Άρθρο 07: Σύσταση, Αναστολή Λειτουργίας και Τοπική Αρμοδιότητα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

1. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας συνιστώνται, αλλάζουν τάξη ή καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών, Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.
2. Με το προεδρικό διάταγμα της σύστασης καθορίζονται η τάξη, η έδρα και η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου. Η περιφέρεια αρμοδιότητας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με την περιφέρεια αρμοδιότητας της ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην έδρα ή στο χωρικό πλαίσιο της οποίας λειτουργούν.
3. Όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας σε έδρες ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών αρχών, μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού να αποσπώνται ως Σύμβουλοι ή Γραμματείς Επικοινωνίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και για δυο έως τέσσερα έτη υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
4. Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας καθώς και να ορίζεται η επαναλειτουργία τους.

  • 31 Ιουλίου 2015, 13:04 | ΘΕΟΔΩΡΑ

    Η σύσταση κατάργηση και αλλαγή τάξης των ΓΤΕ γίνεται με προεδρικό διάταγμα ήδη από την εποχή του Ν. 3166/2003 (άρθρο 2 παρ.1). Με τον ίδιο τρόπο (προεδρικό διάταγμα) γίνεται, άλλωστε, η σύσταση των Γραφείων Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠ.ΕΞ. (άρθρο 61 παρ. 1 του Οργανισμού του ΥΠ.ΕΞ..), αλλά και η σύσταση και κατάργηση διπλωματικών Αρχών (Πρεσβειών, Προξενείων, Γραφείων Συνδέσμου, Μόνιμων Αντιπροσωπειών) του ΥΠ.ΕΞ. (βλ. άρθρα 41 και 50 του Οργανισμού του).

  • Η σύσταση, κατάργηση και αλλαγή τάξης των Γραφείων ίσως είναι προτιμότερο να γίνεται με νόμο και όχι με προεδρικό διάταγμα. Ο νόμος απαιτεί περισσότερη επεξεργασία, με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός και το οργανόγραμμα των ως άνω αλλαγών να εξασφαλίζουν περισσότερες εγγυήσεις ανταπόκρισης στο προσήκον μέτρο. Η ευελιξία μιας ρύθμισης δεν βοηθά πάντα τη λειτουργικότητα αυτής.

  • Παρ. 3: Η δυνατότητα παράτασης της 2ετούς απόσπασης στα 4 χρόνια καλύπτει αποτελεσματικότερα έκτακτες ανάγκες, αλλά θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
    α) η βέλτιστη προσέγγιση των κοινών μιας χώρας και το μέγιστο επικοινωνιακό κέρδος εξασφαλίζονται όταν υπάρχει σταθερή, συνεχιζόμενη και ενεργή παρουσία ενός Γραφείου Τύπου και όχι με περιστασιακές αποσπάσεις.
    β) ειδικά οι διακοπτόμενες διετείς αποσπάσεις δεν διευκολύνουν την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής στρατηγικής επικοινωνίας στην χώρα ενδιαφέροντος.