Άρθρο 12 Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των Α.Ε.Ι. περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας κατά παρέκκλιση κάθε άλλη ειδικής ή γενικής διάταξης. Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι.. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. με αιτιολογημένη απόφαση της συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι., όπως κτίρια και υποδομές.
2. Με απόφαση του πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας, εγκρίνεται ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης του οικείου Α.Ε.Ι. και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Στον κανονισμό καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Α.Ε.Ι., οι οποίοι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, του σκοπού χρήσης τους ή των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτούς, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις,
β) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης του Α.Ε.Ι., όπως τα μέλη Δ.Ε.Π., Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό,
γ) η καταγραφή των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων του Α.Ε.Ι. στους οποίους έχουν δικαίωμα ελεγχόμενης πρόσβασης τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Α.Ε.Ι.,
δ) κάθε είδους θέματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων κατά την είσοδο σε κτίρια και λοιπές κρίσιμες υποδομές των Α.Ε.Ι.,
ε) τις μεθόδους ελέγχου ταυτοπροσωπίας φυσικών προσώπων για την είσοδό τους σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης και καταγραφής των προσωπικών στοιχείων τρίτων φυσικών προσώπων,
στ) τη διαβάθμιση του επιπέδου ελέγχου ασφαλείας για την πρόσβαση σε χώρους που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία του Α.Ε.Ι., όπως τα κτίρια διοίκησης, του Ε.Λ.Κ.Ε. ή εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 19:02 | Ελένη Κυριακίδη

  Η πρωτοφανής πρόβλεψη του άρθρου 21 για υποχρέωση πειθαρχικής ανάκρισης εν γένει και η προβληματική διατύπωση περί αντικειμενικής υπόστασης του πειθαρχικού παραπτώματος προσβάλλουν το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και προσθέτει στους αρμόδιους για την ανακριτική πράξη καθήκοντα πέραν των αρμοδιότητων τους, με στόχο να αντιμετωπιστεί η αμελητέα εγκηλαματικότητα εντός των ΑΕΙ, όπως αποδεικνύεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, η οποία υπάρχει σε κάθε χώρο της κοινωνικής ζωής.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 15:02 | Μιχάλης Αντωνιάδης

  Ως φοιτητής δεύτερου έτους θα ήθελα να εκφράσω τις απόψεις μου για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το δημόσιο ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι προσβάσιμο σε όλους είτε είναι φοιτητές είτε απλοί πολίτες διότι όλοι έχουν δικαίωμα στη μόρφωση και δεν υφίσταται ελεγχόμενη είσοδος για τον ίδιο λόγο που δεν υφίσταται έλεγχος πρόσβασης σε κάθε δημόσιο χώρο(π.χ. δημόσια πάρκα, παραλίες, βουνά κ.ο.κ.). Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών στο χώρο του πανεπιστήμιου συνιστάται η φύλαξη των πανεπιστημίων με ευθύνη της συγκλήτου του κάθε πανεπιστημίου και με την υπάρχουσα νομοθεσία επιτρέπεται η επέμβαση της αστυνομίας και η πραγματοποίηση περιπολίων στο χώρο του πανεπιστημίου έτσι ώστε να αποτραπεί η κάθε μορφή παραβατικότητας και εγκλημάτων στο χώρο του πανεπιστημίου.

 • 20 Ιανουαρίου 2021, 00:34 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  Πολύ σημαντικό και αναγκαίο το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στις πανεπιστημιουπόλεις (campus) των Α.Ε.Ι.
  Στο Πανεπιστήμιο έχουν πρόσβαση οι Διδάσκοντες, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι του κάθε Ιδρύματος. Θα μπορεί να επισκέπτεται οποιοσδήποτε πολίτης Έλληνας ή ξένος κατόπιν άδειας από τα αρμόδια όργανα τα οποία θα ελέγχουν το σκοπό της επίσκεψης, όπως γίνεται στα περισσότερα Πανεπιστήμια του κόσμου.

