Άρθρο 15: Προαγωγές

1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας απαιτείται:
α) από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’,
β) από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ κενή οργανική θέση και τουλάχιστον εξαετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’,
γ) από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’,
δ) από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ κενή οργανική θέση και τουλάχιστον πενταετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’,
ε) από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ τουλάχιστον τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’.
2. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και υπηρεσίας σε οποιαδήποτε άλλη θέση του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), πριν από το διορισμό σε θέση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν προσμετράται στους απαιτούμενους κατά την προηγούμενη παράγραφο χρόνους για προαγωγή.
3. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’ έως και το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
4. Οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ και από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17. Η γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό.
5. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων, που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.
6. Ως προακτέοι κατά την προηγούμενη παράγραφο κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
7. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή με σύγκριση των υπαλλήλων, που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Προκρίνονται κατ’ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, που αναφέρονται στην παράγραφο 6, και συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια με βάση τα κριτήρια του παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του από την ημερομηνία διορισμού του.
8. Οι προαγωγές από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου, που παραλείπεται.
9. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος έχει κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
10. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.
11. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας λαμβάνονται υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες συντάσσονται κατ’ έτος από τον άμεσο προϊστάμενό τους ως πρώτο αξιολογητή και τον προϊστάμενο αυτού ως δεύτερο αξιολογητή με βάση γενικά και ειδικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται λεπτομερώς με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αφορά στο σύστημα και στη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο.

 • 31 Ιουλίου 2015, 14:18 | ΡΤ

  Για πρώτη φορά αξιολόγηση σε ένα ακόμα «άβατο» φίλα προσκείμενων στην εκάστοτε κυβέρνηση. Για πρώτη φορά έμπρακτη αποσύνδεση του δημοσίου από τις πολιτικές συγκυρίες. Για μία ακόμα φορά σχοινοτενείς αναλύσεις περί αδικιών, αβλεψιών κτλ του νόμου. Τυχαίο; Μάλλον όχι…

 • 31 Ιουλίου 2015, 14:16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

  Είναι εσφαλμένο το κριτήριο 9 στο παράρτημα Ι «Προϋπηρεσία σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου μετά την αποφοίτηση από το Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ» (μέχρι δύο έτη). Δεν είναι σαφές τι μοριοδοτείται σε αυτήν την περίπτωση. Μοριοδοτείται, π.χ., η απόσπαση σε πολιτικά γραφεία, σε άλλες υπηρεσίες και για ποιο λόγο κρίνεται σκόπιμο κάτι τέτοιο.

 • 31 Ιουλίου 2015, 08:46 | ΜΜ

  Συμφωνώ με τον ΓΚΡ αλλά μου «μυρίζει» αντιπολίτευση εντός της Ένωσης Ακολούθων, η οποία μονοπωλεί τη συζήτηση εδώ. Μήπως να τα λήξετε εντός της υπηρεσίας σας, αντί να απασχολείτε τη διαβούλευση;

