Άρθρο 03: Στρατηγικός Σχεδιασμός

1. Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής η αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καταρτίζει κάθε δύο χρόνια σχετικό στρατηγικό σχέδιο. Το ως άνω στρατηγικό σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου της διετίας έτους και δεσμεύει όλα τα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), ως προς τα επικοινωνιακά τους προγράμματα και δράσεις. Το στρατηγικό σχέδιο καλύπτει όλους τους τομείς της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.
2. Το Δεκέμβριο κάθε έτους συντάσσεται από την αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έκθεση αξιολόγησης των δράσεων εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής του απερχομένου έτους και γίνεται αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου, εφ’ όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι το τέλος του μήνα.
3. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων με βάση το στρατηγικό σχέδιο της παραγράφου 1. Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας καθορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Η παράγραφος 3 λογικά και νοηματικά προηγείται της παραγράφου 1. Εκφράζεται μια επιφύλαξη ως προς την παραπομπή στον νόμο 3429/2005, καθώς αυτός αφορά σε ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου.

 • Το στρατηγικό σχέδιο πρέπει να αναπτύσσεται τουλάχιστον σε βάθος τριετίας και να περιλαμβάνει σαφή και αξιόπιστη διαδικασία αξιολόγησης αποτελεσμάτων. Για να είναι εφαρμόσιμο, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η περιγραφή και θεσμοθέτηση μηχανισμών στενής διϋπουργικής συνεργασίας, να έχει αποσαφηνιστεί η διαδικασία με την οποία θα καταγράφονται οι επικοινωνιακές ανάγκες και προτεραιότητες κάθε Υπουργείου, τα ειδικά κοινά στα οποία θα απευθύνεται κάθε επικοινωνιακή δράση και η διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για κάθε φορέα.
  Σε κάθε περίπτωση όμως, ο σχεδιασμός της εσωτερικής πολιτικής ενημέρωσης, της ρύθμισης και εποπτείας των ΜΜΕ και της κρατικής διαφήμισης δεν αποτελούν αρμοδιότητα του κλάδου ΣΓΕ. Η ενασχόληση με αυτά τα αντικείμενα θέτει τα θεμέλια για μια σταδιακή αποειδίκευση του κλάδου, τα μέλη του οποίου έχουν επιλεγεί και εκπαιδευτεί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) με στόχο την άσκηση αρμοδιοτήτων διεθνούς επικοινωνίας και δημόσιας διπλωματίας και έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.
  Εξάλλου, η ανάγκη και η βούληση της Πολιτείας για συντονισμένη και αποτελεσματική προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό με την αξιοποίηση εξειδικευμένων στελεχών διεθνούς επικοινωνίας, αποφοίτων της ΕΣΔΔ, έχει καταγραφεί επανειλημμένα στα Πρακτικά του Κοινοβουλίου, σε σχετική Μελέτη Σκοπιμότητας, σε αιτιολογικές εκθέσεις και βέβαια αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε όλα τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Ακολούθων Τύπου της ΕΣΔΔΑ.

 • 27 Ιουλίου 2015, 14:52 | ΒΜ

  Ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν μπορεί να είναι διετής. Πως θα αποδώσει σε και πως θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα σε ορίζοντα 2ετίας;

 • 26 Ιουλίου 2015, 21:28 | ΕΛΕΝΗ

  Για τον καλύτερο συντονισμό και εποπτεία από την ΓΓΕΕ ίσως θα έπρεπε να προστεθεί παράγραφος που να προβλέπει ότι οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση των Υπουργών που απαρτίζουν το Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (Σ.Ε.Ε.Π.) για χρονικό διάστημα μέχρι δυο χρόνια (για παράδειγμα)

  Υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη και στον Οργανισμό του ΥΠΕΞ όπου αναφέρεται: «9. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η, κατ’ εξαίρεση και μέχρι διετίας, απόσπαση υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών ως διπλωματικών συμβούλων σε άλλα Υπουργεία, σε ανεξάρτητες Γενικές Γραμματείες, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα».