Άρθρο 18: Μεταθέσεις στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας

1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, των δημοσιογράφων, των υπαλλήλων του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός ή Διοικητικός – Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός ή των ειδικών επιστημόνων από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δυο τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα της μετακίνησής του.
2. Η μετάθεση των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, ενεργείται, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετάθεση υπαλλήλου μπορεί να γίνει και πριν από την παρέλευση της διετίας είτε μετά από αίτησή του είτε για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται, επί ποινή ακυρότητας, με ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία στο σώμα της απόφασης μετάθεσης, είτε εάν έχει ασκηθεί δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο επισύρει ποινή τουλάχιστον προστίμου μεγαλύτερου από τις αποδοχές δεκαπέντε ημερών. Ανώτατο όριο συνεχούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η τετραετία. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπαλλήλου δεν επιτρέπεται να υπερβεί την οκταετία.
3. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασμένοι σε ελληνικές διπλωματικές αρχές, μετατίθενται ή μετακινούνται υποχρεωτικά σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όταν συμπληρώσουν οκταετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό ή όταν λήξει ο χρόνος απόσπασής τους αντίστοιχα. Νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας και ελληνική διπλωματική ή άλλη αρχή του εξωτερικού δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση τριών ετών υπηρεσίας στην Ελλάδα.
4. Από τα ανώτατα χρονικά όρια υπηρεσίας των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να εξαιρούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έως τρεις υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών μια από τις γλώσσες τουρκική, αραβική, κινεζική και ιαπωνική και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
5. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι χρόνια κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και των λοιπών υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβεί τα δώδεκα χρόνια. Μετά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών δεν επιτρέπεται νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού.
6. Υπάλληλοι, οι οποίοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συνταξιοδότησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών δεν επιτρέπεται να μετατίθενται ή να αποσπώνται για υπηρεσία στο εξωτερικό.
7. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της παραγράφου 1 από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
8. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων από και προς το εξωτερικό η αρμόδια για την υποστήριξη της λειτουργίας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δημοσιοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, που προβλέπεται να κενωθούν και να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των προς κάλυψη θέσεων υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η παράλειψη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.
9. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις στο εξωτερικό λαμβάνει υπόψη του τα εξής κριτήρια, τα οποία αναλύονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με το παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου.
10. Οι Γραμματείς Επικοινωνίας Β’ αμέσως μετά το διορισμό τους υπηρετούν υποχρεωτικά τουλάχιστον για δυο έτη σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.
11. Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στις αποσπάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

 • 31 Ιουλίου 2015, 14:49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

  Παρατηρείται ότι δεν γίνεται καμιά προσπάθεια περιορισμού των συνολικού δυνατού χρόνου απόσπασης σε ΓΤΕ εξ. καθώς και καμία προσπάθεια μείωσης των χρόνων συνεχούς υπηρεσίας στο ίδιο ΓΤΕ, με αποτέλεσμα να μην ευνοείται η εναλλαγή των υπαλλήλων στην τοποθέτηση στα ΓΤΕ.
  Σημειώνεται επίσης ότι στο Παράρτημα ΙΙ, (θέσεις 5, 9) οι ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού δεν μοριοδοτούνται για τη φοίτησή τους στην ΕΣΔΔΑ, αφού η μοριοδότηση της φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ ορίζεται ότι αφορά αποκλειστικά τους αποφοίτους του τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, καταργώντας έτσι ad hoc τα λοιπά τμήματα της ΕΣΔΔΑ και φυσικά καταστρατηγώντας κάθε συνταγματική έννοια ίσης μεταχείρισης.

  Στο Παράρτημα ΙΙ (θέση 10), είναι αναγκαία η διαβάθμιση της μοριοδότησης που πλειοδοτεί με προφανή τρόπο όσους είναι τοποθετημένοι ειδικά στις Οικονομικές Υπηρεσίες και λόγω συνάφειας της απαιτούμενης εμπειρίας στο εργασιακό αντικείμενο και προκειμένου να δοθεί ιδιαίτερο κίνητρο στελέχωσης των πιο νευραλγικών και συνήθως υποστελεχωμένων υπηρεσιών του φορέα.

  Στο Παράρτημα ΙΙ (θέση 12) μοριοδοτούνται έτη προϋπηρεσίας χωρίς να γίνεται αρνητική μοριοδότηση για έτη προϋπηρεσίας στο εξωτερικό, διαιωνίζοντας το καθεστώς της πολυετούς τοποθέτησης υπαλλήλων σε βάρος των υπόλοιπων υπηρετούντων στην κεντρική υπηρεσία.
  Επιπλέον, δεν μοριοδοτείται στην περίπτωση των ΔΕ υπαλλήλων κανένα τυπικό προσόν πλην της ξένης γλώσσας και της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 • 31 Ιουλίου 2015, 08:25 | ΜΜ

  Προς Ένωση Ακολούθων Τύπου: «επετηρίδα»???!!!
  Είναι δυνατόν; Δεν γνωρίζω τόσο καλά το αντικείμενο, μετέχω στη διαβούλευση γιατί ενδιαφέρομαι για το Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλ. ΜΜΕ (το οποίο βρίσκω εξαίρετο ως ιδέα) αλλά και μόνο η λέξη επετηρίδα είναι τόσο παρωχημένη που με αφήνει άφωνο! Θα περίμενα από μορφωμένους ανθρώπους να προάγουν την αξιολόγηση και όχι την επετηρίδα. Εκτός αν όλοι στο ΔΣ είσαστε σε ηλικία να επωφεληθείτε από αυτήν. Αλλοίμονο στους νέους καθηγητές σαν κι εμένα, αλλοίμονο στους νέους Ακόλουθους, «αλλοίμονο στους νέους» σε όλη τη χώρα μας.

 • 30 Ιουλίου 2015, 18:12 | ΓΚΡ

  Ισχύει το σχόλιό μου για το άρθρο 15. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι με το άρθρο αυτό διασφαλίζεται ότι θα πάψουν πια να πηγαίνουν σε θέσεις του εξωτερικού όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είναι γνωστό ότι λιγότερο από το 1/3 των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας έχει πάνω από 13 χρόνια συνολικής υπηρεσίας στο εξωτερικό, όταν ένα πολύ μεγάλο μέρος των υπολοίπων υπαλλήλων έχουν από 0 έως 4 ή 5 χρόνια. Για να μην μιλήσουμε για αυτούς που έχουν αναλάβει «εργολαβικά» συγκεκριμένες χώρες όπως είναι η Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Τουρκία. Έχει κάποιος αντίρρηση να αλλάξει αυτό; Γιατί η Ένωση Ακολούθων Τύπου αντιδρά στην επιστροφή στην Ελλάδα υπαλλήλων που έχουν πάνω από 13, 15, 20 ή και 28 χρόνια υπηρεσίας στο εξωτερικό; Ποιά συμφέροντα επιτέλους εξυπηρετεί; Υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και του κλάδου ή συγκεκριμένων ευνοημένων υπαλλήλων;

 • Όσον αφορά το άρθρο 18 διατυπώνονται οι εξής παρατηρήσεις:
  – Η παρ. 4 έρχεται σε αντίθεση με την εναλλαξιμότητα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι υπάρχουν 22 τουρκόφωνοι ΣΓΕ, άρα υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής τους. Επίσης, τα καθήκοντα των ΣΓΕ δεν εξαντλούνται στη μετάφραση.
  – Η παρ. 5 έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 35 παρ. 6, 8 του παρόντος καθώς αν δεν έχει συμπληρωθεί η 20ετία ή η 12ετία γιατί θα πρέπει να υπάρχει κώλυμα επιλογής;
  – Παρ. 9: Ορισμένα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙ είναι μη αντικειμενικά και αναξιοκρατικά, δεν συνδέονται με το αντικείμενο εργασίας των ΣΓΕ και ευνοούν την αποειδίκευση του κλάδου.

  Η ΕΝΑΤ προκρίνει τη δίκαιη λύση της δημιουργίας επετηρίδας όσον αφορά τις μετακινήσεις σε ΓΤΕ εξωτερικού, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις στα ΓΤΕ δεν αποτελούν προϊόν επιβράβευσης βάσει κριτηρίων αμφιβόλου αξιοπιστίας, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι του αντικειμένου εργασίας και των αρμοδιοτήτων των ΣΓΕ, στο οποίο πρέπει όλοι να συμβάλλουν και να αποκτούν εμπειρία. Σε αυτό το πνεύμα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα σύστημα στο οποίο θα συνδυάζεται η επετηρίδα (η οποία θα αποτελεί βάση επιλογής) με την ορθολογική μοριοδότηση (π.χ. γνώση γλώσσας της χώρας διαπίστευσης).

  Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Παράρτημα ΙΙ:
  1. Για να εξασφαλίζεται η δίκαιη εναλλαγή των υπαλλήλων του κλάδου ΣΓΕ στα ΓΤΕ, πρέπει να συνεκτιμώνται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε συνδυασμό με τα έτη παραμονής στην Κ.Υ., όταν δε πρόκειται για πολλά χρόνια συνεχούς παρμονής στην Ελλάδα, ο υπάλληλος θα πρέπει να πριμοδοτείται.
  2. Για την γεωγραφική εναλλαγή σε ΓΤΕ και την απόκτηση ευρείας εργασιακής εμπειρίας, είναι σημαντικό να μοριοδοτούνται τα πόστα ειδικών συνθηκών σύμφωνα με τα πρότυπα του ΥΠΕΞ.
  3. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης όταν ο υπαλληλος καλείται να ανταποκριθεί σε θέση προϊσταμένου ΓΤΕ.
  4. Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ή να αξιολογηθεί χωριστά η αρχαιότητα στην υπηρεσία καθώς στα άρθρα 94 και 95 Οργανισμού ΥπΕξ, βάσει του οποίου έχει γίνει η κατάταξη των υπαλλήλων στο παρόν σχέδιο νόμου, έχει πρωτεύοντα ρόλο. Όμοια και στο άρθρο 35 παρ.1 παρόντος σχεδίου νόμου.
  5. Οι περ. 6, 7, 8 και 9 χρειάζεται να εκλείψουν καθώς δεν εγγυώνται συνάφεια αντικειμένου και δεν συμβάλλουν στη δίκαιη εναλλαγή στα ΓΤΕ.
  6. Το στοιχείο της πριμοδότησης της προτεραιότητας επιλογής στην αίτηση προτίμησης του υπαλλήλου (18) είναι αντισυνταγματικό, καθώς έρχεται σε αντίθεση με την ίση πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις, η οποία απορρέει από την αρχή της σταδιοδρομίας του καθενός κατά το λόγο της προσωπικής αξίας, η οποία βρίσκει έρεισμα στα άρθρα 4 παρ.1 και 5 παρ. 1 Συντ. και έμμεσα στην ίδια τη δημοκρατική αρχή (Σχετικά Χρυσόγονος Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 σελ. 170). Προκρίνεται ως κριτήριο ένα στοιχείο χωρίς αξιολογικό αντίκρυσμα, με αποτέλεσμα κάποιος με καλύτερη επίδοση να υπολείπεται κάποιου με χειρότερη επίδοση, ο οποίος κατατάξει μία πόλη ιεραρχικά ανώτερα στην αίτηση προτίμησής του. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει κινηθεί και το ΣτΕ (με την 2397/2004 απόφαση της Ολομελείας του, ΕΔΔ 2004, 862), γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη από κάποιον που δε θα επιλεγεί δημιουργώντας λειτουργικά προβλήματα, αν δεν υπάρξει διαφοροποίηση στο σχέδιο νόμου.
  7. Τι ακριβώς νοείται με τη φράση “μια φορά στη σταδιοδρομία του υπαλλήλου για την ίδια θέση”; Όταν κάποιος για υπηρεσιακούς λόγους τοποθετείται σε ένα τμήμα της Υπηρεσίας που δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα να έχει τη δραστηριότητα που περιγράφεται στο στοιχείο 19 δεν αδικείται έναντι κάποιου που έχει αυτή τη δυνατότητα; Συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας, καθώς αυτή στο άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. εκλαμβάνεται με την ουσιαστική ή αναλογική έννοια, επιτάσσει δηλαδή όμοια μεταχείριση των ομοίων και ανόμοια των ανομοίων(Σχετικά Χρυσόγονος Κ., οπ.π., σελ. 120).
  8. Προκρίνεται ως αναγκαίο στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων και μέχρι την αμιγή στελέχωση της Υπηρεσίας από άτομα που είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, να προσμετράται στο πλαίσιο των προαγωγών, η φοίτηση σ’ αυτή ως δόκιμη υπηρεσία για προαγωγή. Σημειωτέον στο άρθρο 95 Οργανισμού ΥπΕξ η φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας για προαγωγή.

 • 29 Ιουλίου 2015, 09:51 | XBΠ

  Συμφωνώ με τα έως τώρα σχόλια. Να προσθέσω επίσης ότι το μόνο ΓΤΕ στο νότιο ημισφαίριο είναι το ΓΤΕ Σϋδνεϋ, το οποίο κλείνει.(σημ. 7)

  Σε ό,τι αφορά στο Παράρτημα ΙΙ και την μοριοδότηση του α’ πτυχίου, της κατοχής διδακτορικού τίτλου, της μοριοδότησης αποφοίτων ΣΕΛΕΤΕ κλπ σημειώνω ότι:
  -για τους απόφοιτους του τμήματος Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας (πρώην Ακολούθων Τύπου), η ειδίκευση προκύπτει από το τμήμα στο οποίο φοιτήσανε επί διετία και όχι από το α’ τους πτυχίο, το οποίο απλώς τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις της ΕΣΔΔ. Δεν γίνεται επομένως αντιληπτό ποιο το νόημα της μοριοδότησης του α’ πτυχίου (δεδομένου ότι τα πτυχία αυτά αντιστοιχούν σε πληθώρα επιστημών και Σχολών, διαφορετικές μεταξύ τους και μη συγκρίσιμες)
  – η απόκτηση ενός διδακτορικού διπλώματος έχει νόημα και αξιολογείται όταν κανείς προτίθεται να ακολουθήσει πανεπιστημιακή καριέρα.Δεν προσδίδει καμία προστιθέμενη αξία στην εργασία στο Δημόσιο εν γένει αλλά και σε ΓΤΕ ειδικά, όπου η όποια ειδίκευση προκύπτει από την αποφοίτηση από το εξειδικευμένο τμήμα της ΕΣΔΔ και την εργασιακή εμπειρία που αποκτάται κατά την εργασία σε ΓΤΕ. Εξ ου και η επαγγελματική ειδίκευση καθορίζεται με Master ή μεταπτυχιακό, ενώ το διδακτορικό αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην έρευνα.
  -Απορίας άξια είναι και η μοριοδότηση όσων έχουν φοιτήσει σε λεγόμενες «παραγωγικές» σχολές. Τι εξυπηρετεί; Γιατί ο απόφοιτος ΣΕΛΕΤΕ (πχ)είναι αρμοδιότερος του μη απόφοιτου να υπηρετήσει σε ΓΤΕ; Το ίδιο ισχύει για τη συμμετοχή σε ΜΚΟ (με όλα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε αυτές κατά το πρόσφατο παρελθόν) κλπ. Οι συγκεκριμένες διατάξεις μοιάζουν σχεδόν φωτογραφικές!!

 • 28 Ιουλίου 2015, 19:00 | ΑΑΚ

  Παρ. 2: Οι πριν την παρέλευση διετίας σε Γραφείο μετακινήσεις δεν μπορεί να επιτρέπονται παρά για εξαιρετικά σοβαρό λόγο. Οι μετακινήσεις επισύρουν δαπάνη για τον Έλληνα φορολογούμενο.
  Επίσης, ο ν. 4325/2015 αποκαθιστά το τεκμήριο της αθωότητας στο πειθαρχικό δίκαιο των δημ. υπαλλήλων. Οι ανακλήσεις μεταθέσεων δεν περιλαμβάνονται ούτε στις ποινές (που άλλωστε δεν επιβάλλονται προληπτικά) ούτε στα διοικητικά μέτρα.

  Παρ. 4: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανανεωθεί παλαιότερη πρόβλεψη εξαίρεσης γλώσσας. Οι Σύμβουλοι και Ακόλουθοι Επικοινωνίας δεν είναι μεταφραστές. Και γιατί θα πρέπει να τύχει εξαίρεσης κάποιος που μιλά κινεζικά ή αραβικά και όχι άλλος που μιλά ρωσικά ή αλβανικά;

  Παρ.9: Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι η υπηρεσία σε ΓΤΕ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εργασιακού αντικειμένου των Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας και όχι επιβράβευση για τους καλύτερους ή τους πιο «μορφωμένους». Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να διασφαλίζεται σε όλους η δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμά τους και στο εξωτερικό όπως και στο εσωτερικό.

