Άρθρο 35: Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η κατάταξη των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στους βαθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 13 γίνεται ως εξής:
α) Στις κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δώδεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εβδομήντα προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ’.
β) Εάν στο στάδιο α’ δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι περίσσεψαν στο στάδιο α’, και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον εννέα και όχι περισσότερα από δώδεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εβδομήντα προβλεπόμενες θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ’.
γ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν κατετάγησαν σε θέση Συμβούλου Επικοινωνίας κατά τα στάδια α’ και β’, και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία και όχι περισσότερα από εννέα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
δ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν μέχρι τρία έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
2. Οι κατατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
3. Μετά την ολοκλήρωση των κατατάξεων κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 κρίνονται προς προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’, κατ’ εξαίρεση του χρονικού περιορισμού της παραγράφου 1, περίπτωση δ’ του άρθρου 15 και σε αριθμό θέσεων μέχρι δέκα, που θα προσδιορισθεί με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, όσοι κατετάγησαν στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 15.
4. Η διαδικασία των κατατάξεων και της κατά την παράγραφο 3 προαγωγής ολοκληρώνεται το αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατέχουν θέσεις προϊσταμένου οποιασδήποτε οργανικής μονάδας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν θα καταταγούν με τη διαδικασία της παραγράφου 1 σε βαθμό, που θα τους επιτρέπει να κατέχουν θέση ευθύνης κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 16, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με δικαίωμα λήψης των αποδοχών της θέσης τους μέχρι την αντικατάστασή τους, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των κατατάξεων. Η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται μετάθεση ή μετακίνηση του υπαλλήλου, εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ή η Υπηρεσία κρίνει ότι συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι προς τούτο.
6. Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από είκοσι έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός τριών μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθεσης στο εξωτερικό.
7. Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από δώδεκα έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός τριών μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και με δυνατότητα νέας μετάθεσης στο εξωτερικό κατά τους όρους του άρθρου 18. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όσοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα την τουρκική, αραβική και κινεζική γλώσσα και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
8. Δημοσιογράφοι, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός – Οικονομικός και ειδικοί επιστήμονες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από δώδεκα έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός τριών μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθεσης στο εξωτερικό.
9. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 15 παράγραφος 11 εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Στις υφιστάμενες εκθέσεις αξιολόγησης ειδικών κριτηρίων των υπαλλήλων και εφ’ εξής γίνεται αναγωγή των βαθμών της εκατονταβάθμιας κλίμακας σε βαθμούς δεκαβάθμιας κλίμακας με τη διαίρεση του εκατονταβάθμιου βαθμού με τον παρονομαστή δέκα.
10. Η διάταξη της ενότητας 2.6 του Παραρτήματος V-2-ΕΛΛ του ν. 4046/2012 (Α’ 28) περί αναστολής διενέργειας προαγωγών δεν εφαρμόζεται στις κατά τα άρθρα 13 παρ. 1 και 15 βαθμολογικές προαγωγές των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
11. Δημοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και παράλληλα απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να επιλέξουν τον φορέα απασχόλησής τους. Μετά την πάροδο των τριών μηνών και εντός μιας εβδομάδος όλοι οι απασχολούμενοι στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. δημοσιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό μέσο μαζικής ενημέρωσης άλλως καταγγέλλεται αμέσως η σύμβασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.
12. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης τουλάχιστον του ενός τρίτου του προβλεπόμενου από τον παρόντα νόμο προσωπικού μπορεί να αποσπασθούν στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, της Βουλής των Ελλήνων, της ΕΡΤ Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας αυτού. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος τη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από εννέα μήνες.

 • 31 Ιουλίου 2015, 15:56 | Κατερίνα Π

  Παλι στη γενικοτερη κατασταση γίνεται προσπάθεια κατασπαταλησης δημοσίου χρηματος και κάποιοι προσπαθουν όχι μονο να πάρουν αύξηση στις αμοιβές στο εξωτερικό αλλά και σωρεία προνομειων σε μια χώρα που βάλλεται πανταχωθεν
  Η συγκηβερνηση γνωρίζει πως πριμοδοτουνται δημοσιογράφοι;;; Ποια τα οφέλη για τους έλληνες να αμοιβονται περισσότερο για τη. ίδια εργασία συγκεκριμένη ομάδα εργαζομενων;;;Θα πρέπει η αρμόδια επιτροπή της Βουλή ς να εξετάσει τις δημοσιονομικές επιπτωσεις.Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ έχον ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο και αντιστοιχουν σε ΠΕ Υπαλλληλους του υπουργείου εξωτερικών.Τώρα οι υπάλληλοι αυτοι αντιστοιχουν με διπλβματες στο εξ γέρικο κσι αύξηση σε επίδομα τα στο εξωτερικο.απο που προκύπτει πως η συγκεκριμενη διαδικασία δεν επιφέρει κοστος;;;

 • 30 Ιουλίου 2015, 22:42 | Klabrinidis

  Με ποια λογικη υπαλληλοι που καταταχτηκαν με το ν 4024/2011 στο ενιαιο μισθολογιο επανακατασσονται σε ενα υβριδικο σχημα που θα επιφερει αυξηση του δημοσιονονικου κοστους για να παρεχουν τις ιδιες υπηρεσιες;Ειναι απαραδεκτο στη χωρα μας που πληττεταινα αυξανει το κοστος για τις ιδιες οργανωτικες δομες.Αραγε εχουν ενημερωθει ολοι οι εμπλεκομενοι φορεις οπως υπουργειο οικονομικων για αυξηση επιδοματων στο εξωτερικο και υπουργειο εσωτερικων για αυξηση κοστους και δξοδο απο4024/2011 συγκεκριμενης ομαδας υπαλληλων???

 • 30 Ιουλίου 2015, 19:39 | kspyrou

  Τελικά οι ΠΕ Σύμβουλοι Επικοινωνιών σήμερα που έχουν ενταχθεί από το 2011 στο Ενιαίο Μισθολόγιο εντάσσονται σε μια νέα κατάσταση χωρίς κανεις να καταλάβει τον λογο…και το προσωπικό των γραφείων παιρνει επίσης αύξηση…και το κοστος πουθενά;;; Για ποιο λογο;;;

 • Σχετικά με τις Μεταβατικές Διατάξεις σημειώνονται τα εξής:
  1. Οι παρ. 6 και 8 δείχνουν αδικαιολόγητα τιμωρητικές. Ο αποκλεισμός κάποιου καίτοι έχει τα νόμιμα προσόντα συνιστά παραβίαση της αρχής ισότητας και του κράτους δικαίου.
  2. θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το δημοσιονομικό κόστος μαζικών μετακινήσεων λόγω εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων.
  3. Στην παρ. 12 οι μεταταχθέντες σε ποιο μισθολογικό καθεστώς θα υπάγονται;

  Παρατηρήσεις επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (κριτήρια προαγωγής):

  Ως γενική παρατήρηση σημειώνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ίδια κριτήρια για τις προαγωγές και για τις μετακινήσεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια για τις προαγωγές σε όλους τους βαθμούς αδιακρίτως.
  Ειδικότερα, διατυπώνονται οι εξής παρατηρήσεις:

  • Η έμφαση θα πρέπει να δίνεται στη συνάφεια με το αντικείμενο των ΣΓΕ και την άσκηση της θεσμοθετημένης αρμοδιότητάς τους. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν να μοριοδοτούνται οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και πολιτικά γραφεία και να μη λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή τους σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, ομάδες διοίκησης έργου και ειδικά καθήκοντα σχετικά με το αντικείμενό τους και την Υπηρεσία.
  • Θα πρέπει να αναθεωρηθεί η βαρύτητα της μοριοδότησης των ακαδημαϊκών προσόντων π.χ. βαθμός βασικού πτυχίου και άνιση μοριοδότηση μη συναφούς μεταπτυχιακού.
  • Θα πρέπει να προσμετράται η υπηρεσία στα ΓΤΕ εξωτερικού και σε θέση ευθύνης εντός της Υπηρεσίας. Ειδικά δε για τις ανώτερες βαθμίδες θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο η υπηρεσία σε ΓΤΕ και σε θέσεις ευθύνης.
  • Η επεξηγηματική σημείωση υπ’αρ. 2 (σελ.31) συνιστά άδικη μεταχείριση καθώς αυτός που έχει μη συναφές μεταπτυχιακό και συναφές διδακτορικό υπερτερεί αυτού που έχει συναφές μεταπτυχιακό και συναφές διδακτορικό και ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας πιο στοχευμένα. Άλλωστε το μεταπτυχιακό εξ ορισμού υπολείπεται του διδακτορικού, δε σημαίνει ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη γνώσεων. Επιπλέον η διαφορά τους έγκειται και στη μεθοδολογία και όχι μόνο στις γνώσεις.
  • Το διάστημα φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ θα πρέπει να συνυπολογίζεται (διάστημα κατά το οποίο οι ΣΓΕ είναι δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι). Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένοι ΣΓΕ ήταν ήδη δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη φοίτησή τους στην ΕΣΔΔΑ.
  • Με ποιο σκεπτικό ΣΓΕ που έχουν αποφοιτήσει δύο φορές από την ΕΣΔΔΑ δεν έχουν πρόσθετη μοριοδότηση, ενώ μοριοδοτούνται απόφοιτοι άλλων παραγωγικών σχολών του δημοσίου; Δεν έχει νόημα να μοριοδοτείται η φοίτηση σε άλλες παραγωγικές σχολές του δημοσίου.
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσμετρηθούν τα χρόνια της ΕΣΔΔΑ προτείνεται να αυξηθεί η μοριοδότηση για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ +5 (10, 15 και 20 αντίστοιχα)
  • Όσον αφορά τη μοριοδότηση για προϋπηρεσία στις Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ή σε άλλες Δ/νσεις της ΓΓΕΕ (εκτός αντικειμένου ΣΓΕ)ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στα σχόλια για το άρθρο 12.
  • Η συγκεκριμένη μοριοδότηση εξισώνει την αποειδίκευση με την επιμόρφωση και την ακαδημαϊκή κατάρτιση.
  • Να εξεταστεί η συνεκτίμηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εντός και εκτός δημοσίου/ΚΥ) η οποία συνδέεται με το αντικείμενο εργασίας των ΣΓΕ.
  • Σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί εκθέσεις αξιολόγησης για όλες τις χρονιές, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αξιολογήσεων που έχουν γίνει;
  • Προκρίνεται ως αναγκαίο στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων και μέχρι την αμιγή στελέχωση της Υπηρεσίας από άτομα που είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, να προσμετράται στο πλαίσιο των προαγωγών, η φοίτηση σ’ αυτή ως δόκιμη υπηρεσία για προαγωγή. Σημειωτέον στο άρθρο 95 Οργανισμού ΥπΕξ η φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία προσμετράται ως χρόνος υπηρεσίας για προαγωγή.

 • 28 Ιουλίου 2015, 22:13 | XM

  Οι μεταβατικές διατάξεις υπάρχουν για να γίνεται με ομαλό τρόπο η μετάβαση από μια προηγούμενη κατάσταση στη νέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η περίοδος των τριών μηνών από την ισχύ του νόμου που προβλέπεται στις παραγράφους 6 και 7 για την επιστροφή των υπαλλήλων με συνολική προϋπηρεσία 12 ή 20 έτη σε γραφεία εξωτερικού είναι μάλλον μικρή. Επειδή αυτό το μέτρο αφορά κυρίως διευθυντές γραφείων, έχει γίνει κάποια μελέτη για τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να αντικατσταθούν, έχει υπολογιστεί το δημοσιονομικό κόστος των εν λόγω μετακινήσεων και έχουν προβλεφθεί τα σχετικά κονδύλια; Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία των γραφείων. Επίσης, δεν θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και οι πιθανές υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων στο εξωτερικό (π.χ. σχολεία παιδιών που θα έχουν ήδη ξεκινήσει, ρήτρες που θα πρέπει να πληρωθούν για συμβόλαια ενοικίασης σπιτιών κλπ) Δεν θα ήταν πιο λογικό η επιστροφή τους να πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη περίοδο μετακινήσεων, δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι όπως προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος, ώστε να είναι πιο ομαλή η μετάβαση;

 • 28 Ιουλίου 2015, 09:19 | ΒΜ

  Συμφωνώ απολύτως με τους κ.κ. ΑΑΚ και ΚΚ.
  Επιπλέον, οι παρ. 6 και 7 προβλέπει την επιστροφή υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει 20ετία και 12ετία εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου. Μήπως το τρίμηνο δεν λαμβάνει υπόψη υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν οι υπάλληλοι; Αν έχουν παιδιά αυτό σημαίνει ότι θα τους αλλάξουν σχολείο στη μέση της σχολικής χρονιάς; Έχουν ληφθεί υπόψη αυτές οι «λεπτομέρειες» ή η παράγραφος αυτή έχει τιμωρητική διάθεση; Θα ήταν σκόπιμο να διαβάσει κανείς και την αιτιολογική έκθεση για να δει το πνεύμα του σχεδίου νόμου.

