Άρθρο 11 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας (Ε.Α.Π.) του Α.Ε.Ι. με διετή θητεία. Σκοπός της επιτροπής είναι η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., η υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και προστασίας που ισχύουν εντός των χώρων του Α.Ε.Ι., αλλά και περιμετρικά αυτών, καθώς και η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών σε θέματα ασφάλειας, προστασίας και διαχείρισης κρίσεων σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών, ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. από κάθε είδους κινδύνους.
2. Η Ε.Α.Π. συγκροτείται με απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του πρυτανικού συμβουλίου και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εξαιρείται της υποχρεωτικής δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τηρείται στο αρχείο του Α.Ε.Ι. υπό την ευθύνη του πρύτανη ή του αρμόδιου αντιπρύτανη.
3. Η Ε.Α.Π. αποτελείται από:
α) τον πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη για θέματα ασφάλειας και προστασίας, ως πρόεδρο,
β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα οποία προέρχονται, κατά το δυνατόν, από διαφορετικές σχολές του Α.Ε.Ι.,
γ) τον προϊστάμενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας,
δ) τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι.,
Ο τεχνικός ασφαλείας του Α.Ε.Ι. συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Α.Ε.Ι. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.) του Α.Ε.Ι., ο οποίος υποδεικνύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να καλείται στις συνεδριάσεις και να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Η Ε.Α.Π. για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) καταρτίζει και υποβάλλει προς τη σύγκλητο του Α.Ε.Ι. σχέδιο ασφαλείας και προστασίας του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται τα προτεινόμενα τεχνικά και μη μέτρα ασφαλείας στους χώρους του ιδρύματος με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας των υποδομών του Α.Ε.Ι. και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών, καθώς και εισηγήσεις για τη βελτίωση αυτού,
β) εισηγείται προς τη σύγκλητο την προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών μέσω των οποίων επιτυγχάνονται η αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας του Α.Ε.Ι. και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του σχεδίου της περ. α΄,
γ) σχεδιάζει την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς εντός των Α.Ε.Ι., όπως της άσκησης σωματικής και λεκτικής βίας, της χρήσης ναρκωτικών, της ένταξης σε εγκληματικές ομάδες, της ρατσιστικής βίας και της φθοράς της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι.,
δ) καταρτίζει ετήσιο πλάνο μέτρων προστασίας για τη φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι., με έμφαση στα κτίρια του Α.Ε.Ι. και τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη εγκληματικότητα και σε αυτούς που χρήζουν ειδικής μέριμνας ή προστασίας, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,
ε) συστήνει και συγκροτεί ειδικές ομάδες που υποστηρίζουν το έργο της Ε.Α.Π. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως ομάδα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών και ομάδα πυροπροστασίας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
στ) καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό για τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών και υποβάλλει αυτόν προς έγκριση στη σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,
ζ) ορίζει τεχνικό ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010, Α΄ 84),
η) επιμελείται της σύνταξης και εκπόνησης μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και εγκατάστασης-τοποθέτησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που απαιτούνται, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
θ) καταρτίζει σχέδιο του κανονισμού ελεγχόμενης πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 13,
ι) εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, εφόσον το προσωπικό αντίστοιχης κατηγορίας/ειδικότητας που υφίσταται δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Α.Ε.Ι.,
ια) σχεδιάζει και οργανώνει τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας,
ιβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι..
5. Η Ε.Α.Π. συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Πολιτείας, εκπρόσωποι των οποίων μπορούν να καλούνται για να εκφράσουν τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 18:57 | Ελένη Κυριακίδη

  Το άρθρο 11 δίνει αρμοδιότητες σε μέλη ΔΕΠ οι οποίες δεν εμπίπτουν στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά τους καθήκοντα και αντιβαίνουν στον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, προσβάλει το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν τα προστατεύει αλλά στήνει επικίνδυνο πεδίο μάχης αλλάζοντας τη δομή τους με την εισαγωγή της συγκεκριμένης Επιτροπής και των υπόλοιπων σχετικών άρθρων του νομοσχεδιών, αγνοώντας την πραγματικότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα κενά και την υποχρηματοδότηση.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 10:09 | Παναγιώτης Δημάκης

  Είμαι φοιτητής ΑΕΙ και θα ήθελα να πω το εξής: Η επιτροπή ασφάλειας και προστασίας των ΑΕΙ θα πρέπει εκτός από τους φοιτητές να ελέγχει και την δραστηριότητα του τεχνικού προσωπικού των ΑΕΙ (επιστάτες, ηλεκτρολόγους, φύλακες και λοιπής φύσεως τεχνικό προσωπικό).
  Το νομοσχέδιο κατά την γνώμη μου κινείται σε σωστές βάσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 16:15 | Καραγιωργος Ευσταθιος

  Καλησπερα σας, ως απλος φοιτητης του Καποδιστριακου Πανεπιστημιου Αθηνων θα ηθελα να παρεθεσω την αποψη μου πανω στο ζητημα της πανεπιστημιακης φυλαξης (Ο.Π.Π.Ι.)καθως και στον ελεγχο εισοδου στον ζωρου του πανεπιστημιου. Παντοτε, ο χωρος αυτος ηταν προσβασιμος για ολα τα μελη της κοινωνιας τα οποια ενδεχωμενος θα ηθελαν να χρησιμοποιησουν την βιβλιοθηκη του πανεπιστημιου και αλλα ακομη μερη τα οποια με το παραπανω διαταγμα θα απαγορευεται ρητα η εισοδος τους. Επισης, με την θεσπιση της πανεπιστημιακης φυλαξης «χανονται» οι ρολοι του πρυτανη και του εισαγγελεα, καθως και τωρα ειναι επιτρεπτη η εισοδος της αστυνομιας με την αδεια του εισαγγελεα. Τελος, κατα την αποψη μου ενα μετρο σαν αυτο το μονο που θα επιτυχει ειναι η αυξηση του φαινομενου της αστυνομικης βιας, φαινομενο το οποιο βρισκεται σε επαρση την περιοδο αυτη. Ειμαι κατα της τροπολογιας αυτης.