Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής και διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου -Προσθήκη άρθρων 4Β, 4Γ και 4Δ στον ν. 4186/2013

Στον ν. 4186/2013 (Α΄193), μετά το άρθρο 4Α, προστίθενται άρθρα 4Β, 4Γ και 4Δ ως εξής:
«Άρθρο 4Β
Ελάχιστη βάση εισαγωγής
1. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί για κάθε υποψήφιο, η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης). Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η οικεία ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε., όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το παρόν, με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.
2. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ, η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 4.
3. Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
4. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους.
5. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου έπειτα από πρόταση της κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εκδίδεται εντός της τασσόμενης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προθεσμίας και πάντως εντός δύο (2) μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής της παρ. 4, και κοινοποιείται στον Υπουργό. Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίοι αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και με την παρ. 6 συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τον ανωτέρω συντελεστή, ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Ο ανωτέρω συντελεστής δύναται να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.
8. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση τροποποίησης της ελάχιστης ή μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ε.Β.Ε. επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρ. 5.
9. α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται, λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση σε ειδικό ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, αποτελεί ο υποψήφιος να επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη με το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας του οικείου ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών επί τον συντελεστή που ορίζει κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών) με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13). Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί στο οικείο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, ανεξάρτητα από την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από την οποία προέρχονται. Το γινόμενο του ανωτέρω μέσου όρου βαθμολογίας επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
β) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. α΄, η Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων: βα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, καθώς και ββ) σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες ξεχωριστά για τους υποψηφίους από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) και ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που ορίζεται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, κατά περίπτωση, και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
γ) Ως προς την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, στις οποίες απαιτείται η εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ή των Ε.Β.Ε., κατά περίπτωση, του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων αξιοποιείται ο μικρότερος μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει οριστεί ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί στο οικείο ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα, ανεξάρτητα από την κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), από την οποία προέρχονται. Το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας επί τον συντελεστή που ορίζει κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα από εκείνο ή εκείνα που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων, συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ή οι Ε.Β.Ε., οι οποίες εξήχθησαν με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, με τη βαθμολογική τους επίδοση στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση ή οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.
δ) Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της περ. γ΄, η Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων: δα) στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, καθώς και δβ) στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει καθοριστεί ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης ως ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα της υποπερ. δβ΄ νοούνται το ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα, τα οποία παρουσιάζουν τον μικρότερο μέσο όρο βαθμολογικής επίδοσης ξεχωριστά για τους υποψηφίους από κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) και ανά επιστημονικό πεδίο. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικό ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα από εκείνο ή εκείνα που αξιοποιήθηκαν για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης συγκρίνονται η Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία εξήχθη με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, με τον μέσο όρο της βαθμολογικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκαν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εξεταστεί κατ’ επιλογήν του σε περισσότερα ειδικά μαθήματα από όσα απαιτείται για τη εισαγωγή σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, για τη σύγκριση της βαθμολογικής του επίδοσης με την Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης λαμβάνονται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογική του επίδοση ή οι υψηλότερες βαθμολογικές του επιδόσεις στα ειδικά μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε.
ε) Κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση της παρούσας παραγράφου δύναται να ορίζει διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στις ανωτέρω σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις εξετάζεται πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που υπάγονται στην παρούσα παράγραφο και εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, η Ε.Β.Ε. της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή που αποφασίζεται ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6, κατά περίπτωση, με τον μικρότερο από τους μέσους όρους των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες των οικείων επιστημονικών πεδίων, οι οποίοι προκύπτουν σύμφωνα με τις περ. β΄ και δ΄.
Άρθρο 4Γ
Διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου
1. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέξουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.
2. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία της παρ. 1. Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, σύμφωνα με την παρούσα, δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Δ. Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
Άρθρο 4Δ
Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο
1. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του εκάστοτε σχολικού έτους δύνανται, επίσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων Ι.Ε.Κ., ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους.
2. Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος άρσης της ισοβαθμίας, καθώς και ο χρόνος, τόπος και τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της παρ. 1 καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..
3. Οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι της παρ. 1, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.. Οι θέσεις καταρτιζόμενων της παρ. 1, οι οποίες παραμένουν κενές μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου διατίθενται προς κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α΄254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ..».

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 20:10 | Φελεκης Ιωαννης

  Παρατηρηση 1η

  Στο Άρθρο 2 καθιερώνεται Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (E.B.E.) στα πανεπιστημιακά τμήματα, όχι με απόλυτο αριθμό (πχ. 10), αλλά ορισμένη από κάθε τμήμα Σχολής. Η βάση εισαγωγής για κάθε τμήμα θα προκύπτει, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, από ένα ποσοστό (80%-120%) του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Έτσι προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης). Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η οικεία ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε., όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

  Τα παραπάνω θα ισχύσουν από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2021. Το γεγονός και μόνον αυτό, δημιουργεί αναστάτωση στις οικογένειες των υποψηφίων μαθητών και μάλιστα εν καιρό μη φυσιλογικών συνθηκών και καραντίνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθή προετοιμασία των υποψηφίων. Υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία είναι κλειστά εδώ και περίπου 3 μήνες και γίνεται τηλεκπαίδευση, με όσα προβλήματα έχει αυτή στην υλοποίησή της στο σύνολο των υποψηφίων μαθητών.

  Παρατηρηση 2η

  Επιπλέον στο Άρθρο 2 ορίζονται ως σχολές εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπαίδευση: τα Α.Ε.Ι., η ΑΣΠΑΙΤΕ, οι Α.Ε.Α., οι Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, οισχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., οι σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι Α.Ε.Ν., καθώς και οι Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων. Επειδή η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι η μοναδική σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και επειδή έχει ιστορία εξηντα (60) και πλέον εττών, παρέχοντας με χιλιάδες αποφοίτους υπηρεσίες ποιοτικής εκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας μας, απαιτείται προσοχη στη διατυπωση του αρθρου. Η ΑΣΠΑΙΤΕ ειναι ΑΕΙ. Να διορθωθει…

  Παρατηρηση 3η

  Τέλος στο Άρθρο 2 καθορίζεται νέα Διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου. Μπαίνει περιορισμός στον αριθμό επιλογών στο μηχανογραφικό δελτίο και καθιερώνεται η συμπλήρωσή του σε δύο φάσεις.
  Τα ανωτέρω μας βρισκουν αντιθετους, διότι αφενός μεν στερούν το δικαιώμα επιλογής σε μία πληθώρα σχολών, διότι οι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν είναι πλήρως κατασταλαγμένοι στο «τι» ακριβώς θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν, λόγω της παντελούς έλλειψης σοβαρού επαγγελματικού προσανατολισμού, και αφετέρου δημιουργούν “πεδίον δόξης λαμπρόν” για τα ιδιωτικά κολλέγια και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού (μετανάστευση φοιτητών).

  Φελεκης Ιωαννης
  Εκπαιδευτικος κλαδου ΠΕ84
  1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριας

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:31 | ΠΑΣΠ ΕΜΠ

  Παρά την κατάσταση, η κυβέρνηση έρχεται να κατακρεουργήσει κι άλλο την δημόσια και δωρεάν παιδεία ορίζοντας την βάση των 10.000 μορίων ως απαραίτητη για να μπορέσει κάποιος μαθητητς να εισαχθεί σε ένα οποιοδήποτε Ίδρυμα. Κάτι τέτοιο όχι μονο δεν έχει καμία λογική υπόσταση αλλα και «σπρώχνει» τους μαθητές στην «επι πληρωμή Παιδεία» αφού ο όρος «δημόσια και δωρεάν» ‘ολο και φαίνεται να φθίνει.

  Άρχικά πρέπει να τονίσουμε οτι οι βάσεις της κάθε σχολής σε κάθε χρονία έρχεται ώς αποτέλεσμα της ζήτησης που έχει αυτή η σχολή απο τους ίδιους τους μαθητές και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που το καθορίζουν αυτό. Η γεωγραφική θέση της σχολής, σε συνδιασμό με την επαγγελματική αποκατάσταση του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου που προσφέρει το Ίδρυμα, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν την ζήτηση των σχολών αυτών και συνεπώς και το ύψος των βάσεων τους. Θέτοντας ενα τέτοιο πλαφόν για την ευκαιρία εισαγωγής σε κάποιο Ίδρυμα όχι μόνο αφήνεις μαθητές έξω απο την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλα τους στρέφει και προς την Ιδιωτιική Εκπαίδευση σε κάποιο ιδιωτικό Ίδρυμα η σπρώχνει τους μαθητές στα φροντιστηρια για την προετοιμασια τους για τις Πανελληνιες, έργο το οποίο είναι ευθύνη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να επιτελέσει.
  Οι μαθητές λοιπόν που θα γράψουν κάτω απο 10.000 μόρια και θα μείνουν εκτός απο την τριτοβάθμια, θα αφήσουν κενές θέσεις σε Ιδρύματα τα οποία Ιδρύματα είναι αυτα με τα γνώστικα αντικείμενα που δεν είναι ήδη τοσο διαδεδομένα. Έτσι θα έχουμε υπερκορεσμό σε επαγγέλματα όπως γιατροι, μηχανικοι, δικηγοροι, κ.α που οι άλλες σχολές που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα , και ελλείψεις σε επαγγέλματα των οποίων οι σχολές υπάρχουν στην επαρχία. Αυτο θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά εργασιάς της Ελλάδας στο μέλλον.

  Κάτι αρκετά προφανές που κανένας δεν φαίνεται να σκέφτεται, είναι οτι ορισμένες σχολές δέχτηκαν τον πρώτο εισακτέο φοιτητή με κάτω απο 10.000 μόρια και προφανώς η βαση τους είναι κάτω του αριθμού αυτου. Αυτό σημαίνει οτι με το νέο μέτρο ορισμένες σχολές δεν θα έχουν καθόλου εισακτέους απο την επόμενη χρονία η οτι ορισμένες στην καλύτερη των περιπτώσεων θα λειτουργούν με καλλυμένες το 1/4 των θέσεων τους. Αυτά τα τμήματα και αυτά τα Ιδρύματα πώς θα επιβιώσουν; Θα χρειαστεί να κλείσουν αυτές οι σχολές; Θα χρειαστεί να προβούμε σε περισσότερες μη ευεργετικές ενώσεις τμημάτων η σχολών οι όποιες γίνονται με μονο κριτήριο την αναγκαιότητα και όχι τα κριτήρια μιας υγειούς αξιολόγησης;
  Τέτοια ερωτήματα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψην μιάς και είναι κρίσιμα για το μέλλον της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:30 | Ιάσων Πολίτης

  Φαίνεται να δημιουργείται μεγαλύτερη πολυπλοκότητα του συστήματος, με το μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων, όπως και με το «Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο»

  Δηλαδή.
  Υποψήφιοι δηλώνουν, στην πρώτη φάση, περιμένουν αποτελέσματα και ξαναδηλώνουν στη δεύτερη φάση.
  Όσοι επιλέξουν το «παράλληλο» μηχανογραφικό, δεν δηλώνουν μηχανογραφικό πρώτης φάσης, αλλά διεκδικούν μόνο κάποιες θέσεις στα ΙΕΚ ως ποσοστό.
  Μπορούν όμως να δηλώσουν μηχανογραφικό δεύτερης φάσης. Θα ακολουθήσει ανεξάρτητα εγκύκλιος εισαγωγής σπουδαστών σε ΙΕΚ, όπου θα ξαναγίνουν δηλώσεις και αιτήσεις.

  Άρα, ο ένας τρόπος εισαγωγής σε Πανεπιστήμια με συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού, γίνονται δύο τρόποι, σε πρώτη και δεύτερη φάση, όπου άλλοι διακούνται συμμετοχής στην πρώτη φάση, και άλλοι στη δεύτερη φάση.
  Ο ένας τροπος εισαγωγή σπουδαστών σε ΙΕΚ γίνεται δύο. Στον πρώτο με το «παράλληλο μηχανογραφικό» για όσους συμμετάσχουν στις πανελλαδικές (??) αλλά δεν συμπληρώσουν μηχανογραφικό πρώτης φάσης, και η δεύτερη με τις κανονικές διαδικασίες εισαγωγής που ορίζεται για σπουδές στα ΙΕΚ

  Ίσως να ήταν απλούστερη η επαναφορά της παλαιότερης συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου των Ιανουάριο, πολύ πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, κάτι που θα αντικαθιστούσε και την αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και θα διευκόλυνε τον κάθε υποψήφιο να δηλώνει τις σχολές που με τη σειρά που τις επιθυμεί

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:20 | Ιάσων Πολίτης

  Στο άρθρο Άρθρο 4Γ, παρ.2, ορίζεται πως στη δεύτερη φάση του μηχανογραφικού δελτίου, μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι συμπλήρωσαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, υποδηλώνει ότι οι υποψήφιοι για ΙΕΚ δεν έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης μηχανογραφικού πρώτης φάσης.

