Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ Μέρους Β’

1. Η απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 8 λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Έως την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι., το επίπεδο λειτουργίας, η δομή και η διάρθρωση της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Η απόφαση του πρύτανη του Α.Ε.Ι. με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης της παρ. 1 του άρθρου 12 εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Σε περίπτωση μη έκδοσης των αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι. εντός των προθεσμιών που τίθενται στις παρ. 1 έως 3, και μη εφαρμογής και λειτουργίας συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης, αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Α.Ε.Ι..
5. Η Επιτροπή Ασφαλείας και Προστασίας συγκροτείται εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λειτουργεί και συνεδριάζει νομίμως ελλείψει των μελών των περ. γ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 έως και την ημερομηνία ορισμού του προϊσταμένου της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. και του επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) του άρθρου 14, οπότε υποχρεωτικά η επιτροπή ανασυγκροτείται.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:03 | Ελένη Κυριακίδη

  Το άρθρο 28 για να υλοποιήσουν τα ΑΕΙ μέσα στους επόμενους μήνες έναν νόμο με τον οποίο έχουν εκφράσει τις αντιθέσεις τους, ο οποίος αποφασίστηκε και επεξεργάστηκε χωρίς διάλογο με τις πανεπιστημιακές αρχές, αλλιώς θα αξιολογηθούν αρνητικά στην τακτική χρηματοδότηση τους, αποτελεί κατάπτυστη απειλή και εκβιασμό τους.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 17:46 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολές και τα Τμήματά της να κατανεμηθούν σε δύο (2) Ομάδες-Κατευθύνσεις, Πρακτική και Κλασσική.

  Οι πανελλαδικές εξετάσεις να ξεκινούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο για να υπάρχει περίοδος προετοιμασίας και των αποφοίτων Λυκείου του τελευταίου σχολικού έτους.

  Για την πρώτη Ομάδα-Κατεύθυνση (Πρακτική) ως μάθημα εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις προτείνω να είναι περιορισμένη ύλη των μαθηματικών όπως είναι η ανάλυση, από την εξέταση του οποίου να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου (η επάρκεια των γνώσεών του έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο) και για τη δεύτερη Ομάδα-Κατεύθυνση (Κλασσική) προτείνω ως μάθημα εξέτασης να είναι μάθημα από την εξέταση του οποίου ομοίως να μπορεί να κρίνεται επαρκώς η ευφυΐα κάθε υποψηφίου όπως αρχαία ελληνικά-άγνωστο κείμενο (η επάρκεια των γνώσεων κάθε υποψηφίου έχει κριθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Λύκειο).

  Επίσης προτείνω κάθε υποψήφιος να μπορεί να δηλώνει μία (1) ή δύο (2) από τις προαναφερόμενες Ομάδες-Κατευθύνσεις, να δηλώνει Σχολές και Τμήματα σε μία (1) ή δύο (2) από αυτές με σειρά προτίμησης, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, εξεταζόμενος σε ένα (1) ή δύο (2) από τα προαναφερόμενα μαθήματα αντιστοίχως. Επίσης άποψή μου είναι η εξέταση σε καθένα από τα μαθήματα αυτά αφενός να γίνεται εις διπλούν και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, για να περιορίζεται έτσι η επήρεια ασταθμήτων παραγόντων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και αφετέρου σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να μη συμπίπτουν οι εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.

  Για την εισαγωγή σε Σχολές και σε Τμήματα με ειδικές απαιτήσεις, μπορεί να προβλέπονται ιδιαίτερες εξετάσεις ή και ιδιαίτερες εξετάσεις όπως σε αθλήματα κ.λ.π.

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο εισακτέο σε Σχολή ή σε Τμήμα, προτείνω να επιλέγεται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου.

  Επίσης, αντί της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επειδή η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι κατά κύριο λόγο επαγγελματική εκπαίδευση, προτείνω ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κανόνα, να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  Προτείνω να μην υπάρχει ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι πολλοί φοιτητές ή σπουδαστές:
  α) είναι εργαζόμενοι,
  β) φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος,
  γ) είναι οικογενειάρχες,
  δ) είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση,
  ε) διανύουν δυσμενείς συγκυρίες όπως η τρέχουσα κ.λ.π.
  Αντί αυτού, μετά την κανονική διάρκεια σπουδών ή και ορισμένων εξαμήνων κατόπιν αυτής, προτείνω οι φοιτητές ή σπουδαστές να στερούνται ορισμένων παροχών, όπως είναι η χρήση φοιτητικών εισιτηρίων.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 20:02 | Καραγέλης Ιωάννης

  Η μείωση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ, που είναι ήδη κατά πολύ μειωμένη και μάλιστα σε βάρος του παραγόμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου, δεν είναι ηθικό να αποτελεί τιμωρητικό μέτρο για την μη έκδοση σχετικών με το παρόν ν/σ αποφάσεων εκ μέρους των ΑΕΙ. Είναι καιρός να ενισχυθούν τα ΑΕΙ από την Πολιτεία με την απαραίτητη χρηματοδότηση και το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό, τόσο για την προαγωγή του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου, που για ευρωπαϊκά μέτρα και σταθμά (καθότι η Ελλάδα αποτελεί κράτος-μέλος της ΕΕ) γίνεται με κάτω του μετρίου μέσα αλλά επιτυγχάνονται με υπερβολικά πολύ μεράκι και κόπο, όσο και για την ουσιαστική τους αναβάθμιση έναντι των ξένων πανεπιστημίων και των εν Ελλάδι λειτουργούντων κολλεγίων. Η περαιτέρω υποβάθμιση των πανεπιστημίων δεν ωφελεί κανέναν ούτε επιδεικνύει τον ελάχιστο απαραίτητο σεβασμό στους επιστήμονες-λειτουργούς, στους φοιτητές και τους ερευνητές τους.