Άρθρο 16: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

1. Στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν στην επικοινωνιακή διπλωματία, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο και στον Οργανισμό της, προΐστανται αποκλειστικά υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Στις λοιπές οργανικές μονάδες, οι οποίες αφορούν στην εθνική επικοινωνιακή πολιτική, μπορεί να προΐστανται είτε υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είτε δημοσιογράφοι μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου ή διπλώματος, και με νόμιμα πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α’ 48), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 6α του ν. 4115/2013 (Α’ 24) και όπως κάθε φορά ισχύει. Στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και στα Τμήματα αυτών μπορεί να προΐστανται είτε υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είτε υπάλληλοι κατηγορίας ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονομικός.
2. Ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και ως προϊστάμενοι Τμημάτων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β’.
3. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α’ τάξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β’ και Γ’ τάξης προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β’. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ’ τάξης ελλείψει Συμβούλων Επικοινωνίας μπορεί να προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α’, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον έξι έτη προϋπηρεσίας.
4. Ο Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας δεν μπορεί να έχει βαθμό χαμηλότερο του βαθμού των υφισταμένων του Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Μεταξύ ομοιόβαθμων υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το προβάδισμα έχει ο Προϊστάμενος και έπονται κατά φθίνουσα σειρά οι υπάλληλοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου.
5. Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ως Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας υπάλληλος, ο οποίος συμπληρώνει τον απαιτούμενο από το νόμο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συνταξιοδότησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του Προϊσταμένου.
6. Οι προερχόμενοι από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
7. Σε κάθε αλλαγή Προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της και των στοιχείων οικονομικής διαχείρισης. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον απερχόμενο και τον αναλαμβάνοντα τη διεύθυνση του Γραφείου Προϊστάμενο.
8. Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
9. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ρητά η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος να παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
10. Σε περίπτωση παύσης, θέσης σε αργία, άρνησης ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του Προϊσταμένου του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αφού προηγουμένως κληθεί από την Επιτροπή ο εν λόγω Προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
11. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου της παραγράφου 6 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 8 και 9 καθορίζονται από την αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 • 31 Ιουλίου 2015, 15:00 | ΓΛΚ

  Ο νομοθέτης φαίνεται πως ξεχνά ότι στην ΓΓΕΕ υπηρετούν ΠΕ1 Διοικητικοί απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης από το τμήμα Γενικής Διοίκησης διότι δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο απουσίας αναφοράς σε αυτούς όχι μόνο σε αυτό το άρθρο αλλά στο σύνολο του νομοσχεδίου.
  Παρεπιπτόντως αρκετοί απόφοιτοι ΠΕ1 της ΕΣΔΔΑ υπηρετούν ως υπάλληλοι και προϊστάμενοι στη Διευθυνση Διοικητικού/Οικονομικού καθώς και στην Διευθυνση ΜΜΕ (πρωην Εποπτεία).
  Αδυνατώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός των ΠΕ1 Διοικητικών από τις θέσεις ευθύνης όλης της ΓΓΕΕ από τη στιγμή μάλιστα που οι ΠΕ2 (Ακόλουθοι Τύπου) έχουν αυτό το δικαίωμα, όπως ρητώς αναφέρεται στο νομοσχέδιο.
  Ορθώς επισημάνθηκε σε άλλο σχόλιο ότι οι ΠΕ2 παραμένουν λίγα χρόνια στην κεντρική υπηρεσία και μετά φεύγουν στο εξωτερικό, οπότε ό,τι εμπειρία συγκέντρωσαν χάνεται. Άρα η τοποθέτησή τους σε Διευθύνσεις που έχουν ανάγκη διοικητικής μνήμης όπως οι οικονομικές,η διοίκηση η (πρωην) εποτπεία ΜΜΕ καθίσταται προβληματική και το μόνο που θα κάνει είναι να οδηγήσει σε δυσλειτουργία τους.
  Καλό θα ήταν να αλλάξει αυτο το άρθρο.

 • 31 Ιουλίου 2015, 14:20 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

  Με την παρ. 1 δίνεται η δυνατότητα να προΐστανται στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Είναι αδιανόητο η επίκληση της ειδίκευσης να επιστρατεύεται και να αποσύρεται επιλεκτικά. Η δημόσια διοίκηση διαθέτει ειδικευμένα στελέχη διοικητικού-λογιστικού, όπως αυτά ορίζονται στο σχετικό προσοντολόγιο και όπως επιλέγονται (τις τελευταίες δεκαετίες) μέσω του ειδικού τμήματος της ΕΣΔΔΑ και των σχετικών διαδικασιών του ΑΣΕΠ.
  Αν ο κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας αποτελείται από στελέχη υψηλής ειδίκευσης σε θέματα εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, είναι τουλάχιστον αντιφατικό και αντιπαραγωγικό να εμπλέκονται σε άσχετα πεδία με την ειδίκευσή τους, παραμερίζοντας όσους διαθέτουν και σχετική εξειδίκευση και σχετική εμπειρία.
  Μια γενικότερη παρατήρηση αφορά τους αποκλεισμούς και περιορισμούς ως προς τις κρίσεις προϊσταμένων που έρχονται σε αντίθεση με άλλα νομοθετήματα που αφορούν όλους τους φορείς του ελληνικού δημοσίου (βλ. ενδεικτικά παρ. 1, αρθρ. 16 και αποκλεισμό των ΤΕ), πράγμα που καθιστά τις εν λόγω ρυθμίσεις εντελώς μετέωρες.

