Άρθρο 26   Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω COVID-19

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζονται η φοίτηση, η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως μέσω της τροποποίησης και ρύθμισης: i) των αργιών, διακοπών και εορταστικών εκδηλώσεων, ii) των απουσιών και του χαρακτηρισμού της φοίτησης, iii) της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των εγγραφών προνηπίων, νηπίων και μαθητών Α΄ τάξης δημοτικών σχολείων, καθώς και των διαδικασιών και προθεσμιών για την ολοκλήρωσή τους, iv) κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος που αφορά τους κατ’ ιδίαν και τους κατ’ οίκον διδαχθέντες μαθητές, v) της φοίτησης, της αξιολόγησης, της προαγωγής και της απόλυσης μαθητών, vi) της εισαγωγής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και vii) κάθε άλλου συναφούς ή ειδικότερου με τα ανωτέρω θέματος.

 

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:45 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 13:32 | Ειρήνη Μέλος ΔΕΠ

  Δεν μπορεί το υπουργείο να λαμβάνει οριζόντιες αποφάσεις για τα πανεπιστήμιο λόγω covid-19.
  Καταργεί την αυτοτέλεια των πανεπιστημίων.
  Θα πρέπει να κάνει συστάσεις για παράδειγμα για το πως θα λειτουργουν και όχι να δίνει εντολές.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 14:19 | γονέας

  Δεν είναι σωστό o Covid να χρησιμοποιείται για γενική εξουσιοδότηση στην Υπουργό για όλα τα ανωτέρω, ακόμη και για τις πανελλαδικές.