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι υποψήφοι θα πρέπει να επιλέξουν, είτε
  α) να συμπλήρωσουν μηχανογραφιό δελτίο πρώτης φάσης για εισαγωγή σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  β) παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή σε ΙΕΚ

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:13 | Ιάσων Πολίτης

  Το «Άρθρο 4Δ . Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο» μάλλον είναι καλύτερο να αφαιρεθεί.

  Η ύπαρξη αυτού του άρθρου σε αυτήν την ενότητα δημιουργεί περισσότερη σύγχυση, καθώς «εισάγει» την εισαγωγή σπουδαστών σε ΙΕΚ, μέσα στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.
  Η σύγχυση ενισχύεται από τη χρήση του όρου «Μηχανογραφικό Δελτίο» ο οποίος είναι συνυφασμένος με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

  Οι υπόλοιπες αναφορές, άλλωστε , πώς όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις για την εισαγή στα ΙΕΚ, ορίζονται με άλλες αποφάσεις και εγκυκλίους, υποδηλώνει το «ξένο» αυτού του άρθρου, προς τα σχετιζόμενα με το μηχανογραφικό δελτίο εισαγωγής σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:03 | Ηλίας

  Το πανεπιστήμιο αναμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό εφόδιο, για την κοινωνικοεπαγγελματική πορεία του ανθρώπου, και γι’ αυτό το λόγο η ελληνική κοινωνία επενδύει κατά πολύ στην εισαγωγή των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πριν όμως παρουσιάσω τις απόψεις μου για την ΕΒΕ, ας αναλύσουμε εν συντομία τη λέξη πανεπιστήμιο, αφού το εν λόγω νομοσχέδιο τα αφορά άμεσα. Πανεπιστήμιο είναι ο χώρος στον οποίο παράγεται η γνώση, και οι επιστήμες διαιωνίζονται και εξελίσσονται. Συνεπώς, πρόκειται για έναν υψηλού κύρους χώρο πολιτισμού. Εν ολίγοις, για να λάβει κανείς την ιδιότητα του ακαδημαϊκού πολίτη, χρειάζεται να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Μολαταύτα, στις μέρες μας τα κριτήρια εισαγωγής σε αυτά τα ιδρύματα έχουν (ας μου επιτραπεί ο όρος) ισοπεδωθεί, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε απώλεια του κύρους τους. Σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι υποστηρίζω την ύπαρξη μιας παιδείας για λίγους και εκλεκτούς. Τουναντίον, υποστηρίζω ένθερμα το δικαίωμα συμμετοχής στην εκπαίδευση, αλλά βαθιά στα κύτταρά μας πρέπει να ριζωθεί το γεγονός ότι στο πανεπιστήμιο ο άνθρωπος δεν πηγαίνει να αποκτήσει βασικές γνώσεις, όπως συμβαίνει στο δημοτικό σχολείο, αλλά να εκπαιδευτεί για την εκπόνηση ενός επαγγέλματος, το οποίο έχει καθήκον να στηρίξει εντός και εκτός του πανεπιστημίου, δηλαδή όπως θα έλεγε και ο W.James να αρχίσει να είναι αυτό που θα γίνει μετά. Με λίγα λόγια, ο με λευκή κόλλα εισαχθέν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσωπικά δε με πείθει ότι θα στηρίξει τη σχολή στην οποία το τρέχον σύστημα τον κατέταξε, αφού το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία παρέδωσε λευκή κόλλα θα κληθεί να τα συναντήσει στα πρώτα έτη της πανεπιστημιακής του ζωής. Επίσης, δε με πείθει ούτε το γεγονός πως επρόκειτο για μια άτυχη στιγμή, καθώς κατά τη γνώμη μου η συγκομιδή μορίων λευκής κόλλας (ας μου επιτραπεί η φράση) και κάτι ψηλών είναι συνιστώσα αδιαφορίας, και όχι αποτυχίας. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι οι υποψήφιοι των πέντε και των έξι χιλιάδων μορίων είναι άχρηστοι, απλά είναι θύματα της ελληνικής μικροαστικής αντίληψης η οποία θέτει το πανεπιστήμιο ως αυτοσκοπό, και δευτεροκλασάτο όποιον δεν έχει αποφοιτήσει από αυτό. Είναι αναγκαίο λοιπόν, η πολιτεία να δώσει έμφαση και στα επαγγέλματα τα οποία δεν απαιτούν πανεπιστημιακή μόρφωση, έτσι ώστε να μην οδηγηθούν στη σταδιακή εξαφάνιση, ενισχύοντας το ρόλο τους στην καθημερινότητα. Εξάλλου, στο εξωτερικό το οποίο τόσο πολύ μας αρέσει να αναφέρουμε, οι εργάτες καθαριότητας λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα, μέσω σεμιναρίων. Τέλος, η ελάχιστη βάση εισαγωγής μπορεί να μην αποτελέσει πανάκεια όσον αφορά την αποσυμφόρηση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά να σηματοδοτήσει την επαναφορά του κύρους του πανεπιστημίου, καθώς η παιδεία των άξιων είναι αυτή που πρέπει να επιδιώκεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:01 | Ιάσων Πολίτης

  Θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά η αφαίρεση του «Άρθρο 4Γ. Διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου.»

  Η διπλή διαδικασία δεν προσφέρει κάτι παραπάνω στο ισχύον σύστημα, παρά μονο πρόσθετο φόρτο εργασίες, και χρονική καθυστέρηση στην τελική εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
  Παράλληλα, ελλοχεύει ο κίνδυνος, μαθητής με υψηλή βαθμολογία, να διεκδικεί εισαγωγή σε πολύ κατώτερη των ικανοτήτων του και των ενδιαφερόντων του σχολή.

  Για παράδειγμα, μαθητής με π.χ.16000, δηλώνει το 10% των σχολών στην πρώτη φάση του μηχανογραφικού. Λόγω υψηλής ζήτησης των σχολών που δηλώνει, δεν εισάγεται πουθενά.

  Στη δεύτερη φάση καλείται να δηλώσει σχολές με διαθέσιμες θέσεις.

  Περ.α
  Υπάρχει πιθανότητα, οι θέσεις στις σχολές με βάσεις 12000-16000 που επιθυμεί, να έχουν εξαντληθεί. Ο φοιτητής θα εισαχθεί σε πολύ «κατώτερης βάσης» σχολή!

  Περ.β
  Υπάρχει περίπτωση, οι θέσεις στις σχολές 12000-16000 που έχουν έδρα σε περιοχή συμφερόντων του φοιτητή, να έχουν εξαντληθεί. Ο φοιτητής θα αναγκαστεί να εισαχθεί σε απομακρυσμένη για αυτόν περιοχή. Ή θα αυξηθεί ο όγκος των αιτήσεων μετεγγραφής, είτε ο φοιτητής θα «αναγκαστεί» να φοιτήσει σε περιοχή που δεν τον εξυπηρετεί.

  Περ.γ
  Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε σχολές που τον ενδιαφέρουν. Ο υποψήφιος δεν εισάγεται πουθενά, και αναγκάζεται να ξανασυμμετάσχει σε πανελλαδικές εξετάσεις την επόμενη χρονιά!

  Ο φοιτητής του παραπάνω παραδείγματος με τα 16000, προφανώς κινδυνεύει να «αδικηθεί» με το νέο σύστημα, ιδίως εάν υπήρχε σχολή με βάση 15999, η οποία τον ενδιαφέρει, βρίσκεται στην περιοχή του, στην οποία θα μπορούσε να εισαχθεί με το ισχύον σύστημα του ενός μηχανογραφικού, αλλά δεν μπορεί να εισαχθεί με το προτεινόμενο σύστημα, όπου θα αναγκαστεί να επιλέξει και να δηλώσει μόνο το 10% των διαθέσιμων σχολών!

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:45 | Ιάσων Πολίτης

  Άρθρο 4Γ
  Διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου
  1. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων (*1) συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης).

  Να προστεθεί….(*1) » ….και της Ε.Β.Ε ανά σχολή/Τμήμα/Προσανατολισμό….»

  Από τη στιγμή που έχουν ανακοινωθεί όλες οι βαθμολογίες, είναι γνωστές και οι Ε.Β.Ε.
  Θα είναι χρήσιμο για τους μαθητές να γνωρίζους τις σχολές που δεν έχουν πιθανότητα εισαγωγής, ώστε να μην δηλώνουν σχολές στις οποίες δεν θα έχουν δυνατότητα εισαγωγής

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:39 | Ιάσων Πολίτης

  Στο άρθρο 4β, παρ.9. α), η βάση εισαγωγής στα ειδικά μαθήματα, μετατρέπεται και αντί να εξαρτάται απο το δυνητικό άριστα, εξαρτάται πλέον από το μέσο όρο των βαθμολογιών όλων των υποψηφίων σε αυτό το μάθημα.
  Πρακτικά, θα εμφανιστούν υποψήφιοι που θα εισάγονται σε σχολές, με βαθμό στο ειδικό μάθημα, μικρότερο του 10, κάτι που δεν συνέβαινε έως τώρα.
  Δηλαδή στις σχολές με ειδικό μάθημα, καταργείται η βαση του 10, και δημιουργείται μία πολύ χαμηλότερη!
  Μήπως να διατηρήσουμε το προηγούμενο καθεστώς;

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:17 | ΦΙΛΟΘΕΗ ΚΟΛΙΤΣΗ

  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ:

  1. ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 1% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ;

  2. ΘΑ ΥΠΆΡΧΕΙ Η ΙΔΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ; 

  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 1% ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΘΑ ΣΤΕΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗ ΔΥΝΑTΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ.

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. 

  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:29 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 16:59 | Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

  Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, συμμετέχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
  Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, έτους 2021.Το γεγονός και μόνον αυτό, δημιουργεί αναστάτωση στις οικογένειες των υποψηφίων μαθητών και μάλιστα σε καιρό μη φυσιολογικών συνθηκών και καραντίνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθή προετοιμασία των υποψηφίων. Υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία είναι κλειστά εδώ και περίπου 3 μήνες και γίνεται τηλεκπαίδευση, με όσα προβλήματα έχει αυτή στην υλοποίησή της στο σύνολο των υποψηφίων μαθητών.
  Επισήμανση I: Οι όποιες αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν από τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022.
  Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) διαμορφώνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας στις εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ εκφράζουν την ιδιαιτερότητά τους, τις κλίσεις τους και την αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των σπουδών τους στα ΑΕΙ.
  Επισήμανση II: Στη διαμόρφωση της οποιασδήποτε βάσης εισαγωγής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ειδικοτήτων.
  Επιπλέον, όταν είναι απλός ο τρόπος καθορισμού της Ε.Β.Ε. και κατανοητός σε μαθητές και γονείς, αποκλείει λάθη και αστοχίες κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου και τελικά αδικίες. Ο προτεινόμενος σύνθετος τρόπος θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και δεν θα λύσει κανένα εξ αυτών.
  Επισήμανση III: Η Ε.Β.Ε. πρέπει να είναι ενιαία και να καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Επισήμανση IV: Tο Μηχανογραφικό Δελτίο πρέπει να είναι ένα (1) και να συμπληρώνεται εφάπαξ.