 • 27 Ιουλίου 2015, 20:40 | ΑΑΚ

  Παρατηρήσεις ως προς το Παράρτημα Ι :
  Γενικά ο τρόπος μοριοδότησης είναι λίαν προβληματικός, δημιουργεί δε εύλογη απορία σχετικά με τα κριτήρια που επιλέγονται για έναν ειδικό κλάδο, κάποια μάλιστα μοιάζουν και ολίγον φωτογραφικά.

  Ενδεικτικά:
  -ΔΕΝ μπορεί να μοριοδοτείται τίτλος κατώτερος του βασικού τίτλου διορισμού που για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔ είναι ο τίτλος αποφοίτησης. Ο βαθμός πτυχίου δεν έχει καμία θέση στον πίνακα κριτηρίων. Ενδέχεται άλλωστε να μην υπάρχει καν συνάφεια με το αντικείμενο εργασίας. Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών της ΕΣΔΔΑ δεν απέκλεισαν ποτέ την πρόσβαση σε μηχανικούς, γεωπόνους, φυσικοθεραπευτές …
  -Σε όλο το Δημόσιο για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων αποφαίνεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ωστόσο, υπό ποια έννοια ο συντάκτης δεν θεωρεί συναφή με την άσκηση δημόσιας διπλωματίας πτυχία λ.χ. διεθνών σχέσεων, ιστορίας ή δημόσιας διοίκησης, αλλά συμπεριλαμβάνει την παιδαγωγική και την ψυχολογία (όχι όμως τη φιλοσοφία); Είναι αποκλειστικός ο κατάλογος;
  -Η ιδιαίτερη αναφορά σε ομοειδή (ή μη) μεταπτυχιακά και διδακτορικά τι ακριβώς σημαίνει; Ότι όποιος άλλαξε κατεύθυνση έπαιξε έξυπνα και όποιος έμεινε στο ίδιο αντικείμενο χάνει; Είναι λογικό αυτό; Ή μετρά ένα τυπικό προσόν ή δεν μετρά.
  -Ποιος είναι ο λόγος που μοριοδοτείται η παιδαγωγική κατάρτιση ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ; Η Γενική Γραμματεία θα ανοίξει Γυμνάσιο, Λύκειο ή ΙΕΚ;
  -Ποιος είναι ο λόγος που μοριοδοτείται επιπλέον προϋπηρεσία σε άλλες υπηρεσίες μετά την αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ; Πρόκειται για πλασματική μοριοδότηση χρόνου που ούτως ή άλλως υπολογίζεται στην προϋπηρεσία. Η Γενική Γραμματεία μοριοδοτεί κάποιον για να μην κάνει τη δουλειά για την οποία τον εκπαίδευσε η Πολιτεία; Υπολογίζονται και τα πολιτικά γραφεία σε αυτή την κατηγορία;
  -Για την επιμόρφωση δεν είναι λίγο υψηλό το όριο; 15 μόρια, όταν το συναφές μεταπτυχιακό είναι στα 20 και το μη συναφές στα 10;

 • 25 Ιουλίου 2015, 23:17 | KK

  Το άρθρο φαίνεται ορθό μέχρι να δει κάποιος τα Παραρτήματα.Η κατάταξη γίνεται με αυθαίρετα κριτήρια που είναι αδύνατον να κατανοήσει κάποιος τη λογική τους. Πχ δεν υπολογίζονται ως προϋπηρεσία τα 2 έτη ειδίκευσης (με υπαλληλικό καθεστώς) συναφή προφανώς με το αντικείμενο για το οποιο προσλαμβάνονται οι ακόλουθοι τύπου στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Όμως θητεία τους σε αυτήν μετράει τόσο στο ενιαίο βαθμολόγιο στο νόμο Ραγκούση αλλά και σε παλαιότερα βαθμολόγια. Αντίθετα φαίνεται να μετρά ως προϋπηρεσία, θήτευση σε άσχετες με το εν θέματι αντικείμενο υπηρεσίες, μετά την αποφοίτηση απο την Σχολή.Άρα πριμοδοτείται θεωρητικά όποιος δεν έκανε τη δουλειά για την οποία προσελήφθη.