Άρθρο 7 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
««1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
β) Ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων.
γ) Το ποσοστό των δυνατών επιλογών σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων που έχουν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Γ, ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, της δήλωσης ή των δηλώσεων προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η απόφαση καθορισμού του ποσοστού των δυνατών επιλογών δύναται να εκδίδεται ή να τροποποιείται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους.
δ) Μετά από πρόταση των οικείων τμημάτων και σχολών, τα τμήματα και οι σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται.
ε) Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
στ) Η ακριβής κατάταξη των τμημάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 στα επιστημονικά πεδία. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Μαΐου του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους.
ζ) Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Απριλίου κάθε έτους ύστερα από γνώμη των τμημάτων και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους.
η) Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: αα) στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997(Α’ 188), ββ) στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και γγ) στο άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156).
θ) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών.
ι) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
ια) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών.
ιβ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των δηλώσεων προτίμησης υποψηφίων (μηχανογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθμίας, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα ή σχολές εισαγωγής.
ιγ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ιδ) Ο ο τρόπος υποβολής και ο αριθμός των δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
ιε) Κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»
2. Στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013 προστίθενται παρ. 5 και 6, ως εξής:
«5. Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Σχολές που ανήκουν σε περισσότερα επιστημονικά πεδία αποδίδουν ίδιο συντελεστή βαρύτητας για τα κοινά μαθήματα των επιστημονικών πεδίων. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα έχουν ίση βαρύτητα. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων Υπουργείων οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων έπειτα από πρόταση του οικείου κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Οι αποφάσεις της παρούσας εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), καθορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους που υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά ειδικότητα και Ι.Ε.Κ. εκδίδεται έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους και ισχύει για την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου του ίδιου σχολικού έτους.».

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:38 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να μην υπάρχει ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι πολλοί φοιτητές ή σπουδαστές:
  α) είναι εργαζόμενοι,
  β) φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος,
  γ) είναι οικογενειάρχες,
  δ) είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση,
  ε) διανύουν δυσμενείς συγκυρίες όπως η τρέχουσα κ.λ.π.
  Αντί αυτού, μετά την κανονική διάρκεια σπουδών ή και ορισμένων εξαμήνων κατόπιν αυτής, προτείνω οι φοιτητές ή σπουδαστές να στερούνται ορισμένων παροχών, όπως είναι η χρήση φοιτητικών εισιτηρίων.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:36 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 22:42 | Ηλίας Λύκος

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα υπάρχει κατώτερο όριο βαρύτητας 20% για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Ωστόσο δε θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει και κάποιο εύλογο ανώτερο όριο; Αν πχ ένα τμήμα θέσει συντελεστή 37% σε ένα μάθημα και 23% στο άλλο αυξημένης βαρύτητας, δεν θα εξαρτάται σε υπερβολικό βαθμό η πρόσβαση στο τμήμα από την επίδοση σε αυτό το μάθημα; (Δηλαδή μια «κακή στιγμή» μπορεί να αποκλείσει κατά τα άλλα ικανότατους υποψήφιους). Επιπρόσθετα, αν λάβουμε υπόψη μας το τμήμα Βιολογίας, προσβάσιμο τόσο από το δεύτερο όσο κι από το τρίτο ΕΠΕ, ποιο το νόημα να θεσμοθετηθεί υψηλός συντελεστής στο μάθημα της Βιολογίας (για παράδειγμα) εφόσον άλλοι υποψήφιοι εισάγονται με Μαθηματικά;
  Πιθανή πρόταση: να είναι δυο τα μαθήματα με αυξημένο συντελεστή και να υπάρχει συγκεκριμένο εύρος τιμών για τους συντελεστές. Ενδεικτικά μέχρι 33%.

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 17:45 | Ελένη

  Η ρομποτική είναι περισσότερο μηχανολογία παρά πληροφορική. Τα ταλέντα και οι γνώσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά στη ρομποτική αρμόζουν περισσότερο στις πολυτεχνικές σχολές. Συνεπώς τα παιδιά που διακρίνονται στη ρομποτική θα έπρεπε να μπορούν να έχουν ως επιλογή την είσοδο στις πολυτεχνικές σχολές και όχι μόνο στις σχολές πληροφορικής. Ειδικά αν θέλουμε να σπουδάσουν
  στην Ελλάδα και να μην πηγαίνουν για σπουδές στο εξωτερικό. Ας μείνουν επιτέλους και κάποια καλά μυαλά στην Ελλάδα!!!

