Άρθρο 27: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

1. Η θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους απασχόλησης και πληρούται μετά από δημόσια προκήρυξη του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις κείμενες για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα διατάξεις.
2. Η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
3. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να έχει την ιδιότητα του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου, να είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής, να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα και να διαθέτει αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
4. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) χαράσσει την πολιτική του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στο πλαίσιο της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και των αποφάσεων του Δ.Σ.
β) εκπροσωπεί νομίμως το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές καθώς και στις σχέσεις του με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
γ) υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
δ) καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ε) συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
στ) υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και τις εισηγήσεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
ζ) υπογράφει μαζί με το γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών.
η) έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
θ) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
ι) φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, του απολογισμού καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
ια) παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό.
ιβ) υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
ιγ) είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
ιδ) εντέλλεται και υπογράφει όλες τις διενεργούμενες δαπάνες και κινεί όλους τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
ιε) αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
ιστ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από τον παρόντα νόμο, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Διευθυντές και Τμηματάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
6. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος τη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Υπουργού.
7. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και για το χρόνο της θητείας του οι αποδοχές μονίμου υπαλλήλου του Δημοσίου με βαθμό Α’, προσαυξημένες με το επίδομα ευθύνης Γενικού Διευθυντή κατά τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως κάθε φορά ισχύουν.

  • 29 Ιουλίου 2015, 18:51 | ΠK

    Όπως και στο άρθρο 26 για το σύνολο των μελών, είναι προτιμότερο να ακολουθηθεί η πρακτική των άλλων φορέων του δημοσίου όπως για παράδειγμα της ΕΡΤ ΑΕ όπου η θητεία των μελών είναι 5ετής. Η 3ετία ειδικά για έναν νεοιδρυθέντα φορέα είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για εφαρμογή και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου, ειδικά άμα έχει έντονη αναπτυξιακή διάσταση.
    Επίσης, ενώ σε όλα τα άλλα σημεία του ν/σ αναφέρονται μόνιμοι και ΙΔΑΧ δημόσιοι υπάλληλοι, εδώ γίνεται αναφορά μόνο σε μονίμους. Φαντάζομαι ότι είναι μια απλή παράβλεψη…
    Τέλος, από τη στιγμή που είναι τόσο γενική η συγκεκριμένη παράγραφος 3 που αφορά τα προσόντα γιατί ζητά ρητά την 5ετία ως προαπαιτούμενο και δεν χρησιμοποιεί έναν πιο γενικό όρο όπως «ικανή διοικητική εμπειρία» που ούτως ή άλλως θα διαφαίνεται στο βιογραφικό (και αθροιστικά μαζί με όλα τα υπόλοιπα). Σκοπός της προκήρυξης θα πρέπει να είναι να προσελκύσει τα καλύτερα βιογραφικά του δημοσίου, χωρίς αποκλεισμούς και μεθοδεύσεις.