Άρθρο 28: Κατηγορίες Προσωπικού

1. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στελεχώνεται από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού:
α) Υπάλληλοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε δεκαπέντε και από αυτές δέκα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και πέντε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
β) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε πέντε και από αυτές τρεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δυο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
γ) Ένας Νομικός Σύμβουλος.
2. Οι υπό στοιχεία α’ και β’ οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212). Οι μετατάξεις ενεργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από δημόσια προκήρυξη των θέσεων με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος τη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπώνται σε αυτό μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, της Βουλής των Ελλήνων, της ΕΡΤ Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212). Η απόσπαση των υπαλλήλων γίνεται με την διαδικασία, η οποία ορίζεται από τις σχετικές γενικές διατάξεις για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία από αυτούς.
4. Οι οργανικές θέσεις των στοιχείων α’ και β’ της παραγράφου 1 μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων αυτές καλύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2.

  • 29 Ιουλίου 2015, 18:20 | ΠK

    Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, επιτρέπεται η απόσπαση μόνο σε συγκεκριμένους φορείς του δημοσίου, και η ΓΓΕΠ δεν περιλαμβάνεται σε αυτές. Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη;

  • 28 Ιουλίου 2015, 19:11 | ΑΑΚ

    Οι μετατασσόμενοι ΠΕ και ΤΕ υπάλληλοι μπορούν να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Δεν θα απαιτηθεί κάποιου είδους συνάφεια με το αντικείμενο;