Άρθρο 3 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) – Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013

Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικότερα από τις διατάξεις της παρούσας, για την εισαγωγή των τελειόφοιτων των ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή των τελειόφοιτων των Γ.Ε.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδίως τα άρθρα 4Β έως 4Δ. Όπου στο άρθρο 4Β γίνεται λόγος για επιστημονικό πεδίο ως προς τα ΕΠΑ.Λ. νοείται ο τομέας.
Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ανά ειδικότητα στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή, που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής πρέπει να βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4Β.
Για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
α) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων των τομέων στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
β) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων όλων των τομέων.
γ) Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα.
Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά Γ.Ε.Λ. ή ΕΠΑ.Λ..
Το άρθρο 4Δ εφαρμόζεται μόνο για τους υποψηφίους ή τελειόφοιτους, κατά περίπτωση, των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι δεν επιδιώκουν την εισαγωγή σε αντίστοιχη ειδικότητα Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).»

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:42 | Φελεκης Ιωαννης

  1η Παραρατηση

  Στο Άρθρο 3 (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Ε.Β.Ε. για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων) ορίζεται ότι για την εισαγωγή των τελειόφοιτων των ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύει
  ηΕλάχιστη Βάση Εισαγωγής, στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ., η οποια διαμορφώνεται ενιαία, από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ανά ειδικότητα στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δυο μαθηματα ειδικοτητας.

  Αφου η πολιτικη ηγεσια επιβαλει αυτη τη ρυθμιση, ας ορισει η ιδια την Ε.Β.Ε., κι ας μην κρυβεται πισω απο τις ´δηθεν ´ προτασεις των Σχολων…
  Εξαλλου στο αρθρο 2, τονιζεται οτι η τελικη αποφαση θα ειναι του Υπουργου Παιδειας…

  2η Παρατηρηση

  Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά Γ.Ε.Λ. ή ΕΠΑ.Λ..

  Ο περιορισμός του 20% θίγει ιδιαίτερα τους αποφοίτους-υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ., διότι ο αριθμός των επιλογών των αντίστοιχων Τομέων σε σχέση με τα επιστημονικά πεδία 2, 3 και 4 των ΓΕΛ είναι κατά πολύ λιγότερες.

  Παράδειγμα ένας απόφοιτος-υποψήφιος του ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Μηχανολογίας με το ισχύον σύστημα είχε πέρυσι σαράντα τέσσερις (44) επιλογές και με το νέο σύστημα θα έχει μόλις εννέα (9).

  Αυτό από μόνο του δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των υποψηφίων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., εις βάρος των αποφοίτων-υποψηφίων των ΕΠΑ.Λ. και καθίσταται πλέον ιδιαίτερα δύσκολο να πετύχει κάποιος σε σχολή πλησίον του τόπου κατοικίας του.

  Επιπλέον είναι γνωστόν ότι μεγάλη μερίδα μαθητών των ΕΠΑ.Λ. προέρχεται από μη προνομιούχες οικονομικές τάξεις και είναι πολύ πιθανόν τα παιδιά αυτά να μην μπορέσουν τελικά να εγγραφούν σε κάποια σχολή μακριά από τον τόπο κατοικίας τους για καθαρά οικονομικούς λόγους.

  Πρεπει οπωσδηποτε να αυξηθεί το ποσοστό αυτό από 20% σε 40%. Για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω προτείνεται η παρακάτω τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3:

  “Ο αριθμός των δυνατών επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας.”

