Άρθρο 36: Καταργούμενες Διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: α) των άρθρων 1 έως 19 του ν. 3166/2003 (Α’ 178), β) του άρθρου 11, παράγραφοι 1 έως 14 και του άρθρου 12, παράγραφος 3 του ν. 3444/2006 (Α’ 46), γ) του άρθρου 14, παράγραφος 3 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), δ) του άρθρου 53 του ν. 3801/2009 (Α’ 163) και ε) του άρθρου 26, παράγραφος 12, εδάφιο δ’ του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
2. Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.

  • 28 Ιουλίου 2015, 10:09 | ΒΜ

    Στις καταργούμενες διατάξεις περιλαμβάνεται και το άρθρο 26, παράγραφος 12, εδάφιο δ’ του ν.4325/2015 (Α’47). Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάργηση του άρθρου αυτού με το οποίο έγινε πρόωρη προκήρυξη εκλογών για τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γραμματείας (ένα χρόνο νωρίτερα από το υπόλοιπο Δημόσιο). Φυσικά δεν ανατρέπεται η προκήρυξη των εκλογών…