Άρθρο 21 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών διεξάγει υποχρεωτικά πειθαρχική ανάκριση. Κατ` εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από τον φάκελο κατά τρόπο αναμφισβήτητο,
β) όταν ο φοιτητής ομολογεί με την απολογία του κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτησης ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα,
γ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα.

2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από μέλος Δ.Ε.Π. που επιλέγεται από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής ή τον πρόεδρο του τμήματος. Περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου στο πρόσωπο που τη διενεργεί, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, με πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του, παράταση της προθεσμίας αυτής. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η πειθαρχική ανάκριση μπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων παραπτωμάτων του ίδιου φοιτητή εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από τον ενεργούντα την ανάκριση.

3. Ανακριτικές πράξεις είναι:
α) η αυτοψία,
β) η εξέταση μαρτύρων,
γ) η πραγματογνωμοσύνη,
δ) η εξέταση του διωκομένου.

4. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος από τους μάρτυρες είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογράψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση.

  • 16 Ιανουαρίου 2021, 13:14 | Χατζηθεοδώρου Ιάσονας

    Θα ήταν μια ευφάνταστη λογοτεχνική υπόθεση για μια κωμική προσέγγιση του νουάρ, αν δεν ήταν δυστυχώς μια απίστευτα θλιβερή νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι αδιανόητο μέλος ΔΕΠ εν μέσω των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ευθυνών του να αναλαμβάνει ανακριτικό έργο. Τι είναι πια αυτά τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου 17 που απαιτούν έναν καθηγητή πανεπιστημίου να διενεργεί αυτοψίες και να εξετάζει μάρτυρες; Τα πανεπιστήμια είναι χώροι εκπαίδευσης, έκφρασης και έρευνας, όχι χώροι ανάκρισης και δίωξης. Τα μέλη ΔΕΠ χρειάζονται λιγότερες αρμοδιότητες, όχι περισσότερες.

    Αυτά είναι αστειότητες που διακόπτουν την εκπαιδευτική διαδικασία και πλήττουν την ιδιαίτερη φύση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Απλά πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται από έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και δεν εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα, και προδήλως αποδεικνύονται, δεν χρειάζονται προανακριτικές και ανακριτικές διαδικασίες ούτε από μέλη ΔΕΠ ούτε φυσικά από ειδικούς φρουρούς της ελληνικής αστυνομίας όπως το άρθρο 14 του παρόντος προβλέπει. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων είναι δεσμευτικές και επαρκείς ώστε να καθοδηγήσουν την πειθαρχική διαδικασία.