  Γιαννης Φελεκης
  Εκπαιδευτικος κλαδου ΠΕ84
  ΕΠΑΛ Καλαμαριας

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:31 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:19 | ΟΛΤΕΕ

  Με το σύστημα που νομοθετείται όλη η συζήτηση στρέφεται στις βάσεις και όχι στο μεγάλο ασθενή που είναι η εκπαίδευση. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά με αμφιλεγόμενες επεμβάσεις στο ανώτατο επίπεδο. Η ΕΒΕ θα οδηγήσει σε μαρασμό τις επαρχιακές σχολές που δεν διαφαίνεται τι θα απογίνουν από τα άρθρα που δόθηκαν στην προσχηματική «διαβούλευση». Αναμένουμε με ανησυχία και τα υπόλοιπα άρθρα που θα εισαχθούν εκπρόθεσμα σε αυτό το νομοσχέδιο.
  Οι μεταβλητοί συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων θα επηρεάσουν και θα ανατρέψουν τα δεδομένα που είχαν εκπαιδευτικοί και υποψήφιοι ενώ καταργούνται τα ειδικά ποσοστά υποψηφίων όπως των Εσπερινών σχολείων κ.α απομακρύνοντας το όνειρο της δια βίου μάθησης αυτών των υποψηφίων.
  Το νομοσχέδιο αφήνει εκτός και τους υποψηφίους των Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στερώντας από τους μαθητές το δικαίωμα της πρόσβαση στην τριτοβάθμια ακόμα και από αυτούς που φοιτούν σήμερα. Μυστήριο καλύπτει την Υπουργική Απόφαση Φ.153/118541/Α5 – ΦΕΚ 4004/Β/18-9-2020.
  Ο αριθμός των δυνατών επιλογών ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών είναι μη αποδεκτός, οδηγεί σε κάποιες ειδικότητες όπως των Γραφικών Τεχνών, Ναυτιλιακών κ.α σε μόλις συνολικά 10 επιλογές τμημάτων.
  Το παράλληλο μηχανογραφικό για τα ΔΙΕΚ που σε κάθε νομοσχέδιο αναβαθμίζονται θα προκαλέσει αναστάτωση και σύγχυση στους μαθητές καθώς δεν είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι άλλο ένα τέχνασμα του Υπουργείου για να αποπροσανατολίσει και να απομακρύνει τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ από την απόκτηση πτυχίου επιπέδου 4.

  Η θέση της ομοσπονδίας μας, όσον αφορά το ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στοχεύοντας σε μια ποιοτική αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε. σε συνάρτηση με το ποσοστό του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων είναι:
  Στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και στις σχολές ΑΣΤΕΡ, ΑΣΤΕΚ σε ειδικό ποσοστό θέσεων 50% .
  Στις αντίστοιχες ή συναφείς του πτυχίου τους Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, σε ειδικό ποσοστό θέσεων το οποίο ορίζεται σε 20% τουλάχιστον των διατιθέμενων σε κάθε Σχολή και Τμήμα.
  Στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, σε ειδικό ποσοστό θέσεων 50%.
  Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, σε ειδικό ποσοστό θέσεων 50%.
  Στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Πυροσβεστών, σε ειδικό ποσοστό θέσεων 50%.
  Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα , σε ειδικό ποσοστό θέσεων 20%.
  Στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ειδικό ποσοστό θέσεων 20%.
  Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε ειδικό ποσοστό θέσεων 20%.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:01 | Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

  Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, συμμετέχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις της ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
  Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, έτους 2021.Το γεγονός και μόνον αυτό, δημιουργεί αναστάτωση στις οικογένειες των υποψηφίων μαθητών και μάλιστα σε καιρό μη φυσιολογικών συνθηκών και καραντίνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορθή προετοιμασία των υποψηφίων. Υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία είναι κλειστά εδώ και περίπου 3 μήνες και γίνεται τηλεκπαίδευση, με όσα προβλήματα έχει αυτή στην υλοποίησή της στο σύνολο των υποψηφίων μαθητών.
  Επισήμανση I: Οι όποιες αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν από τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022.
  Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) διαμορφώνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας στις εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ εκφράζουν την ιδιαιτερότητά τους, τις κλίσεις τους και την αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των σπουδών τους στα ΑΕΙ.
  Επισήμανση II: Στη διαμόρφωση της οποιασδήποτε βάσης εισαγωγής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ειδικοτήτων.
  Επιπλέον, όταν είναι απλός ο τρόπος καθορισμού της Ε.Β.Ε. και κατανοητός σε μαθητές και γονείς, αποκλείει λάθη και αστοχίες κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου και τελικά αδικίες. Ο προτεινόμενος σύνθετος τρόπος θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και δεν θα λύσει κανένα εξ αυτών.
  Επισήμανση III: Η Ε.Β.Ε. πρέπει να είναι ενιαία και να καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Επισήμανση IV: Tο Μηχανογραφικό Δελτίο πρέπει να είναι ένα (1) και να συμπληρώνεται εφάπαξ.
  Ε.Τ.Ε

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 21:47 | Αποστολόπουλος Δημήτριος

  Κυρία Υπουργέ
  Στην αιτιολογική έκθεση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου και σε ότι αφορά στο Α΄ μέρος του λέτε, πως ο σκοπός που το εισηγείστε είναι για «να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με εξαιρετικά χαμηλές βάσεις εισαγωγής και χωρίς “συνειδητή” πολλές φορές επιλογή, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο συγκριτικά ποσοστό των εγγεγραμμένων σπουδαστών να μην ολοκληρώνει εν τέλει τις σπουδές του» και να « βελτιώσετε τη θέση των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διεθνή κατάταξη και να ενισχύσετε το διεθνές ακαδημαϊκό κύρος των ιδρυμάτων».
  Αν θέλετε να έχετε, με λίγα λόγια, φοιτητές που να έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και να μην είναι «αιώνιοι» θα πρέπει να αναλογιστείτε γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο και να δώσετε λύση. Διότι αν πονάει το δόντι δεν κόβουμε το κεφάλι! Αυτή είναι η εύκολη «λύση».
  Το πρόβλημα της κακής επίδοσης των υποψήφιων φοιτητών οφείλεται στο κακό σχολείο που διαχρονικά στήσατε εσείς και όλοι οι προηγούμενοι εδώ και πολλές δεκαετίες.
  Αντί λοιπόν να ασχολείστε με το εξεταστικό σύστημα κοιτάξτε το Δημοτικό πρωτίστως και μετά το Γυμνάσιο και τέλος τους δύο τύπους Λυκείου.
  Για να μειώσετε τους εισαγόμενους στα ΑΕΙ, σκαρφιστήκατε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε) και ό,τι φτιασίδωμα την ακολουθεί. Σκοπεύοντας στην αύξηση της πελατείας των κολλεγίων ντόπιων και ξένων. Άλλωστε με τα νομοσχέδια που μέχρι σήμερα έχετε εκπονήσει, ενισχύετε και πριμοδοτείτε με κάθε τρόπο την ιδιωτική «εκπαίδευση» και «κατάρτιση» βάζοντας κάθε λογής εμπόδια στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία.
  Η πολιτική αυτή θα εξωθήσει, όσους αποτύχουν, στα ιδιωτικά κολλέγια εκεί που δεν απαιτείται, από τους σχολάρχες, καμιά βάση εισαγωγής παρά μόνο η υποχρέωση, των πελατών, να καταβάλουν τα συμφωνηθέντα δίδακτρα!
  Η ψήφιση αυτού του νομοσχέδιου, θα διευρύνει τις οικονομικοκοινωνικές διαφορές αντί να τις εξομαλύνει. Γιατί αποκλείει από την δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση ακόμα περισσότερα παιδιά από τις ασθενέστερες και ευάλωτες κοινωνικά τάξεις με την καθιέρωση (Ε.Β.Ε). Αναβαθμίζοντας έτι περαιτέρω τις ταξικές διακρίσεις.
  Υ.Γ. 1ο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ούτε λόγος. «Ξεχάσατε» ότι και οι μαθητές/τριες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ συμμετέχουν στις Πανελλαδικές!
  2ο για τα Εσπερινά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ – ΓΕ.Λ) φροντίσατε να εξαφανίσετε ακόμα και αυτό το πενιχρό ποσοστό που είχαν για να εισαχθούν στα ΑΕΙ, θεσμοθετώντας κοινή (Ε.Β.Ε) ανάμεσα σε ημερήσια και εσπερινά σχολεία! και
  3ο για να ενισχύσετε ποιοτικά την επαγγελματική εκπαίδευση όπως διατείνεστε δεν είδαμε να κάνετε πραγματικότητα π.χ. το αίτημα της κοινότητας των μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών για το ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ κατά προσέγγιση «ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων και πάντως όχι μικρότερο του 20%». Με τον τρόπο αυτό θα δίνατε μια ποιοτική αναβάθμιση στην Τ.Ε.Ε. προσελκύοντας πολύ καλούς μαθητές οι οποίοι θα μπόλιαζαν τους αδύνατους μαθητές της με εξαιρετικά αποτελέσματα.
  19/01/2021 Αποστολόπουλος Δημήτριος

