Άρθρο 19 Πειθαρχικά όργανα

1. Η πειθαρχική δίωξη εις βάρος φοιτητή ασκείται από τον πρόεδρο του οικείου τμήματος ή από τον κοσμήτορα της σχολής σε περιπτώσεις μονοτμηματικών σχολών. Δύναται να ασκηθεί και από τον πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη, αν λάβουν γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον κοσμήτορα της σχολής. Το ανά περίπτωση αρμόδιο όργανο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου εδαφίου είναι αρμόδιο και για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της έγγραφης επίπληξης, του αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις εξετάσεις ενός (1) ή περισσότερων μαθημάτων σε δύο (2) το πολύ εξεταστικές περιόδους, της προσωρινής απαγόρευσης της χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος για έξι (6) το πολύ μήνες και της αποστέρησης της φοιτητικής ιδιότητας για τρεις (3) το πολύ μήνες. Εφόσον η βαρύτητα του παραπτώματος δικαιολογεί την επιβολή βαρύτερης ποινής, το όργανο του πρώτου εδαφίου παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή και κάθε άλλης πειθαρχικής ποινής.
2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών αποτελείται από:
α) τον αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα αντιπρύτανη, ως πρόεδρο,
β) τον κοσμήτορα της κατά περίπτωση σχολής,
γ) τον πρόεδρο του κατά περίπτωση τμήματος ή το αρχαιότερο μέλος της κοσμητείας της κατά περίπτωση σχολής σε μονοτμηματικές σχολές,
δ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών.
3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών συγκροτείται με απόφαση του πρύτανη για θητεία δύο (2) ετών, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των φοιτητών ο οποίος ορίζεται για θητεία ενός έτους. Χρέη γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος του ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται με την πράξη συγκρότησης. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών αναδεικνύεται με μυστική ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα από το σύνολο των φοιτητών του ιδρύματος. Αν δεν αναδειχθεί ή απουσιάζει ο εκπρόσωπος των φοιτητών, το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται, λειτουργεί, συνεδριάζει και λαμβάνει νομίμως αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή του.
4. Η δίωξη και τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:01 | Ελένη Κυριακίδη

  Η σύσταση των πειθαρχικών οργάνων αποτελεί επίθεση στην ελεύθερη διακίνηση της γνώσης και δίνει σε μέλη ΔΕΠ, τον κοσμήτορα και τον πρόεδρο καθήκοντα εκτός των ακαδημαϊκών και ερευνητικών αρμοδιοτήτων, ενώ τους επιβαρύνει με μια σειρά με επιπλέον βάρος, την ώρα που προσλβαμβάνονται πολλοί λιγότεροι καθηγητές από εκείνους που συνταξιοδοτούνται, στερώντας χρόνο από τη διδασκαλία, την έρευνα και την καινοτομία.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 13:42 | Νικολέττα Ζ.

  Το θεωρώ τραγικό ότι θα δημιουργηθεί Πειθαρχικό ΣΥμβούλιο Φοιτητών… Δηλαδή να «δικάζουμε» τους συναδέλφους μας; Να στρεφόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο; Να αλληλοκατηγορούμαστε, να καταδίδουμε, να είμαστε καχύποπτοι; Αισχρό, «φοιητητοδικεία» με τα όλα τους!

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 18:35 | Πανελλήνια Ανεξάρτητη Κίνηση Σπουδαστών – ΠάΝΚΣ