 • 30 Ιουλίου 2015, 14:48 | ΑΝΚ

  Στις λοιπές οργανικές μονάδες, οι οποίες αφορούν στην εθνική επικοινωνιακή πολιτική, ανήκει και η Δ/νση Μέσων Ενημέρωσης(πρώην Δ/νση Εποπτείας ΜΜΕ), στην οποία υπηρετούν διοικητικοί υπαλλήλοι ΠΕ και ΔΕ, στην πλειοψηφία τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άνω της δεκαετίας), έχοντας αποκτήσει την εξειδικευμένη γνώση καιεμπειρία επί των θεμάτων της. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικός (πολλοί εξ΄ αυτών και με πτυχίο ΜΜΕ) αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας, η οποία αποτελεί μία,κατεξοχήν, διοικητική Δ/νση.
  Αντιθέτως ορίζεται ότι μπορεί να προϊστανται είτε υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ακόμη κι αν παραμείνουν στην ΚΥ μόνο για το ελάχιστα απαιτούμενο χρονικό διάστημα των τριών ετών είτε δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν ασκούν διοικητικά καθήκοντα.
  Ανάλογα προτείνονται και για τις θέσεις ευθύνης στις Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου δίνεται η δυνατότητα να γίνουν προϊστάμενοι υπάλληλοι του κλάδου ΣΓΕ άσχετα αν έχουν υπηρετήσει σε αυτές (δεν είναι σαφές)και σε αντίφαση με τον εξειδικευμένο ρόλο που θέλει να τους αποδώσει το σχέδιο νόμου.

 • 30 Ιουλίου 2015, 13:08 | ABK

  Πάλι επιχειρείται η υπονόμευση των ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με την διάταξη η οποία αναφέρει ότι «στις λοιπές οργανικές μονάδες, οι οποίες αφορούν στην εθνική επικοινωνιακή πολιτική, μπορεί να προΐστανται είτε υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είτε δημοσιογράφοι». Δηλαδή η Δ/νση Μέσων Ενημέρωσης, στην οποία προϊστατο τόσα χρόνια ΠΕ και η οποία στελεχώνεται κατεξοχήν με ΠΕ, ΔΕ, ΤΕ, δεν έχει έργο να παρουσιάσει; Ή μήπως υπολειτουργούσε; Σε αυτήν ελέγχονται κυρίως διοικητικά θέματα των ΜΜΕ. Κυρίως νομικής φύσης είναι τα θέματα που προκύπτουν. Οπότε τι θα προσφέρει παραπάνω ένας Ακόλουθος Τύπου ή ένας δημοσιογράφος; Άρα πάλι στοχοποιείται η επαγγελματική εξέλιξη των ΠΕ, ΔΕ, ΤΕ οι οποίοι διαθέτουν ειδικά προσόντα να στηρίξουν όχι μόνο τις διοικητικές – οικονομικές υπηρεσίες, αλλά και αυτές που άπτονται οργανωτικών θεμάτων ΜΜΕ.

 • 1. Σύμφωνα με την παρ. 3 δεν δίνεται καμία δυνατότητα σε Γραμματείς Επικοινωνίας Α΄ να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου. Προτείνεται η προσθήκη: «Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β’ και Γ’ τάξης μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α’, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον έξι έτη προϋπηρεσίας». (βλ. και παρατηρήσεις ΕΝΑΤ για άρθρο 10).
  2. Ποιο το νόημα στην παράγραφο 4 αφού ο Προϊστάμενος προφανώς έχει το προβάδισμα. Χρειάζεται σαφέστερη διατύπωση.
  3. Στην παρ. 5 προτείνεται η προσθήκη “ή που αντίστοιχα λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου”.
  4. Στην παρ. 9 εάν δεν υπάρχουν νόμιμοι κληρονόμοι στην έδρα δεν προσκαλούνται; Δεν είναι ανεπιεικές;

 • 28 Ιουλίου 2015, 09:40 | ΒΜ

  Συμφωνώ με τον ΑΑΚ. Για το παράρτημα ΙΙ ισχύουν τα σχόλια του προηγούμενου άρθρου. Δεν επιβραβεύεται η εξέλιξη στο εξειδικευμένο αντικείμενο αλλά άσχετα προσόντα.

 • 26 Ιουλίου 2015, 18:13 | ΑΑΚ

  Παρ. 4: Προβάδισμα μεταξύ ομοιόβαθμων υπαλλήλων δίδει παντού η αρχαιότητα. Διαφορετικά θα πρέπει να θεσπιστούν πολύ ειδικά και σχετικά με τη φύση της εργασίας κριτήρια. Δεν είναι λογικό πάντως να προτάσσεις (όπως προβλέπεται στο παράρτημα)υπάλληλο του ειδικού Κλάδου των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας επειδή λ.χ. έχει παιδαγωγική κατάρτιση ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (απολύτως άσχετη με τη δουλειά), ή άριστα στο πτυχίο νοσηλευτικής, με το οποίο μπήκε στην ΕΣΔΔΑ, ή έχει -μετά την αποφοίτησή του- υπηρετήσει σε Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όταν οι ομοιόβαθμοι συνάδελφοί του έκαναν ευσυνείδητα τη δουλειά τους εντός της Υπηρεσίας τους.