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 20:18 | kon

  Απαράδεκτο το 20% για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και για τις ήδη πολύ λίγες επιλογές που έχουν που σε συνδυασμό με μικρό ποσοστό των θέσεων που διεκδικούν αδικούνται κατάφορα….

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 20:11 | Eleni

  Το ποσοστό 20% των δυνατών επιλογών σχολών στο μηχανογραφικό είναι πολύ μικρό για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ οι οποίοι διεκδικούν ήδη πολύ μικρό αριθμό σχολών.Θα πρέπει αυτό το ποσοστό να μην ισχύει για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, είναι μεγάλη αδικία….

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 20:03 | HLTS

  Θα πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις στα ΑΕΙ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ γιατί είναι πολύ αδικημένοι σε σχέση με τους αποφοίτους των ΓΕΛ και επίσης να αυξηθούν και οι σχολές που θα μπορούν να εισαχθούν. Δικαιοσύνη τώρα !

 • Στο όνομα της αναβάθμισης δε γίνεται καμία αναφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ξεχάσατε ότι και οι μαθητές/τριες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις!
  Για τα Εσπερινά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ – ΓΕ.Λ) εξαφανίσατε ακόμα και αυτό το πενιχρό ποσοστό που είχαν για να εισαχθούν στα ΑΕΙ, θεσμοθετώντας κοινή (Ε.Β.Ε) ανάμεσα σε ημερήσια και εσπερινά σχολεία!
  Όσο για την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για κάλυψη θέσης σε δημόσιο ΙΕΚ, πρόκειται για κάτι τελείως ανυπόστατο, επειδή το ΙΕΚ είναι μια δομή που δεν έχει σχέση με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι κατάρτιση. Χρησιμοποιείται μάλλον για τον εξωραϊσμό των ΙΕΚ.

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 17:09 | Ismini

  Το νομοσχέδιο δεν πρέπει να ψηφιστεί. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων με τους συντελεστές ΕΒΕ και οι δύο φάσεις του μηχανογραφικού δελτίου δείχνουν ότι ξοδεύτηκε πολύ φαιά ουσία για να αναδειχτούν οι άριστοι και οι τυχεροί και για να εμπλακούν με κάποιο ρόλο στη διαδικασία εισαγωγής τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το αποτέλεσμα θα είναι απόλυτη αποτυχία γιατί δημιουργείται μία σπαζοκεφαλιά, αποκλείονται οι μέτριοι, παρατείνεται η αγωνία των υποψηφίων, προκαλούνται ανακατατάξεις στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δεν υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες εκπαίδευσης στους νέους. Αυτά σκεφτήκατε να αλλάξετε; ΑΛΗΘΕΙΑ;

 • 17 Ιανουαρίου 2021, 09:38 | AGGELOS

  Δικαιότερη κατανομή των θέσεων στα ΑΕΙ μεταξύ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ.

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 21:14 | Ιωάννης Π.

