Άρθρο 21: Διαδικασία προσδιορισμού και πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα

1.         Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου  υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα για ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών τους που δύνανται να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.

2.         Το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου 22 του παρόντος, προκειμένου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)  ημερών να γνωμοδοτήσουν  σχετικά με τις ανάγκες για προσωπικό που δύνανται να καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.

3.         Κατόπιν της ανωτέρω γνωμοδότησης των Τριμελών Επιτροπών, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδει Πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, και τυχόν ειδικά προσόντα που απαιτούνται για τους κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες πρόκειται να μεταταχθούν/μεταφερθούν. Οι φορείς στους οποίους υπάγονταν οργανικά υποχρεούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

4.         Με την Πρόσκληση ορίζεται αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της, εντός της οποίας οι υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ηλεκτρονικά, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ή ανήκε οργανικά ο υπάλληλος, ή σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση/Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται και  στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου  22 του παρόντος. Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, όπου ανήκει ή ανήκε οργανικά ο υπάλληλος, ή σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση/Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου ελέγχει τα όσα υπευθύνως δήλωσε ο υποψήφιος βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο και τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, καλεί τον υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν μετά τον έλεγχο προκύψει ανακρίβεια της δήλωσης, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού γνωστοποιεί τα ακριβή στοιχεία αμελλητί στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου 22 του παρόντος. Άλλως η Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση θεωρείται ακριβής.

5.         Οι Τριμελείς Επιτροπές παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των υποψηφίων και αποφασίζουν αιτιολογημένα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της δεκαήμερης αποκλειστικής προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου για τη μοριοδότηση των υποψηφίων και την κατάταξή τους σε φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τη μοριοδότηση και την τυχόν υποβληθείσα αίτηση προτίμησης, σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6.         Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατόπιν μοριοδότησης κριτηρίων που αφορούν ιδίως τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας, την οικογενειακή τους κατάσταση, την ομοεδρικότητα φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής στο ίδιο Υπουργείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν  ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, στη διαδικασία μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

7.         Κατά των πινάκων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου δύναται να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την ένσταση μπορεί να προβληθούν μόνο αντιρρήσεις σχετικές με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, όπως αυτά θα προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις Τριμελείς Επιτροπές εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι Τριμελείς Επιτροπές καταρτίζουν οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης των υπαλλήλων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η πράξη μετάταξης/μεταφοράς των υπαλλήλων εκδίδεται από το φορέα υποδοχής.

8.         Το ΑΣΕΠ έχει την αρμοδιότητα διενέργειας αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας της ως άνω διαδικασίας.

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:34 | Θοδωρής

  Σχετικά με το άρθρο 21 «Διαδικασία προσδιορισμού και πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα»
  Η διαδικασία πρέπει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα και να αφορά όλους τους διαθέσιμους υπαλλήλους ανεξάρτητα σε ποία υπηρεσία άνηκαν πριν την διαθεσιμότητα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:53 | ΜΠΕΡΕΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

  ΣΡΟ ΑΡΘΡΟ 21 , ΣΤΟ 6 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΥΜΑΝΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:34 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΡΗΤΗ

  Οι θέσεις στα μουσεία πρέπει να καταλαμβάνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.Δεν θα επιτρέψουμε να τις πάρουν άτομα χωρίς προσόντα και με οποιοδήποτε τρόπο είτε λέγεται κινητικότητα είτε οτιδήποτε άλλο.Πρέπει να στελεχώνονται τα μουσεία από αποφοίτους ΙΕΚ ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ που καταρτίζονται πάνω σε αυτό το αντικείμενο,μιλούν ξένες γλώσσες κλπ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:25 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚ.

  Στις θέσεις των αρχαιοφυλάκων πρέπει να μπαίνουν απόφοιτοι της σχολής ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και μόνο.Να μην επιτρέψετε κανένας να καταλάβει θέση χωρίς να έχει το συγκεκριμένο πτυχίο.Για ποιό λόγο τότε υπάρχει τόσα χρόνια αυτό το ΙΕΚ και για ποιό λόγο να εξακολουθεί να βγάζει αποφοίτους.
  Είναι άδικο για όλους εμάς που φοιτούμε στην εν λόγω σχολή,η οποία υπάρχει εδώ και 14 χρόνια με πολλούς αποφοίτους.Πρέπει να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψιν σας.Έχουμε αποφοιτήσει πολλοί,δεν έχουμε «απορροφηθεί» γιατι δεν έχει βγει προκήρυξη εδώ και χρόνια και δεν θα επιτρέψουμε εμείς να είμαστε χωρίς δουλειά και συμβασιούχοι μια ζωή κι άλλοι να καταλάβουν τις θέσεις μας στα μουσεία απόφοιτοι δημοτικού και γυμνασίου (σχολικοί φύλακες),θέσεις που δικαιωματικά μας ανήκουν.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:59 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Για τις μεγαλες ελλειψεις Αρχαιοφυλακων στο Υπουργειο Πολιτισμου δεν πρεπει σε καμια περιπτωση να επαναληυθουν τα λαθη του παρελθοντος, οταν τις θεσεις Αρχαιοφυλακων κατελαβαν με κινητικοτητα ατομα που δεν ειχαν καμια σχεση με το αντικειμενο.
  Απο την στιγμη που υπαρχουν πτυχιουχοι των Δημοσιων ΙΕΚ «ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»το μονο δικαιο ειναι οι θεσεις αυτες να καλυφθουν με την εκδοση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ μονιμου προσωπικου απο το ΑΣΕΠ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:42 | ΜΑΡΙΑ

  Σχετικά με το άρθρο 21 «Διαδικασία προσδιορισμού και πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα», θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να επισημάνω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο αν θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης ή όχι. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του κ. Μάστορα ως προς την μη δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων μέσα στον ίδιο φορέα, σχετικά με την δυνατότητα μετάταξης τους.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ/ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ, ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ‘ΝΕΩΝ’ ΑΝΑΓΚΩΝ.
  ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ‘ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ‘ΕΛΙΚΡΙΝΕΙΑ’ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.
  ΕΞΑΛΛΟΥ, ΠΩΣ ΚΑΛΛΟΥΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ;;;;

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:55 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ/ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ, ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ. ΟΛΟΙ .