 • 19 Ιανουαρίου 2021, 16:51 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Με το Άρθρο 12 του προτεινόμενου εισάγεται κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης σε κάθε Α.Ε.Ι. Όπως και στο Άρθρο 8, τα Πανεπιστήμια μετατρέπονται σε στρατόπεδα και φυλακές με ελεγχόμενη είσοδο και περίφραξη (η οποία δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα είναι ηλεκτροφόρος).
  Με την εισαγωγή των μέτρων αυτών ενισχύεται η αποδέσμευση των Πανεπιστημίων από τον κοινωνικό τους ρόλο και η απομάκρυνση των φοιτητών από τον κοινωνικό τους χώρο. Επιπλέον, καταπατείται η «παράδοση» της ελεύθερης παρακολούθησης των πανεπιστημιακών διαλέξεων, το οποίο αποτελεί βαρύ πλήγμα στο αίσθημα Παιδείας που προσφέρουν τα Α.Ε.Ι. Δημιουργούνται, επιπλέον, δυσκολίες για νεοεισαχθέντες φοιτητές και όσους αναμένουν μετεγγραφή. Συνεπώς προτείνεται η απόσυρση του Άρθρου 12 και η ενίσχυση των Μ.Α.Π. με χρηματοδότηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και η εμπιστοσύνη στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 14:29 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

  απαράδεκτο

 • 15 Ιανουαρίου 2021, 00:08 | Γιάννης Ρούπας

  Αγαπητέ κλο, βρήκες ένα συντακτικό λάθος που έκανα πάνω στον ιρμο των σκέψεων και έπεσες να με φας. Αν διαφωνείς με τα όσα λέω παρακάτω επιχειρηματολόγησε. Εγώ πάντως έχω να σου πω ότι όποιος ονειρεύεται ψευδοασφάλεια ονειρεύεται λάθος. Άλλα πράγματα πάνε λάθος με το δημόσιο πανεπιστήμιο, όχι οι τρόποι με τους οποίους φυλάσσεται. Ο εγκληματικές ενέργειες που συμβαίνουν ανά τόπους και ανά περίπτωση είναι αποτέλεσμα ανικανότητας πρυτάνεων να αναγνωρίσουν εγκληματικές ενέργειες και να πράξουν τα δέοντα. Το ανοιχτό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι θεσμός που οφείλει να παραμείνει για ένα καλύτερο αύριο. Ο δήθεν εξευρωπαϊσμός της παιδείας είναι ένα σάπιο όνειρο φιλλελεδων που μέλλον δεν έχει και δεν πρέπει να έχει. Πάντα σαν χώρα ειμασταν το παράδειγμα σε ακαδημαϊκά ζητήματα. Δεν υπάρχει λόγος και ανάγκη να ακολουθούμε το παράδειγμα άλλων απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε τις ιδεολογικές ονειρώξεις κάποιων κυβερνώντων. Κάμερες και αστυνομική φύλαξη σε κάθε κτήριο και είσοδο δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτά από την συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 23:14 | μαρια

  Η παρουσία της αστυνομίας στο δημόσιο χώρο πιο έντονη από ποτέ και το τι δημιουργεί είναι προφανές και ορατό σε όλου και όλες. Ας μην την αφήσουμε να μπεί και στα πανεπιστήμια!

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 20:36 | kcha

  Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο δεν είναι ανοιχτό σε όλους! Είναι μόνο ανοιχτό σε αυτούς που θέλουν να το καταστρέψουν. Μπορώ να μπω και να πραγματοποιήσω μια διάλεξη για τη χρήση των βιομετρικών μεθόδων για την ταχύτερη αναγνώριση ενός ατόμου? Μόνο εγκεκριμένες αριστερόστροφες άνευ ουσίας και πρακτικότητας διαλέξεις πραγματοποιούνται στα Πανεπιστήμια.
  Εξάλλου τι έχει κάποιος να φοβηθεί? Η κάθε σχολή δεν ανήκει στους μαθητές, είναι απλά περαστικοί για 4-7 χρόνια, η κάθε σχολή ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους οι οποίοι κάθε φορά πληρώνουν για τις ζημιές στα Πανεπιστήμια επειδή μπαίνει σε αυτά ο κάθε κοινός εγκληματίας.