 • 30 Ιουλίου 2015, 18:35 | ΓΚΡ

  Επιτέλους μετά από πολλά χρόνια όπου οι προαγωγές γίνονταν ανάλογα με το ποιοί ήταν αρεστοί στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία με αδιαφανή και καθόλου αξιοκρατικά κριτήρια θεσμοθετείται με το νομοσχέδιο αυτό ένα αντικειμενικό, διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα προαγωγών που λαμβάνει υπόψη του πολλά στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε υπαλλήλου (γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, κοινωνικότητα και πολλά άλλα). Για πρώτη φορά μια πολιτική ηγεσία αποφάσισε να καθαρίσει το τοπίο και να δώσει ελπίδα σε άξιους ανθρώπους ότι θα αξιοποιηθούν στο επάγγελμά τους με βάση τα πραγματικά τους προσόντα και δεν θα είναι στο περιθώριο. Αντί λοιπόν η Ένωση Ακολούθων Τύπου να προσπαθήσει να επεκτείνει τα κριτήρια με βάση, τα οποία θα αξιολογούνται οι υπάλληλοι για την προαγωγή τους, ζητάει εντελώς ισοπεδωτικά τον περιορισμό τους για να συνεχίσουμε να έχουμε μια από τα ίδια. Επίσης πώς μπορεί κανείς να σχολιάσει την προσπάθεια ορισμένων να προσαρμοσθούν τα κριτήρια στην ατομική τους περίπτωση ανάλογα με το αν διαθέτουν ή όχι τίτλους σπουδών και ποιούς, εμπειρία και τί είδους, δεξιότητες συγκεκριμένου ή άλλου τύπου κλπ. Έχω την άποψη ότι όλα αυτά πρέπει να μετράνε και όποιος έχει τα περισσότερα να προκρίνεται. Όσοι δεν έχουν κάποια από αυτά δεν έχουν παρά να προσπαθήσουν να τα αποκτήσουν. Όλοι να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι τόσο για το συμφέρον της χώρας όσο και για το προσωπικό μας συμφέρον. Ελπίζω ότι οι πιέσεις που ασκούνται για να μην αλλάξει τίποτα δεν θα έχουν αποτέλεσμα.

 • Παρατηρήσεις επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (κριτήρια προαγωγής):

  Ως γενική παρατήρηση σημειώνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ίδια κριτήρια για τις προαγωγές και για τις μετακινήσεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια για τις προαγωγές σε όλους τους βαθμούς αδιακρίτως.
  Ειδικότερα, διατυπώνονται οι εξής παρατηρήσεις:

  • Η έμφαση θα πρέπει να δίνεται στη συνάφεια με το αντικείμενο των ΣΓΕ και την άσκηση της θεσμοθετημένης αρμοδιότητάς τους. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν να μοριοδοτούνται οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και πολιτικά γραφεία και να μη λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή τους σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, ομάδες διοίκησης έργου και ειδικά καθήκοντα σχετικά με το αντικείμενό τους και την Υπηρεσία.
  • Θα πρέπει να αναθεωρηθεί η βαρύτητα της μοριοδότησης των ακαδημαϊκών προσόντων π.χ. βαθμός βασικού πτυχίου και άνιση μοριοδότηση μη συναφούς μεταπτυχιακού.
  • Θα πρέπει να προσμετράται η υπηρεσία στα ΓΤΕ εξωτερικού και σε θέση ευθύνης εντός της Υπηρεσίας. Ειδικά δε για τις ανώτερες βαθμίδες θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο η υπηρεσία σε ΓΤΕ και σε θέσεις ευθύνης.
  • Η επεξηγηματική σημείωση υπ’αρ. 2 (σελ.31) συνιστά άδικη μεταχείριση καθώς αυτός που έχει μη συναφές μεταπτυχιακό και συναφές διδακτορικό υπερτερεί αυτού που έχει συναφές μεταπτυχιακό και συναφές διδακτορικό και ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας πιο στοχευμένα. Άλλωστε το μεταπτυχιακό εξ ορισμού υπολείπεται του διδακτορικού, δε σημαίνει ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη γνώσεων. Επιπλέον η διαφορά τους έγκειται και στη μεθοδολογία και όχι μόνο στις γνώσεις.
  • Το διάστημα φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ θα πρέπει να συνυπολογίζεται (διάστημα κατά το οποίο οι ΣΓΕ είναι δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι). Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένοι ΣΓΕ ήταν ήδη δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη φοίτησή τους στην ΕΣΔΔΑ.
  • Με ποιο σκεπτικό ΣΓΕ που έχουν αποφοιτήσει δύο φορές από την ΕΣΔΔΑ δεν έχουν πρόσθετη μοριοδότηση, ενώ μοριοδοτούνται απόφοιτοι άλλων παραγωγικών σχολών του δημοσίου; Δεν έχει νόημα να μοριοδοτείται η φοίτηση σε άλλες παραγωγικές σχολές του δημοσίου.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσμετρηθούν τα χρόνια της ΕΣΔΔΑ προτείνεται να αυξηθεί η μοριοδότηση για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ +5 (10, 15 και 20 αντίστοιχα)
  • Όσον αφορά τη μοριοδότηση για προϋπηρεσία στις Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ή σε άλλες Δ/νσεις της ΓΓΕΕ (εκτός αντικειμένου ΣΓΕ)ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στα σχόλια για το άρθρο 12.
  • Η συγκεκριμένη μοριοδότηση εξισώνει την αποειδίκευση με την επιμόρφωση και την ακαδημαϊκή κατάρτιση.
  • Να εξεταστεί η συνεκτίμηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εντός και εκτός δημοσίου/ΚΥ) η οποία συνδέεται με το αντικείμενο εργασίας των ΣΓΕ.
  • Σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί εκθέσεις αξιολόγησης για όλες τις χρονιές, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αξιολογήσεων που έχουν γίνει;
  • Προκρίνεται ως αναγκαίο στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων και μέχρι την αμιγή στελέχωση της Υπηρεσίας από άτομα που είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, να προσμετράται στο πλαίσιο των προαγωγών, η φοίτηση σ’ αυτή ως δόκιμη υπηρεσία για προαγωγή. Σημειωτέον στο άρθρο 95 Οργανισμού ΥπΕξ η φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας για προαγωγή.

 • Συμπληρωματικό σχόλιο για την παράγραφο 9:
  Η διάταξη δεν προβλέπει λόγους ανωτέρας βίας ως λόγους εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής της και είναι αντισυνταγματική καθόσον παραβιάζει την αρχή της ισότητας, η οποία λειτουργεί αναλογικά, όπως ανωτέρω έχει αναφερθεί και βάσει της οποίας γίνεται όμοια μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων και ανόμοια ανομοίων. Γιατί πρέπει κάποιος που άθελά του ασθενεί και αδυνατεί να ανταποκριθεί πλήρως, να τιμωρείται για κάτι που δε φταίει; Επιπλέον ελέγχεται ως αντισυνταγματική, γιατί αναφέρει απλά ότι ο υπάλληλος καλείται απλά σε ακρόαση χωρίς να διευκρινίζει αν έχει τη δυνατότητα παράστασης με δικηγόρο της επιλογής του και προβολής των ισχυρισμών του καθώς το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα ακρόασης συνίσταται, μεταξύ άλλων, και στο δικαίωμα παράστασης με συνήγορο και υποβολής εγγράφως των απόψεών του.
  Η διατύπωση θα μπορούσε να είναι ως εξής:
  “Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄, να κρίνει αιτιολογημένα ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού με βάση τα κριτήρια του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση η έλλειψη αυτή δεν μπορεί να οφείλεται σε (μόνιμους ή παροδικούς) λόγους ανώτερης βίας. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού κάθε φορά ο υπάλληλος έχει κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με τη δυνατότητα παράστασης με συνήγορο της επιλογής του και έγγραφης υποβολής των απόψεών του ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επί των οποίων αυτό οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα κατά την εκφορά της κρίσης του, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί από την υπηρεσία. Οι αποφάσεις του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου”.