  1. Το ίδρυμα ή ο φοιτητικός σύλλογος θα προκηρύσσει τις ηλεκτρονικές εκλογές εκπροσώπων φοιτητών; Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι το ίδρυμα γιατί διαφορετικά δεν θα γίνουν φοιτητικές εκλογές εκπροσώπων, καθώς οι ήδη υπάρχουσες παρατάξεις θα υπονομεύσουν την διαδικασία, όπως έγινε και στον νόμο Γαβρόγλου, στο κομμάτι των ενιαίων ψηφοδελτίων, με αποτέλεσμα να γίνουν παράνομα οι εκλογές σε όλη την Ελλάδα και η παρουσία των εκρπροσώπων να θεωρείται παράνομη και να μην επιτρέπεται η συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης.
  2. Ποια θα είναι η ποινή για ένα Πανεπιστήμιο εαν υποκύψει στις πιέσεις των παρατάξεων και δεν προβεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία; Πρέπει να είναι ξεκάθαρες όσο γίνεται.
  3. Θα υπάρχει πρόβλεψη για ηλεκτρονική ψηφοφορία σε γενικές συνελεύσεις; Ως φοιτητές θεωρούμε ότι η φοιτητική κοινότητα είναι αρκετά ώριμη για να υιοθετήσει τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ώστε να εκφράζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα του φοιτητικού συλλόγου, αποφεύγοντας έτσι πολλές αυθαιρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα (πχ ψήφος χωρίς πάσο). Εάν δεν επιτρέπεται για Γενική Συνέλευση, τότε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές κάθε ιδρύματος, να μπορούν να διεξάγουν τις δικές τους ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 17:10 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Το Άρθρο 19 του προτεινόμενου ξεκαθαρίζει τα πειθαρχικά όργανα, συγκεκριμένα τον Πρόεδρο του Τμήματος ή, σε περίπτωση βαρείας ποινής, το νεοσυσταθέν Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών.
  Ένα μονοπρόσωπο πειθαρχικό όργανο μπορεί να αποδειχθεί προβληματικό, όσον αφορά την άσκηση δίωξης, λόγω προσωπικών κρίσεων.
  Από την άλλη, το Π.Σ.Φ. αποτελεί μια μάλιστα προβληματική διάταξη του παρόντος. Κατ’ αρχήν, εφόσον τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, δε θα υφίσταται ποινή που απαιτεί την πειθαρχική δίωξη από το Π.Σ.Φ.
  Όμως, το πιο προβληματικό σημείο του άρθρου αυτού είναι η σύσταση του Π.Σ.Φ., στο οποίο συμπεριλαμβάνεται φοιτητής. Μάλιστα συμπεριλαμβάνεται ένας φοιτητής για το σύνολο του Α.Ε.Ι., ενώ από τα θεσμικά όργανα συμπεριλαμβάνεται μονάχα ο Κοσμήτορας της Σχολής και Πρόεδρος του Τμήματος που παρακολουθεί ο διωκόμενος, δίνοντας σε αυτόν τον ένα φοιτητή μια υπεραρμοδιότητα ως προς την τύχη των συναδέλφων του και ως προς ζητήματα τα οποία δεν τον αφορούν.
  Επιπλέον, η εκλογή του φοιτητή αυτού τον καθιστά, ως εκπρόσωπο, όργανο των φοιτητικών παρατάξεων/διαιρέσεων και μετατρέπει το Π.Σ.Φ. σε πολιτικό όργανο τιμωρίας του «αντιπάλου» και προστασίας του «φίλου», θέτοντας τους φοιτητές σε ανασφάλεια όσον αφορά την ακαδημαϊκή του ελευθερία, την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την έκφραση των ιδεών τους.
  Επιπλέον, η ύπαρξη αυτού του «ρουφιάνου», «καταδότη» κ.ο.κ. δεν μπορεί παρά να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ των φοιτητών και να πολώσει τη φοιτητική κοινότητα.
  Τέλος, η πρόβλεψη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποτελεί παράνομη παρέμβαση του Κράτους στις εσωτερικές λειτουργίες και του Α.Ε.Ι. και τον Φοιτητικών Συλλόγων.
  Καθώς στην καλύτερη περίπτωση το Π.Σ.Φ. θα είναι παρείσακτο, ενώ στην χειρότερη περίπτωση θα είναι επιβλαβές, προτείνεται να μη θεσπιστεί, και το μοναδικό πειθαρχικό όργανο να είναι η Κοσμητεία ή η Σύγκλητος.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 12:42 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  πιστεύω ότι στο συμβούλιο πρέπει να υπάρχει και δικαστής με κλήρωση όπως επίσης και κάποιος δημόσιος υπάλληλος επίσης με κλήρωση κατά τον τρόπο επιλογής των ενόρκων στα δικαστήρια . Νομίζω, και θα το διαπιστώσετε και οι ίδιοι ότι σε ένα όργανο που την ισοψηφία έχουν οι ίδιοι οι φοιτητές οι ποινές θα είναι χάδια αν όχι απαλλακτικές οπότε ουσιαστικά ακυρώνεται ο νόμος

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 19:43 | Καραγέλης Ιωάννης

  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν μπορεί να συγκροτείται, λειτουργεί, συνεδριάζει και νόμιμα αποφασίζει χωρίς την συμμετοχή εκπροσώπου των φοιτητών, έστω και σε υποπερίπτωση. Ναι μεν θα πρέπει να αποφευχθούν τυχόν κωλύματα εκ μέρους της φοιτητικής κοινότητας με απώτερο σκοπό την καθυστέρηση της συνεδρίασης των Πειθαρχικών Συμβουλίων και εν τέλει την μη απόδοση ευθυνών, αλλά να προβλέπεται και απαραίτητη συμμετοχή εκπροσώπου των φοιτητών με ηλεκτρονική και μυστική ψηφοφορία. Αν αυτή καταστεί άκαρπη ή αδικαιολόγητα δεν παρουσιαστεί ο εκπρόσωπος, μπορεί να επαναληφθεί μία φορά εντός ευλόγου διαστήματος. Αν και η δεύτερη έχει την ίδια τύχη, μόνον τότε να συγκροτηθεί το πειθαρχικό συμβούλιο σε σώμα και νομίμως να λειτουργεί, συνεδριάζει και αποφασίζει σχετικά. Επιπλέον ερώτηση: Πώς θα προκύπτει ο υποψήφιος εκπρόσωπος των φοιτητών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο; Από πού θα αντλούνται τέτοιοι υποψήφιοι και με ποια διαδικασία; Θέλω να ελπίζω ότι η διαφάνεια των πράξεων αυτών και των επιλογών είναι αυτονόητη και ευνόητη.
  Ευλόγως, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης τόσο σε πρώτη φάση από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της μονοτμηματικής Σχολής, όσο και από τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη. Η διατύπωση περί σοβαρών ενδείξεων από τον νομοθέτη εγείρει ερωτήματα για την σωστή ερμηνεία της κατά την ώρα που ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί.