ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Άρθρο 15 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στους φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:
α) «Ίδρυμα», το Α.Ε.Ι., οι επιμέρους οργανικές μονάδες του, τα νομικά πρόσωπα που συνδέονται θεσμικά με αυτό, καθώς και οι ειδικές δομές με τις οποίες αυτό συνεργάζεται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Οργανισμού του ιδρύματος και του εσωτερικού κανονισμού.
β) «Προπτυχιακοί φοιτητές», «μεταπτυχιακοί φοιτητές» και «υποψήφιοι διδάκτορες», οι φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, αντίστοιχα. Όπου στο παρόν κεφάλαιο χρησιμοποιείται ο όρος «φοιτητής», χωρίς περαιτέρω διακρίσεις, νοούνται οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών.
γ) «Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας», τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., το διοικητικό προσωπικό, οι επιστημονικοί συνεργάτες, το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό−εκπαιδευτικό προσωπικό, οι επισκέπτες καθηγητές, οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές και επισκέπτες, οι καθηγητές αλλοδαπής με παράλληλη απασχόληση, οι ομότιμοι και επίτιμοι καθηγητές, οι ερευνητές ή άλλα μέλη που δραστηριοποιούνται ή συνδέονται ακαδημαϊκά, ερευνητικά ή εκπαιδευτικά με το ίδρυμα, και το προσωπικό των νομικών προσώπων που εποπτεύει το Α.Ε.Ι.. Περιλαμβάνεται στα ανωτέρω και το προσωπικό που έχει με οποιονδήποτε τρόπο διατεθεί ή υπηρετεί ή εργάζεται στο ίδρυμα και στα νομικά πρόσωπα αυτού, ανεξάρτητα από τη νομική φύση της σχέσης που το συνδέει με αυτό.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 21:19 | Δρ Αναστάσιος Κουτσούκος

  Να ακυρωθούν οι κάτωθι προκλητικοί νόμοι.
  Xορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εκπαιδευτικών
  BY ADMIN • PUBLISHED 19 DECEMBER 2017 • UPDATED 19 DECEMBER 2017
  Α) Έγγραφο με αρ. 221297/E1/15-12-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών με αποδοχές ή μη σε μέλη Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 19 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’).
  Γίνεται παραπομπή στην ερμηνευτική εγκύκλιο 24135/458/25-05-2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ΄ εφαρμογή της οποίας, σύμφωνα με την άποψη του ΥΠΠΕΘ, για τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών του Υπουργείου ισχύουν οι διατάξεις του άρ. 22 παρ. 5 του ν.1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α’), σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη αυτά, για τις προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες, λαμβάνουν αποδοχές.
  Β) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ των μελών των ΕΛΜΕ ως πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Η Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει τα εξής :
  Ι. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρα 17 & 18 του Ν. 1264/1982, άρθρο 6 του Ν. 2224/1994 και άρθρο 11 του Ν. 2336/1995)
  Στους εκπαιδευτικούς χορηγούνται υποχρεωτικά συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές ως εξής:
  Ι1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως τρείς (3) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.
  Επίσης σύμφωνα με το Φ.351.5/27/19630/Δ1/29-2-2008 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με θέμα «Άδεια απουσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων»:
  «Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 30 του Ν. 1264/1982 στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) μέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από πεντακόσια (500) και μέχρι τρεις (3) μέρες αν είναι λιγότερα.
  Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών, χωρίς διαταραχή της ομαλής λειτουργίας των σχολείων ,πρέπει ο τρόπος απαλλαγής να καθοριστεί σε συνεργασία των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων με τους Διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
  Η ανωτέρω άδεια δύναται να χορηγείται τμηματικά ή ακόμα και με μορφή μειωμένου ωραρίου. Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω υπολογίζεται ως εξής :
  Ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας x δικαιούμενες ημέρες άδειας /5 = Μηνιαία μείωση ωραρίου (σε ώρες)»
  Για κάθε 4 συνδικαλιστές με μείον 5 ώρες τη βδομάδα ωράριο θέλουμε άλλον αναπληρωτή, έλεος.
  Τέλος
  Η «εγκληματική οργάνωση στην παιδεία», συντηρείται προκλητικά από φωτογραφικές διατάξεις νόμων, για δήθεν, συνδικαλιστές αιρετούς κλπ. , που προκλητικά και παράτυπα το ίδιο πρόσωπο, είναι Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχουν δε προκλητική μείωση ωραρίου για κάθε θέση κλπ.
  Αιτούμαστε να καταργηθούν οι φωτογραφικοί νόμοι υπέρ συγκεκριμένων προσώπων, που δεν πατάνε σχολείο τους, οργανώνουν καταλήψεις, διευκολύνουν διάδοση ναρκωτικών, πετάνε μολότοφ κατά αστυνομικών, εκβιάζουν καθηγητές κλπ.
  Δεν είμαστε κατά του συνδικαλισμού, αλλά να διδάσκουν όπως όλοι, να μην έχουν ταυτόχρονα πολλές θέσεις κλπ…
  Όπως το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Δήμαρχος, Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, Περιφερειάρχης, Δικαστής έτσι και στην παιδεία το ίδιο πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Ελμε, μέλος ΟΛΜΕ, αιρετός στο Πυσδε, στο Απυσδε, στο Κυσδε, στο Α/θμιο πειθαρχικό, στο Β/θμιο πειθαρχικό κλπ . Έχουν δε προκλητική μείωση ωραρίου και αμοιβή, για κάθε θέση κλπ.