 • 30 Ιουλίου 2015, 00:09 | Delia Velculescu

  Αίσθηση προκαλεί το, σωστό κατα τα άλλα, επιχείρημα της εναρμόνισης με όμορους κλάδους του ΥΠΕΞ που επικαλείται η αιτιολογική έκθεση για να υποστηρίξει την εξάβαθμη κλίμακα των βαθμών και η ταυτόχρονη απουσία του στοιχείου της εναρμόνισης από το παράρτημα που αφορά τα κριτήρια προαγωγών (και μεταθέσεων). Σε κάθε περίπτωση, είναι θλιβερή η απουσία κριτηρίων που σχετίζονται με την πράξη, την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των στελεχών. Απουσιάζει το στοιχείο των προτάσεων, της στρατηγικής σκέψης, των πρωτοβουλιών και του έργο τους για την προβολή της χωρας. Η άψογη και άμεμπτη υπηρεσιακή παρουσία, οι θέσεις ευθύνης που ανέλαβαν, η συνθετότητα των καθηκόντων και τα έργο που παρήχθη σε συνάρτηση με τους πόρους που δαπανήθηκαν. Επίσης, τα οργανωτικά τους προσόντα και η μέριμνά τους για την ανάδειξη του ταλέντου και των προσόντων των υφισταμένων συνεργατών τους (ιδίως των νεώτερων). Αυτού τους είδους η μετρησιμότητα θα έπρεπε να κυριαρχεί σε ένα σύστημα αξιολόγησης επαγγελματιών της δημόσιας διπλωματίας που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, εξασφαλίζοντας την μέγιστη αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη. Επίσης οφείλω να παρατηρήσω ότι είναι μάλλον ατυχείς οι γενικεύσεις περί πελατειακών σχέσεων που χρησιμοποιούνται στην αιτιολογική έκθεση. Διότι φαντάζομαι ότι την συντριπτική πλειονότητα σε αυτόν τον κλάδο αποτελούν άξιοι/ες και όχι προιόντα πελατειακών δικτύων.

 • Διατυπώνονται οι εξής παρατηρήσεις σχετικά με τις προαγωγές:
  1. Προκύπτουν ερωτήματα και ζητήματα αντισυνταγματικότητας όσον αφορά τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι. Χρειάζονται αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση στις προαγωγές του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
  2. Στο άρθρο 93 του Οργανισμού ΥπΕξ για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα, με βάση την κατάταξη που γίνεται στο άρθρο 90 αυτού και η οποία στο άρθρο 13 του παρόντος χρησιμοποιείται για αντιστοίχιση, απαιτείται 3ετής προϋπηρεσία και όχι 6ετής. Επιπροσθέτως στο άρθρο 93 Οργανισμού ΥπΕξ η φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας για προαγωγή. Επιπλέον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 94 αυτού (ιδίως στην παρ. 1) όπου τα κριτήρια είναι όμοια με αυτά της παρ. 6 του παρόντος, οι προαγωγές γίνονται κατά σειρά αρχαιότητας (αναφέρεται εν συντομία και εδώ) για όλες τις βαθμίδες, γεγονός που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη και για τις υπόλοιπες κατηγορίες υπαλλήλων. Τέλος, εκφράζεται μια επιφύλαξη ως προς την παραπομπή στον νόμο 3429/2005, καθώς αυτός αφορά σε ανώνυμες εταιρίες του Δημοσίου.
  3. Θα πρέπει να προσμετράται ο χρόνος φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ στον απαιτούμενο χρόνο για προαγωγή (παρ.2)
  4. Τα προσόντα του ήθους, χαρακτήρα κ.λπ. είναι ασαφή (παρ. 6)
  5. Στην παρ. 8 το εδ. β΄ συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων, όπως είναι και αυτές της προαγωγής του προσωπικού, της αρχής του Κράτους Δικαίου, της αρχής της διαφάνειας, της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, η οποία (παραβίαση) ελέγχεται ακυρωτικά (Σχετικά Πικραμένος Μιχάλης: Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, Εκδόσεις Σάκκουλα 2012). Η ως άνω διατύπωση αποτελούσε φραστική διατύπωση και ρύθμιση του καταργηθέντος Υπαλλ. Κώδικα (ν. 2683/1999) στο αρ. 83 παρ. 5, η οποία προσεβλήθη στο ΣτΕ. Η απόφαση 2788/2009 ΣτΕ παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια, η οποία με την υπ’ αριθμ. 3019/2014 απόφασή της δεν επέλυσε την ουσία του ζητήματος. Ο νέος ΥΚ (Ν. 3528/2007) εγκατέλειψε το σύστημα αυτό και επέλεξε σύστημα που στηρίζεται σε μαθηματικώς μετρήσιμα κριτήρια. Κατά συνέπεια η επιλογή αυτή συνιστά οπισθοδρόμηση νομική αν όχι πλημμέλεια.
  6. Η παρ. 9 δεν περιλαμβάνει καμία ασφαλιστική δικλείδα για τον υπάλληλο. Προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
  – Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα να κριθεί ο υπάλληλος και στα επόμενα χρόνια;
  – Σοβαρά ζητήματα υγείας ή προσωπικά προβλήματα που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει για κάποιο διάστημα την απόδοση του υπαλλήλου δεν λαμβάνονται υπόψη;
  – Πώς προστατεύεται ο υπάλληλος σε περίπτωση εσκεμμένης δίωξης;
  – Έχει ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο ελλιπούς αξιολόγησης με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας;

 • 29 Ιουλίου 2015, 18:03 | ΝΨ

  Αναφορικά με την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας διατυπώνονται τα ακόλουθα ερωτήματα και παρατηρήσεις:

  1.-Γιατί εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια του Παραρτήματος Ι για την κατάταξη σε όλες τις θέσεις και την προαγωγή σε όλους τους βαθμούς;

  2.-Γιατί δεν μοριοδοτείται:
  – η προϋπηρεσία σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
  -η θητεία σε θέση ευθύνης σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
  -η θητεία σε θέση ευθύνης στην ΚΥ και ειδικότερα σε θέσεις που έχουν σχέση με το κλάδο των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας,
  -η απόσπαση σε διπλωματικές αρχές

  3.-Γιατί, αντίθετα, μοριοδοτείται:
  -η αποφοίτηση από παραγωγικές σχολές του Δημοσίου πλην της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΣΕΘΑ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.)
  -η προϋπηρεσία σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου μετά την αποφοίτηση από το τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ (μέχρι δύο έτη) χωρίς να προσδιορίζεται το είδος της Υπηρεσίας και της εμπειρίας που αποκόμισε ο υπάλληλος έτσι ώστε να διεκδικήσει τις ανώτερες θέσεις του κλάδου.
  (Παρατήρηση: αφού έπεται στης ΕΣΔΔΑ θα έπρεπε να ονομάζεται υπηρεσία και όχι προϋπηρεσία)
  – η προϋπηρεσία στις Διευθύνσεις Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, χωρίς χρονικό περιορισμό
  -η προϋπηρεσία σε άλλες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πλην των αρμόδιων για την Επικοινωνιακή Διπλωματία (μέχρι δυο έτη).

  Λαμβάνοντας υπόψη, ότι όλες οι οργανικές μονάδες μίας Υπηρεσίας είναι ισότιμες θα πρέπει να προβλεφθεί, τουλάχιστον, και η ίδια μοριοδότηση.

  Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στελέχη του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας έχουν στελεχώσει, υποστηρίξει και προάγει με τις γνώσεις και την εμπειρία τους άλλες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πλην των αρμοδίων για την Επικοινωνιακή Διπλωματία (όπως τη Δ/νση Μέσων Ενημέρωσης, πρώην Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων) για περισσότερο από δύο έτη, κάποιες φορές χωρίς τη θέλησή τους και χωρίς τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης καθώς η σχετική δυνατότητα δινόταν μόνο στους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.
  Αναφορικά με τη μοριοδότηση της αποφοίτησης από παραγωγικές σχολές του Δημοσίου (ΣΕΘΑ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.) αλλά όχι από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης υπενθυμίζεται ότι μέλη του κλάδου, απόφοιτοι των Τμημάτων Γενικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από πολυετή, κάποιες φορές, προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του Δημοσίου συμμετείχαν για δεύτερη φορά, ως δημόσιοι υπάλληλοι πλέον, στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία της Σχολής προκειμένου να ενταχθούν στον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
  Γιατί ενώ δίδεται έμφαση στην επιμόρφωση γενικότερα ( με την μοριοδότηση που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι) παραλείφθηκε η μοριοδότηση της αποφοίτησης για 2η φορά από την ΕΣΔΔΑ;
  Θα πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί σχετική μοριοδότηση για τους Συμβούλους και Γραμματείς Επικοινωνίας που έχουν αποφοιτήσει δύο φορές από την ΕΣΔΔΑ.

