Άρθρο 12: Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

1. Ο κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι ειδικός κλάδος μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος στελεχώνεται από τους αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως μετονομάζεται εφεξής το Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας της εν λόγω Σχολής.
2. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας τοποθετούνται σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθοριζόμενες από τον Οργανισμό της, για την εκτέλεση επιτελικών καθηκόντων σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Όταν τοποθετούνται σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα του άρθρου 9.
3. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μπορεί να τοποθετούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο στο σύνολο της σταδιοδρομίας τους για την εκτέλεση σχετικών με τη λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας καθηκόντων. Οι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου μπορεί να τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καθ’ υπέρβαση του χρονικού ορίου των δύο ετών.
4. Για τα θέματα, τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως κάθε φορά ισχύει.

 • 30 Ιουλίου 2015, 12:33 | ABK

  Εφόσον θεωρείτε τους Ακολούθους Τύπου αρμόδιους για θέματα διπλωματίας & τους δίνετε την δυνατότητα να τοποθετούν Προϊσταμένους μόνο του κλάδου τους στις Δ/νσεις που άπτονται άμεσα των καθηκόντων τους, τότε γιατί προβλέπετε στο νομοσχέδιο την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, την στιγμή που δεν σχετίζονται αυτές με τον θεσμοθετημένο ρόλο τους, στερώντας παράλληλα από τους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ το συνταγματικά κατοχυρωμένο τους δικαίωμα για επαγγελματική εξέλιξη; Εντελώς άδικο για τους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, οι οποίοι δεν θα προσμονούν σε καμία ανέλιξη εντός της Υπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι σίγουρα θα έχουν μεγαλύτερη και καλύτερη εμπειρία σε διοικητικά-οικονομικά θέματα, καθώς και εξειδίκευση (μεταπτυχιακοί τίτλοι, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης).

 • 30 Ιουλίου 2015, 09:33 | Γ.Μ

  Προβλέπεται ότι «οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας τοποθετούνται σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθοριζόμενες από τον Οργανισμό της, για την εκτέλεση επιτελικών καθηκόντων σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής» αλλά δεν καθορίζεται το χρονικό διάστημα τοποθέτησης, όπως καθορίζεται για τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοίκησης.

  Επισημαίνεται ότι η εθνική επικοινωνιακή πολιτική (η οποία συμπεριλαμβάνει «τη ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και τη ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης) έχει, μέχρι τώρα, καταρτισθεί, επεξεργασθεί, υποβληθεί, «υπηρετηθεί», κλπ. κυρίως, από στελέχη του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, τα οποία θα πρέπει να τύχουν και της ανάλογης μοριοδότησης και αναγνώρισης ως προς την εξέλιξή τους, για τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στον τομέα αυτό που συνδέεται άμεσα με ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς΄, οργανισμούς και όργανα.

 • 30 Ιουλίου 2015, 08:20 | Γ.Μ

  Η διάταξη θα πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως :

  «Ο κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι ειδικός κλάδος μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος στελεχώνεται από τους αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως μετονομάζεται εφεξής το Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας της εν λόγω Σχολής ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕ»

  Εάν δεν ενταχθεί η προσθήκη περί των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων ΠΕ, «διαγράφονται» από τον κλάδο όλοι οι υπάλληλοι, αναλόγων υψηλών προσόντων, οι οποίοι προσλήφθηκαν στο δημόσιο και στελέχωσαν τον κλάδο πριν τη λειτουργία (και αποφοίτηση) του εν λόγω τμήματος της ΕΣΔΔΑ

 • Όσον αφορά την τοποθέτηση των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας σε Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, υπάρχει αντίφαση με το άρθρο 10 (βλ. σχετικά σχόλια στα άρθρα 10 και 11).

