Άρθρο 25   Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού – Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4610/2019

 

Οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α΄70) καταργούνται, προστίθεται νέα παρ. 2, οι παρ. 6 και 7 αναριθμούνται σε παρ. 3 και 4 αντίστοιχα, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 114

Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού

  1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται, ο τρόπος αξιολόγησης, ο τρόπος και το είδος της εξέτασης, ο τρόπος και η κλίμακα βαθμολόγησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών της παρ. 1, καθώς και άλλο σχετικό με αυτά θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  3. Για τους μαθητές της παρ. 1 η προφορική εξέταση που προβλέπεται για μαθήματα της Ομάδας Α` διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον γραπτό βαθμό του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
  4. Στους αποφοίτους του παρόντος χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι αυτό χορηγήθηκε σύμφωνα με το παρόν και την προβλεπόμενη στην παρ. 2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».