Άρθρο 04: Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής

1. Συνιστάται Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για το στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, την αξιολόγηση και την αναθεώρησή του.
2. Το Σ.Ε.Ε.Π. αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
β) τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
γ) τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
δ) τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
ε) τον Υπουργό Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
στ) τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
ζ) τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Οι νόμιμοι αναπληρωτές των μελών του Σ.Ε.Ε.Π. είναι τουλάχιστον Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας και ορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
4. Στο Σ.Ε.Ε.Π. προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός.
5. Το Σ.Ε.Ε.Π. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο για την έγκριση, αξιολόγηση ή αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρωθυπουργός.
6. Τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Π. ρυθμίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το Σ.Ε.Ε.Π. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
8. Στις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. συμμετέχουν αμισθί, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με συμβουλευτικό ρόλο, δύο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι ορίζονται κατ’ έτος με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.

 • 1. Το άρθρο 4 έρχεται σε αντίφαση με τα άρθρα 5 (ιδίως το στοιχείο 7 αυτού), 6 και 42 του Οργανισμού του ΥπΕξ, βάσει του οποίου ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής διπλωματίας γίνεται από αυτό. Ταυτόχρονα το υποβαθμίζει στο αντικείμενό του και είναι απαραίτητη η συναρμογή των ισχυουσών διατάξεων.
  2. Στην παράγραφο 8 δεν ορίζεται με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των καθηγητών της πρώτης βαθμίδας.

 • Ένα Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει στις αρμοδιότητές του και τη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων.

 • 29 Ιουλίου 2015, 18:37 | ΠK

  Για να επιτύχει το σκοπό του και να μακροημερεύσει το συγκεκριμένο συμβούλιο θα πρέπει να δημιουργήσει μόνιμους μηχανισμούς επικοινωνίας, συνεργασίας και σύνθεσης μεταξύ όλων των υπουργείων σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που αναφέρεται, δηλαδή μεταξύ των στελεχών των υπουργείων. Να δημιουργηθούν δι-υπουργικές ομάδες εργασίας με εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη που να προτείνουν και να εισηγούνται το στρατηγικό σχέδιο. Εάν ακολουθηθεί μια top down προσέγκιση όπως γίνεται έως τώρα στο ελληνικό δημόσιο δεν θα έχει καμία τύχη, όπως πολλές άλλες καλές ιδέες στο παρελθόν.

 • 27 Ιουλίου 2015, 14:09 | ΒΜ

  Συμφωνώ με τον κ. Γιαννιτσιώτη. Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να έχει μακροχρόνιο χαρακτήρα και δεν μπορεί να αλλάζει με κάθε αλλαγή κυβέρνησης. Τουλάχιστον η επικοινωνιακή πολιτική και η προβολή της χώρας στο εξωτερικό δεν μπορεί να εξαντλείται στην προβολή ή ενημέρωση για το έργο της κυβέρνησης.

 • 24 Ιουλίου 2015, 15:45 | Σοφία

  Συμφωνώ με τον Δρ Γεώργιο Γιαννιτσιώτη. Επίσης μήπως θα έπρεπε να συμμετέχει και ο εκάστοτε πρόεδρος του ΕΣΡ? Ευχαριστώ.

 • 23 Ιουλίου 2015, 13:26 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Πώς διασφαλίζεται η συνέχεια διοικήσεως σε περίπτωση αλλαγής υπουργών-κυβερνήσεως ως προς το ΣΕΕΠ; Μήπως, μόνιμοι κρατικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν την διοικητική υποστήριξη αυτού κατά τα πρότυπα σύγχρονων κρατικών δομών (Η.Β., Κύπρος, Μάλτα κ.α.) και η επικοινωνιακή στρατηγική να είναι κατ’ελάχιστον 3ετής ώστε να μπορεί να φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα βάσει των οποίων να αξιολογείται η όποια ανάγκη αλλαγής/βελτίωσής της;