  Ε.Τ.Ε

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 16:29 | Γιάννης

  Θεωρώ δίκαιο η ΕΒΕ να ισχύσει από την χρονιά 2022-2023 γιατί αλλαγές μεσούσης της χρονιάς, οποίες και να είναι αυτές ,φέρνουν αναστάτωση στα παιδιά και ας
  αναλογιστεί κάποιος ότι έχουν κάνει 3 μήνες τηλεεκπαιδευση την προηγουμένη χρονιά σαν Β Λυκείου και άλλους 3 μήνες περίπου τώρα σαν Γ Λυκείου.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 16:29 |

  Μέχρι τώρα οι τελειόφοιτοι είχαν δικαίωμα να συμπληρώσουν το σύνολο των σχολών/τμημάτων της κατεύθυνσης στο μηχανογραφικό τους. Με το νομοσχέδιο που κατατίθεται προσεχώς, ο κάθε μαθητής θα έχει (!!!) δικαίωμα να δηλώσει μόνο το 10% των σχολών/τμημάτων που προσφέρονται σε κάθε κατεύθυνση. Το θεωρώ πολύ άδικο, ιδίως για τους μαθητές που θα γράψουν καλά, γιατί είτε μπορεί κάποιος/α να μην έχει ξεκαθαρίσει μέσα του σε ποια σχολή/τμήμα θα ήθελε να περάσει (π.χ. τα Πολυτεχνεία έχουν διψήφιο αριθμό παρεμφερών τμημάτων), οπότε ο περιορισμός στη δήλωση μπορεί να τον οδηγήσει σε παρακινδυνευμένες επιλογές και να χάσει τμήματα που θα τα ήθελε αλλά δεν είχε περιθώριο να τα δηλώσει, είτε γιατί θα επιλέξει σχολές/τμήματα με βάση τη βαθμολογία του, χωρίς όμως να ξέρει ότι με τα μόρια που συγκέντρωσε θα μπορούσε να περάσει σε καλύτερη επιλογή από αυτή που δήλωσε τελικά, μιας και ο περιορισμός στη δήλωση θα τον οδηγήσει να αποκλείσει σχολές τις οποίες όμως στο τέλος θα μπορούσε να πιάσει. Είναι άλλο να συζητάμε για επιλογές στο 40-50% του συνόλου και άλλο για 10%. Θα μείνουν πολλά παιδιά έξω, ενώ θα έχουν γράψει καλά, από σχολές της προτίμησής τους. Δεν εξυπηρετεί κανέναν ο περιορισμός στις επιλογές. Τι να πει ο υποψήφιος στο 2ο Επιστ. Πεδίο, που με 250 επιλογές θα μπορεί να δηλώσει μόνο τις 25; Ούτε τα προσφερόμενα τμήματα του Πολυτεχνείου δεν καλύπτει. Πόσω μάλλον αν θα ήθελε να δηλώσει και άλλου τύπου σχολές, πέραν του Πολυτεχνείου.
  Είναι παράλογο να λέμε ότι η αλλαγή αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους να εισαχθούν στις σχολές που πάντα ονειρεύονταν, χωρίς να τους παίρνουν τη θέση κάποιοι που απλώς έγραψαν καλύτερα, αλλά δεν ενδιαφέρονταν και απλώς τους προέκυψε. Θα μπορούσε βέβαια αυτό να ισχύει για κάποια τμήματα με χαμηλή βάση (κάτω από 10.000 μόρια). Στις υψηλόβαθμες σχολές όμως κανείς δε γυρίζει την πλάτη, όσο κι αν κάποιος ήθελε διακαώς κάτι διαφορετικό (π.χ. ποιος θα απορρίψει το Πολιτικών Μηχανικών, επειδή ο πρώτος του στόχος ήταν το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή το Χημικών Μηχανικών). Ίσως εκεί στο Υπουργείο θα έπρεπε να το ξαναδούν το συγκεκριμένο θέμα.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 15:33 | Κώστας μαθητής

  Αν είναι δυνατόν να γράφεις 20 στα μαθηματικά και να μην μπορείς να σπουδάσεις στο μαθηματικό !!
  ( Επειδή δεν ξεπερνάς την ελάχιστη βάση εισαγωγής Ε.Β.Ε. που θέτει το υπουργείο παιδείας. )

  Όπως συνεχώς γίνεται επί πολλές δεκαετίες (περίπου 40 χρόνια ) στις ξένες φιλολογίες : Ιταλικής , Γαλλικής, κ.λπ. αν ένας υποψήφιος γράψει άριστα 20 στην ξένη γλώσσα συγκεντρώνει 4.000 μόρια και του λείπουν άλλα 200 έως 3.200 μόρια από τα άλλα μαθήματα για να εισαχθεί στην αντίστοιχη φιλολογία , δηλαδή πρέπει να γράψει μέσο όρο από 0,2 έως 3,2 σε κάθε μάθημα από τα τέσσερα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα για να εισαχθεί στην αντίστοιχη φιλολογία .

  Θα αλλάξει τώρα αυτό; ή δυστυχώς θα συνεχιστεί ;

  Συμφωνώ με την εισαγωγή φοιτητών στο Μαθηματικό με βαθμό τουλάχιστον 15 * στα μαθηματικά,( * βαθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των καλλίτερων γραπτών στα μαθηματικά ) ανεξάρτητα αν ξεπερνάει ή όχι το όριο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής Ε.Β.Ε. που θέτει η σχολή .

  Μήπως θα πρέπει να ανέβει η ελάχιστη βάση εισαγωγής Ε.Β.Ε. στο 15 και για τις ξένες γλώσσες ;

  Πιστεύω ότι σε κανέναν δεν αρέσει να αποκλειστούν υποψήφιοι από στις ξένες φιλολογίες : Ιταλικής , Γαλλικής, κ.λπ ή από το μαθηματικό αντίστοιχα, διότι δεν θα ξεπερνούν το όριο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής Ε.Β.Ε. που θέτει η σχολή.

  Είναι προφανές ότι : γράφοντας 15 στην ξένη γλώσσα ή 15 στα μαθηματικά κατέχουν την ξένη γλώσσα οι μεν και τα μαθηματικά οι δε.

  Προτείνω λοιπόν να υπάρχει μια εξαίρεση από την ελάχιστη βάση εισαγωγής Ε.Β.Ε. αν ο μαθητής γράψει βαθμό τουλάχιστον 15 * σε ένα επιλεγμένο μάθημά αναλόγως τη σχολή ( που θα ορίζει το υπουργείο παιδείας ) ανεξάρτητα αν ξεπερνάει ή όχι το όριο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής Ε.Β.Ε. που θα θέτει η αντίστοιχη σχολή. ( * Ώστε να αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των καλλίτερων γραπτών στο επιλεγμένο μάθημα .)

  Ευχαριστώ.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 13:49 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

  Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια και ειδικότερα για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Υπολογισμοί με βάση τα περσινά στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση των εισακτέων στα δύο Τμήματα που λειτουργούν στα Γρεβενά μπορεί να υπερβεί το 95% και επομένως θα κλείσουν. Παράλληλα έχει ανακοινωθεί από την κα Υπουργό ότι επίκειται αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας πριν την κατάθεση των φετινών μηχανογραφικών που δεν γνωρίζουμε εάν περιλαμβάνει και τα Τμήματα των Γρεβενών ή ευρύτερα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Όλα αυτά γίνονται στο μέσο της χρονιάς, με την πανδημία και την απολιγνιτοποίηση σε εξέλιξη και με μια σπουδή από μέρους του Υπουργείου που γεννά πολλές απορίες. Η δημόσια διαβούλευση των 7 ημερών (με προβλήματα λειτουργίας στο site) δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικός διάλογος.
  Είναι προφανές ότι η λειτουργία των Πανεπιστημίων έχει τεράστιες αναπτυξιακές επιδράσεις στον τόπο που λειτουργούν. Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δίνουν ζωή σε μια πολύπαθη περιοχή, που πλήττεται από την ανεργία, την υποβάθμιση και την εγκατάλειψη από μέρους της πολιτείας. Το κλείσιμο των Τμημάτων θα στερήσει από τα Γρεβενά κάθε προοπτική ανάπτυξης και θα φέρει την απελπισία στους πολίτες, φουντώνοντας παράλληλα το αίσθημα αδικίας. Στα Τμήματα των Γρεβενών έχουν φοιτήσει χιλιάδες παιδιά, που παρόλο που δεν έπιασαν τη λεγόμενη βάση εισαγωγής όπως την εννοεί το Υπουργείο σήμερα, είχαν στη συνέχεια αξιόλογη πορεία. Εκατοντάδες απόφοιτοι συνέχισαν σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ πολλοί εργάζονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αποδεικνύεται έτσι ότι δεν θα έπρεπε να τους έχει στερηθεί η δυνατότητα να σπουδάσουν λόγω βάσης εισαγωγής η οποία δημιουργείται με τεχνητό τρόπο από το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων που κάθε χρόνο βάζει η οποιαδήποτε επιτροπή. Η οποία επιτροπή, χωρίς να έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση (καθώς δεν εκλέγεται από κανέναν) θα καθορίζει μέσω του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων τον αριθμό των εισακτέων κάθε χρόνο, θα καθορίζει με άλλα λόγια το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει μια περιοχή όπως τα Γρεβενά. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο.
  Καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει το νομοσχέδιο καθώς δεν έχει ούτε μία θετική συνέπεια για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια και ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
  Καλούμε το Υπουργείο να ξεκινήσει ουσιαστικό διάλογο με τα Πανεπιστήμια και τους τοπικούς φορείς, διάλογο που θα έχει τέτοια έκταση ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν πλήρως για τις εξελίξεις. Δεν είναι δυνατόν να ψηφιστεί χωρίς διάλογο και εν μέσω της πανδημίας ένα νομοσχέδιο που θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε περιοχές όπως τα Γρεβενά για δεκαετίες, ενώ θα αποκλείσει χιλιάδες παιδιά από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των οποίων και παιδιά του τόπου μας. Τέλος, δεν γίνονται δεκτές θολές και αόριστες υποσχέσεις περί ρυθμίσεων και ότι «κάτι θα γίνει για σας». Τα Γρεβενά δεν επαιτούν για να ζήσουν, αντίθετα απαιτούν να μην τους στερηθεί η τελευταία και μοναδική προοπτική ανάπτυξης.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 12:50 | Νίκος Γιαννακόπουλος

  Επιτρέψτε μου ένα ακόμη σχόλιο
  Η θέσπιση ΕΒΕ μεταξύ των άλλων θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εγγραμμένων σε ΙΕΚ (Δημόσια ή ιδιωτικά). Αυτή μπορεί να είναι μια θετική εξέλιξη, ωστόσο η επιλογή εγγραφής σε ΙΕΚ δεν μπορεί να τίθεται και να αντιμετωπίζεται μόνο εναλλακτικά ή διαζευκτικά προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η δε πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως προστάδιο άσκησης αντίστοιχου επαγγέλματος. Οι νέοι που επιθυμούν να σπουδάσουν για παράδειγμα κοινωνιολογία ή φιλοσοφία ή πολιτική επιστήμη ή μαθηματικά δεν είναι απαραίτητο πως θα ασκήσουν αντίστοιχο επάγγελμα και αυτό το ξέρουν καλά. Η πρόσβαση όμως στα μορφωτικά αγαθά που παρέχει η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί γερή βάση και για τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά εργασίας (σε οποιοδήποτε πεδίο αυτής), και για φοίτηση σε ΙΕΚ αν το επιθυμούν αργότερα αλλά και για τη γενικότερη συγκρότησή τους. Επιπλέον, η στροφή προς την επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να είναι ελκυστική και πειστική επιλογή, δηλαδή οι νέοι από το Λύκειο να έχουν τον κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό, τα δε ΙΕΚ την κατάλληλη σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία. Ως προς τα ζητήματα αυτά, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη προτού η πολιτεία αιφνιδίως περιορίσει τη δυνατότητα πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Για τους λόγους αυτούς σας καλώ να αναθεωρήσετε την απόφαση θέσπισης ΕΒΕ από εφέτος

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 12:44 | Ειρήνη Μέλος ΔΕΠ

  Δεν μπορούμε να αλλάζουμε διαρκώς τους κανόνες εισαγωγής. Ας δούμε πιο ήταν το πρόβλημα των προηγουμένων ετών και να το βελτιώσουμε.
  Δεν αποφοίτησαν οι φοιτητές που μπήκαν με κάτω από 5,000 μόρια;
  Πόσοι αποφοίτησαν από τμήματα που πληρούν την πολυπόθητη βάση του 10,000;
  Πόσοι αποφοίτησαν από τμήματα που έχουν πολύ υψηλές βάσεις;
  Πόσα χρόνια κάνουν να αποφοιτήσουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις;
  Τι διαφορές παρατηρούμε;

  Κανείς δεν γνωρίζει. Μιλάμε για βάσεις αλλά αγνοούμε τελικά την πορεία των φοιτητών που μπαίνουν με χαμηλές βάσεις.

  Γιατί οι φοιτητές που έχουν υψηλές βαθμολογίες δεν προτιμούν την περιφέρεια;
  Το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ αναδυκνείεται πάντα το πρόβλημα.
  Μήπως η κυβέρνηση να δόσει μεγαλύτερες διευκολύνσεις στα περιφερειακά ιδρύματα και να μειώσει τις διευκολύνσεις στα κεντρικά πανεπιστήμια της Πρωτεύουσας και συμπρωτεύουσας;
  Δηλαδή εκπτώσεις στα εισιτήρια, δωρεάν φοιτητική κατοικία, δωρεάν στέγαση, δωρεάν βιβλία για τα πανεπιστήμια της περιφέρειας.
  Ας τεστάρουμε τι συμβαίνει όταν οι οικονομικές διευκολύνσεις για τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα διευκολύνουν τις οικογένειες των φοιτητών για να τα επιλέξουν.
  Σίγουρα θα δούμε σημαντικές αλλαγές αν άλλαζαν τα οικονομικά κίνητρα.

 • Ψήφισμα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης

  Η ΓΣ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ θεωρεί ότι με τη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής το υπουργείο πρακτικά θα μειώσει τον αριθμό των εισακτέων χωρίς να αξιολογείται το επίπεδο των υποψηφίων αφού οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα ανταγωνιστικό σύστημα κατάταξης και όχι αξιολόγησης γνώσης. Οι υποψήφιοι/ες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τις υπάρχουσες θέσεις. Η θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα:
  α) Τη μεγέθυνση της δεξαμενής των αποφοίτων λυκείων που θα απευθυνθούν για σπουδές στα ιδιωτικά κολέγια, που παρέχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους χωρίς όμως να ισχύουν τα ίδια κριτήρια εισαγωγής, ούτε τα ίδια κριτήρια πιστοποίησης ΠΠΣ.
  β) Να μαραζώσουν και να απειληθούν με κλείσιμο πολλά Τμήματα σε περιφερειακά ιδρύματα της χώρας τα οποία δεν επιλέγονται από τους υποψηφίους καθαρά για γεωγραφικούς λόγους αν και πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Το σύστημα εισαγωγής που προτείνεται είναι πολύ άδικο για τα περιφερειακά ιδρύματα, τα οποία έχουν καταφέρει να αποκτήσουν διεθνή αναγνωρισημότητα μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, ενώ έχουν ένα ουσιαστικό κοινωνικό, αναπτυξιακό και πολιτισμικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Διαθέτει προσωπικό υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με διεθνή αναγνώριση, έχει σημαντικό ρόλο στην έρευνα και είναι το μοναδικό Τμήμα Δασολογίας που παρέχει στους αποφοίτους του integrated master. Βρίσκεται όμως στην ακριτική Ορεστιάδα με αποτέλεσμα να έχει πολύ χαμηλή βάση εισαγωγής. Για να αναβαθμιστεί η ποιότητα σπουδών σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς, θα μπορούσε να καθοριστεί ο αριθμός των εισακτέων από το κάθε Τμήμα σύμφωνα με τις δυνατότητές του να εκπαιδεύσει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών/τριών ακολουθώντας ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (π.χ. αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ). Παράλληλα, θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα αυξημένης φοιτητικής μέριμνας για τα περιφερειακά ιδρύματα, ώστε οι οικονομικά ασθενέστεροι υποψήφιοι να τα επιλέγουν ευκολότερα.

  Ο Πρόεδρος
  Καθηγητής Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 11:32 | Αλέξανδρος Ι. Γεωργακίλας

  Η αποδοχή ενός φοιτητή σε πρόγραμμα σπουδών, στις απαιτήσεις του οποίου αδυνατεί να ανταποκριθεί και ο εγκλωβισμός του σε αυτό το πρόγραμμα, είναι αδιανόητη και βλαπτική κατάσταση για τον ίδιο, την οικογένεια του και την κοινωνία. Επομένως, γενικά είναι θετικό μέτρο να δοθεί η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια και τα Τμήματα τους να καθορίζουν, τα ίδια, τον αριθμό εισακτέων και την ελάχιστη βάση που κρίνουν αναγκαία (συνολικής επίδοσης ή σε συγκεκριμένα μαθήματα). Ένα τέτοιο μέτρο αναμένεται κατ’ αρχάς να εξορθολογήσει τον συνολικό αριθμό εισακτέων φοιτητών και να περιορίσει την ανάγκη εφαρμογής της ελάχιστης βάσης. Σε κάθε περίπτωση, η καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή στατιστική ανάλυση και συσχέτιση των επιδόσεων των φοιτητών στο πανεπιστήμιο, με τα μόρια που επέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής τους στο πανεπιστήμιο.

  Στην περίπτωση που ο αριθμός εισακτέων φοιτητών στα πανεπιστημιακά Τμήματα εξακολουθήσει να καθορίζεται κεντρικά, από το ΥΠΑΙΘ, τότε θα πρέπει να αποφασίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο λόγος του αριθμού των φοιτητών ως προς τον αριθμό μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Ο λόγος αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια για όλα τα πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας στην ίδια επιστήμη και θα πρέπει να συγκλίνει σε ότι ισχύει διεθνώς, στις επιστημονικά προηγμένες χώρες, για τη συγκεκριμένη επιστήμη.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 11:27 | ΑΡΙΣΤΕΑ

  Με ποιά λογική θέλετε να εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής την τρέχουσα σχολική χρονιά όταν γνωρίζετε πως η τηλεκπαίδευση που διαρκεί ήδη 3 μήνες έχει αποκλήσει από την παρεχόμενη εκπαίδευση πλήθος μαθητών των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων; Εάν στερείστε ευαισθησίας προς την κατάσταση αυτή, τότε μόνο λόγοι σκοπιμότητας παρακινούν αυτή σας την απόφαση, παραβλέποντας πως υπηρετείτε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 11:16 | Νίκος Γιαννακόπουλος

  Η καθιέρωση της ΕΒΕ για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια αιφνίδια αλλαγή εν μέσω μιας πολύ δύσκολης ως προς την προετοιμασία των μαθητών σχολικής χρονιάς. Προκαλεί αναστάτωση καθώς περιορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων (επομένως στην πράξη και τις επιλογές των υποψηφίων), και πάλι στο μέσο της προετοιμασίας τους. Θα μπορούσε να επανεξεταστεί η εφαρμογή της από εφέτος

 • Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης
  Η ΓΣ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ θεωρεί ότι με τη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής το υπουργείο πρακτικά θα μειώσει τον αριθμό των εισακτέων χωρίς να αξιολογείται το επίπεδο των υποψηφίων αφού οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα ανταγωνιστικό σύστημα κατάταξης και όχι αξιολόγησης γνώσης. Οι υποψήφιοι/ες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τις υπάρχουσες θέσεις. Η θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα:
  α) Τη μεγέθυνση της δεξαμενής των αποφοίτων λυκείων που θα απευθυνθούν για σπουδές στα ιδιωτικά κολέγια, που παρέχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους χωρίς όμως να ισχύουν τα ίδια κριτήρια εισαγωγής, ούτε τα ίδια κριτήρια πιστοποίησης ΠΠΣ.
  β) Να μαραζώσουν και να απειληθούν με κλείσιμο πολλά Τμήματα σε περιφερειακά ιδρύματα της χώρας τα οποία δεν επιλέγονται από τους υποψηφίους καθαρά για γεωγραφικούς λόγους αν και πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Το σύστημα εισαγωγής που προτείνεται είναι πολύ άδικο για τα περιφερειακά ιδρύματα, τα οποία έχουν καταφέρει να αποκτήσουν διεθνή αναγνωρισημότητα μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, ενώ έχουν ένα ουσιαστικό κοινωνικό, αναπτυξιακό και πολιτισμικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Διαθέτει προσωπικό υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου με διεθνή αναγνώριση, έχει σημαντικό ρόλο στην έρευνα και είναι το μοναδικό Τμήμα Δασολογίας που παρέχει στους αποφοίτους του integrated master. Βρίσκεται όμως στην ακριτική Ορεστιάδα με αποτέλεσμα να έχει πολύ χαμηλή βάση εισαγωγής. Για να αναβαθμιστεί η ποιότητα σπουδών σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς, θα μπορούσε να καθοριστεί ο αριθμός των εισακτέων από το κάθε Τμήμα σύμφωνα με τις δυνατότητές του να εκπαιδεύσει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών/τριών ακολουθώντας ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (π.χ. αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ). Παράλληλα, θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα αυξημένης φοιτητικής μέριμνας για τα περιφερειακά ιδρύματα, ώστε οι οικονομικά ασθενέστεροι υποψήφιοι να τα επιλέγουν ευκολότερα.
  Ο Πρόεδρος
  Καθηγητής Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 10:25 | Κωνσταντίνος Κ.

  Είμαι εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης 27 χρόνια. Πιστεύω ότι δεν είναι δίκαιο για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου φέτος, να εφαρμοστούν καινούργιες διατάξεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, λιγότερο από 5 μήνες πριν δώσουν εξετάσεις ιδιαίτερα όταν η τηλεεκπαίδευση διαρκεί 3 μήνες.
  Στο μέλλον, από το 2022 και μετά, μπορεί να εφαρμοστεί η ΕΒΕ με επιτρεπόμενο όριο από 0,6 για να αποτραπούν οι εξαιρετικά χαμηλές βαθμολογίες και μάλιστα σε βασικά μαθήματα.
  Τυχόν μείωση του αριθμού σχολών που μπορεί να δηλώσει ένας υποψήφιος θα φέρει αρνητικές παρενέργειες και στρεβλώσεις.
  Τέλος η μείωση του αριθμού των εισακτέων δεν θα οδηγήσει σε μια καλύτερη κοινωνία αντίθετα μπορεί να οδηγήσει τους νέους στο εξωτερικό από τα 18 τους.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 09:33 | Παναγιώτης Δ.

  Αρχικά, είναι λάθος να εφαρμοστεί φέτος η ΕΒΕ για υποψηφίους Γ Λυκείου που έχουν κάνει έως σήμερα σχεδόν 3 μήνες τηλεκπαιδευση (σίγουρα η μόνη λύση για αυτή την περίοδο, ωστόσο δεν αποδίδει το ίδιο σε όλους τους μαθητές) και δυστυχώς δεν γνωρίζουν ακόμα πότε θα επιστρέψουν στο σχολείο. Ας εφαρμοστούν οι αλλαγές από την επόμενη σχολική χρονιά ολοκληρωμένα και όχι οι μισές αλλαγές φέτος και οι υπόλοιπες μετά, αυτό θα δημιουργήσει συνέχιση στους μαθητές. Επίσης, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας σε πολλά περιφερειακά Πανεπιστήμια.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 09:31 | ΜΑΚΡΗΣ Γ

  Η εφαρμογή του άρθρου αυτού , είναι απαράδεκτη , καλό είναι να αποσυρθεί για φέτος και για πάντα. Υπάρχει πανδημία, οι υποψήφιοι βιώνουν όλες τις συνέπιες της στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον τους (ανεργία, κοινωνική αποστασιοποίηση , εργασιακή αβεβαιότητα, τηλεργασία και τηλεκπαίδευση συγχρόνως με τον ίδιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λ.π.) και είναι φορτωμένοι με ανομολόγητο τουλάχιστον άγχος, διανύοντας τη δεύτερη ανώμαλη χρονιά. Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ηθικά, τη θυσία 30000 χιλιάδων αθώων υποψηφίων, για να σωθεί δήθεν το κύρος των πανεπιστημίων, με κύριο εργαλείο την εφαρμογή αυτού του ύποπτα πολύπλοκου άρθρου, που εύκολα οδηγεί τις βάσεις στο 11 και το 12. Οι γονείς , άτυπα υποχρεώνονται να δώσουν ότι έχουν και δεν έχουν, σε επιπλέον φροντιστήρια και χιλιάδες υποψήφιοι εντατικοποιημένοι καλούνται να διαγωνισθούν κυριολεκτικά χωρίς δίχτυ ασφαλείας κατά τα λοιπά ακούγεται λίαν φαιδρό το επιχείρημα ότι δεν επηρεάζεσαι η προετοιμασία των υποψηφίων για τη τρέχουσα χρονιά.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 00:10 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  Η θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα έχει όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα αν δεν συνδυαστεί με τον περιορισμό των μετεγγραφών από τμήματα με χαμηλότερη ΕΒΕ. Οι δύο φάσεις υποβολής του μηχανογραφικού και ο περιορισμός των επιλογών που θα έχουν οι υποψήφιοι έχω τη γνώμη ότι θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που στοχεύει το νομοσχέδιο να λύσει. Η πρόβλεψη ότι «Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α φάση χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών» και δεν εξυπηρετεί το σκοπό της προτεινόμενης ρύθμισης «στο να προβαίνουν οι υποψήφιοι σε πιο συνειδητές επιλογές». Το υπάρχον σύστημα εισαγωγής συμπλήρωσε ήδη 21 χρόνια εφαρμογής. Θα περίμενε κανείς να προηγηθεί μία επιστημονική αξιολόγηση της εφαρμογής του και μετά να προχωρήσουμε σε βελτιωτικές προτάσεις.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 00:08 | kostas

