Άρθρο 7 Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

 Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών

1. Στη γενική συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων – μελών της. Κάθε σωματείο – μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο – μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. 2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 14, εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών.

 1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο σε αυτή μητρώο. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί.. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται.
 2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίας.

5. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.6. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ομοσπονδίας. Διατάξεις καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες.7. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν παρεκκλίνουν του παρόντος.»

 • 20 Αυγούστου 2020, 18:55 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7.
  (Τροποποίηση του άρθρου 24 του Νόμου 2725/99).

  Παρ. 3.: Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, συνιστά αθέμιτη πρακτική, υπερβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζει την Ολυμπιακή χάρτα ( κεφ. 1, άρθρο 2, παρ. 5.), που απαγορεύει «οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών Οργανώσεων». Εξ’ άλλου τα θέματα αυτά επιλύονται στα πλαίσια των προβλέψεων του Αστικού Κώδικα, όπως προβλέπει η ίδια η Αθλητική Νομοθεσία. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν σοβαρά πρακτικά προβλήματα, αφ’ ενός γιατί το αρχείο της ΓΓΑ δεν φημίζεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του και αφ’ ετέρου δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται ο κατάλογος των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου σε εκκρεμότητα, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

  1η ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.

  2η ΠΡΟΤΑΣΗ
  Μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή η τελευταία διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ. Αυτή είναι επίσης μια ασφαλής,έγκυρη και απλή διαδικασία, που διασφαλίζει πλήρως τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και προστατεύει τόσο τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όσο και τα συμφέροντα των Σωματείων Μελών τους, χωρίς να εμπλέκει την Κρατική Αρχή στις εσωτερικές υποθέσεις των αθλητικών φορέων. Ταυτόχρονα παρέχει και τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ, πράγμα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα.

 • 20 Αυγούστου 2020, 13:18 | Πουλόπουλος Δημήτριος

  Σωστά αναφέρεται στο σχέδιο νόμου ότι οι αντιπρόσωποι των σωματείων τακτικός και αναπληρωματικός πρέπει να είναι τακτικά μέλη του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγονται και να εκλέγουν και εκπροσωπούν ένα σωματείο.
  Τι το μεμπτό να είναι εκπρόσωπος στις αρχαιρεσίες μιας ομοσπονδίας ο έφορος του αντίστοιχου τμήματος ενός συλλόγου που είναι τακτικό μέλος του σωματείου και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ; και γιατί πρέπει να λειτουργεί τόσο συγκεντρωτικά το Σωματείο;

 • 20 Αυγούστου 2020, 12:52 | Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

  Άρθρο 7: Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν.2725/1999.
  Α. παρ. 1: «….Κάθε σωματείο – μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο…»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ επικροτούμε το παραπάνω εδάφιο της παραγράφου διότι το ΔΣ του σωματείου ως θεσμικό όργανο γνωρίζει αλλά έχει και την ευθύνη του ορισμού των εκπροσώπων μέσα από τα τακτικά του μέλη. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να περιοριστούν οι αντιπρόσωποι αλλά και οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες ενώσεων και ομοσπονδιών μόνο από τα μέλη του ΔΣ και όχι του συνόλου των τακτικών μελών του σωματείου ή σε άλλη περίπτωση θα είχαμε το οξύμωρο να προτείνεται για υποψήφιος πρόεδρος ένωσης ή ομοσπονδίας τακτικό μέλος του σωματείου αλλά να μην μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του γιατί δεν θα μπορεί να είναι μέλος του ΔΣ του σωματείου.

  Β. παρ. 3:»……. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου….»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ οι ημέρες να γίνουν πέντε (5) για να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του καταλόγου και ενημέρωση των σωματείων .

 • 20 Αυγούστου 2020, 09:13 | Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας

  Συμφωνούμε με την κατ’αρχάς εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις από μέλη του ΔΣ. Σε περίπτωση κωλύματος το ΔΣ να μπορεί να ορίζει κάποιο άλλο μέλος του Συλλόγου (με δικαίωμα ψήφου)
  Επίσης τα κριτήρια συμμετοχής των περιφερειακών Σωματείων στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας (με δικαίωμα ψήφου) πρέπει να προσαρμόζονται στο πληθυσμιακό μέγεθος του Περιφερειακού Δήμου όπου δραστηριοποιείται το Σωματείο. Σε ένα μικρό νησί θα πρέπει οι απαιτήσεις για ελάχιστο αριθμό μελών και για συμμετοχές σε ετήσιες ημερίδες να είναι ανάλογα προσαρμοσμένα.
  Προτείνουμε 15 μέλη τουλάχιστον με συνολικό ελάχιστο (και όχι κατά άτομο όπως ισχύει σήμερα) τις 350 συμμετοχές. Επίσης οι συμμετοχές σε Πανελλήνια πρωταθλήματα, Αγώνες Κυπέλλου κλπ να έχουν αυξημένο βάρος.

 • 20 Αυγούστου 2020, 08:56 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ

  Το άρθρο 7 πιστεύω ότι πρέπει να μείνει ως έχει, δηλαδή οι εκπρόσωποι του σωματείου να μπορεί είναι και απλά μέλη και όχι οπωσδήποτε μέλη του Δ.Σ.
  Αυτό θα βοηθήσει πολύ τα επαρχιακά σωματεία και ειδικά αυτά που βρίσκονται στις νησιώτικές περιοχές ώστε η εκπροσώπηση τους στις συνελεύσεις να είναι πιο εύκολη.
  Ευχαριστώ.

 • 20 Αυγούστου 2020, 08:39 | Καρανάσσος Βασίλης

  Παρ. 3.: Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, συνιστά αθέμιτη πρακτική, υπερβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζει την Ολυμπιακή χάρτα ( κεφ. 1, άρθρο 2, παρ. 5.), που απαγορεύει «οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών Οργανώσεων». Εξ’ άλλου τα θέματα αυτά επιλύονται στα πλαίσια των προβλέψεων του Αστικού Κώδικα, όπως προβλέπει η ίδια η Αθλητική Νομοθεσία. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν σοβαρά πρακτικά προβλήματα, αφ’ ενός γιατί το αρχείο της ΓΓΑ δεν φημίζεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του και αφ’ ετέρου δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται ο κατάλογος των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου σε εκκρεμότητα, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

  1η ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.

  2η ΠΡΟΤΑΣΗ
  Μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή η τελευταία διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ. Αυτή είναι επίσης μια ασφαλής, έγκυρη και απλή διαδικασία, που διασφαλίζει πλήρως τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και προστατεύει τόσο τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όσο και τα συμφέροντα των Σωματείων Μελών τους, χωρίς να εμπλέκει την Κρατική Αρχή στις εσωτερικές υποθέσεις των αθλητικών φορέων. Ταυτόχρονα παρέχει και τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ, πράγμα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα.

 • 20 Αυγούστου 2020, 08:10 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Προτείνω να εναρμονιστεί το άρθρο 7 με την εισηγητική έκθεση. Ο εκπρόσωπος του σωματείου σε αρχαιρεσίες θα πρέπει απαραίτητα να είναι μέλος του ΔΣ. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αδύνατον να ελεγχθεί εάν ο εκπρόσωπος είναι μέλος του Συλλόγου και με μια λευκή εξουσιοδότηση που μπορεί να πάρει ο κάθε ισχυρός παράγοντας από τον Σύλλογο να ορίζει δικό του πρόσωπο. Δυστυχώς παλιά και δοκιμασμένη συνταγή για την νόθευση των αρχαιρεσιών στις Ομοσπονδίες.
  Είναι γνωστό τοις πάσι ότι είναι αδύνατον να πιστοποιηθεί εάν ένας εκπρόσωπος είναι ή δεν είναι μέλος ενός σωματείου, πότε έγινε μέλος στο εν λόγω σωματείο κλπ, με αποτέλεσμα πολλά σωματεία, να παραδίδουν “λευκές επιταγές” στις διοικήσεις των Ομοσπονδιών ώστε να εξασφαλίσουν την εύνοια των διοικήσεων που θα εκλεγούν, με αυτό το τρόπο πολλοί άσχετοι ως προς το σωματείο εκπρόσωποι ψηφίζουν για να εκλεγεί η νέα διοίκηση μιας Ομοσπονδίας.
  Οι εκπρόσωποι των Σωματείων που θα ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών θα ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι μέλη του Δ.Σ του σωματείου τους. Τα σωματεία θα πρέπει μετά τις αρχαιρεσίες τους να αποστέλλουν στις Ομοσπονδίες των αθλημάτων που διατηρούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ με τη σύσταση του Δ.Σ τους, μέσα σε μια εβδομάδα από τη σύσταση του νέου Δ.Σ τους, όπως και σε κάθε αλλαγή. Μαζί με την κατάθεση της εκπροσώπησης στην εκλογική Γ.Σ των Ομοσπονδιών θα πρέπει το κάθε Σωματείο να καταθέτει επικαιροποιημένο Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ με τη σύσταση του Δ.Σ τους.

 • Άρθρο 7 Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 2725/99

  Σχετικά με την παρ. 3 του άρθρου και την υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες των αθλητικών Ομοσπονδιών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προτείνουμε η ΓΓΑ να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και το επικαιροποιημένο αρχείο των σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, ώστε να υπάρχει πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση για την εγκυρότητα και ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.

 • 19 Αυγούστου 2020, 22:37 | Γιώργος Αλεβυζάκης

  Σωστά στο σχέδιο νόμου αναφέρεται « Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο.» Αν θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικά μέλος του ΔΣ , κάποια σωματεία ίσως δε θα μπορούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία λόγω απόστασης.

 • 19 Αυγούστου 2020, 21:33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Παρ. 3.: Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, συνιστά αθέμιτη πρακτική, υπερβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζει την Ολυμπιακή χάρτα ( κεφ. 1, άρθρο 2, παρ. 5.), που απαγορεύει «οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών Οργανώσεων». Προσιδιάζει δε σε μοντέλα κρατικισμού και πολιτικού ελέγχου και όχι στην φιλελεύθερη αντίληψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:Να απαλειφθούν πλήρως οι σχετικές διατάξεις. Αν η Κυβέρνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλει να ελέγξει οτιδήποτε έχει το δικαίωμα να το κάμει τόσο διοικητικά όσο και μέσω της Δικαιοσύνης. Ο θεσμοθετούμενος έλεγχος δεν θα είναι έλεγχος νομιμότητας αλλά μάλλον «έλεγχος» της εκλογικής διαδικασίας από την πολιτική εξουσία. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!!

 • 19 Αυγούστου 2020, 18:38 | M.K.

  Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου. Μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή η τελευταία διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ. Αυτή είναι επίσης μια ασφαλής, έγκυρη και απλή διαδικασία, που διασφαλίζει πλήρως τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και προστατεύει τόσο τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όσο και τα συμφέροντα των Σωματείων Μελών τους, χωρίς να εμπλέκει την Κρατική Αρχή στις εσωτερικές υποθέσεις των αθλητικών φορέων. Ταυτόχρονα παρέχει και τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ, πράγμα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα.

 • 19 Αυγούστου 2020, 18:07 | Παύλος

  Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.
  Επιπροσθέτως, μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή η τελευταία διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ. Αυτή είναι επίσης μια ασφαλής, έγκυρη και απλή διαδικασία, που διασφαλίζει πλήρως τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και προστατεύει τόσο τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όσο και τα συμφέροντα των Σωματείων Μελών τους, χωρίς να εμπλέκει την Κρατική Αρχή στις εσωτερικές υποθέσεις των αθλητικών φορέων. Ταυτόχρονα παρέχει και τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ, πράγμα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα.

 • 19 Αυγούστου 2020, 15:31 | Bιολεττα Γερμανιδου

  Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, συνιστά αθέμιτη πρακτική, υπερβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζει την Ολυμπιακή χάρτα ( κεφ. 1, άρθρο 2, παρ. 5.), που απαγορεύει «οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών Οργανώσεων». Εξ’ άλλου τα θέματα αυτά επιλύονται στα πλαίσια των προβλέψεων του Αστικού Κώδικα, όπως προβλέπει η ίδια η Αθλητική Νομοθεσία. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν σοβαρά πρακτικά προβλήματα, αφ’ ενός γιατί το αρχείο της ΓΓΑ δεν φημίζεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του και αφ’ ετέρου δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται ο κατάλογος των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου σε εκκρεμότητα, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Για το λόγο αυτό ίσως θα είναι προτιμότερο μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή η τελευταία διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ. Αυτή είναι επίσης μια ασφαλής, έγκυρη και απλή διαδικασία, που διασφαλίζει πλήρως τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και προστατεύει τόσο τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όσο και τα συμφέροντα των Σωματείων Μελών τους, χωρίς να εμπλέκει την Κρατική Αρχή στις εσωτερικές υποθέσεις των αθλητικών φορέων. Ταυτόχρονα παρέχει και τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ, πράγμα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα.

 • 19 Αυγούστου 2020, 13:58 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

  1η ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.

  2η ΠΡΟΤΑΣΗ
  Μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή η τελευταία διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ. Αυτή είναι επίσης μια ασφαλής, έγκυρη και απλή διαδικασία, που διασφαλίζει πλήρως τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και προστατεύει τόσο τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όσο και τα συμφέροντα των Σωματείων Μελών τους, χωρίς να εμπλέκει την Κρατική Αρχή στις εσωτερικές υποθέσεις των αθλητικών φορέων. Ταυτόχρονα παρέχει και τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ, πράγμα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα.

 • 19 Αυγούστου 2020, 13:54 | ΣΑΒΒΑΣ Κ . ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

  Παρ. 3.: Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις…….

