 | ΑΑΚ

  Τι εννοεί ο συντάκτης με τη διατύπωση «εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού σωματείου του κλάδου των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας»; Γνωρίζει κάτι για δημιουργία και άλλων σωματείων δεδομένου ότι ανέκαθεν το κλαδικό σωματείο ήταν ένα; Και γιατί αυτός ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται και μάλιστα να υποδεικνύεται από ΔΣ; Γιατί να μην συμμετέχει αιρετός εκπρόσωπος; Και γιατί θα πρέπει να είναι Σύμβουλος Επικοινωνίας Α΄;

 • 28 Ιουλίου 2015, 09:50 | ΒΜ

  Παρ. 5: Πώς ορίζεται ο αναπληρωτής του προϊστάμενου της αρμόδιας για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνσης;
  Γιατί ο εκπρόσωπος του κλάδου ΣΓΕ ορίζεται και δεν εκλέγεται;

 • 25 Ιουλίου 2015, 23:14 | KK

  παρ.4 » και έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού σωματείου του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας».Πόσα συνδικαλιστικά σωματεία έχουν 100 άνθρωποι;