 • 23 Μαρτίου 2015, 12:41 | θοδωρης

  Κατά την γνώμη μου πιστεύω πως το πιο σωστό για όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα είναι να τους δύναται το δικαίωμα να μπορούν να συμμετάσχουν σε εθελοντική κινητικότητα, διότι με το που ψηφίστηκαν οι νόμοι περί διαθεσιμότητας αρκετοί υπάλληλοι μετακινήθηκαν με τις οικογένειες τους στους τόπους καταγωγής τους, λόγω του ότι τιθόταν πλέον ζήτημα διαβίωσης.
  Υστερα από δύο (2) περίπου χρόνια διαθεσιμότητας και έχοντας πλέον αλλάξει κατά πολύ ο τρόπος ζωής σε σχέση με εκεί που υπάγονταν οργανικά θα ήταν πολύ δύσκολο να ξαναμετακινηθούν, ιδίως λόγω των παιδιών των οικογενειών αυτών,που έχουν μπει σε άλλο κλίμα με ότι συνεπάγεται αυτό.
  Γι’ αυτό καλό θα ήταν να δοθεί προτεραιότητα και δυνατότητα τουλάχιστον στους παραπάνω υπαλλήλους να επιλέξουν να μπουν στην εθελοντική κινητικότητα,
  ανεξαρτήτως σε ποια δημόσια υπηρεσία ανήκαν πριν.
  Παρακαλώ να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα των ανωτέρω οικογενειών και οι όποιες αποφάσεις ληφθούν να είναι προς το καλό αυτών,για να μπορέσουν επιτέλους ύστερα από τόση ταλαιπωρεία που υπέστησαν να ζήσουν αξιωπρεπώς, όπως
  άλλωστε αρμόζει σε κάθε έντιμο έλληνα πολίτη.

 • 23 Μαρτίου 2015, 08:26 | Γιωργία

  1. Να δοθεί η δυνατότητα εθελοντικά στους διαθέσιμους υπαλλήλους που ήταν αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από τις υπηρεσίες που ανήκαν οργανικά, να μεταταχθούν στις υπηρεσίες που ήταν αποσπασμένοι.
  2. Η εθελοντική κινητικότητα να αφορά όλους τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα, όπου θα μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή, ανεξάρτητα από το αν αυτοί ανήκαν σε υπουργεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΝΠΔΔ.

 • 22 Μαρτίου 2015, 22:59 | K. Ζαχαρενια

  Το Υπουργειο Πολιτισμου εχει ελειψεις σε εξειδικευμενο προσωπικο της ειδικοτητας «Φυλακα Μουσειων» και ειναι αναγκαιο να προκηρυξει μονιμες θεσεις μεσω ΑΣΕΠ,να καλυφθουν τα κενα με εξειδικευμενους αρχαιοφυλακες που εχουν τελειωσει την διετη δημοσια σχολη ειδικοτητας Φυλαξης Μουσειων και Αρχαιολογικων χωρων.Οι αποφοιτοι του εν λογω δημοσιου ΙΕΚ ειναι οι πλεον καταλληλοι να αναλαβουν την φυλαξη της πολιτιστικης μας κληρονομιας,διοτι εχουν διδαχτει Ιστορια Τεχνης, Μουσιολογια,εχουν σπουδασει ολους τους πολιτισμους, εχουν διδαχτει την προστασια των εκθεματων,τα απαραιτητα συνοδευτικα εγγραφα καποιου εκθεματος,την διαχειρηση πληθους σε εκτακτες αναγκες,Πρωτες Βοηθειες,ειναι πολυγλωσσοι εχουν ασκησει ειδη τα καθηκοντα τους με συμβασεις πολλα χρονια ακομα και σε θεσεις μονιμων λογω της ελειψης που υπαρχει.
  Στο Ηρακλειο με τοσα κρουαζιεροπλοια και τοσες χιλιαδες κοσμου που μας επισκεπτεται, ολο το χρονο,το Μουσειο μας αναγκαζεται να κλεινει καποιες αιθουσες με σημαντικα εκθεματα λογω ελειψης αρχαιοφυλακων.Ο Πολιτισμος και ο Τουρισμος μας ειναι η βαρια μας βιομηχανια μην κανομε πειραματα μ’αυτα.Σας ευχαριστω1

 • 22 Μαρτίου 2015, 15:07 | eirini

  Οι σχολικοι φυλακες ειναι απαραιτητοι να επιστρεψουν στα ποστα τους τα σχολεια.
  Επισης αν παρακαμψετε τον ασεπ με επαναπροσληψη ανθρωπων σε θεσεις που απαιτουνται υψηλοτερα προσοντα βασει εθνικου προσοντολογιου,με το κολπο της κινητικοτητας,εφαρμοζοντας 2 μετρα και 2 σταθμα σε Ελληνες πολιτες,θα πρεπει να γνωριζετε οτι οι οι «θιγμενοι»επιφυλλασονται» για δικαστικους αγωνες.

  Δεν ειμαστε στο 1985 που τα του δημοσιου τα γνωριζαν οι παροικουντες την Ιερουσαλημ.

  Τωρα οι πιο πολλοι νεοι απο εμας γνωριζουν τι ακριβως γινεται και πως θα αμυνθουν

 • 22 Μαρτίου 2015, 11:00 | Ελευθερία Γκόγκου

  Απο τη στιγμή που υπάρχουν καταρτισμένα και έμπειρα άτομα στον τομέα της φύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν αυτοί, είναι άδικο να προσφέρονται οι κενές θέσεις σε άτομα που δεν έχουν λάβει κανενός είδους εκπαίδευση στον τομέα της προστασίας του πολιτισμού. Τα πολιτιστικά αντικείμενα δεν είναι άψυχα περιουσιακά στοιχεία αλλά ζωντανά » κείμενα» και θα πρέπει να τα διαχειρίζονται εκπαιδευμένα άτομα. Υπάρχει ανάγκη για άμεση στελέχωση της φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με μόνιμο και καταρτισμένο σχετικά προσωπικό.

 • 22 Μαρτίου 2015, 08:32 | Θανάσης Π.

  Επανεκκίνηση λειτουργίας του δημοσίου με μια ολική κινητικότητα και μια καθολική αποκατάσταση αδικιών.

  Συμφωνώ να αποκατασταθούν γρήγορα οι πρόσφατες αδικίες. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και πιο διαχρονικές αδικίες καθώς και προβλήματα στη στελέχωση των υπηρεσιών, ειδικά στην Περιφέρεια. Οι διατάξεις αυτές λειτουργούν στη λογική των προηγούμενων νόμων περί διαθεσιμότητας, έστω και στην αντίθετη κατεύθυνση. Καλύτερα είναι να επιλέξουμε άλλο μονοπάτι παρά να γυρίσουμε πίσω εκεί που χάσαμε το δρόμο με σκοπό να βρούμε άλλο δρόμο.

