Άρθρο 26: Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι επταμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
β) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό
γ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.
δ) Δύο εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου και ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
2. Σε περίπτωση που τα Υπουργεία των περ. β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή από αυτά του σχετικού αιτήματος, ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός ορίζει αντίστοιχα τα μέλη του Δ.Σ. και τους αναπληρωτές τους κατά την κρίση του. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
3. Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
5. Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.
6. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των Υπουργείων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.
7. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
8. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
9. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τρία μέλη του.
10. Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και τουλάχιστον τρία ακόμη μέλη του.
11. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό υπό συζήτηση θεμάτων μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.
13. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.
14. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.
15. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.
16. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Διευθυντές και Τμηματάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.

  • 30 Ιουλίου 2015, 07:20 | Αλέξης Βασιλόπουλος

    Σας ευχαριστούμε για την προοπτική.

    Σύλλογος επιστολής τ.Μαγνησίας

  • 29 Ιουλίου 2015, 18:18 | ΠK

    Γιατί δεν ακολουθείται η πρακτική των άλλων φορέων του δημοσίου όπως για παράδειγμα της ΕΡΤ ΑΕ όπου η θητεία των μελών είναι 5ετής; Η 3ετία ειδικά για έναν νεοιδρυθέντα φορέα είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για εφαρμογή και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου, ειδικά άμα έχει έντονη αναπτυξιακή διάσταση.