Άρθρο 30: Κανονισμοί Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης

1. Μέσα σε εννέα μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Δ.Σ. καταρτίζει και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό τον Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.
2. Με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού ρυθμίζονται η διάρθρωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε Διευθύνσεις και Τμήματα και οι αρμοδιότητες αυτών και καθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων ανά κατηγορία, ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κλάδο, η κατανομή των θέσεων στις οργανικές μονάδες, το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων, το σύστημα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά σε θέματα κατάστασης προσωπικού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
3. Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών ρυθμίζονται τα θέματα διαχείρισης υλικού, περιουσιακών στοιχείων, καταβολής μισθοδοσίας, κατάρτισης προϋπολογισμού, ισολογισμών και απολογισμού, προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 29.