  Αναφέρεται ότι πρέπει οι υπηρεσίες να δηλώσουν το προσωπικό που δύναται να καλυφθεί από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αλλά εγώ νομίζω ότι οι περισσότερες υπηρεσίες μπορούν στην ουσία να δηλώσουν απλά τις πραγματικές ανάγκες τους.

  Η πρότασή μου τελικά είναι καταρχήν να γίνει οπωσδήποτε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για φορείς και υπαλλήλους και να θεσπιστεί μια γενικότερη κινητικότητα για την συνολική κάλυψη των αναγκών στην οποία να έχουν προτεραιότητα αυτοί που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.

  Δεν είναι δυνατόν κάθε δέκα ημέρες να ζητάμε τις ελλείψεις σε προσωπικό, οι ελλείψεις κάθε υπηρεσίας πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες με το πάτημα ενός κουμπιού όπως και τα ονόματα όλων των υπαλλήλων που επιθυμούν και έχουν τα προσόντα να καταλάβουν αυτές τις θέσεις.

  Για παράδειγμα αν στην Περιφέρεια Χ χρειάζονται ένα Μηχανικό και δεν υπάρχει διαθέσιμος να τον καλύψει γιατί να παραμείνει κενή η θέση και να μην υπάρχει ευελιξία στο πεδίο εφαρμογής να πάει μια μητέρα που εργάζεται σε κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) στην Αθήνα και ο σύζυγός της εργάζεται στην Περιφέρεια Χ (συνυπηρέτηση). Σήμερα είναι θεσμικά αδύνατον να γίνει αυτό. Υπάρχουν κάποιες ειδικές διατάξεις που δίνουν σε μερικούς μια ελπίδα αλλά όλες οι αιτήσεις θα φτάνουν μέχρι το ΓΛΚ όπου και τελειώνουν.

  Δηλαδή να επεκταθεί η κινητικότητα για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών με ταυτόχρονη αποκατάσταση διαχρονικών αδικιών και με κριτήρια κοινωνικά κλπ. Υπάρχουν κλειστές υπηρεσίες που δεν μπορούν να καλύψουν κενές θέσεις, στις οποίες κάποιοι με τα κατάλληλα προσόντα εκλιπαρούν να μεταφερθούν αλλά αδυνατούν να μετακινηθούν λόγω έλλειψης θεσμικής (διατάξεις κινητικότητας) και δημοσιονομικής ευελιξίας (κάλυψη πιστώσεων).

  Και τονίζω τέλος ότι πρέπει να προηγηθεί η ολική κινητικότητα των όποιων νέων προσλήψεων δεδομένου ότι με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο φαίνεται πιο εύκολο να εγγραφεί πίστωση για νέα προσληψη παρά για μεταφορά υπαλλήλου που διορίστηκε με ΑΣΕΠ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 • 21 Μαρτίου 2015, 21:13 | Αλιφέρης Φαίδων

  Πρέπει να βγουν προκηρύξεις μονίμων θέσεων και ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέσεις ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων.Δεν μπορεί να καλύπτονται τα κενά από άλλες ειδικότητες κι από άλλα Υπουργεία,από τον κάθε υπάλληλο που απολύεται κι εμείς που είμαστε συμβασιούχοι χρόνια,που σπουδάσαμε,αποφοιτήσαμε και αποκτείσαμε το πτυχίο της συγκεκριμένης σχολής ΙΕΚ με αυτή την ειδικότητα (Φύλακας Μουσείων)να μην μπορούμε να βρούμε μία μόνιμη εργασία.Είναι άδικο.Αν καλύπτονται τα κενά σε υπαλλήλους με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει τίποτα για εμάς.
  Για ποιό λόγο να καταρτίζεται και να εξειδικεύεται κάποιος?Εμείς που θα εργαστούμε?Γιατί να έρχεται κάποιος από άλλο κλάδο και που δεν έχει εξειδικευτεί και να παίρνει τη θέση ενός ανθρώπου που γι αυτή την εργασία εξειδικεύτηκε,έμαθε γλώσσες κλπ.?
  Για εμάς τους νέους τί θα γίνει?Δεν μπορούμε να εργαστούμε με αυτό το πτυχίο στον ιδιωτικό τομέα γιατί ιδιωτικά μουσεία δεν υπάρχουν πολλά και δεν προσλαμβάνουν κόσμο.
  Θέλουμε προκήρυξη μονίμων θέσεων άμεσα για 500 φύλακες ώστε να στελεχωθούν τα μουσεία και μεις να μείνουμε στη χώρα μας να δουλέψουμε.
  Μη μας βάζετε να τρωγόμαστε με άλλους ανθρώπους εργαζόμενους(π.χ.σχολικοί φύλακες).
  Ας πάει ο καθένας στο πόστο του και στην εργασία του.Οι θέσεις των μουσείων είναι για φύλακες της σχολής μας.

 • 21 Μαρτίου 2015, 11:33 | παναγιωτης

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ «ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ».
  ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Η΄ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ Η΄ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ Ή ΝΟΜΟ.
  Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (ΑΡΘΡΟ 90 ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ) ΗΤΑΝ ΣΕΦ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ…

 • 21 Μαρτίου 2015, 00:48 | Χρηστος Μαραγκος

  θα πρέπει όσοι έχουν πτυχία με παιδαγωγική κατάρτιση να μπορούν να μετακινηθούν σε θέσεις πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου υπάρχουν πολλά κενά