 • 29 Ιουλίου 2015, 19:29 | Ένωση Ακολούθων Τύπου

  Προτεινόμενη προσθήκη/διόρθωση στη διάταξη 1: «Ο κλάδος ΣΓΕ είναι ειδικός κλάδος μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος αποτελείται κυρίως από τους αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), όπως μετονομάζεται εφεξής το Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας της εν λόγω Σχολής, και από ήδη υπηρετούντες στον κλάδο υπαλλήλους ΠΕ, μη αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαγορεύεται ο διορισμός ή η ένταξη άλλων υπαλλήλων στον κλάδο ΣΓΕ. Εξαιρούνται οι μελλοντικοί απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ».
  Στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στη σύνδεση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας (ΣΓΕ) με τις αρμοδιότητες διεθνούς επικοινωνίας, διεθνών ΜΜΕ και Δημόσιας Διπλωματίας. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους ορισμούς του παρόντος ν/σ, η εθνική επικοινωνιακή πολιτική περιλαμβάνει, εκτός από τη διεθνή επικοινωνία/δημόσια διπλωματία (που εσφαλμένα ορίζεται εδώ ως «επικοινωνιακή διπλωματία»), τη ρύθμιση και εποπτεία των ΜΜΕ, την κρατική διαφήμιση και την εσωτερική πολιτική ενημέρωση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ΣΓΕ ασκούν αποκλειστικά καθήκοντα σχετικά με τη δημόσια διπλωματία και τη διεθνή επικοινωνία. Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς ότι οι υπάλληλοι του κλάδου ΣΓΕ στελεχώνουν αποκλειστικά τις οργανικές μονάδες της ΓΓΕΕ που είναι επιφορτισμένες με θέματα διεθνούς επικοινωνίας. Για οποιαδήποτε άλλη απασχόληση εκτός αντικειμένου (εποπτείας και ρύθμισης ΜΜΕ και κρατικής διαφήμισης, εσωτερικής ενημέρωσης καθώς και κοινοβουλευτικού ελέγχου κ.λπ.) θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπαλλήλου και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη.
  Η διασπορά των ΣΓΕ σε όλες, ανεξαιρέτως, τις οργανικές μονάδες της ΓΓΕΕ θίγει την επαγγελματική εξέλιξη στελεχών ειδικά εκπαιδευμένων για τη διεθνή επικοινωνία και προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και εκθέτει τους ΣΓΕ σε κινδύνους αποειδίκευσης. Με αυτόν τον τρόπο θίγονται οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, καθώς τους εξομοιώνει με υπαλλήλους οι οποίοι ακολούθησαν σαφώς διακριτές διαδικασίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ακόμη και μέσα από διαφορετικά Τμήματα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
  Παράγραφος 3: Είναι ανορθολογικό να χρησιμοποιούνται υπάλληλοι του κλάδου ΣΓΕ προκειμένου να καλύπτονται τα διοικητικά κενά στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
  Η μετακίνηση σε αυτές τις Διευθύνσεις για ένα ή δύο έτη με πρόφαση την εξοικείωση με τις διαδικασίες τους είναι υπερβολική και συνιστά κατασπατάληση ανθρωπίνων πόρων, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε Διευθύνσεις σχετικές με το αντικείμενο των ΣΓΕ.
  Η επιλογή υπαλλήλων ΣΓΕ για την κάλυψη των εκάστοτε διοικητικών κενών στην Υπηρεσία ήταν μέχρι σήμερα αδιαφανής, ανορθολογική και αυθαίρετη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά καιρούς έχουν τοποθετηθεί στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στελέχη που έχουν ήδη υπηρετήσει σε ΓΤΕ ως υπόλογοι (και μάλιστα με πολλά έτη προϋπηρεσία). Επιπλέον, η εφαρμογή αυτής της πρακτικής μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι οι υπάλληλοι που τοποθετούνται σε Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών συχνά επιβαρύνονται με ανάθεση αντικειμένων που δεν σχετίζονται με δαπάνες ή άλλες δραστηριότητες των ΓΤΕ.
  Ως προς το επιχείρημα της κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών επισημαίνουμε τα εξής:
  • Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της ΓΓΕΕ δεν έχουν φροντίσει για την εξεύρεση μόνιμης λύσης σε θέματα έλλειψης προσωπικού (π.χ. μέσω της ΕΣΔΔ ή μέσω της κινητικότητας σε φορείς του Δημοσίου).
  • Η τοποθέτηση στελεχών του κλάδου ΣΓΕ σε Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών δεν λύνει μόνιμα το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού.
  •Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτού του είδους μπορεί να αξιοποιηθεί το άρθρο 34 (διάταξη 2) του παρόντος ν/σ: «(…) υπάλληλοι των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας».
  Ως προς το επιχείρημα της μοριοδότησης των ΣΓΕ (βλ. Παράρτημα ΙΙ) για υπηρεσία σε Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:
  • Η μοριοδότηση της υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου ΣΓΕ σε Διευθύνσεις με άσχετο αντικείμενο είναι εσφαλμένη τακτική, καθώς δεν έχει προστιθέμενη αξία ούτε για τον υπάλληλο και, κατ’επέκταση, ούτε για την Υπηρεσία, αφού δεν προσφέρει δεξιότητες και βελτίωση στο αντικείμενό του (εναλλακτικά, προτείνεται αντίστοιχη μοριοδότηση των υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όταν έχουν ασκήσει στην Κεντρική Υπηρεσία καθήκοντα συναφή με τη λειτουργία των ΓΤΕ και επιθυμούν να υπηρετήσουν σε ΓΤΕ εξωτερικού).

