Άρθρο 6 Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποιήσεις του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013

1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α΄193) τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., τις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν:
α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος, σχολής ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την οικεία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε σχολές ή τμήματα της περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία συμπράττουν οι κατά περίπτωση συναρμόδιοι Υπουργοί, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4Γ. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 4Γ μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ..,
β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,
γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου ΕΠΑ.Λ. και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 και στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με τα άρθρα 4Γ και 4Δ.».

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:35 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 15:18 | Ελένη Σ.

  Εθνικό Σχέδιο για τα ΑΕΙ:

  Οι διοικήσεις των Πανεπιστήμιων και τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν να τοποθετηθούν για την προοπτική ανάπτυξης την δεκαετία 2021-2030.

  Στόχος για το 2025 πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί πρωτίστως η ποιότητα σπουδών σε Προπτυχιακό επίπεδο, δεν αρκεί να «γεμίζουν οι θέσεις» με αποφοίτους Λυκείου που επιλέγουν «τυχαία» ένα τμήμα ΑΕΙ.

  Στόχος δεν είναι απλώς να εγγράφονται εισακτέοι με χαμηλή βαθμολογία, έχοντας κάτω από 8 στα 20 σε όλα τα μαθήματα, σε τμήματα με προγράμματα σπουδών που δεν τους ενδιαφέρουν στο ελάχιστο ούτε ακαδημαϊκά ούτε επαγγελματικά. Προφανώς δεν έχει νόημα να συντηρούμε πλασματικούς εγγεγραμμένους στα μητρώα των Γραμματειών οι οποίοι μετά από 1, 2 ή ν χρόνια θα εγκαταλείψουν τις σπουδές τους και θα διαγραφούν.

  Στην Ελλάδα πρέπει να αναδιοργανωθεί άμεσα ο Χάρτης των ΑΕΙ του 21ου αιώνα, που έχουν αναπτυχθεί με τις σημερινές συνθήκες, ώστε να μείνουν σε λειτουργία μόνο τα τμήματα που είναι απαραίτητα και βιώσιμα. Η ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μοχλός για εξυπηρέτηση τοπικιστικών και συντεχνιακών συμφερόντων: με τμήματα που θυμίζουν κατευθύνσεις μεταπτυχιακών ή διασπορά ιδρυμάτων σε πέντε ή έξι περιοχές.

  Οι σχολές χρειάζονται σωστή δομή ώστε να γίνουν ελκυστικές πρωτίστως για καθηγητές και ερευνητές και σε επόμενη φάση σε φοιτητές, καθώς κανείς δεν επιλέγει υποβαθμισμένα τμήματα που οι διδάσκοντες στην πρώτη ευκαιρία εγκαταλείπουν.

  Ο σημερινός χάρτης δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση για την κατανομή των θέσεων των νέων εισακτέων. Προέχουν οι δομικές αλλαγές και η μεταφορά προσωπικού σε βιώσιμες σχολές – κανένα νόημα δεν έχει να συνεχίσουν να λειτουργούν 450 τμήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ούτε διπλές και τριπλές ομοειδείς σχολές, με συσσώρευση φοιτητών στα αστικά κέντρα. Τα τμήματα των πρώην ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων πρέπει να ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΟΥΝ από τα υπόλοιπα και όχι απλώς να σταματήσουν οι μετεγγραφές από αυτά.

  Χρειάζεται αναδιάρθρωση ΟΛΩΝ των τμημάτων ΑΕΙ, ώστε να κατανεμηθούν οι πόροι σε 3-4 Πανεπιστήμια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, και επίσης σε 5 Περιφερειακά Πανεπιστήμια, δηλαδή συνολικά περίπου 250-300 τμήματα με σχολές που θα συγκεντρωθούν σε 20 πόλεις της Ελλάδας.

  Κάθε Πανεπιστήμιο πρέπει να συνδεθεί με Κέντρο Ερευνών και Τεχνολογικό Πάρκο, ώστε να ενισχυθούν η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και η προσπάθεια ανάπτυξης καινοτομικών δικτύων επιχειρήσεων.

  Σε Αττική αρκεί να παραμείνουν ένα Πανεπιστήμιο, ένα Πολυτεχνείο (διοικητικά ενωμένο με το Γεωπονικό) και ένα Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών. Αντίστοιχα, και στη Θεσσαλονίκη, αρκεί ένα ή το πολύ δύο ΑΕΙ.

  Στην υπόλοιπη Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Ηπείρου, Ιονίου και ΒΔ Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ΝΔ Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Αιγαίου.