 • 20 Μαρτίου 2015, 23:04 | Ελένη Κοσκινά

  Δεν είναι δίκαιο να θέλετε να διορθώσετε μια αδικία με μια άλλη εις βάρος μιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι στελεχώνουν το ΥΠ.ΠΟ. ως εποχικά εργαζόμενοι.Καταρτιστήκαμε επί 2 έτη πάνω στο αντικείμενο της Φύλαξης Μουσείων κ΄Αρχ.Χώρων σε Δημόσιο ΙΕΚ της χώρας και μιλούμε καλά τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα.Μπορούμε να διαχειριστούμε επαρκώς τον όγκο των επισκεπτών που κατακλύζουν τα μουσεία κ΄τους αρχ.χώρους κατά την θερινή περίοδο κάτω από δύσκολες εργασιακές συνθήκες,γνωρίζοντας καλά τι αντιπροσωπεύει αυτό που φυλάμε για την Ελληνική και Παγκόσμια κληρονομία.
  Αν συστηματικά μας αποκλείουν από τους χώρους απασχόλησης τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης των σχολών κατάρτισης?
  Ποιος ο λόγος ύπαρξης του Εθνικού Προσοντολογίου (ΑΣΕΠ)όταν αυτό δεν εφαρμόζετε?
  Μπορεί να έρθει η πολυπόθητη αναβάθμιση στο δημόσιο τομέα όταν για την μίνι-κινητικότητα-μονιμότητα δεν χρειάζονται ούτε καν τα βασικά κριτήρια τα οποία απαιτούνται για μια εποχική θέση(μέσω ΑΣΕΠ)λίγων μηνών?
  Ο κλάδος έχει ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό και ο πολιτισμός ειδικευμένους ανθρώπους όπως ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί της UNESCO και του ICOM.
  Παρακαλώ να φροντίσετε για την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού στα πολιτιστικά μας ιδρύματα όπως τους αξίζει για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους στην κοινωνία.
  Ευχαριστώ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 16:45 | Κώστας

  Η γυναίκα μου ηταν εκπαιδευτικός της δ/θμιας, οταν καταργήθηκε η ειδικότητα στα ΕΠΑΛ, μεταταχθηκε στην Α/θμια με χρήση 2ου πτυχίου δημοτικής εκπαίδευσης. Πιστεύω, επειδή το έζησα προσωπικά, οτι θα πρεπει να δοθεί η δυνατοτητα να μπορουν όσοι έχουν 2 πτυχία, να τα χρησιμοποιήσουν αθροιστικά, δηλαδη να μετακινούνται και με τις 2 ειδικότητες και όχι να περιμένουν να εξαντληθεί ο πίνακας των όσων έχουν κύρια ειδικότητα και να ακολουθησουν επειτα όσοι έχουν την δικια τους κύρια ως δευτερη. Ευχαριστω

 • 20 Μαρτίου 2015, 15:53 | Κώστας

  Στα πλαίσια της καλυτερης αξιοποίησης του προσωπικού του ΥΠΟΠΑΙΘ και για εξοικονόμηση πόρων θα πρεπει να δοθεί η δυνατότητα στους κατεχοντες δυο πτυχία που τους επιτρέπουν την απασχόληση και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια, να ασκήσουν αυτό τους το δικαίωμα.

 • 20 Μαρτίου 2015, 15:46 | Δώρα

  Τί θα γίνει με εμάς που εχουμε 2 πτυχία και θέλουμε να μπουμε στη διαδικασία? εγώ μπορω να απασχοληθώ και στην α/θμια και στη β/θμια. Γιατί δεν προνοείτε να υπαρχει η δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των 2 βαθμίδων για όλα τα κενά και όχι μόνο όταν ικανοποιηθούν οι αιτήσεις μετακίνησης (πχ αποσπαση) με βάση την κυρια ειδικότητα? Υποχρεωθήκαμε οσοι δεν ειχαμε παιδαγωγική καταρτιση να σπουδασουμε 4 χρονια ακόμα και σήμερα μας ακυρώνετε ουσιαστικά το πτυχίο!παρακαλώ να δοθεί λύση!!

 • 20 Μαρτίου 2015, 15:02 | Μαρίνα

  Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για εκπαιδευτικούς που έχουν 2 πτυχία και μπορούν να απασχοληθούν με το ένα στην Α/θμια και το άλλο στη Β/θμια να τους δοθεί η δυνατότητα να μετακινούνται μεταξύ των 2 βαθμίδων εκπαίδευσης στο σύνολο των κενών των αντίστοιχων ειδικοτήτων ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του υπουργείου. Εξάλλου η εκπαίδευση είναι ενιαία…

 • 20 Μαρτίου 2015, 14:48 | ΓΙΩΤΑ

  Παρακαλώ πολύ να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν 2 πτυχία (ΤΕΙ-ΑΕΙ), με το ένα απασχολείσαι στην Α/βαθμία βαθμίδα εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο-δημοτικό) πχ δάσκαλος και με το άλλο στην Β/θμια βαθμίδα εκπαίδευσης (γυμνάσιο-λύκειο) πχ νοσηλευτής, να μπορούν στα πλαίσια της εθελοντικής κινητικότητας να μετακινούνται ανάμεσα στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ( Α/βαθμία – Β/θμια) ανάλογα με τις ανάγκες του υπουργείο σε εκπαιδευτικό προσωπικό (διαδικασία που δεν επιφέρει επιπλέον κόστος και συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού).

 • 20 Μαρτίου 2015, 14:25 | politis

  Προωθήστε το και για τους μη σε διαθεσιμότητα αίροντας τους περιορισμούς απόφασης οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων που αιχμαλωτίζουν υπαλλήλους μόνο για ρεμβασισμό.

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:50 | maria

  Κυριε Υπουργε συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο και αυτους που βγήκαν σε διαθεσημοτητα με τον ν.4093/2012 και ειναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών και εχουν ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα. ευχαριστω

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Το νομοσχέδιο να αποδώσει δικαιοσύνη και σε όσους άσκησαν ένδικα μέσα, (Αγωγή ή Ασφαλιστικά)(Ν.4093/2012) ώστε να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις και δεν έχουν δικαιωθεί ακόμη, αφού η απόδοση δικαιοσύνης μέσω δικαστικής οδού είναι χρονοβόρα.