  Το νομοσχέδιο είναι από τα χειρότερα μέχρι σήμερα. Σε περίοδο πανδημίας, χωρίς σχεδιασμό, θα πάτε να ψηφίστε αυτό το νομοσχέδιο; Αναλογιστηκατε τις συνέπειες εφαρμογής του; Οι μαθητές να εισαχθούν με το παλιό σύστημα, είναι καλύτερο από αυτό που πάτε να εφαρμόσετε. Καταδικαζετε γονείς και μαθητές…. Ντροπή!!!! Να μην ψηφιστεί είναι άδικο

 • 16 Ιανουαρίου 2021, 10:14 | ILIAS

  Θα πρέπει να αρθεί η αδικία που γίνεται σε βάρος των μαθητών των ΕΠΑΛ. Οι δύο τύποι σχολείων είναι ισότιμοι και θα πρέπει έτσι να αντιμετωπίζονται οι απόφοιτοι του στην εισαγωγή στα ΑΕΙ. Σήμερα αποφοιτούν από τα ΕΠΑΛ το 35% των αποφοίτων από τους δύο τύπους λυκείου. Πρέπει να θεσμοθετηθεί άμεσα το ποσοστό εισαγωγής από τα ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ να είναι αντίστοιχο του ποσοστού αποφοίτων τους. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αδικία σε ένα τόσο ωφέλιμο για την κοινωνία τύπο λυκείου όπως είναι τα ΕΠΑΛ.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 14:24 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

  απαράδεκτο

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 11:21 | Περικλής

  Αν το υπουργείο παιδείας ενδιαφέρεται τόσο για την παιδεία τότε γιατί δεν προσπαθεί να βελτιώσει την παιδεία ώστε να μειωθεί η παραπαιδεια? Γιατί δέχεται την υποτίμηση των σχολείων σε σχέση με τα φροντιστήρια.. και τέλος γτ τα μέτρα που παίρνει αντί να βοηθούν την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση ωθούν άμεσα και έμμεσα στην ιδιωτική..
  Λοιπόν? Το νομοσχέδιο αυτό ή είναι αρτια σχεδιασμένο για να ξοφλήσει την ήδη ξοφλημενη δημόσια εκπαίδευση ή αυτοί που το σχεδίασαν σπουδασαν στο Χάρβαρντ με τα λεφτά του μπαμπά.. ίσως και τα δυο

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 08:57 | Ιωάννης Π

  Οι μαθητές των ΕΠΑΛ είναι πλήρως συνειδητοποιημενοιι, αλλά δυστυχώς από τη κοινωνία έχουν υποτιμηθει. Όλοι να περάσουν χωρίς εξετάσεις. Να μην υπάρχει ελάχιστη βάση του 10. Μη στερείται τα όνειρα και το μέλλον των παιδιών. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε το σύστημά εισαγωγής ως έχει…. Θα περίμενα προοδευτικές λύσεις… Όλοι να περνάνε χωρίς εξετάσεις, να επιλέγουν τη σχολή που θέλουν. Κάτι που ήδη εφαρμόζουν αναπτυγμένες χώρες όπως η Αγγλία…. Γιατί υπάρχει αυτή η στασιμότητα εκπαίδευσης; Γιατί οι Έλληνες διαπρεπουν στο εξωτερικό. Επιτέλους καταλάβετε το η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η σημαντικότερη από όλες… Αρα, ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΆΞΕΤΕ ΤΟ ΙΣΧΎΟΝ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΊΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΌΛΩΝ Των ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 08:50 | Ιωάννης Π.