  Αναβάθμιση Σχολείου:

  Το 70% των αποφοίτων Λυκείου σταθερά γράφει πάνω από 12/20, για αυτούς δε θα αλλάξει κάτι. Το Υπουργείο πρέπει όμως να αναλύσει γιατί η σχολική αποτυχία (δηλαδή, η βαθμολογία κάτω από 7/20 σε όλα τα μαθήματα στις τελικές εξετάσεις) είναι σε ποσοστό 15-20%, αδικαιολόγητα υψηλό για τα σημερινά εκπαιδευτικά δεδομένα.

  Αν δε βελτιωθεί το Σχολείο χιλιάδες νέοι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ένταξης, όταν μετά από 10-15 χρόνια δε θα έχουν εναλλακτικές σε μια αγορά εργασίας που ήδη ζητάει εργαζομένους με ειδίκευση και προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα καθήκοντα.

  Άρα η λύση δεν είναι ο αποκλεισμός από τα Δημόσια Πανεπιστήμια ή τα Δημόσια ΙΕΚ αλλά αντιθέτως η ενσωμάτωσή τους, με ταυτόχρονη άνοδο του γνωστικού επιπέδου σε αποδεκτό βαθμό (πχ. 10/20)

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 17:43 | Ν.Χ

  Εγω προσωπικά διαφωνώ με το σχόλιο του Κ.Λιούτα καθ’ότι γίνεται λόγος για αποκλειστικό προνόμιο στους φοιτητές στρατιωτικών σχολών. Είναι παντελώς άδικο το αίτημά σας αφού,σύμφωνα με αυτό, θα δίνεται η δυνατότητα σε έναν πτυχιούχο στρατιωτικής σχολής να διεκδικήσει θέση κάνοντας χρήση του 10% μετά απο τρία έτη σπουδών(αφού τόσο διαρκεί η φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές).
  Αν ήταν έτσι κύριε Λιούτα να είχαν όλοι οι πτυχιούχοι δικαίωμα εισαγωγής εκ νέου σε πανεπιστημιακό τμήμα χωρίς να ξαναδώσουν πανελλήνιες. Γιατί να δοθεί το προνόμιο αυτό μόνο στους πτυχιούχους στρατιωτικών σχολών; Γιατί να παραταθεί ένα χρόνο(στα 3 έτη δηλαδή όπως εξαιτείσθε) το 10% μόνο για τους πτυχιούχους στρατιωτικών σχολών;

  Κρίνω το αίτημά σας καθόλα άδικο και θεωρώ ότι το 10% πρέπει να παραμείνει ως έχει, να ασκείτε δηλαδή τον επόμενο και το μεθεπόμενο έτος.

  Και όποιος πτυχιούχος ενδιαφέρεται και για άλλο αντικείμενο σπουδών τότε να ξαναδίνει πανελλήνιες όπως άλλωστε κάνουν όλοι οι πτυχιούχοι που θέλουν να ασχοληθούν και με ένα άλλο, δεύτερο αντικείμενο.

  Θεωρώ άδικο αυτό που γινόταν στο παρελθόν, όταν οι στρατιωτική σχολή που κάνετε λόγο ήταν διετούς φοίτησης και αντιλαμβάνομαι ότι εμπρόκειτο για αποκλειστικό προνόμιο που δεν πρέπει να ξανα-εφαρμοστεί.

  Φοιτητής Νομικής
  Ν.Χ

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 09:40 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΕΤΣΑΣ

  Με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της Παιδείας των πολιτών και μόνο, χωρίς δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, να επιτρέπεται σε παρελθόντων ετών αποφοίτους Λυκείου είτε εξαταξίου Γυμνασίου, η παρακολούθηση μαθημάτων οποιασδήποτε Σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ χωρίς δικαίωμα λήψης Πτυχίου. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα σε Έλληνες πολίτες που θα ήθελαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργηθούν πνευματικά περαιτέρω αλλά που διάλεξαν επαγγελματικά κάποιο άλλο μορφωτικό δρόμο, π.χ. αντί Φιλολογικής/Φιλοσοφικής σε Τεχνική ή Οικονομική, να καταφέρουν να ακολουθήσουν αυτό που επιθυμούν αδιαφορώντας για τα επαγγελματικά προσόντα που δίνει η φοίτηση σε ΤΕΙ/ΑΕΙ. Τελικά, να δοθεί η δυνατότητα λήψης της πνευματικής προοπτικής μόνο και όχι της επαγγελματικής, σε όποιονδήποτε απόφοιτο εξαταξίου Γυμνασίου, Γενικού, Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου το επιθυμεί!