 • 20 Μαρτίου 2015, 12:55 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πολύ το νομοσχέδιο να αποδώσει δικαιοσύνη και στα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας που πλήγηκαν και από την διαθεσιμότητα του Ν.4093/2012, και μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου άσχετες με την ειδικότητα τους.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:17 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.!!!!!!!!!!!
  ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΕ ΠΕΛΑΤΙΑΚΕΣ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ‘ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ’ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΗΘΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΟΤΕ ΑΔΙΚΩΣ ΝΑ ΕΚΔΙΩΞΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ, Ή ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΥΠΑ), ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ 249 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ‘ΣΩΣΕΙ’ 2800 ΓΗΓΕΝΕΙΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ, ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ!!!!. ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ(ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ), ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ‘ΠΛΗΒΕΙΩΝ’, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ.
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ/ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ‘ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ’.
  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ‘ΣΩΣΕΙ’ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟ.
  ΑΣ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:06 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Νομίζω ότι με αυτό το άρθρο απλώς διαιωνίζεται το καθεστώς της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων

 • 20 Μαρτίου 2015, 09:56 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.!!!!!!!!!!!
  ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΙΑΚΕΣ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΟΤΕ ΑΔΙΚΩΣ ΝΑ ΕΚΔΙΩΞΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ, Ή ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΥΠΑ), ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ 249 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ‘ΣΩΣΕΙ’ 2800 ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ(ΤΥΧΟΝ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ), ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΠΕΤΑΧΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ.
  ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ.ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΒΑΛΑΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟ. ΑΣ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 09:26 | Αθανασία

  Κύριε Υπουργέ στην εθελοντική κινητικότητα πρέπει να έχουν άλλοι η διαθέσιμοι το δικαίωμα συμμετοχής ανεξάρτητα που εργαζόντουσαν πριν(πανεπιστήμια,υπουργεία,ΟΤΑ κλπ)και αυτό γιατί με το που βγήκαν σε διαθεσημότητα η απολύθηκαν πολλοί από τους παραπάνω υπαλλήλους έφυγαν με της οικογένειες τους για τον τόπο συμφερόντων τους.
  Πρέπει να μεριμνήσετε για θέσεις όλων των κατηγοριών και σε όλοι την Ελλάδα.

 • 19 Μαρτίου 2015, 23:32 | Δήμητρα

  Παρακαλώ να δοθεί η δυνατότητα εθελοντικής κινητικότητας και στους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι δύο πτυχίων – ειδικοτήτων (π.χ. Δάσκαλος και Νοσηλευτής) εντός του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 • 19 Μαρτίου 2015, 21:44 | Αχιλλέας

  ‘‘Περί αποκατάστασης αδικιών’’
  Το 2010 έγιναν εκβιαστικές-υποχρεωτικές μετατάξεις από τον σιδηρόδρομο σε διάφορους φορείς του δημοσίου. Οι συνέπειες από αυτές τις μετατάξεις ήταν μεγάλες και τεράστια προβλήματα προέκυψαν από την έλλειψη προσωπικού στο σιδηρόδρομο, αλλά ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετώπισαν όσοι μετατάχθηκαν (διαθεσιμότητες, μειώσεις μισθών, μεροληπτική μεταχείριση κά.).
  Όλα αυτά από την αρχή έγιναν γνωστά σε στελέχη της σημερινής κυβέρνησης και αφού αναγνώρισαν και παραδέχτηκαν την αδικία που έχουμε υποστεί μας έδωσαν υποσχέσεις αποκατάστασης και επανόρθωσης αυτής της αδικίας με επαναφορά-μετάταξη στο σιδηρόδρομο του έμπειρου προσωπικού που επιθυμεί να επιστρέψει στο σιδηρόδρομο.
  Δυστυχώς διαπιστώνω ότι στο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη σε κανένα άρθρο (ούτε περί εθελοντικής κινητικότητας, ούτε περί επαναφοράς προσωπικού) και οι υποσχέσεις που μας έδινε η σημερινή κυβέρνηση μάλλον πέφτουν στο γκρεμό.

 • 19 Μαρτίου 2015, 18:23 | ΚΟΡ ΤΟΥΛΑ

  Πρέπει να βγουν νέες προκηρύξεις μονίμων θέσεων και ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέσεις Αρχαιοφυλάκων ΔΕ.Δεν μπορεί να καλύπτονται τα κενά από άλλες ειδικότητες κι από άλλα Υπουργεία,από τον κάθε υπάλληλο που απολύεται κι εμείς που είμαστε συμβασιούχοι 10-15 χρόνια,που τελειώσαμε και τη σχολή ΙΕΚ με αυτή την ειδικότητα (Φύλακας Μουσείων)να μην μπορούμε να βρούμε μία μόνιμη εργασία.Είναι άδικο.Αν καλύπτονται τα κενά σε υπαλλήλους με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει τίποτα για εμάς.
  Για ποιό λόγο να καταρτίζεται και να εξειδικεύεται κάποιος?Εμείς που θα εργαστούμε?Γιατί να έρχεται κάποιος από άλλο κλάδο και που δεν έχει εξειδικευτεί και να παίρνει τη θέση ενός ανθρώπου που γι αυτή την εργασία εξειδικεύτηκε,έμαθε γλώσσες κλπ.?
  Όσοι έχουμε κάποιο πτυχίο θα πρέπει να φύγουμε από δω?Να βλέπουμε να επαναφέρουν απολυμένους με πλαστά χαρτιά και «φαντάσματα» επιτυχόντες του παρελθόντος πριν 10 χρόνια.Για εμάς τους νέους τί θα γίνει?Δεν μπορούμε να εργαστούμε με αυτό το πτυχίο στον ιδιωτικό τομέα γιατί ιδιωτικά μουσεία δεν υπάρχουν πολλά και δεν προσλαμβάνουν κόσμο.
  Θέλουμε προκήρυξη μονίμων θέσεων άμεσα για 500 φύλακες ώστε να στελεχωθούν τα μουσεία και μεις να μείνουμε στη χώρα μας να δουλέψουμε.
  Μη μας βάζετε να τρωγόμαστε με άλλους ανθρώπους εργαζόμενους (π.χ.σχολικοί φύλακες).
  Ας πάει ο καθένας στο πόστο του και στην εργασία του.Οι θέσεις των μουσείων είναι για φύλακες της σχολής μας.