 • 29 Ιουλίου 2015, 11:23 | PPSS

  Το άρθρο 12 παρ.2 αντιβαίνει με την εξειδίκευση του κλάδου ΣΓΕ η οποία αναγνωρίζεται παρά ταύτα στο ίδιο άρθρο παρ. 1. ( ΕΙΔΙΚΌΣ ΚΛΑΔΟΣ).
  Η παρ. 2 ορίζει ότι τοποθετούνται σε οργανικές μονάδες τησ ΓΓΕΕ για την εκτέλεση επιτελικών καθηκόντων σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής . Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική όμως σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 περιλαμβάνει τέσσερις τομείς :
  α) την εσωτερική πολιτική ενημέρωση
  β) την επικοινωνιακή διπλωματία,
  γ) την ρύθμιση και εποπτεία των ΜΜΕ και
  δ) την ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης.

  Επομένωσ με έναν ΕΜΜΕΣΟ τρόπο σκοπός του νομοθέτη είναι να διασκορπίσει τους υπαλλήλουσ ΣΓΕ σε ολόκληρη την οργανωτική δομή που θα κατασκευάσει με τον Οργανισμό της ΓΓΕΕ που θα επακολουθήσει.
  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΥΤΗ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ( ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΠΩΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΟΥ Ν. 3166) ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΤΕΡΛΩ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΓΕ.

  Η διασπορά που επιχειρείται σε όλεσ ανεξαιρέτωσ τισ οργανικέσ μονάδες της ΓΓΕΕ ΘΊΓΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.
  ΜΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.

 • 28 Ιουλίου 2015, 18:14 | ΣΑ

  Συμφωνω με τους παραπανω.το Δημοσιο ζητα υποψηφιους να δωσουν εξετασεις καινα εκπαιδευθουν για μια συγκεκριμενη εργασια κ τελικα τους χρησιμοποιει για εργασίες που μπορουν να επιτελεσουν πολυαριθμοι και καθολα ικανοι αλλοι ηδη υπαρχοντες στο δημοσιο.ειναι ειδικευμενοι για υπηρεσια στο εξωτερικο αλλα στο εσωτερικο χρησιμοποιούνται ως μη εχοντες ειδικευση;καλυπτοντας παγιες αναγκες;δεν ειναι λογικοτερο αν υπαρχουν παγιες αναγκες να καλυφθουν απο αρμοδιους διοικητικους υπαλληλους;

 • 28 Ιουλίου 2015, 08:46 | ΒΜ

  Ο όρος εθνική επικοινωνιακή πολιτική έχει συμπεριλάβει τομείς άσχετους μεταξύ τους (όπως η εσωτερική πολιτική ενημέρωση, η επικοινωνιακή διπλωματία, η ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης) για να δικαιολογήσει την απασχόληση ενός εξειδικευμένου κλάδου σε αντικείμενα άσχετα με την εξειδίκευσή του, που είναι η διεθνής επικοινωνία και όχι η ρύθμιση και εποπτεία ΜΜΕ και κρατικής διαφήμισης. Πόσο μάλλον η εσωτερική πολιτική ενημέρωση.
  Επιπλέον, η τοποθέτησή τους στις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες δεν μπορεί να καλύπτει πάγια κενά που θα έπρεπε να καλυφθούν με Διοικητικούς υπαλλήλους. Η σύνδεση της υπηρεσίας σε αυτές τις Διευθύνσεις με τα κριτήρια προαγωγών και μεταθέσεων επιβραβεύει την αποειδίκευση των υπαλλήλων.

 • 26 Ιουλίου 2015, 11:50 | ΑΑΚ

  Παρ. 1: Υπό ποια έννοια μετονομάζεται το Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ; Η ΕΣΔΔΑ το γνωρίζει;

  Παρ. 2: Τα «επιτελικά καθήκοντα» που ανατίθενται στον ειδικό κλάδο των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας θα πρέπει να άπτονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ζητημάτων δημόσιας διπλωματίας. Η εξειδίκευσή τους, η οποία ολοκληρώθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια και χρήματα του ελληνικού λαού, ουδόλως σχετίζεται με εσωτερική πολιτική ενημέρωση, ρύθμιση και εποπτεία ΜΜΕ ή ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης.

  Παρ. 3: Για την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε δημόσιο υπάλληλο προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας. Η ρητή αναφορά σε τοποθέτηση (έστω διετή) εξειδικευμένων υπαλλήλων σε άσχετες διευθύνσεις και αντικείμενα άλλων ειδικοτήτων δημιουργεί εύλογη απορία, όταν μάλιστα πρόκειται για στελέχη για την εκπαίδευση των οποίων έχει δαπανήσει χρήματα η Πολιτεία. Πόσο δε μάλλον που τέτοια πρόβλεψη δεν υφίσταται για κανέναν άλλο ειδικό κλάδο του Ελληνικού Δημοσίου. Θα ήταν λογικό ένας νοσοκομειακός γιατρός να κληθεί να υπηρετήσει επί διετία ως αποκλειστικός νοσοκόμος επειδή ενδεχομένως εκεί προκύπτει ανάγκη;