  Παρατηρήσεις ως προς το Παράρτημα ΙΙ :
  Γιατί δεν υιοθετείται το όποιο σύστημα μεταθέσεων εφαρμόζει το Υπ. Εξωτερικών; Πάσχει σοβαρά η επιλογή μοριοδοτούμενων κριτηρίων του Παραρτήματος ΙΙ, καθώς πολλά εξ αυτών δεν σχετίζονται καθόλου με τη φύση της εργασίας.
  Ενδεικτικά:
  -Γιατί μοριοδοτείται για μετάθεση σε Γραφείο Τύπου ο βαθμός πτυχίου ΑΕΙ; Τι σχέση έχει ένα πτυχίο χημείας με άριστα με ενδεχόμενη μετάθεση σε ΓΤΕ ;
  -Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές παραγωγικές σχολές: Γιατί μοριοδοτείται απόφοιτος της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή της Δημόσιας Σχολής Υγείας;
  -Δίνεται υπερβολικά μεγάλη βαρύτητα σε δημοσιεύσεις. Όποιος έχει τόσες πολλές γιατί δεν στρέφεται σε ακαδημαϊκή καριέρα;
  -Τι σχέση έχει η προηγούμενη υπηρεσία σε άλλους φορείς; Είναι σωστό και δίκαιο να μετρά για την βαθμολογική κατάταξη και το συνταξιοδοτικό, αλλά γιατί κάποιος που έχει εργαστεί σε ΔΟΥ, δήμο ή γραφείο βουλευτή ή διοικητή νοσοκομείου θα πρέπει να μοριοδοτηθεί παραπάνω για μετάθεση σε Γραφείο Τύπου; Το ίδιο ισχύει και για τη θέση ευθύνης σε άλλους φορείς. Ένας πρώην τμηματάρχης του υπουργείου δημοσίων έργων γιατί δικαιούται περισσότερα μόρια για μετάθεση σε ΓΤΕ;
  -Η συνάφεια δραστηριοτήτων ΔΕΝ μπορεί να αποδεικνύεται με συμμετοχή σε όργανα μη κυβερνητικών οργανώσεων ή κοινωνικών και κρατικών φορέων. Εργασία στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα δίνει προβάδισμα για τη Γενεύη;
  -Περίεργη είναι και η αναφορά σε ομοειδή (ή μη) μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Ένας τυπικό προσόν ή υπολογίζεται ή δεν υπολογίζεται.
  -Απολύτως ακατανόητη είναι τέλος η μοριοδότηση της σειράς προτίμησης που αναγράφεται στην αίτηση ενδιαφέροντος του υποψηφίου. Αποκλείεται η διατύπωση «επιθυμώ να μετακινηθώ σε οποιοδήποτε γραφείο υπάρχει ανάγκη»;

 • 28 Ιουλίου 2015, 09:55 | ΒΜ

  παρ.4: Γιατί εξαιρούνται η τουρκική, αραβική, κινεζική και ιαπωνική από στα ανώτατα χρονικά όρια υπηρεσίας των παραγράφων 2 και 3; Οι υπάλληλοι του κλάδου ΣΓΕ δεν είναι μεταφραστές. Αν η υπηρεσία χρειάζεται περισσότερους υπαλλήλους που να μιλούν τις γλώσσες αυτές γιατί δεν δίνει κίνητρα για την εκμάθησή τους προσφέροντας μόρια για προαγωγές και μεταθέσεις αντί να μοριοδοτεί άσχετη υπηρεσία σε άλλους φορείς;
  παρ.9: Επίσης, αν ο στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία να υπηρετήσουν στο εξωτερικό υπάλληλοι που δεν έχουν ήδη υπηρετήσει ή που έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας δεν θα έπρεπε στο Παράρτημα ΙΙ να υπάρχει αρνητική μοριοδότηση για τα χρόνια υπηρεσίας στο εξωτερικό; Πώς συνδυάζονται τα «αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια» με «τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος» (βλ. άρ.15, παρ.6); Πώς ακριβώς θα μετρηθούν τα ουσιαστικά προσόντα;