 • 19 Μαρτίου 2015, 17:47 | Κων/να Σπυροπούλου

  Πρέπει να βγουν προκηρύξεις μονίμων θέσεων και ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέσεις Αρχαιοφυλάκων ΔΕ.Δεν μπορεί να καλύπτονται τα κενά από άλλες ειδικότητες κι από άλλα Υπουργεία,από τον κάθε υπάλληλο που απολύεται κι εμείς που είμαστε συμβασιούχοι χρόνια,που σπουδάσαμε,αποφοιτήσαμε και αποκτείσαμε το πτυχίο της συγκεκριμένης σχολής ΙΕΚ με αυτή την ειδικότητα (Φύλακας Μουσείων)να μην μπορούμε να βρούμε μία μόνιμη εργασία.Είναι άδικο.Αν καλύπτονται τα κενά σε υπαλλήλους με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει τίποτα για εμάς.
  Για ποιό λόγο να καταρτίζεται και να εξειδικεύεται κάποιος?Εμείς που θα εργαστούμε?Γιατί να έρχεται κάποιος από άλλο κλάδο και που δεν έχει εξειδικευτεί και να παίρνει τη θέση ενός ανθρώπου που γι αυτή την εργασία εξειδικεύτηκε,έμαθε γλώσσες κλπ.?
  Για εμάς τους νέους τί θα γίνει?Δεν μπορούμε να εργαστούμε με αυτό το πτυχίο στον ιδιωτικό τομέα γιατί ιδιωτικά μουσεία δεν υπάρχουν πολλά και δεν προσλαμβάνουν κόσμο.
  Θέλουμε προκήρυξη μονίμων θέσεων άμεσα για 500 φύλακες ώστε να στελεχωθούν τα μουσεία και μεις να μείνουμε στη χώρα μας να δουλέψουμε.
  Μη μας βάζετε να τρωγόμαστε με άλλους ανθρώπους εργαζόμενους (π.χ.σχολικοί φύλακες).
  Ας πάει ο καθένας στο πόστο του και στην εργασία του.Οι θέσεις των μουσείων είναι για φύλακες της σχολής μας.

 • 19 Μαρτίου 2015, 17:45 | Βαρσανη Πηνελοπη

  Όλοι εμείς που εργάζομαστε στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ως έκτακτοι φύλακες και σπουδάζουμε την ειδικότητα στο ανάλογο Ιέκ, εκφράζουμε την ανησυχία μας στο ενδέχομενο να στελεχωθούν με άτομα που δεν πληρούν τα ανάλογα προσόντα. Η εργασία αυτή απαιτεί γλωσσομάθεια, μόρφωση, ψυχραιμία και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες. Οι αρχαιοφύλακες είναι αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τον επισκέπτη και συνιστούν κατά μία έννοια «το πρόσωπο του μουσείου». Η εικόνα των χώρων αυτών έχει ήδη πληγεί από ακατάλληλες συμπεριφορές εργαζόμενων που εισχώρησαν σε αυτά χωρίς αξιοκρατικές διεργασίες τις προηγούμενες δεκαετίες.Μία γενικευμένη μετακίνηση αδικεί εμάς και ουσιαστικά καθιστά τις εξειδικευμένες σπουδές μας άχρηστες;

 • 19 Μαρτίου 2015, 16:52 | Παναγιώτης Ηλιάδης

  Οχι ανειδείκευτους στην φύλαξη των μουσείων.Ειναι τραγικό και μόνο που το συζητάμε.Παραδώστε την φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων στους πιστοποιημένους φύλακες των Ιεκ.Ειναι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί αναλλοίωτη η πολιτιστική κληρονομιά.Ευχαριστώ.

 • 19 Μαρτίου 2015, 14:25 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21
  1.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ( ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ η ΤΕΛΙΚΩΝ η ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ)
  2,ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 ΑΝΑΦΕΡΕΙ …ΟΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ…. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑΤΑΝ ΤΟ ΠΟΛΥ 20 ΗΜΕΡΕΣ.
  3.ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ΑΝΑΦΕΡΕΙ α)…ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 0 ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ … ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ,ΦΤΑΝΟΥΝ 10 ΗΜ.ΗΜΕΡΕΣ. ΚΑΙ β) ΟΤΙ Η ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ,ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ …ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ η 10ΗΜ.ΗΜΕΡΩΝ …

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 19 Μαρτίου 2015, 11:02 | ΝΙΚΟΣ

  Τι προβλέπεται για του ΙΔΑΧ που είναι αποσπασμένοι από ΟΤΑ κλπ σε ΝΠΙΔ.
  Θα γίνουν μόνιμοι, θα γυρίσουν πίσω στην υπηρεσία τους , θα έχουν την δυνατότητα να μεταταχτούν στα ΝΠΙΔ που δουλεύουν???? Πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να μεταταχτούν εκεί που παρέχουν εργασία.

 • 19 Μαρτίου 2015, 01:54 | Κωνσταντίνος

  Επιβάλλεται ο αριθμός των θέσεων που θα βγουν σε κινητικότητα να είναι μεγάλος ώστε να απορροφηθούν όλοι οι αδιόριστοι επιτυχόντες ΑΣΕΠ παλαιοτέρων διαγωνισμών σε αντίστοιχες θέσεις με αυτές που έχουν πετύχει.Ο αριθμός των επιτυχόντων είναι περίπου 4500 τον αριθμό.

  Διότι βρίσκονται σε ομηρία από το 2010 περιμένοντας το διορισμό τους,δηλαδή χωρίς εργασία.Ο διορισμός τους με το άρθρο 26 ήδη τοποθετήθηκε σταδιακά μέχρι 31-12-2016.Ας φροντίσει το κράτος ώστε μέσω της κινητικότητας να αποκαταστήσει αυτή την αδικία.

 • 19 Μαρτίου 2015, 00:51 | NIKOS VAFIADIS

  SOS!!! Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή σας στην στήριξη της ελληνικής οικογένειας μέσω της διευκόλυνσης/δυνατότητας συνυπηρέτησης τουλάχιστον στόν ίδιο νομό/περιφερειακή ενότητα συζύγων δ.υ. που εργάζονται σε διαφορετικούς νομούς που απέχουν 100άδες χλμ. Ιδιαίτερα μάλιστα αν η οικογένεια έχει και ανήλικα τέκνα αυτό θα πρέπει να λαλμβάνεται σοβαρά υπόψη. Πρέπει λοιπόν είτε να δοθεί αρκετά υψηλή μοριοδότηση στις περιπτώσεις αυτές ή να είναι δυνατή η απευθείας μετακίνηση του ενός εκ των δύο συζήγων στον ίδιο νομό. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη την υπογεννητικότητα που υπάρχει κατανοείτε την εθνική διάσταση του γεγονότος να ενώνονται οι οικογένειες – ιδιώς με μικρά παιδιά – και όχι να παραμένουν χωριστά σε υπηρεσίες που απέχουν 100άδες χλμ μακριά. Παρακαλώ κ. Υπουργέ να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας

 • 18 Μαρτίου 2015, 23:09 | Σουβλοπουλος Κωστας

  Οσον αφορα τη στελεχωση των Μουσειων και Αρχαιολογικων Χωρων της Χωρας υπαρχει ικανος αριθμος εξειδικευμενων πτυχιουχων της ειδικοτητας Δημοσιου ΙΕΚ «Φυλακας Μουσειων και Αρχαιολογικων Χωρων».Οπως αναφερει ο τιτλος αυτης της ειδικοτητας (που το ιδιο το Κρατος και το Υπουργειο Πολιτισμου ζητησε να δημιουργηθει στα Δημοσια ΙΕΚ)οι πτυχιουχοι της συγκεκριμενης ειδικοτητας ειναι πληρως καταρτισμενοι και εξειδικευμενοι ως προς το συγκεκριμενο αντικειμενο εργασιας. Επομενως,για την καλυψη των τεραστιων κενων στον τομεα της φυλαξης Μουσειων και Αρχαιολογικων Χωρων το μονο Δικαιο ειναι η προκηρυξη θεσεων Μονιμου προσωπικου μεσω ΑΣΕΠ ετσι ωστε ο καθενας αξιοκρατικα να διεκδικησει μια θεση εργασιας στην ειδικοτητα που εχει σπουδασει και καταρτιστει.
  Οποιαδηποτε αλλη λυση για την καλυψη των θεσεων αυτων,με την μετακινηση προσωπικου απο αλλα Υπουργεια και Υπηρεσιες ΧΩΡΙΣ το ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΚ και την γνωση ξενης γλωσσας,ειναι ΑΔΙΚΗ για ολους αυτους που σπουδασαν και καταρτιστηκαν για να ανταποκριθουν με επιτυχια στις συγχρονες αναγκες Φυλαξης και Πληροφορησης στα Μουσεια και τους Αρχαιολογικους Χωρους της Χωρας.

 • 18 Μαρτίου 2015, 22:44 | Νίκος Γιωρ

  Πρέπει να βγουν προκηρύξεις μονίμων θέσεων και ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέσεις Αρχαιοφυλάκων ΔΕ.Δεν μπορεί να καλύπτονται τα κενά από άλλες ειδικότητες κι από άλλα Υπουργεία,από τον κάθε υπάλληλο που απολύεται κι εμείς που είμαστε συμβασιούχοι χρόνια,που σπουδάσαμε,αποφοιτήσαμε και αποκτείσαμε το πτυχίο της συγκεκριμένης σχολής ΙΕΚ με αυτή την ειδικότητα (Φύλακας Μουσείων)να μην μπορούμε να βρούμε μία μόνιμη εργασία.Είναι άδικο.Αν καλύπτονται τα κενά σε υπαλλήλους με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει τίποτα για εμάς.
  Για ποιό λόγο να καταρτίζεται και να εξειδικεύεται κάποιος?Εμείς που θα εργαστούμε?Γιατί να έρχεται κάποιος από άλλο κλάδο και που δεν έχει εξειδικευτεί και να παίρνει τη θέση ενός ανθρώπου που γι αυτή την εργασία εξειδικεύτηκε,έμαθε γλώσσες κλπ.?
  Για εμάς τους νέους τί θα γίνει?Δεν μπορούμε να εργαστούμε με αυτό το πτυχίο στον ιδιωτικό τομέα γιατί ιδιωτικά μουσεία δεν υπάρχουν πολλά και δεν προσλαμβάνουν κόσμο.
  Θέλουμε προκήρυξη μονίμων θέσεων άμεσα για 500 φύλακες ώστε να στελεχωθούν τα μουσεία και μεις να μείνουμε στη χώρα μας να δουλέψουμε.
  Μη μας βάζετε να τρωγόμαστε με άλλους ανθρώπους εργαζόμενους (π.χ.σχολικοί φύλακες).
  Ας πάει ο καθένας στο πόστο του και στην εργασία του.Οι θέσεις των μουσείων είναι για φύλακες της σχολής μας.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:13 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

  1.Το νομοσχέδιο δεν θα πρέπει να αποδίδει δικαιοσύνη και να διορθώνει αδικίες επιλεκτικά. 2.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να διορθώνει αδικίες σχετικά και με υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους Ζ.2 και Ζ.4 του άρθρου 1, Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012». 3.Να δίνει την δυνατότητα επιλογής σε όσους έχουν θιγεί από τον Ν.4093/2012 να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις, που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα και μεταφερθούν σε άλλες Υπηρεσίες και επίσης να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθελοντική κινητικότητα σύμφωνα με το Άρθρο 21 του νομοσχεδίου 4.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δικαιώσει όλα τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ προσλήφθηκαν στο Δημόσιο έχοντας καταθέσει την ιδιότητά τους αυτή, αφού αποτέλεσε και κριτήριο εξαίρεσης από την διαθεσιμότητα. Ενώ επί της Ουσίας οι εξαιρέσεις έγιναν επιλεκτικά, (π.χ. στο Φ.Ε.Κ. 488/25.09.2000 «πρόσληψης με ΑΣΕΠ», τέκνα πολύτεκνης οικογένειας με χαμηλότερη θέση στον οριστικό πίνακα κατάταξης εξαιρέθηκαν ενώ άλλα με υψηλότερη θέση, καθώς είχαν περισσότερα προσόντα, τιμωρήθηκαν στην διαθεσιμότητα. 5.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα επαναφοράς, σε όλους όσους άσκησαν ένδικα μέσα, (Αγωγή ή Ασφαλιστικά) για να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις και δεν έχουν δικαιωθεί ακόμη, καθώς η απόδοση δικαιοσύνης μέσω δικαστικής οδού δεν είναι άμεση αλλά χρονοβόρα. 6.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στις Υπηρεσίες να επαναφέρουν το εξειδικευμένο προσωπικό τους (π.χ. Υ.Π.Α. Επιθεωρητές Ασφάλειας Πτήσεων – με ειδικότητα Επιθεωρητών Ασφάλειας Θαλάμου Επιβατών), το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τον Ν.4093/2012, ιδιαίτερα όταν οι Υπηρεσίες αυτές εποπτεύονται και ελέγχονται ετήσια, από Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, καθώς η εκ νέου εκπαίδευση αντίστοιχου προσωπικού είναι δαπανηρή και χρονοβόρα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:05 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡ.