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 19:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΕΤΣΑΣ

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του κ. Λιούτα (16/1/2021 11:27).
  Να συμπεριληφθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους των σχολών υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) να μπορούν, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και μόνο για το συγκεκριμένο έτος, να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα (Α.Ε.Ι.), με το 10%, κάνοντας χρήση της τελευταίας συνολικής βαθμολογίας.

  Νικόλαος Κλέτσας
  Αξκός ε.α. Π.Α

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 11:27 | Κων/νος Λιούτας

  κ. Υπουργέ,
  Έως το 2015 που οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ)υπαξιωματικών ήταν διετούς φοίτησης οι απόφοιτοι είχαν το δικαίωμα, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, καθώς απαγορεύεται η ταυτόχρονη εγγραφή σε περισσότερες από μια σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ κάνοντας χρήση του 10%. Σχεδόν για το σύνολο των επιθυμούντων η διεκδίκηση ήταν επιτυχής καθώς η βαθμολογία τους ήταν ιδιαίτερα υψηλή, ικανή για την εισαγωγή στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές αυξημένης ζήτησης.
  Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι σχολές υπαξιωματικών από διετούς έγιναν τριετούς φοίτησης με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος χρήσης του 10% αφού, όπως προαναφέρθηκε, η δυνατότητα αυτή ισχύει για δύο χρόνια.
  Η εισαγωγή στις σχολές, από το 1992, γίνεται μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων του «Υ.ΠΑΙ.Θ.». ενώ οι σχολές εντάχθηκαν, ως ανώτερες, στην τριτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης. Η εξέλιξη αυτή δεν συνοδεύτηκε με τις απαραίτητες αλλαγές καθώς το τυπικό πλαίσιο της λειτουργίας των Α.Σ.Σ.Υ, όπως ο Οργανισμός των Σχολών, παραμένει σχεδόν το ίδιο, όπως ίσχυε τρεις δεκαετίες πριν. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα ήταν επιδερμική και στερούμενη της απαραίτητης βούλησης για την πραγματική και περιεκτική τους αναβάθμιση. Ενδεικτική της απαξίωσης είναι η μη αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων με αντίστοιχες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μόνο ως παραλογισμός μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι τα πτυχία των αποφοίτων είναι ισότιμα με τα πτυχία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι μόνιμοι υπαξιωματικοί και ανθυπασπιστές που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων.
  Αποτελεί πάγια πρακτική τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, να προκηρύσσουν κατ’ έτος τη μετάταξη δεκάδων υπαξιωματικών Α.Σ.Σ.Υ, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, στο σώμα των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις καλύπτονται πλήρως καθώς εκατοντάδες απόφοιτοι Α.Σ.Σ.Υ, έως και το 2015, με μέσο όρο εισαγωγής τα 16.000 μόρια, έκαναν χρήση του 10% και απέκτησαν πτυχίο ΑΕΙ. Αυτή η προοπτική για τους αποφοίτους της τριετούς φοίτησης έχει πλέον εκλείψει ενώ οι Ε.Δ θα στερηθούν τη δυνατότητα να εντάσσουν άμεσα στο σώμα των αξιωματικών στελέχη υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης.
  Με δεδομένο ότι η πολιτεία επανειλημμένα διακηρύσσει ότι αναγνωρίζει όχι μόνο τις ιδιάζουσες συνθήκες εργασίας αλλά και τις ιδιαιτερότητες των σπουδών για τα σπουδαστές των ΕΔ, όπως εσώκλειστοι, σκληρή στρατιωτική εκπαίδευση, υποχρέωση αποζημίωσης του δημοσίου σε περίπτωση εγκατάλειψης της σχολής, υποχρέωση παραμονής στις ΕΔ μετά την αποφοίτηση τους κ.λ.π., θα πρέπει, όπως συνέβαινε και στο πρόσφατο παρελθόν, στο άρθρο 6, να συμπεριληφθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους των σχολών υπαξιωματικών να μπορούν, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και μόνο για το συγκεκριμένο έτος, να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα (Α.Ε.Ι.), με το 10%, κάνοντας χρήση της τελευταίας συνολικής βαθμολογίας.
  Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
  πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων/ΣΤΥΑ-Παρ. Λάρισας
  π. πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών/Παρ. Λάρισας

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 11:52 | Θεοδώρου Τ.

  Η πρόβλεψη του 10% είναι ο μοναδικός μηχανισμός αλλαγής σχολής στο ελληνικό σύστημα εισαγωγής…και πολύ σωστά διατηρείται. Ειδικά αν κάποιος είχε την βάση εισαγωγής τη χρονιά που εξετάστηκε αλλά επέλλεξε σχολή με υψηλότερη βάση…και κατα τη φοίτηση διαπθστώνει ότι δεν του ταιριάζει, θα πρέπει να έχει διέξοδο αλλαγής.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 11:07 | KOSTAS SOT.

  Οι υποψήφιοι του 10% πώς είναι δυνατόν να τους επιβάλλεται βάση εισαγωγής όταν αυτή αφορά τις επιδόσεις των μαθητών του 2021; Τι σχέση έχουν οι επιδόσεις των τωρινών μαθητών με τα θέματα ή τις συνθήκες που υπήρχαν το 2019 και το 2020; Η βάσεις του 10% έβγαιναν με βάση την επίδοση των ενδιαφερόμενων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις ανα σχολή. Πλέον θα επηρεάζονται από μια βάση εισαγωγής που θα προκύπτει από τα αποτελέσματα των μαθητών του 2021. Να απαλλαγούν και να συνεχίσει ως έχει αφού έχουν εξεταστεί με παλαιό σύστημα και διαφορετικές διατάξεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 22:48 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Όσον αφορά την πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ήθελα να σας θυμίσω για άλλη φορά μια στρεβλή διατύπωση που χρήζει διόρθωσης έστω και τώρα  και συγκεκριμένα στο άρθρο 138 παρ.(6) του ν.4692/2020 που αφορά την έναρξη εφαρμογής  του  Άρθρο 40  <> .   : Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019 – 2020 και εφεξής. Διορθώνεται όπως  παρακάτω:     Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., σχολικών ετων 2017-2018 και εφεξής.  Μετα απο τρεις  χαμένες ακαδημαϊκές χρονιές  ψηφίστηκε πρόσφατα  ο Νόμος 4692/2020 που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και Όπως όμως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος ήταν τελικά  μιά κίνηση χωρίς  αντίκρισμα χωρίς περιεχόμενο  .  Αφού :α. Από την μία μεριά απαγόρευσε  στους μαθητές με ευρωπαϊκή διάκριση (Μετάλλιο) σχολικών ετών 2017-18 και 2018-19 να κάνουν χρήση (παρότι είχαν δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού με το  ποσοστό του 10%)  με σχετική κακογραμμένη πρόβλεψη-απαγόρευση  στο άρθρο 138 παρ.(6) που αφορά την έναρξη ισχύος του νόμου .β. Από την άλλη λόγω πανδημίας να μην μπορεί   κανένας μαθητής στα επόμενα δύο χρόνια  να κάνει χρήση της διάταξης  αφού οι αντίστοιχοι Ευρωπαϊκοί  Διαγωνισμοί EUSO 2020 και 2021  ακυρώθηκαν λόγω κορονοϊού.  Οι παραπάνω παρατηρήσεις για την λανθασμένη διατύπωση στο άρθρο 138 παρ ότι έγιναν και κατα την δημόσια διαβούλευση του νόμου και μετά , δυστυχώς ουδέποτε ελήφθησαν υπόψη.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 17:14 | Π.Τ.

  Οι υποψήφιοι του 10% επηρεάζονται από τις βάσεις εισαγωγής που θα θέτουν τα ΑΕΙ; Αν ισχύει κάτι τέτοιο προκύπτει το παράδοξο πως οι συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι δεν γνώριζαν τον ορίζοντα των επικείμενων αλλαγών για να το έχουν ως δεδομένο όταν ήταν η δική τους εξεταστική περίοδος. Συν τοις άλλοις οι βάσεις του 10% ανέκαθεν ήταν ανεξάρτητες από τις επιδόσεις τις εκάστοτε εξεταζόμενης σειράς μαθητών και ήταν απότοκο των αποτελεσμάτων μόνο της δικής τους χρονιάς. Επομένως, μια βάση εισαγωγής που προκύπτει από τις επιδόσεις των μαθητών του 2021, αδικεί τους ενδιαφερόμενους του 2020,2019 καθώς εξετάστηκαν και υπό διαφορετικές συνθήκες και υπό διαφορετικά θέματα.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 16:05 | apofitos

  na min isxisei i elaxisti vasi gia tis sxoles ton swmaton asfalias!!