Άρθρο 23: Σύσταση, Νομική Μορφή, Επωνυμία, Έδρα

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (εφεξής E.K.O.Μ.Ε.), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό.
2. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι «National Centre of Audiovisual Media and Communication S.A.» (N.C.A.M.C.).
3. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα.

 • 30 Ιουλίου 2015, 13:23 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Καλό θα είναι να υπάρχει μια σαφής δομή του φορέα έτσι ώστε να είναι ξεκαθαρες οι δράσεις του, ανά τομέα.

 • 30 Ιουλίου 2015, 11:47 | Τάσος Σ.

  Πολύ σωστή κίνηση αυτή.

  Ολο το αρχειακό υλικό πρέπει να είναι συγκεντωμένο και φυλαγμένο σε κατάλληλες υποδομές. Μόνο ένας τέτοιος φορέας μπορεί να το υλοποιήσει αυτό μαζί με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Πρέπει να αξιοποιηθούν και το Ελληνικό Επιστημονικό δυναμικό. Υπάρχει ιστορική υποχρέωση να προχωρήσει αυτό το έργο.

 • 30 Ιουλίου 2015, 11:00 | Β.Δ.

  Είναι διεθνής πρακτική το κάθε οπτικοακουστικό αρχείο να είναι φορέας που εποπτεύεται από Κράτος χωρίς να έχει εκχωρήσει το υλικό σε ιδιώτες οι αλλού. Διαφυλλάσεται η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά του έθνους με τέτοιους φορείς.