  Πρέπει να βγουν νέες προκηρύξεις μονίμων θέσεων και ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού για θέσεις Αρχαιοφυλάκων ΔΕ.Δεν μπορεί να καλύπτονται τα κενά από άλλες ειδικότητες κι από άλλα Υπουργεία,από τον κάθε υπάλληλο που απολύεται κι εμείς που είμαστε συμβασιούχοι 10-15 χρόνια,που τελειώσαμε και τη σχολή ΙΕΚ με αυτή την ειδικότητα (Φύλακας Μουσείων)να μην μπορούμε να βρούμε μία μόνιμη εργασία.Είναι άδικο.Αν καλύπτονται τα κενά σε υπαλλήλους με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνει τίποτα για εμάς.
  Για ποιό λόγο να καταρτίζεται και να εξειδικεύεται κάποιος?Εμείς που θα εργαστούμε?Γιατί να έρχεται κάποιος από άλλο κλάδο και που δεν έχει εξειδικευτεί και να παίρνει τη θέση ενός ανθρώπου που γι αυτή την εργασία εξειδικεύτηκε,έμαθε γλώσσες κλπ.?
  Όσοι έχουμε κάποιο πτυχίο θα πρέπει να φύγουμε από δω?Να βλέπουμε να επαναφέρουν απολυμένους με πλαστά χαρτιά και «φαντάσματα» επιτυχόντες του παρελθόντος πριν 10 χρόνια.Για εμάς τους νέους τί θα γίνει?Δεν μπορούμε να εργαστούμε με αυτό το πτυχίο στον ιδιωτικό τομέα γιατί ιδιωτικά μουσεία δεν υπάρχουν πολλά και δεν προσλαμβάνουν κόσμο.
  Θέλουμε προκήρυξη μονίμων θέσεων άμεσα για 500 φύλακες ώστε να στελεχωθούν τα μουσεία και μεις να μείνουμε στη χώρα μας να δουλέψουμε.
  Μη μας βάζετε να τρωγόμαστε με άλλους ανθρώπους εργαζόμενους (π.χ.σχολικοί φύλακες).
  Ας πάει ο καθένας στο πόστο του και στην εργασία του.Οι θέσεις των μουσείων είναι για φύλακες της σχολής μας.

 • 18 Μαρτίου 2015, 14:42 | Ευφορία Λεβέντη

  Όλοι εμείς που εργάζομαστε στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ως έκτακτοι φύλακες και σπουδάζουμε την ειδικότητα στο ανάλογο Ιέκ, εκφράζουμε την ανησυχία μας στο ενδέχομενο να στελεχωθούν με άτομα που δεν πληρούν τα ανάλογα προσόντα. Η εργασία αυτή απαιτεί γλωσσομάθεια, μόρφωση, ψυχραιμία και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες. Οι αρχαιοφύλακες είναι αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τον επισκέπτη και συνιστούν κατά μία έννοια «το πρόσωπο του μουσείου». Η εικόνα των χώρων αυτών έχει ήδη πληγεί από ακατάλληλες συμπεριφορές εργαζόμενων που εισχώρησαν σε αυτά χωρίς αξιοκρατικές διεργασίες τις προηγούμενες δεκαετίες και πιο πρόσφατα από «θύματα» όπως αυτοί αισθάνονται της κινητικότητας. Εμείς παλεύουμε μέσα από δύσκολες σπουδές να αναβαθμίσουμε τους εαυτούς μας και τους χώρους που καλούμαστε να προστατέψουμε. Κατανοούμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακουφίσει την ανεργία σε ορισμένους κλάδους και να αποκαταστήσει αδικίες. Μήπως όμως μία γενικευμένη μετακίνηση αδικεί εμάς και ουσιαστικά καθιστά τις εξειδικευμένες σπουδές μας άχρηστες;

 • 18 Μαρτίου 2015, 14:52 | φωτεινή νικολαιδου

  Στην εθελοντική κινητικότητα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στους διαθέσιμους Διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ που είναι σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης ή παραμένουν σε διαθεσιμότητα.
  Πρέπει ΟΛΟΙ οι διαθέσιμοι υπάλληλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εθελοντική κινητικότητα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:31 | γιωργοs

  παρακαλω δικαιωμα στην εθελοντικη κινητικοτητα να εχουν απαντεs διαθεσιμοι ακομα και οι διοικητικη υπαλληλοι των αει ειναι θεμα δημοκρατιαs να μην υπαρχουν δυο μετρα και δυο σταθμα ωσ προσ τουσ υπαλληλουs αυτουs.ακομα θα ηθελα να επισημανω να βγουν θεσειs για ολουσ τουs νομουs και ειδικα βορεια ελλαδα αν ειναι δυνατον[σερρεσ καβαλα δραμμα] που αποδεδειγμενα υπαρχει υποστελεχωση. ακομα τονιζω για θεσεισ ολων των κατηγοριων πχ[ΔΕ,ΥΕ] ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 01:46 | Κωνσταντίνος

  Σχετικά με το άρθρο 21: Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία εθελοντικής κινητικότητας, θα έχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες της παραμεθορίου και δεσμεύονται να παραμείνουν σε αυτές επί 10ετία;

  Πιστεύω πως θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί οι υπάλληλοι στην συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες και στην παραμεθόριο (ιδιαίτερα στην παραμεθόριο) που σίγουρα χρειάζονται προσωπικό.

  Στη βάση αυτού και όχι μόνο του σκοπού, τουλάχιστον οι παραπάνω υπάλληλοι (μιας και για αυτούς είναι ευκολότερη η μετακίνηση σε αυτές τις περιοχές), να μπορούν να μετακινηθούν σε υπηρεσίες, αν μη τι άλλο εντός παραμεθορίου.

 • Σχετικά με το άρθρο 21 «Διαδικασία προσδιορισμού και πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα», θα ήθελα να επισημάνω:
  α) Την παράλειψη αναφοράς στην υποχρεωτικότητα ή μη σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης. Η υποχρεωτικότητα αυτή αποτέλεσε κατά κοινή ομολογία τον κύριο υπεύθυνο αποτυχίας της παρελθούσας ενδοδημοτικής κινητικότητας (και των παρατάσεων αυτής) με την αδιάλλακτη στάση αρκετών αιρετών για ορισμένους υπαλλήλους, με ταυτόχρονη διαλλακτικότητα για άλλους.
  β) Την έλλειψη παροχής εκ μέρους του Κράτους εγγυήσεων για επιπλέον οικονομικούς πόρους για κάθε φορέα προέλευσης και κυρίως τους Ο.Τ.Α., ώστε να καμφθεί η φοβικότητα τους στην δήλωση αναγκών, ιδίως μετά την σχεδιαζόμενη με το παρόν σχέδιο νόμου αναγκαστική επιστροφή πλειάδας υπαλλήλων στις τάξεις τους, που θα δυσχεράνει κατά πολύ την εκδήλωση επιθυμίας κάλυψης επιπλέον κενών θέσεων.