 • 14 Ιανουαρίου 2021, 15:59 | Σπύρος

  Το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Προφανώς και πρέπει να είναι ελεχγόμενη η είσοδος στους χώρους του Πανεπιστημίου.
  Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε πολίτες: μπορεί να υπάρχει διαδικασία όπου ο πολίτης θα παίρνει προσωρινή κάρτα εισόδου που θα του επιτρέπει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους (πχ. βιβλιοθήκη) και όχι πρόσβαση παντού. Η κάρτα εισόδου θα πρέπει να έχει ορισμένη διάρκεια.

  Η κάρτα πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε περιπτώσεις φωτιάς: Να γνωρίζει ο υπεύθυνος ασφαλείας πόσα άτομα βρίσκονται στο χώρο.

  Όσον αφορά τις παραγράφους:
  2α: το Υπουργείο θα πρέπει να ορίσει εκ των προτέρων ποιοι χώροι μπορούν να εξαιρεθούν. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή πολιτκή για όλα τα πανεπιστήμια.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 22:53 | κλο

  »Ώντας 4,5 χρόνια φοιτητής, το θεωρώ αδιανόητο το να δίνω αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης για να εισέλθω σε ένα χώρο στον οποίο για να μπω έδωσα πανελλήνιες και κέρδισα το δικαίωμα να είμαι εκεί.»
  Ξυπνα, λες αρλουμπες.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 21:15 | Εύα Κουμπιάδη

  Το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο συνιστά δημόσιο χώρο , ο οποίος οφείλει να είναι προσβάσιμος από όλους χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2021, 20:33 | Γιάννης Ρούπας

  Ας τα πιάσουμε όλα από την αρχή.
  Ώντας 4,5 χρόνια φοιτητής, το θεωρώ αδιανόητο το να δίνω αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης για να εισέλθω σε ένα χώρο στον οποίο για να μπω έδωσα πανελλήνιες και κέρδισα το δικαίωμα να είμαι εκεί.
  Το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι ένας δημόσιος χώρος, στον οποίο πρόσβαση έχουν όλοι και θα έπρεπε να έχουν όλοι. Δεν διαφέρει πολύ από ένα δημόσιο πάρκο, στο οποίο μπορούν να εισέλθουν όλοι και δεν δείχνουν ταυτότητες για να κάτσουν στα παγκάκια.
  Η κυβέρνηση προσλαμβάνει 1000 αστυνομικούς (ειδικούς φρουρούς), με σκοπό να φρουρούν τι? Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει ήδη μηχανισμούς αντιμετώπισης παραβατικών συμπεριφορών, οι οποίοι δεν είχαν χρησιμοποιηθεί και ποτέ, με ευθύνη πρυτανειών. Σε διαφορετικές περιπτώσεις (ΑΣΟΕΕ), οι κυβερνήσεις άφησαν τις σχολές επίτηδες δίχως φρούρηση, στο έλεος εγκληματιών, με εμφανή στόχο την καλλιέργεια κλίματος ενάντια σε θεσμούς όπως το πανεπιστημιακό άσυλο και το αυτοδιοίκητο των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  Αγαπητή κα. Υπουργέ, νομοθετείται ενάντια στην θέληση του φοιτητικού λαού και το νομοσχέδιο σας, ψηφιστεί δεν ψηφιστεί, ΔΕΝ είναι σε θέση να εφαρμοστεί και δεν θα εφαρμοστεί.