  δεν ανοιγουν τα πανεπιστημια για να περασουν το νομοσχεδιο.
  το καταλαβαν ολοι πλεον.ολοι οι φοιτητες στα προπυλαια.
  οταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλωστε θα τα καταργησει ολα και τα φτωχα τα παιδια θα εχουν δικαιωμα στη μορφωση οχι μονο των πλουσιων στα κολλεγια.
  τα περιφερειακα πανεπιστημια τι θα γινουν.πολοι ζουνε απο ενοικια.δεν τους νοιαζει αλλα ερχεται η ψηφος στον ΣΥΡΙΖΑ ν ατα αλλαξει ολα αυτα

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 23:54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Χωρίς να είμαστε αντίθετοι με το καινούργιο που έρχεται και τη διάθεση αυτών που το επιδιώκουν, κρίνεται αναγκαία η προσεκτική μελέτη και τοποθέτηση των αρμοδίων σε θέματα υψίστης σπουδαιότητας. Κι αυτά τα θέματα δεν είναι άλλα από αυτά που σχετίζονται με τα παιδιά, τους νέους της κοινωνίας μας. Ουδέποτε πραγματοποιήθηκε αλλαγή και εφαρμογή αυτής σε πρωτεύοντα ζητήματα που αφορούν τον πολύ ευαίσθητο χώρο των Πανελλαδικών εξετάσεων, στο μέσον του σχολικού έτους της τρίτης Λυκείου.
  Οποιαδήποτε αλλαγή που πρόκειται να εφαρμοστεί, περνάει πάντα το στάδιο της επώασης στο νου των υποψήφιων φοιτητών, προκειμένου να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και όλες οι πιθανές περιπτώσεις. Αν δεν μεσολαβήσει κάποιο αξιόλογο χρονικό διάστημα τότε μόνο ως σπασμωδική κίνηση μπορεί να εκληφθεί από οποιονδήποτε! Δεν αλλάζει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προς το καλύτερο, όταν σπεύδουν να εφαρμοστούν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις μέσα σε λίγους μήνες στα μέσα της σχολικής χρονιάς στους μαθητές της τρίτης λυκείου.
  Ήδη όλοι μας βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις λόγω της πανδημίας, οι οποίες στους νέους μεταφράζονται ως ανυπόφορες. Ήδη έχουν πολλά θηρία ν’ αντιμετωπίσουν αυτά τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τρίτη Λυκείου. . Ας έχουν τουλάχιστον την «ασφάλεια» που τους προσφέρει για την φετινή χρονιά το προϋπάρχον σύστημα περί εισαγωγής τους σε μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουν κάνει σχέδια μέχρι τη στιγμή αυτή κι ας μην επιβαρυνθεί η ήδη τσακισμένη ψυχολογία τους με τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Αναμφισβήτητα οι αλλαγές είναι αποδεκτές από όλους. Είναι αδιανόητο ωστόσο να λαμβάνουν ισχύ οι αλλαγές συστημάτων τόσων ετών στην τρέχουσα χρονιά. Απαραίτητο είναι το πέρας τουλάχιστον 2 ετών μέχρι την εφαρμογή τους!

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 16:39 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Με το Άρθρο 2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου εισάγονται στον ν. 4186/2013 τρία νέα άρθρα, τα Άρθρα 4β, 4γ και 4δ, τα οποία αφορούν τις αλλαγές που προτείνονται στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Αρχικά, το Άρθρο 4β εισάγει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η επίτευξη της οποίας θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στην εκάστοτε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση. Αν ο βαθμός του υποψηφίου δεν είναι ίσος ή μεγαλύτερος της Ε.Β.Ε., αυτός δε θα δικαιούται να συμπεριλάβει το Τμήμα στο μηχανογραφικό του δελτίο.
  Η Ε.Β.Ε. κάθε Τμήματος διαμορφώνεται ως εξής: αρχικά θα υπολογίζεται ο Μέσος Όρος των βαθμολογιών όλων των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου που περιλαμβάνεται το Τμήμα, ο οποίος έπειτα θα πολλαπλασιάζεται με τον ειδικό συντελεστή του καθενός Τμήματος.
  Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. του κάθε Τμήματος θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα σε ελάχιστη και μέγιστη τιμή που θα αποφασίζει ο Υ.ΠΑΙ.Θ. Όμως, ο ίδιος ο συντελεστής θα αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. που υπάγεται το Τμήμα.
  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι στο 1ο Ε.Π. ο Μέσος Όρος των βαθμολογιών όλων των υποψηφίων είναι 12 (προσεγγίζοντας τα αποτελέσματα των Εξετάσεων του 2020). Ο Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζει ελάχιστη και μέγιστη τιμή συντελεστή, έστω 0,5 και 1,5. Οι Σύγκλητοι των Α.Ε.Ι. ορίζουν για κάθε Τμήμα έναν συντελεστή, ανάμεσα σε αυτές τις δύο τιμές. Συνεπώς, κάθε Τμήμα στο 1ο Ε.Π. θα έχει Ε.Β.Ε. μεταξύ 6 και 18.

  Σύμφωνα με την Αξιολόγηση Συνεπειών Ρύθμισης (την πάλαι ποτέ Αιτιολογική Έκθεση): «Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων, της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών […], στην ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών, καθώς και στη μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης αυτών.» Συγκεκριμένα, «αντιμετωπίζεται ιδίως το πρόβλημα της εισαγωγής υποψηφίων […] με εξαιρετικά χαμηλές βάσεις εισαγωγής».
  Πώς ακριβώς επιτυγχάνεται αυτό; Οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις ποιες είναι; Εδώ και δεκαετίες, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, προϋποθέσεις θεωρούνται οι εξής: η απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου. Ακόμη και οι ίδιες οι εξετάσεις, αποτελούν υποκειμενικό κριτήριο, ώστε να επιλέξουν πρώτοι οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό· όχι για να εισαχθούν αυτοί σε «καλύτερα» τμήματα. Η διαφορά ανάμεσα στις βάσεις εισαγωγής του Τμήματος Νομικής Αθηνών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Κομοτηνής οφείλεται αποκλειστικά στις υποκειμενικές προτιμήσεις των υποψηφίων, και όχι σε κάποιες αντικειμενικές ακαδημαϊκές προϋποθέσεις των δύο Τμημάτων. Η μόνη αντικειμενική ακαδημαϊκή προϋπόθεση είναι το Απολυτήριο Λυκείου. Συνεπώς, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν διασφαλίζει καμία ακαδημαϊκή προϋπόθεση.
  Εάν, πάλι, το Απολυτήριο Λυκείου δε θεωρείται πλέον πως διασφαλίζει τις προϋποθέσεις αυτές, η ευθύνη δεν πρέπει να πέφτει στους μαθητές, οι οποίοι περνούν δύο χρόνια αφόρητης πίεσης ώστε να επιτύχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά στα ίδια τα Λύκεια, ως θεσμούς. Συγκεκριμένα, το Υ.ΠΑΙ.Θ. οφείλει, βάσει των υποδείξεων των πανεπιστημιακών, να αναμορφώσει τα Προγράμματα Σπουδών, να επαναφέρει την εξέταση της Κοινωνιολογίας, αντί των Λατινικών, και να διαθέσει τις απαραίτητες διδακτικές ώρες στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη φοίτησης σε Φροντιστήρια.
  Από εκεί και πέρα, η επιτυχής φοίτηση και η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών δεν εξαρτώνται από τον βαθμό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αν είναι δυνατόν, οι γνώσεις ενός νέου για το Κίνημα στου Γουδή να επηρεάζουν τις σπουδές του στην Αγγλική Φιλολογία, ή ένας δυνάμει Πολιτικός Μηχανικός να εξαρτάται από τις γνώσεις του για τη μίτωση! Στην πραγματικότητα, υπάρχουν Τμήματα του Ε.Μ.Π., των οποίων οι βάσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές, με μέσο όρο φοίτησης τα 7 και 8 χρόνια. Η απαίτηση της υψηλής βάσης που ήδη υπάρχει, δε θα μειώσει αυτόν τον μέσο όρο!
  Τα προβλήματα της «επιτυχούς φοίτησης» και «έγκαιρης ολοκλήρωσης» έχουν γαρ κοινωνικο-οικονομικές ρίζες, και όχι ακαδημαϊκές ρίζες. Παρά την υψηλή ανεργία των νέων, ένας πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών αναγκάζεται να εργαστεί για να επιβιώσει, καθυστερώντας την ολοκλήρωση των σπουδών του. Για άλλους η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: φοιτητές, τέκνα οικογενειών χαμηλού εισοδήματος (κυρίως Αθηναίοι), οι οποίοι, καθώς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν Φροντιστήριο ή/και εργάζονται, πέτυχαν χαμηλό βαθμό στις Εξετάσεις και εισήχθησαν σε Τμήμα της περιφέρειας, στο οποίο δεν μπορούν να μεταβούν, ώστε να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους, και, λόγω των διατάξεων του ν. 4692/2020, δεν δικαιούνται μετεγγραφή σε πλησιέστερό τους Τμήμα, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν επαρκώς το αντικείμενο που σπουδάζουν, δημιουργώντας τα προαναφερθέντα προβλήματα.
  Η δε ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών θα προκύψει μονάχα μέσω παρεμβάσεων στα Προγράμματα Σπουδών των Α.Ε.Ι. και στην αντιστροφή των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων των τελευταίων δεκαετιών που έχουν καταντήσει τα Πτυχία σχεδόν άχρηστα.
  Τέλος, όσον αφορά τις «εξαιρετικά χαμηλές» βάσεις εισαγωγής, είναι απροσδιόριστο σε τι αναφέρεται η Α.ΣΥ.Ρ. «Εξαιρετικα χαμηλή» είναι η βάση εισαγωγής των 6.000 μορίων ή των 9.000 μορίων; Αφενός, εάν τέτοιου ύψους βάσης εισαγωγής θεωρούνται «εξαιρετικά χαμηλές», η ελάχιστη τιμή του συντελεστή της εκάστοτε Ε.Β.Ε. θα πρέπει, βάσει τις άνωθι υπόθεσης, να μην είναι 0,5, αλλά 0,9· συνεπώς, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών που θα έχουν βαθμολογία χαμηλότερη από τον Μέσο(!) Όρο, δε θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αφετέρου, η απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου, η οποία απαιτεί Μέσο Όρο τουλάχιστον 10, υπερβαίνει τις 6.000 και 9.000 μορίων.

  Στην πράξη, η θέσπιση της Ε.Β.Ε. θα οδηγήσει σε «αντικειμενικοποίηση» των υποκειμενικών βάσεων εισαγωγής, προκαλώντας μία διαίρεση των Τμημάτων σε αυτά με υψηλούς συντελεστές και αυτά με χαμηλούς συντελεστές Ε.Β.Ε., δηλαδή σε «καλά» και «κακά» Τμήματα, για «καλούς» και «κακούς» μαθητές/φοιτητές. Συνεπώς, θα δημιουργηθεί και μια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση «δύο ταχυτήτων», ιδίως σε συνδυασμό με τη βάση μετεγγραφής του ν. 4692/2020.
  Οι ενδεχόμενες εκβάσεις των συνεπειών αυτών είναι δύο: η πρώτη, ότι όλα τα Τμήματα, με στόχο το «κύρος» του «καλού» Τμήματος, θα θέσουν υψηλούς συντελεστές Ε.Β.Ε.· συγκεκριμένα, τα Τμήματα με ήδη υψηλές βάσεις θα θέσουν υψηλούς συντελεστές, και τα υπόλοιπα Τμήματα θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν θέτοντας συντελεστές υψηλότερους από αυτούς που θα ανταποκρίνονταν στις υπάρχουσες βάσεις τους, με αποτέλεσμα έναν ανταγωνισμό μεταξύ Τμημάτων που θα ωθεί τις Ε.Β.Ε. όλο και ψηλότερα, αφήνοντας εκτός Πανεπιστημίων την πλειοψηφία των υποψηφίων φοιτητών και οδηγώντας εν τέλει στο κλείσιμο πολλών Τμημάτων της περιφέρειας ή λιγότερο «περιζήτητων» αντικειμένων.
  Η δεύτερη, ότι όλα τα Τμήματα θα προσπαθήσουν να θέσουν συντελεστές που ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες βάσεις τους· μια τέτοια κατάληξη θα οδηγήσει στην παγίωση της διαίρεσης των «καλών» και «κακών» Τμημάτων, μολονότι οι ακαδημαϊκές τους προϋποθέσεις θα είναι οι ίδιες. Τα «κακά» Τμήματα και τα πτυχία τους θα χάσουν το κύρος τους και θα υποβιβαστούν περαιτέρω ως επιλογές των υποψηφίων, αλλά και των μελλοντικών εργοδοτών.
  Επιπλέον, ο αριθμός εισακτέων πολλών Τμημάτων με υψηλό συντελεστή Ε.Β.Ε. δε θα συμπληρωθεί, αφήνοντας τα Τμήματα αυτά με κενές θέσεις και τους φοιτητές που άλλοτε θα λάμβαναν τις θέσεις αυτές εκτός Τμήματος. Αυτοί οι φοιτητές υποχρεωτικά θα καταλήξουν σε Τμήμα δεύτερης επιλογής, του οποίου την Ε.Β.Ε. θα πετύχουν, αλλά το οποίο δε θα επέλεγαν αρχικά, στερώντας τοιουτοτρόπως την εισαγωγή στο Τμήμα αυτό από υποψήφιους χαμηλότερης βαθμολογίας, οι οποίοι θα βρεθούν, χωρίς πραγματικό λόγο, εκτός Πανεπιστημίων. Παράλληλα, το μειωμένο κύρος των Ιδρυμάτων της περιφέρειας θα ωθήσει πολλά Τμήματα σε κλείσιμο.
  Συνοπτικά, η θέσπιση της Ε.Β.Ε. θα αφήσει πολλούς υποψήφιους φοιτητές εκτός Πανεπιστημίων και θα οδηγήσει πολλά Τμήματα σε κλείσιμο.

  Το άρθρο 4γ διαιρεί τη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου στα δύο. Στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι δικαιούνται να επιλέξουν έως και το 10% των Τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου και στη δεύτερη, διεκδικώντας τις κενές θέσεις, δικαιούνται να επιλέξουν όσα Τμήματα επιθυμούν.
  Παράλληλα, το άρθρο 4δ εισαγάγει το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο υποβάλλεται μαζί με το μηχανογραφικό δεύτερης φάσης και δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

  Σύμφωνα με την Α.ΣΥ.Ρ. στόχος της ρύθμισης αυτής είναι ο περιορισμός των «τυχαίων» επιλογών στα μηχανογραφικά. Τι ακριβώς είναι οι «τυχαίες» επιλογές στα μηχανογραφικά; Η δήλωση Τμημάτων χωρίς κριτήρια, φαινόμενο πράγματι σπάνιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων δηλώνει Τμήματα με βάση το αντικείμενο που αυτά θεραπεύουν και (ιδίως στη μεταμνημονιακή περίοδο, αλλά και μετά τη θέσπιση βάσεως μετεγγραφής του ν. 4692/2020) με βάση τη γεωγραφική εγγύτητά τους στον τόπο κατοικίας τους.
  Όποιο κριτήριο και να ληφθεί υπόψη, είτε το αντικείμενο, είτε η τοποθεσία, είτε η τύχη, στην πραγματικότητα η διαίρεση της διαδικασίας σε δύο φάσεις δεν πρόκειται να επηρεάσει τις επιλογές των υποψηφίων, για δύο λόγους.
  Ο πρώτος λόγος είναι ότι στο πρώτο μηχανογραφικό, οι υποψήφιοι θα δηλώνουν τα Τμήματα που θα δήλωναν πρώτα στο ενιαίο μηχανογραφικό, και όσα θα δήλωναν τελευταία, θα τα δηλώνουν εάν χρειαστεί, στο δεύτερο μηχανογραφικό.
  Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η διαίρεση δεν επηρεάζει τα κριτήρια των φοιτητών, ενώ και όποια «τυχαία» επιλογή γίνεται, γίνεται προς το τέλος του ενιαίου μηχανογραφικού και θα συνεχίσει προς το τέλους του δεύτερου μηχανογραφικού.
  Ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν εντελώς οι ελάχιστες «τυχαίες» επιλογές, είναι αύξηση του αριθμού εισακτέων στα «περιζήτητα» Τμήματα, ούτως ώστε οι υποψήφιοι να εισάγονται σε Τμήματα συνειδητής επιλογής, τα οποία ανταποκρίνονται στις κλίσεις και προτιμήσεις τους.

  Στην πράξη οι ρυθμίσεις αυτές θα περιπλέξουν τη γραφειοκρατία και θα προσθέσουν ακόμη περισσότερη καθυστέρηση στις διαδικασίες που ακολουθούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέχρι και την εγγραφή των επιτυχόντων, και σε συνδυασμό με την εισαγωγή του παράλληλου μηχανογραφικού, θα διοχετεύουν τους υποψηφίους που δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο Τμήμα προς τα Ι.Ε.Κ., παρότι τα αντικείμενα Λυκείων/Πανελλαδικών και Ι.Ε.Κ. είναι εντελώς αντίστοιχα, ενώ τα Ι.Ε.Κ. παρέχουν διετή προγράμματα και χαμηλότερους τίτλους σπουδών από τα Α.Ε.Ι. Καθώς οι χαμηλόβαθμοι υποψήφιοι τείνουν να είναι από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, η ώθηση των υποψηφίων αυτών προς τους τίτλους σπουδών χαμηλότερου επιπέδου τους ωθεί προς μισθοδοσία χαμηλότερου επιπέδου. Τέλος, τα Τμήματα που θα απουσιάζουν από τα πρώτα μηχανογραφικά θα δουν το κύρος τους να μειώνεται περαιτέρω.

  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν δυσκολίες στα Α.Ε.Ι. (ιδίως της περιφέρειας) και στις δεκάδες χιλιάδες υποψηφίων φοιτητών. Συνεπώς, προτείνεται η απόσυρση του Άρθρου 2, και ο σχεδιασμός πολιτικής που θα αναβαθμίσει πραγματικά τα Λύκεια και τα Α.Ε.Ι. ως θεσμούς και δε θα προσπαθεί να «αναβαθμίσει» τεχνητά και άσκοπα τους μαθητές και φοιτητές.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 13:35 | ΤΔ

  ΑΡΘΡΟ 4Γ: ΟΙ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΘΑ ΓΕΝΝΗΣΟΥΝ ΑΔΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ Ή ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ. ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.
  ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. ΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ. Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ 30 – 35 %.
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ 30 ΜΕ 35 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 13:01 | Αναστάσιος Ν

  «Λόττο» σε ποια σχολή θα περάσεις!
  Υποψήφιος με λιγότερα μόρια θα περνά σε κάποια σχολή
  Δίνω παράδειγμα.
  Έστω υποψήφιος Α συγκεντρώνει 15000 μόρια. Ελπίζει να περάσει σε κάποιες σχολές, αλλά όλες όσες δηλώνει στο μηχανογραφικό α φάσης, τελικά διαμορφώνουν βάση μεγαλύτερη των μορίων του. Ταυτόχρονα άλλοι υποψήφιοι δηλώνουν από το μηχανογραφικό α φάσης σχολές με 14000 μόρια και καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις. 1ο Συμπέρασμα: ο υποψήφιος Α δεν περνά σε σχολές που θα είχε δικαίωμα να περάσει αν δεν υπήρχε το όριο στις επιλογές του μηχανογραφικού Α φάσης. 2ο Συμπέρασμα: Κάποιες σχολές ενώ θα μπορούσαν να έχουν εισακτέους με περισσότερα μόρια, έχουν αυτούς που στην α φάση έπαιξαν καλύτερα το «λόττο».

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 12:47 | Αναστάσιος

  Ελάχιστη βάση εισαγωγής
  3 στους 5 υποψήφιους ή και περισσότεροι ίσως δεν έχουν δικαίωμα να περάσουν σε καμία σχολή! Δίνω ένα παράδειγμα:
  Έστω 5 υποψήφιοι σε κάποιο επιστημονικό πεδίο. Οι 3 γράφουν κατά μέσο όρο 10 και ο τέταρτος 16 και ο πέμπτος 17. Ο μέσος όρος του πεδίου είναι (10+10+10+16+17)/5=12,6. Έστω όλες οι σχολές επιλέγουν τον κατώτερο δυνατό συντελεστή δηλαδή 0,8. Επομένως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ΕΒΕ=0,8*12,6=10,08. Συμπέρασμα 3 στους 5 υποψήφιους δεν έχουν δικαίωμα να περάσουν σε καμία σχολή! Αυτές τις περιπτώσεις τις έχετε λάβει υπόψη; Πρόταση: Αν δεν καταργήσετε την ΕΒΕ, τουλάχιστον ο συντελεστής να μπορεί να είναι μέχρι 0,5.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 12:00 | Δημήτρης75

  Διαφωνώ οριζόντια και κάθετα με την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης ,μεσούσης της σχολικής χρονιάς (ούτε και μπορώ να θυμηθώ άλλη αντίστοιχη ρύθμιση στα τόσα χρόνια των Πανελλαδικών Εξετάσεων).
  Επίσης …στο ΕΑΠ που όλοι οι αποτυχόντες , θα κάνουν αίτηση , με τι βαθμό θα μπαίνουν ? Με το 1-2-3 κλπ . Ποιό είναι το κριτήριο εισαγωγής στο ΕΑΠ και σε τι ακριβώς διαφέρει από κάποιον, ο όποιος δεν πέτυχε στις Πανελλαδικές εξετάσεις ?
  Ένας απλός προβληματισμός είναι!

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 11:16 | Γεωργία Π

  Είναι τουλάχιστον άδικο να εφαρμοστεί φέτος η ΕΒΕ, για υποψηφίους που έχουν κάνει 3 μήνες τηλεεκπαιδευση (τουλάχιστον). Γιατί τόση βιασύνη; Τον αγώνα των παιδιών και των οικογενειών τους δεν τον σκέφτεται κανείς; Μια δύσκολη σχολική χρονιά δεν την κάνουμε ακόμη πιο δύσκολη. Ας εφαρμοστούν από το 2022 οι αλλαγές.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 11:07 | Γιώργος Παπαδόπουλος

  Δε βλέπω το λόγο να προσαρμόζεται η βάση στα ειδικά μαθήματα. Υπήρχε ήδη η βάση του 10, όποιος την έπιανε μπορούσε να διεκδικήσει την εισαγωγή του στα αντίστοιχα τμήματα.
  Επειδή ο μέσος όρος βαθμολογίας στα ειδικά μαθήματα είναι κάθε χρόνο υψηλός (στις εξετάσεις συμμετέχουν μόνο όσοι ενδιαφέρονται σχετικά), θα παρουσιαστεί το φαινόμενο να γράφει κάποιος πχ 14 και να μένει εκτός γιατί ο μέσος όρος είναι 14,01…

  Επίσης, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ισχύσουν από φέτος τα νέα μέτρα, γιατί οι μαθητές δεν είχαν ενημερωθεί από την αρχή της χρονιάς και προφανώς κάποιους θα τους επηρεάσει η αλλαγή.