  Δυστυχώς οι αλλαγές θα επιφέρουν μια στασιμοτητα προόδου στα όνειρα των μελλοντικών φοιτητών και κατά συνέπεια και στασιμοτητα εκπαιδευτικής ανάπτυξης….. Τα μέτρα που προτείνονται, ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ…. Αντί αυτών περίμενα επιτέλους η εκπαίδευση να μπορέσει να είναι αποδοτικοτερη και πιο ποιοτική. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξετε τα ΕΠΑΛ με το να δωθει η δυνατότητα να περάσουν ΌΛΟΙ οι μαθητές. Όχι σε αλλαγές που προτείνετε. Θα πρέπει να υιοθετήσετε τη στάση και τα μέτρα της ΓΑΛΛΊΑΣ, οπου σε περίοδο πανδημίας που βρισκόμαστε, πέρασαν όλοι οι μαθητές χωρίς εξετάσεις…. Αρα εφαρμογή του Αγγλικού συστήματος, δηλαδή ο καθένας να επιλέγει τη σχολή που θέλει και να εισάγεται χωρίς εξετάσεις. Τολμήστε το, βοηθήστε τους μαθητές, πλήττονται από πανδημία, είναι άδικο να πάτε να περάσετε αυτά τα μέτρα..

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 20:17 | kcha

  Κοινή ύλη για όλους τους υποψήφιους!
  Είναι γνωστό σε όλους ότι το επίπεδο στα ΕΠΑΛ δεν είναι το ίδιο με τους υποψήφιους στα Γενικά Λύκεια. Άλλη λύση θα ήταν συγκεκριμένα τμήματα που σχετίζονται με τα ΕΠΑΛ και χαρακτηρίζονται από χαμηλές βάσεις να απευθύνονται, και με ποσοστό 1-2%, στους μαθητές των ΕΠΑΛ. Εξάλλου αυτοί θέλουν να έχουν τεχνική και όχι ακαδημαϊκή εκπαίδευση γιατί να εισάγονται στα ΑΕΙ. Αλλά αφού ο Γαβρόγλου τα έκανε όλα ΑΕΙ δεν υπάρχει πλέον η επιλογή των ΤΕΙ.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 01:13 | Κ. Λυρής

  Ολοι γνωρίζουμε την παθογένεια των ΕΠΑΛ τον ολικό αναλφαβητισμό δεν ειναι σε θεςη οι περισσότεροι μαθητες ουτε να συλλαβίσουν, γίνονται αλισβερισια με τους καθηγητες υψηλών βαθμών προκειμένου να κρατησουν ωραριο σε ενα σχολείο, Τα εγχειρίδια είναι για παιδιά του δημοτικού το χρησιμοποιούν πέντε έξυπνη του κυκλώματος για να περάσουν άκοπα σε πανεπιστήμια και παρόλα αυτά συνεχίζετε να δίνετε θέσεις εισαγωγής απο ΕΠΑΛ. Μειώστε τουλαχιστον το ποσοστό στο 1% όπως ήταν πριν.Ουτως ή άλλως οι περισσότεροι που περνουν με 6 η 7 στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν αποφοιτούν ποτέ. Μονο εξυπηρετούνται κάποιοι που παρακάμπτουν τα ΓΕΛ και τις πανελληνιες. Αν θέλετε να ειναι δικαιο να εχουν ιδια μαθήματα και ιδια υλη στα πανελλαδικά μαθήματα.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 18:11 | Κωνσταντίνος Μαυρίκος

  Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις μέχρι σήμερα ήταν ξεκάθαρα ένα σύστημα ταξινόμησης μαθητών σε υπάρχουσες θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Με την καθιέρωση ελάχιστης επίδοσης αλλάζουν τα δεδομένα και ουσιαστικά πολλές σχολές θα δουν θέσεις να μην καλύπτονται και τμήματα να κλείνουν.

  Δημιουργείται λοιπόν η εντύπωση, ότι το ζήτημα δεν είναι η καθιέρωση μιας ελάχιστης βάσης αλλά το «έξυπνο κλείσιμο σχολών» που δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των αποφοίτων.

  Εν μέρει δεν είναι κακή η πρόταση νόμου, αλλά είναι εξαιρετικά σκληρή τόσο για τους υποψήφιους φοιτητές όσο και για τις σχολές που θα οδηγηθούν «έξυπνα» σε κλείσιμο, επιφέροντας πλήγμα σε Περιφερειακές Πόλεις που στηρίχτηκαν από την παρουσία ΑΕΙ-ΤΕΙ. Παράλληλα, θα δοθεί μια «έξυπνη βοήθεια» στην Ιδιωτική Εκπαίδευση να αναπτύξει προγράμματα προγράμματα εκπαίδευσης προς όφελος της και προς την ανάπτυξη της, ενώ επίσης θα αυξήσει την μετανάστευση νέων για εκπαίδευση σε άλλες χώρες.