  4.-Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ θα πρέπει να συνυπολογίζεται στον απαιτούμενο χρόνο για προαγωγή καθώς θεωρείται ως χρόνος δόκιμης υπηρεσίας. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στελέχη του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ήσαν ήδη δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ (και μάλιστα για δεύτερη φορά όπως ήδη αναφέρθηκε) και παρακολούθησαν τη σχολή ως αποσπασμένοι από την προηγούμενη Υπηρεσία τους.
  Κρίνεται, επίσης, σκόπιμο να σημειωθεί ότι για τους αποφοίτους των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΣΔΔΑ ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προσµετράται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθµό. Συνεπώς ο μη συνυπολογισμός του χρόνου αποφοίτησης δημιουργεί και διάκριση εις βάρος των αποφοίτων του Τμήματος Στελεχών Επικοινωνίας.
  Κατ΄αναλογία, σημειώνεται, ότι η φοίτηση των διπλωματών στη Διπλωματική Ακαδημία, που αποτελεί συγγενή κλάδο, συνυπολογίζεται στο χρόνο προαγωγής τους.
  Ο συνυπολογισμός του χρόνου φοίτησης στη Σχολή είναι, επίσης, κρίσιμος για υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου που έχουν ήδη διανύσει σημαντικό χρόνο προϋπηρεσίας σε απαιτητικά πόστα της Δημόσιας Διοίκησης (και μάλιστα ως απόφοιτοι και άλλων Τμημάτων της ΕΣΔΔΑ όπως ήδη αναφέρθηκε) ο οποίος δεν θα προσμετράται πλέον για την προαγωγή τους. Ο μη συνυπολογισμός του χρόνου φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ δημιουργεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού τους από την προαγωγή τους σε ανώτερους βαθμούς, (εφ΄όσον συντρέχουν βέβαια και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει το σχέδιο νόμου), λόγω μη κάλυψης του απαιτούμενου χρόνου προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

  5.- Γιατί δεν προβλέπεται μοριοδότηση της υπηρεσίας στελεχών του κλάδου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε Εθνικές Ανεξάρτητες Αρχές, στο Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, κλπ. υπηρεσία που προϋποθέτει γνώσεις, επάρκεια ξένων γλωσσών και η εμπειρία που αποκτάται είναι πολύτιμη για την υπηρεσία;

  6.-Γιατί η «προϋπηρεσία» σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου μετά την αποφοίτηση από το τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ λαμβάνει τα ίδια μόρια (0,5 ανά τρίμηνο) με την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα;

  7.-Γιατί έχει παραληφθεί η μοριοδότηση της εκπροσώπησης της Υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνέδρια, ημερίδες, διασκέψεις σε σεμινάρια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό;

  8.-Γιατί δεν έχει προβλεφθεί η μοριοδότηση της συμμετοχής των στελεχών του κλάδου σε Επιτροπές;

  9.-Γιατί δεν γίνεται ουδεμία αναφορά στο σχέδιο νόμου στα στελέχη του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας που δεν είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, έχουν ενταχθεί, όμως, στον κλάδο με νόμιμες διαδικασίες;

  10.-Αναφορικά με τις Εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να αντιμετωπισθούν και οι περιπτώσεις υπηρέτησης στελεχών κάτω από κατώτερους βαθμολογικά προϊσταμένους.

  Τα κριτήρια και η μοριοδότηση που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ θα πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να είναι δικαιότερος ο Νόμος κατά την πρώτη εφαρμογή του, ώστε να θεραπευθούν οι παθογένειες χωρίς να υπάρξουν αδικίες εις βάρος στελεχών που έχουν προσφέρει στην Υπηρεσία και να γίνει ομαλά η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει.
  Θα πρέπει, επίσης, να προβλεφθεί η μοριοδότηση που θα υποστηρίξει την εμπειρία που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθουν τα στελέχη του κλάδου στα απαιτητικά καθήκοντα όλων των θέσεων και των βαθμών που θεσπίζει το σχέδιο νόμου.

 • 28 Ιουλίου 2015, 19:04 | ΣΑ

  Συμφωνω με τα σχολια των ΒΜ και ΑΑΚ.

 • 28 Ιουλίου 2015, 18:39 | ΣΑ

  Συμφωνω με ΑΑΚ και ΒΜ.Επισης σε οτι αφορα την αντιστοιχιση των μοριων νομιζω οτι ενα μεταπτυχιακο
  δεν ειναι λογικο να ισοδυναμει με 5 σεμιναρια στο ΕΚΚΔΑ.

 • 28 Ιουλίου 2015, 08:39 | ΒΜ

  Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή θα πρέπει να προσμετράται καθώς κατά τη διάρκεια φοίτησης οι απόφοιτοι είναι δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.
  Η παράγραφος 9 δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Συμφωνώ με τους ΚΚ και ΑΑΚ.
  Η παράγραφος 7 αναφέρεται σε κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι και προκαλούν απορίες. Με ποια λογική μοριοδοτείται η υπηρεσία (απόσπαση) σε άλλους φορείς με άσχετο αντικείμενο; Είναι γνωστό λίγο πολύ πώς γίνονται οι αποσπάσεις. Μήπως είναι φωτογραφική διάταξη;
  Επίσης, γιατί μοριοδοτείται ο βαθμός πτυχίου; Για την είσοδο στην ΕΣΔΔ ο βαθμός πτυχίου δεν είναι προαπαιτούμενο και γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο από οποιαδήποτε σχολή. Γιατί π.χ. ο αριστούχος της νοσηλευτικής θα πρέπει να προκρίνεται του απόφοιτου με λίαν καλώς από το Τμήμα επικοινωνίας ή πολιτικής επιστήμης; Επίσης, γιατί πριμοδοτούνται οι λοιπές παραγωγικές σχολές του Δημοσίου; Τι ακριβώς προσφέρει η αποφοίτηση από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας ή ΣΕΛΕΤΕ;
  Θα έπρεπε να επιβραβεύεται η πρόοδος και εξέλιξη στο εξειδικευμένο αντικείμενο και όχι το αντίθετο.

 • 26 Ιουλίου 2015, 18:17 | ΑΑΚ

  Παρ. 2: Γιατί δεν προσμετράται ο χρόνος φοίτησης στο ειδικό τμήμα της ΕΣΔΔΑ; Η λογική είναι ασυμβίβαστη προς ό,τι έχει προβλεφθεί και ισχύει για το γενικό βαθμολόγιο του Δημοσίου, όπου αντιθέτως η αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ πριμοδοτείται γενναιόδωρα. Δεν επιθυμεί πλέον η Ελληνική Πολιτεία την ανάδειξη και αξιοποίηση των στελεχών που εκείνη με δαπάνη της παράγει;

  Παρ. 9: Η διάταξη δεν μπορεί παρά να είναι ασυμβίβαστη με τη λογική και τη φιλοσοφία μιας αριστερής κυβέρνησης. Εάν κάποιος δεν κρίνεται ικανός να προαχθεί πρέπει να εξαναγκαστεί σε αυτοδίκαιη αποχώρηση με τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψης κατώτατης σύνταξης; Πώς προστατεύεται ο υπάλληλος από ενδεχόμενο δίωξης (πολιτικής ή άλλης) κατά τη σταδιοδρομία του; Οι πολιτικές ηγεσίες έρχονται και παρέρχονται και δεν έχουν όλες τις ίδιες κοινωνικές ευαισθησίες.

 • 25 Ιουλίου 2015, 22:09 | KK

  Το άρθρο 9 αποτελεί επανεισαγωγή της «αξιολόγησης» της προηγούμενης κυβέρνησης;