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 08:53 | μεκριζης σταυρος

  Τα ΙΕΚ και μετα την περίφημη «αναβάθμιση» Kεραμέως ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΛΥΚΕΙΟ σε επαγγελματικά δικαιώματα.
  Η Κα Υπουργός μας εμπαίζει με κατατακτήριες λες και αν θέλαμε δεν πηγαίναμε με 3.000 μόρια στο μαθηματικό ή 5.000 μόρια στο φυσικό, ή με 1.000 μόρια στα ΤΕΙ,
  θα διαλέγαμε το δρόμο των 3,5 χρόνων ΙΕΚ, μετά πιστοποίηση που δεν την περνάει σχεδόν κάνεις σε επιστημονικές ειδικότητες (λογιστικά), κατατακτήριες τον επόμενο χρόνο και του αντίχρονου σε πανεπιστήμιο.
  ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ 11 ΧΡΌΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΊΣ ΣΕ 3,5 έως 4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΕΙ.
  Μας δουλέυει η Κα Υπουργός, σας δουλεύει και είναι υποχρέωση μας να προσφύγουμε ατομικά αλλά και στο σύνολο στα αρμόδια Ευρωπαικά όργανα.
  Μπορεί μεν τα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τα το οίκου τους σε θέματα εκπαίδευσης αλλά η Κα Υπουργός καταστρατηγεί τις Ευρωπαικές οδηγίες περί ισότητας και δικαιώματος στην αγορά εργασίας.
  89/48, 92,51, ΟΔΗΓΊΑ 2005/36/ΕΚ και η πιό πρόσφατη άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 η οποία ΣΑΦΩΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιων σπουδών στην ΕΕ με τουλάχιστον ένα χρόνο σπουδές να μην παίρνει άδεια ασκήσεως εργασίας, τα υπόλοιπα 2 χρόνια για να αποκτήσει επίπεδο 6 καλύπτονται είτε με 2 χρόνια προυπηρεσία είτε με εξετάσεις.
  Ο Αλλοδαπός με 1 χρόνο ΙΕΚ επιπεδο 6 ο Ελληνας πιστοποιημένος κιόλας απόφοιτος ΙΕΚ ημεδαπής ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
  Κα Υπουργέ δεν επιφέρατε καμμία αλλάγή και αίσθημα δικαίου με την τάχα αναβάθμιση που νομοθετήσατε. ΟΥΔΕΜΙΑ
  Δώστε ΤΩΡΑ δικαίωμα στα πιστοποιημένα με αδιάβλητες εξετάσεις ΙΕΚ να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τους πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο αντικείμενο για το οποίο ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ!
  Τα περι διαβούλευσης με τις συντεχνιές των επιμελητηρίων, αυτών δηλαδή που μισούν τα ΙΕΚ και τα φοβώνται, ΜΟΝΟ ΩΣ ΑΣΤΕΙΟ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ.!

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 01:18 | Μαίρη

  Συμφωνω με την μείωση του αριθμού των εισακτέων καθώς ο αριθμός των εισακτέων οφείλει να να ειναι ανάλογος με τις ανάγκες που υπαρχουν στην αγορά. Με τον μεγάλο αριθμο εισακτέων επιτείνεται η ανεργία και η φτώχεια. Ειναι ολοφάνερο οτι σε τμηματα με μεγάλο αριθμο εισακτέων οι απόφοιτοι καταλήγουν άνεργοι. Ειναι αναγκη λοιπον να περιοριστεί ο αριθμός ανταποκρινόμενος παντα στις ανάγκες της αγοράς. Οςο για την ελάχιστη βαση εισαγωγής επισης συμφωνω καθως καθε φοιτητής που μπαίνει στην σχολη του ειναι αναγκη να εχει καποιες προαπαιτούμενες γνώσεις για να μπορει να παρακολουθήσει τον κύκλο των σπουδων του. Επισης με αυτον τον τροπο διατειρέιται υψηλό το επιπεδο του πανεπιστημίου κι οι φοιτητές ειναι πιο συνειδητοποιημεοι στις επιλογες και στους στόχους τους και κατα συνέπεια πιο υπεύθυνοι και αποδοτικοί. Δεν ειναι δυνατον να μπαίνει φοιτητής στο μαθηματικό με 3000 μορια αλλα και σε χιλιάδες αλλες σχολες!Απλα αυτο το νομοσχέδιο ειναι ιδανικό μονο στην περιπτώςη που αναβαθμιστεί και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση γαι να περιοριστεί η παραπαιδεία και να εχουν ολοι οι μαθητές ισότιμη προςβαςη στην εκπαίδευση.

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 21:48 | Παναγιώτης Γεωργιάδης

  Έχετε κάνει λάθος στην διατύπωση. Σύμφωνα με αρ. 2 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69 / 20-3-2007) η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι ΑΕΙ και συγκεκριμένα Τεχνολογικού Τομέα.

  πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

  «Άρθρο 2
  Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.

  1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

  αα)τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και

  ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.»

  Οπότε είναι λανθασμένη είναι η φράση «Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στην ΑΣΠΑΙΤΕ» είναι πέραν για πέραν λανθασμένη καθώς η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι ΑΕΙ εδώ και χρόνια.

 • Ο προτεινόμενος νόμος είναι στην σωστή κατεύθυνση και με βρίσκει σύμφωνο. Ισως θα ήταν ακόμα καλύτερος αν απαντούσε τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Τί θα συμβεί με τμήματα σχολών ΑΕΙ που λόγω ΕΒΕ έχουν εισακτέους φοιτητές κάτω από κάποιο όριο (πχ αριθμός φοιτητών ίσος με αριθμό διδασκόντων). Με ποια διαδικασία θα γίνεται αναστολή λειτουργίας τέτοιων τμημάτων και τι θα γίνεται με το προσωπικό τους (θα κατανέμεται σε άλλα τμήματα, άλλες υπηρεσίες ή θα απολύεται λόγω κατάργησης της θέσης);

  2. Με βάση το παραπάνω ενδεχόμενο δημιουργείται κίνητρο για αρκετά τμήματα σχολών ΑΕΙ να βάζουν πολύ χαμηλές ΕΒΕ (τις ελάχιστες συμβατές με το Υπουργείο) για να διατηρήσουν την λειτουργία τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει η παρ. 4 του άρθρου 2 να αλλάξει ώστε να καθορίζονται οι μέγιστες και ελάχιστες ΕΒΕ από το υπουργείο ανά Σχολή και όχι συνολικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  3. Πώς θα αξιολογούνται τμήματα που λόγω χαμηλού επιπέδου φοιτητών (χαμηλή ΕΒΕ), αυξάνουν το αριθμό πτυχίων ανά έτος χαμηλώνοντας το επίπεδο απαιτήσεων σπουδών και όχι βελτιώνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία; Μπορεί ο αριθμός πτυχίων ανά έτος να αποτελεί από μόνος του θετικό στοιχείο αξιολόγησης τμημάτων; Αν ναι δημιουργείται κίνητρο στα τμήματα σχολών ΑΕΙ να μειώσουν το επίπεδο σπουδών ώστε να αυξήσουν τον αριθμό πτυχίων και άρα τον βαθμό της αξιολόγησής τους. Αυτή η διαδικασία είναι προφανώς εις βάρος της κοινωνίας αφού θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός επιστημόνων με ελλιπή κατάρτιση. Μήπως πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία πιστοποίησης/αξιολόγησης πτυχιούχων από το Υπουργείο στα πρότυπα των εξετάσεων ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς ή να αφαιρεθεί ο αριθμός πτυχίων ανα έτος ως παράγοντας αξιολόγησης τμημάτων;

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 19:36 | Ιωάννης Κωστίδηε

  Οι σχολές και οι απόφοιτοί τους δεν απαξιώνονται επειδή κάποιοι εισήχθησαν με μέσο όρο βαθμολογίας 5 ή 8 .
  Απαξιώνονται γιατί δεν υπάρχει θεσμική διασύνδεση της τριτοβαθμιας εκπαιδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας.Ακόμη και τα ΙΕΚ δεν ειναι διασυνδεδεμένα με ΚΑΜΙΑ διαδικασία επαγγελματικής αποκατάστασης.Ποιος ο λόγος να οδηγούν στην εισαγωγή σε ΑΕΙ τη στιγμή πού κανείςαπόφοιτός τους δεν κατοχυρώνει ακαδημαϊκό υπόβαθρο επαγγελματικής κατάρτισης ΜΟΝΟ με το πτυχιο του ΙΕΚ;
  Η ανεργία απαξιώνει το πτυχίο.Απόδειξη η μαζική μετανάστευση πτυχιούχων σε χώρες του Εξωτερικού κυρίως ΕΕ.Πάνω απο 650.000 σε μια δεκαετία με μονιμη φορολογική κατοικία στο εξωτερικό και περίπου άλλοι τόσοι για εργασια σαιζόν ή με 6μηνο συμβόλαιο ,αναλογα με τη δικαιούμενη βίζα (ΗΠΑ,Αυστραλία,Καναδάς κλπ).
  Ας ακουσουμε μία πρόταση της κ.Κεραμέως γι’αυτό.
  Το γεγονός ότι το 30% των φοιτητών δεν αποφοιτεί στην ώρα του ή και καθόλου ΔΕΝ, επαναλαμβάνω ,ΔΕΝ εξαρτάται από το γεγονός οτι εισήλθαν με χαμηλούς βαθμούς αλλά κυρίως με την έλλειψη οικονομικων πόρων( ανεργία,εξαναγκασμός σε εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών για κάλυψη εξόδων που η οικογένεια δεν δύναται να καλύψει κλπ) ,την αλλαγή της άποψης του ατόμου για τη ζωή του λογω ωριμανσης κλπ.
  Υπάρχουν αναριθμητοι άνθρωποι ανάμεσα μας ,πολλοί εξ αυτών διάσημοι,που άφησαν σπουδές ιατρικής,νομικής,πολυτεχνείων,φιλολογίαε κλπ προκειμένου να ασχοληθούν με το όνειρό τους.Άρα το 30% των φοιτητών που δεν αποφοιτουν ποτέ, θα συνεχίσει να υπάρχει ανεξαρτητα από αυτό που πιστεύει η κ.Κεραμέως.
  Η παγκοσμια πανδημία έφερε απίθανη αναστάτωση στη ζωή του πλανήτη.Η παρούσα φάση ειναι η πλέον ακατάλληλη για να γινει οποιαδήποτε ΩΦΕΛΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ συζητηση για ένα ΟΛΙΣΤΙΚΟ σχεδιο που θα ξεκινά απο το Δημοτικο και θα καταλήγει στην επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών μας.
  Μόνο έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε.Η κ.Κεραμέως ξεκινάει από το λιγότερο σημαντικό προσπαθώντας να πείσει την κοινωνία,τους γονεις ,τους υποψηφίους τα ΑΕΙ,κλπ ότι από τη διαδικασία της εισαγωγής πρέπει να ξεκινήσουμε.ΛΑΘΟΣ!!!!!! ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ το ενδιαφέρον όταν έτσι αντιμετωπίζεται.
  Αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού την τελευταία στιγμή.Επηρεάζει σαφώς και δυσμενώς οικογένειες και υποψηφίους ,δημιουργώντας υποψίες για τα πραγματικά κίνητρα των ρυθμίσεων.
  Ούτως ή άλλως οι περισσοτεροι των αποφοίτων των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ των προηγουμένων ετών μεταναστευσαν για αναζητηση σταδιοδρομίας στην Εσπερία.
  Από φέτος θα μεταναστευουνε απο το την αποφοιτηση απο το Λύκειο.
  Γρηγορα θα διαπιστώσετε κ.Κεραμέως ότι η Ελληνική νεολαία δεν θα παραμένει ούτε για στράτευση.Η σκεψεις για στράτευση από τα 18 πηγαίνει «περίπατο» από τη στιγμή που 30.000 περίπου λιγοτεροι υποψήφιοι-ες θα εισαχθουν στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαιδευσης.
  Όπως ακριβώς δεν προκειται να λειτουργήσει η επιστράτευση ,εάν απαιτηθεί,γιατί ο ανθός των επιστημόνων των καλούμενων κλάσεων ζει μόνιμα στο εξωτερικό.
  Ποιοι θα επανδρώσουν τις Μονάδες του Ελληνικού Στρστού;Οι 50αρηδες και 60αρηδες;
  Πειραματισμός ,αποσπασματική αντιμετώπιση,βιασύνη,άγχος για μεταρρύθμιση χωρίς ουσία.
  Χαμένος χρόνος ,χειροτερες προοπτικές για τα παιδιά της μέσης Ελληνικής οικογένειας.
  Θα μας βρείτε όλους απέναντί σας.
  Τώρα στο διαδίκτυο και μετά την καραντίνα ,στην είσοδο του Υπουργείου.Ρωτήστε και τον κ.Αρβανιτόπουλο με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 16:13 | Γεώργιος Ε. Χατζαράκης