  Καταλήγοντας, πιστεύω ότι η μετάβαση είναι εξαιρετικά σκληρή για Σχολές και Υποψηφίους, και πρέπει να υπάρξει μια ηπιότερη μετάβαση, με χαμηλότερη μέση βαθμολογία, που θα βοηθήσει την Πολιτεία να δει τα αποτελέσματα της Πολιτικής της, περισσότερο ψύχραιμα.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 17:00 | A. Kalogrias

  Καταρχάς θετικό ότι αυτό το νομοσχέδιο σχολιάζεται κατ΄άρθρον (πάλι επίφαση διαβούλευσης αλλά για φερετζέ το λέμε).

  Απαράδεκτο να υπάρχουν τροποποιήσεις και όχι εξαρχής νέος νόμος που να περιλαμβάνει τα ισχύοντα όλα και τις αλλαγές, αλλά προκρίνεται ο λαβύρινθος. Άραγε η επιτροπή που ορίστηκε με μακρύ χρονικό ορίζοντα για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας γιατί να μη βοηθηθεί; Κοροϊδία δηλαδή;

  Το μεγαλύτερο λάθος είναι αυτό το νομοσχέδιο χωρίς να έχουν κλείσει ήδη πολλές σχολές και ολόκληρα πανεπιστήμια περιττά , που υπάρχουν για να βολέψουν οικονομικά τοπικιστικά συμφέροντα ή κατέχοντες διδακτορικά. ΄Να υπήρχε ήδη από αυτό έτος για αυτούς τους υποψήφιους το ξεκάθαρο μήνυμα για τις σχολές που θα μείνουν (όσοι μπήκαν απλώς θα αποφοιτήσουν και τέλος ! ). Ήδη άρχισαν μέλη δεπ να παρακαλάνε λέει να πάνε αθήνα-θεσσαλονίκη , αστειότητες !

  Απαράδεκτο Νο2 : αδικία να υπάρχουν δύο (και περισσοτέρων) ταχυτήτων και ποιοτήτων υποψήφιοι, όσοι είναι στα σχολεία ξέρουν. Όλοι (τελειόφοιτοι γελ-επαλ, απόφοιτοι παλαιότερων χρόνων) να ξέρουν από τον προηγούμενο αύγουστο την ΚΟΙΝΗ ύλη για τον διαγωνισμό.

  Ίδια βάση από τις σχολές στα επιμέρους μαθήματα για όλους.

  Αυτές οι σύνθετες αλχημείες με τους λαβυρινθώδεις και αστείους αλγόριθμους ποιανού ιδέα είναι και με ποιο σκεπτικό;

  Οι αδικίες σε όλα τα επίπεδα σε αυτό το υπουργείο έχουν χτυπήσει ταβάνι.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 14:33 | ΕΒ

  Ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑΛ βιώνουν τις συνέπειες της πανδημίας, του εγκλεισμού, της τηλεκπαίδευσης έρχεται αυτό το σχέδιο νόμου στο μέσο της σχολικής χρονιάς να πλήξει ότι έχει απομείνει σε ψυχραιμία και αυτοέλεγχο στους εφήβους υποψήφιους και τις οικογένειές τους που παλεύουν σε δύσκολες συνθήκες.

  Στην πορεία που έχει χαράξει το ΥΠΑΙΘ με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις έρχεται κι αυτό το νομοσχέδιο να τονίσει το πόσο ταξική και απαγορευτική για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που επέλεξαν το ΕΠΑΛ θα γίνεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Ας προβληματισθούν οι υπεύθυνοι εκτός από την ουσία των αλλαγών και για την επιλογή του χρόνου επιβολής τέτοιων ρυθμίσεων.