 • 18 Ιανουαρίου 2021, 11:30 | Ηλίας Λύκος

  Χαίρετε,
  αναφορικά με την παράγραφο ιε’ του άρθρου 7 του παρόντος νομοσχεδίου, αξίζει να αναφερθεί, κατά τη γνώμη μου, η ανάγκη θέσπισης κοινών συντελεστών βαρύτητας για τα τμήματα του ίδιου αντικειμένου. Λχ όλα τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών ή Ιατρικής της χώρας θα ήταν καλό να έχουν κοινούς συντελεστές βαρύτητας για να μην περιπλέκεται η διαδικασία. Παραδείγματος χάριν:
  Μαθητής – υποψήφιος θέλει να σπουδάσει Ιατρική και στο μάθημα αυξημένης βαρύτητας του ενός πανεπιστημίου (έστω Βιολογία) γράφει καλύτερα από το μάθημα αυξημένης βαρύτητας του άλλου (έστω Χημεία). Εντούτοις, το αντικείμενο των σπουδών είναι το ίδιο και κατ’ εμέ η διάκριση μαθητών για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο σπουδών ανά πανεπιστήμιο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ίσως η δυσκολία συμπλήρωσης μηχανογραφικού αν οι μαθητές – υποψήφιοι γνωρίζουν πως θα είναι οριακή η πρόσβαση σε κάποιο από τα τμήματα της επιλογής τους, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται η επιλογή από την πραγματική προτίμηση και να δίνεται βάση ως επί το πλείστον στην επίδοση.

  Ενδεικτική πρόταση: το ΥΠΑΙΘ να προωθεί τη συνεργασία των αντίστοιχων τμημάτων και να επικουρεί την επιλογή συντελεστών από τα τμήματα, ώστε να είναι όσο το δυνατόν κοινοί.

  Σας ευχαριστώ.

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 11:35 | Κώστας

  Θα σας μιλήσω για τη Ρομποτική και συγκεκριμένα για τις διατάξεις του άρθρου 40 Ν. 4692/12.06.2020 , όπου καταγράφονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής των διακριθέντων μαθητών στα Α.Ε.Ι. Ο αρχικός σχεδιασμός υλοποιήθηκε το 2016 (ΦΕΚ Τεύχος : Β_2991 19_ΣΕΠ_2016_ σελ_31685) Η βράβευση στη Ρομποτική σύμφωνα με το νόμο λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική (4ο Επιστημονικό πεδίο/Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής). Η Ρομποτική όμως απαιτεί συνδυσμό γνώσεων-επιστημών όπως η Φυσική/Μηχανική (2ο Επιστημονικό πεδίο/Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες),τα Μαθηματικά και η Πληροφορική, γιατί είναι εξίσου προαπαιτούμενα. Όπως έχει ο νόμος οι μαθητές που έχουν διακρίσεις στη ρομποτική και θέλουν να κάνουν χρήση του νόμου αποκλείονται από τις Πολυτεχνικές Ανώτατες Σχολές (πχ ΕΜΠ/Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών) ή από άλλα τμήματα Πανεπιστημίων, καθώς οι υποψήφιοι για εισαγωγή δεν εξετάζονται στο μάθημα της Πληροφορικής αλλά σε μαθήματα της Θετικής κατεύθυνσης.
  Κατά συνέπεια παραμένει ζητούμενο γιά τους μαθητές/τριες που έχουν διακριθεί και θα θελήσουν να κάνουν χρήση του νόμου, να έχουν, τη δυνατότητα επιλογής κάθε σχολής με επιστημονικό αντικείμενο Τεχνολογία, Μηχανική, Πληροφορική, είτε και όλα μαζί.
  Ενα άλλο σημείο που χρειάζεται παρέμβαση είναι το ηλικιακό. Οι ομάδες Ρομποτικής που διακρίθηκαν, απαρτίζονται από μαθητές & μαθήτριες Γυμνασίου & Λυκείου. Ωστόσο μόνο οι μαθητές Λυκείου είναι οι επωφελούμενοι του νόμου. Ως εκ τούτου θεωρούμε οτι θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες ρυθμίσεις και για τους μαθητές του Γυμνασίου αφού συμμετείχαν και προσέφεραν ισάξια στην ομάδα που διακρίθηκε.
  Τέλος δίκαιο είναι να δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης απο την πολιτεία των διακρίσεων που επιτεύχθηκαν απο τους μαθητές/τριες τα τρία τελευταία χρόνια που δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εφαρμογής ή πιστοποιήσεων. Αντίστοιχες ρυθμίσεις στο παρελθόν έχουν γίνει μετά από αίτηματα της Γ.Γ.Αθλητισμού νόμος 2725/1999 άρθρο 34 παρ/φος.8 . (Αναγνώριση διακρίσεων που επιτεύχθηκαν με Αναδρομική ισχύ). Εξάλλου οι ενλόγω διακριθέντες μαθητές υπήρξαν οι πρωτοπόροι που δούλεψαν αγωνίσθηκαν και έφεραν στη Χώρα παγκόσμιες διακρίσεις κάτω από αντίξοες συνθήκες και αποτέλεσαν και αποτελούν πρότυπο για τα υπόλοιπα παιδιά.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 10:33 | ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΟΥΝΟΥ

  Καλή Χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα!!
  Από την αρχική ανάγνωση των άρθρων του Νομοσχεδίου διαπιστώνω μια προσπάθεια αναβάθμισης, η οποία θα μπορεί να επιτευχθεί και με την επίλυση και ρύθμιση ανοιχτών θεμάτων. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να σας εκφράσω την επιθυμία μου να δοθούν διευκρινήσεις σε αυτό το Νομοσχέδιο, εάν είναι δυνατόν, σχετικά με τους επιστημονικούς διαγωνισμούς, που αναφέρονται στο άρθρο 40 του Ν.4692/2020 :
  Οι ευεργετικές διατάξεις του παραπάνω άρθρου, αν θα μπορούν να δοθούν στους διακριθέντες μαθητές με τη συμμετοχή τους σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ρομποτικής προηγούμενου έτους, των οποίων η έγκριση δόθηκε φέτος. Αυτό ισχύει ήδη σε διακριθέντες μαθητές στον αθλητισμό (αποδοχή διακρίσεων προηγούμενων ετών). Θα ήθελα να πιστεύω ότι έχουν ίδια δικαιώματα οι διακριθέντες αθλητές και οι διακριθέντες μαθητές επιστημονικών διαγωνισμών.
  Η αναγνώριση των διακρίσεων θα ήταν σωστό να γίνεται όχι μόνο κατά τη διάρκεια φοίτησης στο Λύκειο, αλλά και στο Γυμνάσιο, εφόσον στην Ελλάδα στις περισσότερες αγωνιστικές ομάδες συμμετέχουν και μαθητές Γυμνασίου.
  Η βράβευση στη Ρομποτική δεν θα πρέπει να λογίζεται μόνο ως βράβευση στην Πληροφορική, εφόσον Ρομποτική είναι σίγουρα και Μηχανική, καθώς τα παιδιά διαγωνίζονται και στον μηχανικό σχεδιασμό. Υπάρχουν ακόμα αρκετές σχολές με επιστημονικό αντικείμενο την Πληροφορική και τη Μηχανική, που θα μπορούσαν να οριστούν από το Υπουργείο.

  Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω την ανησυχία μου για την εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών στους φετινούς μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι βιώνουν μια ιδιαίτερη και φορτισμένη σχολική χρονιά, χωρίς την απαιτούμενη ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση.

  Ευχαριστώ

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 15:56 | Νίκος Βέλλης

  Καλησπέρα σας υπήρχαν προγράμματα που έδιναν παιδαγωγική επάρκεια. Αυτά τα προγράμματα δεν υπάρχουν πια πχ. ΕΚΠΑ και υπάρχει μόνο η ΑΣΠΑΙΤΕ που έχει μεγάλη αναμονή, μήπως πρέπει να το δείτε αυτό το ζήτημα; Απασχολεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

  Να είστε καλά!