  Στο σχέδιο νόμου, άρθρο 2, παράγραφος 1 λέει: για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ κλπ
  Θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη ΑΣΠΑΙΤΕ, διότι είναι ΑΕΙ. Θεωρώ ότι είναι λάθος εκ παραδρομής

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 14:52 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜ

  Δύο μεγάλα προβλήματα που δεν λύνει το παρόν νομοσχέδιο είναι τα παρακάτω:
  1]Η ένταξη τμημάτων σε 2 ή 3 ή και τα 4 Επιστημονικά Πεδία. Από τα 460 τμήματα του Μηχανογραφικού τα 161 (ποσοστό 35%) ανήκουν σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να εισαχθείς στο ίδιο τμήμα εξεταζόμενος πανελλαδικά σε διαφορετικά μαθήματα. Παραβιάζεται η βασική αρχή των Μαθηματικών που λέει ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα. Μια κατάφωρη αδικία που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Στα κοινά τμήματα οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι υποψήφιοι του 2ου Επιστημονικού Πεδίου (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική & Χημεία). Από τα 245 τμήματα του 2ου Επ. Πεδίου μόνο τα 97 ανήκουν στο 2ο Επ. Πεδίο ποσοστό 40%. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει κάποτε αυτός ο παραλογισμός!
  http://sep4u.gr/38450/i-megali-adikia-ton-koinon-tmimaton-tou-michanografikou/
  2] Οι τεράστιες διαφορές στις βάσεις υποψηφίων ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η σύγκριση των βάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δείχνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η κατανομή των τμημάτων και εισακτέων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Δεν είναι δίκαιο να υπάρχουν διαφορές πολλών χιλιάδων μορίων. http://sep4u.gr/wp-content/uploads/pe-vaseis-all-2020-dk.pdf.
  Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος Φυσικός, ΣΕΠ ΚΕΣΥ Φθ/θας, Διαχειριστής sep4u.gr

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 10:50 | Εκπαιδευτικός

  Υποψήφιοι: περίπου 80000
  Θέσεις στα πανεπιστήμια: περίπου 80000
  Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι επιτυγχάνουν την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα (ασχέτως αν είναι η πρώτη ή η 250η επιλογή τους!)

  Το υπουργείο ας δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τις παρακάτω συσχετίσεις
  Βαθμό εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ή στο ΤΕΙ και αποφοίτηση ή εγκατάλειψη σπουδών
  Βαθμό εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ή στο ΤΕΙ και έτη σπουδών που απαιτήθηκαν για τη λήψη του πτυχίου καθώς και βαθμό πτυχίου
  Βαθμό εισαγωγής και εργασία στο αντικείμενο των σπουδών του
  Τα παραπάνω θα αποτυπώσουν το αποτέλεσμα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς βάση εισαγωγής.

  Και επειδή πολλοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση σε δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους από τα παραπάνω, παραθέτω τα εξής
  Οι φοιτητές δικαιούνται σίτιση, στέγαση, μειωμένο κόμιστρο στις συγκοινωνίες και δωρεάν συγγράμματα. Όλα αυτά τα επωμίζεται η Ελληνική Πολιτεία, δηλαδή οι φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες. Για κάθε φοιτητή που κάνει φοιτητικό τουρισμό, και δεν πρόκειται να αποφοιτήσει, πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Επίσης, οι συνειδητοποιημένοι και επιμελείς φοιτητές στερούνται πόρους που θα τους επέτρεπαν να έχουν καλύτερη εκπαίδευση.
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων επιβαρύνεται απίστευτα με τις απαιτήσεις και το θράσος των φοιτητών πολύ χαμηλού επιπέδου, οι οποίου ζητούν συνέχεια επιείκεια και βοήθεια. Αυτός ο χρόνος μπορεί να διατεθεί για την εκπαίδευση των καλών φοιτητών, για την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας, μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, και τη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων.
  Οι οικογένειες των φοιτητών υποβάλλονται σε έξοδα, δηλαδή σε δαπάνη ιδιωτικών πόρων, που δε θα έχουν αντίκρισμα. Ένας φοιτητής χρειάζεται κατά μέσο όρο 700 Ευρώ το μήνα. Αν υποθέσουμε 50 μήνες «φοιτητικού τουρισμού» η δαπάνη για κάθε οικογένεια είναι 35000 Ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορεί να διατεθούν για την επέκταση μιας οικογενειακής επιχείρησης, για την έναρξη μιας επαγγελματικής δραστηριότητας.

  Μπορούμε ως κοινωνία να συνεχίσουμε με 430 πανεπιστημιακά τμήματα που δεν οδηγούν σε επαγγελματική αποκατάσταση; Με αυτό το μοντέλο βοηθούμε πραγματικά τους νέους να αποκτήσουν τα εφόδια που απαιτούνται για να προχωρήσουν στη ζωή τους; Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι αν θα ενοικιάζονται γκαρσονιέρες σε μία πόλη ή αν θα δουλεύουν οι καφετέριες στον πεζόδρομο μιας άλλης πόλης.

  Το νομοσχέδιο Γαβρόγλου οδήγησε στη δημιουργία τμημάτων με τροπολογία στη Βουλή χωρίς καμία προηγούμενη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Το μάθημα έγινε τμήμα και δημιουργήθηκαν τμήματα με 0 έως 5 μέλη ΔΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ μετακινήθηκαν από άλλα τμήματα και επηρεάστηκε αρνητικά η αναλογία φοιτητών/ καθηγητών, στα τμήματα από τα οποία έφυγαν, με αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα των σπουδών. Αναγκαστικά κάποια τμήματα θα πρέπει να συνενωθούν. Στο μέλλον μπορεί να δημιουργηθούν νέα τμήματα κατόπιν μελέτης. Η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών είναι μονόδρομος.

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 10:16 | AGGELOS

  Αν θέλετε να είστε δίκαιοι οποιδήποτε αλλαγή κάνετεαυτή να ισχύει για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη Γ΄Γυμνασίου!

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 09:55 | Ισίδωρος Αγραφίδης

  Πως μπορεί να ισχυρίζεται η υπουργός ότι δεν αλλάζει η προετοιμασία των μαθητών (δηλώσεις σε ΜΜΕ); Φυσικά και επηρεάζεται.
  Θα αναφέρω ένα παράδειγμα:μαθητής θέλει να περάσει στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Ξέρει ότι η βάση τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 5.500 και 6.500 μορίων. Ξέρει ότι πρέπει να πιάσει τουλάχιστον τη βάση στο σχέδιο, οπότε ρίχνει το βάρος εκεί. Συγκεντρώνοντας και λίγα μόρια από τα υπόλοιπα μαθήματα, θα ήταν επιτυχών.
  Έχοντας λοιπόν αυτός ο μαθητής ως στόχο μια σχολή με χαμηλά μόρια, δεν επενδύει σε διάβασμα σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, αλλά μόνο στο σχέδιο.
  Ξαφνικά, στη μέση της χρονιάς, του λένε ότι πρέπει να πιάσει πχ 12.000 μόρια…
  Αν σχολιάσω περαιτέρω, θα υποβαθμίσω τη νοημοσύνη σας, οπότε σταματώ εδώ…
  Να σημειώσω μονάχα, ότι συμφωνώ με την ύπαρξη βάσης εισαγωγής. Απλά θεωρώ αδιανόητο να ισχύσει φέτος, αλλάζοντας τους όρους εισαγωγής εν μέσω της χρονιάς…

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 09:19 | Μαρία Μ.

  Η ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας σε πολλά περιφερειακά κυρίως Πανεπιστήμια. Μάλιστα, όπως εκτιμά ο καθηγητής κ. Παναγιωτάκης (https://www.esos.gr/arthra/70978/i-vasi-eisagogis-kai-i-meiosi-eisakteon-sta-ellinika-panepistimia), πάνω από 50 τμήματα σε όλη τη χώρα θα μείνουν χωρίς ή με ελάχιστους φοιτητές. Αυτό αντιστοιχεί σε μια μείωση του φοιτητικού πληθυσμού κατά περίπου 20.000 άτομα. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν μια σειρά από θέματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν:
  1. Τα περισσότερα (αλλά όχι όλα) τμήματα με χαμηλή βάση εισαγωγής ανήκουν σε πρώην ΤΕΙ, τα οποία έγιναν πανεπιστήμια με το νόμο Γαβρόγλου. Αυτό σημαίνει ότι στα τμήματα αυτά δόθηκε μόλις ένα έτος λειτουργίας (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) με το νέο καθεστώς. Μέσα σε μόλις ένα έτος, όπως θα έπρεπε να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται σοβαρά με την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορεί να φανεί η δυναμική ενός τμήματος. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν πολλά από αυτά τα τμήματα μετονομάστηκαν, άλλαξαν προγράμματα σπουδών, αναβάθμισαν σημαντικά την ποιότητά τους. Οπότε, το ενδεχόμενο κλεισίματος ή συγχώνευσης αυτών των τμημάτων είναι σίγουρο ότι θα κλείσει το δρόμο σε σπουδές που πιθανότατα και ζήτηση θα είχαν στο μέλλον και σημαντικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα θα έφερναν.
  2. Πολλά από τα τμήματα που θα πληγούν έχουν μέλη ΔΕΠ και συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Πρόκειται για αυτούς που δεν συμμετείχαν στο brain drain, έμειναν στη χώρα και συχνά μετακινήθηκαν από κεντρικές πόλεις στην περιφέρεια για να αναλάβουν εκπαιδευτικές θέσεις. Αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν εξαιρετικής ποιότητας έργο, εκπαιδευτικό και ερευνητικό, και θα αναβαθμίσουν σημαντικά τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν. Το κράτος οφείλει να τους στηρίξει, να μην κλείσει τα τμήματα αυτά και να στηρίξει το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό που εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα και δεν έφυγε ποτέ από εδώ. Να στηρίξει το έργο τους και το όραμά τους για τα περιφερειακά τμήματα των πανεπιστημίων.
  3. Το ενδεχόμενο κλείσιμο περιφερειακών τμημάτων θα δυσχεράνει την ανάπτυξη της έρευνας στην περιφέρεια της χώρας και, ως εκ τούτου, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της στις περιφερειακές κοινωνίες. Το κλείσιμο πανεπιστημιακών τμημάτων μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει, ιδίως σε μία χώρα που χρειάζεται άμεσα την ανεύρεση νέων δρόμων ανάπτυξης, την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την αναδιάρθρωση της παραγωγής. Η κοινωνία δεν ευνοείται από τη συγκέντρωση της ερευνητικής διαδικασίας σε 2-3 πόλεις. Η κοινωνία ευνοείται από τη διάχυση της έρευνας σε όλη την επικράτεια.
  Το Υπουργείο, εναλλακτικά, πρέπει να δώσει στα Τμήματα τη δυνατότητα καθορισμού του αριθμού των εισακτέων. Έτσι, η εκπαίδευση των φοιτητών θα είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με τις απαραίτητες υποδομές για κάθε τμήμα, η αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ θα αυξηθεί και η ποιότητα των σπουδών θα αναβαθμιστεί σημαντικά. Αντιθέτως, μέχρι σήμερα, ο αριθμός των εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας είναι πολύ μεγαλύτερος από τις επιθυμίες των τμημάτων.
  Άρα υπάρχει μια αντίφαση: Αυτοί που εκπαιδεύουν δηλώνουν μία δυναμικότητα και τους επιβάλλεται να την αυξήσουν και να εκπαιδεύσουν περισσότερους. Και εδώ το θέμα δεν είναι ο επιπλέον κόπος των καθηγητών στις διαλέξεις και τις εξετάσεις. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος που μπορεί να αφιερωθεί σε κάθε φοιτητή (ερωτήσεις, απορίες, συμβουλές, προτάσεις) γίνεται αντικειμενικά πολύ λίγος. Χάνεται ένα σημαντικό στοιχείο της ποιότητας των σπουδών. Και να είστε σίγουροι ότι η πλειοψηφία των καθηγητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης ενδιαφέρονται για τους φοιτητές.
  Ελπίζω τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση να λαμβάνονται υπόψη και να συνεισφέρουν στη βελτίωση του τοπίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.