  *Να εχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.
  *Μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή η τελευταία διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ. Αυτή είναι επίσης μια ασφαλής, έγκυρη και απλή διαδικασία, που διασφαλίζει πλήρως τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και προστατεύει τόσο τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όσο και τα συμφέροντα των Σωματείων Μελών τους, χωρίς να εμπλέκει την Κρατική Αρχή στις εσωτερικές υποθέσεις των αθλητικών φορέων. Ταυτόχρονα παρέχει και τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ, πράγμα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα

 • 19 Αυγούστου 2020, 13:01 | EAΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

  Σωστό είναι οι εκπρόσωποι των σωματείων να είναι απλά μέλη του σωματείου και όχι υποχρεωτικά μέλη Δ.Σ του σωματείου. Ο ορισμός του εκπροσώπου γινόταν και θα γίνεται (σύμφωνα με το σχέδιο νόμου) με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Σημαντικό είναι να εκφράζεται η βούληση του σωματείου και να μην βάζει περιορισμούς ο νόμος και γενικότερα ότι αναφέρει το καταστατικό του κάθε σωματείου.

 • 19 Αυγούστου 2020, 11:52 | Χριστόφορος Ανδρουλιδάκης

  Εκτιμώ ότι είναι σωστό το σχέδιο νόμου όπως είναι στην διαβούλευση αναφέροντας ότι εκπρόσωποι των σωματείων πρέεπι να είναι μέλη του σωματείου και όχι απαραίτητα μέλη του ΔΣ του σωματείου. Εξ άλλου ο ορισμός του εκπροσώπου γινόταν και θα γίνεται (σύμφωνα με το σχέδιο νόμου) με απόφαση του ΔΣ του σωματείου. Σημαντικό είναι να εκφράζεται η βούληση του σωματείου χωρίς περιορισμούς αλλά πάντα σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου

 • 19 Αυγούστου 2020, 11:05 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ

  Συμφωνώ με τη θέσπιση Ορίου Ηλικίας στις Διοικήσεις των Ομοσπονδιών, όπως άλλωστε έχει θεσπίσει και η ίδια η ΔΟΕ.
  Αν προχωρήσουμε λοιπόν ένα βήμα παραπέρα, μπορεί να ονομαστεί και ο εκπρόσωπος στην ΕΟΕ «όργανο» μαζί με Δ.Σ. και Ε.Ε.. Οπότε, ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει όριο ηλικίας και θητειών για όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας, οπότε θα αφορά πλέον και τον εκπρόσωπο στην ΕΟΕ.

 • 19 Αυγούστου 2020, 11:36 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ

  Πιθανώς πολλά σωματεία να είναι «ευέλικτα» στον ορισμό αντιπροσώπων στις Γ.Σ. Ομοσπονδιών και μπορεί να ορίζουν και πρόσωπα που δεν είναι όντως μέλη του σωματείου.
  Μόνη ακέραιη διαδικασία θα ήταν:
  – Ο εκπρόσωπος του Σωματείου στη Γ.Σ. Ομοσπονδίας ή Ένωσης, ορίζεται από το Δ.Σ., εκ των μελών του Δ.Σ.
  – Η Περιφέρεια βεβαιώνει πως ο εκπρόσωπος του Δ.Σ. όντως είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το τηρούμενο στην Υπηρεσία Αρχείο.

 • 18 Αυγούστου 2020, 22:14 | ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Για να πραγματοποιηθεί εκδημοκρατισμός και προστασία από τις δυνατότητες χειραγώγησης των εκλογικών διαδικασιών, (σε όσες ομοσπονδίες από μόνες τους δεν τον έχουν ήδη κάνει πράξη, όπως η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης), είναι αυτονόητες για όλους οι παρακάτω προτάσεις (επιπρόσθετα σε ορισμένες διατάξεις που αναφέρονται στο νομοσχέσχέδιο):

  — Εκλογές στα γραφεία των ενώσεων και των τοπικών επιτροπών.

  — Αντιπρόσωπος σωματείου μόνο ο Πρόεδρος ή μέλος του ΔΣ του σωματείου

  — Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ, είκοσι μέρες νωρίτερα την λίστα των σωματείων με δικαίωμα ψήφου, μαζί με τους αντιπροσώπους τους.

  — Απλή κλασική ποσόστωση φύλου, χωρίς προϋποθέσεις ή υποχρέωση, επί του αριθμού των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ

  — Καμία αρμοδιότητα σε άνω των 71 ετών.

  — Πενταμελή εφορευτική επιτροπή στις μεγάλες ομοσπονδίες αντί τριμελή και δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπου υποψηφίου τουλάχιστον προέδρου.

  — Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ τα αναλυτικά πρακτικά της Εκλογοαπολογιστικής ΓΣ.

  — Στο ΔΣ της ΕΟΚ να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, (όπως ισχύει για την ΕΠΟ), ένας εκπρόσωπος του ΠΣΑΚ, του ΣΕΠΚ και της ΟΔΚΕ.

  Οι αλλαγές που ήδη προτείνονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν τις διαδικασίες χειραγώγησης που εφαρμόζονται στην ΕΟΚ έχουν τα τελευταία 25 χρόνια.

  α. Ο αντιπρόσωπος του κάθε σωματείου, ο οποίος πρέπει να είναι απλό μέλος του σωματείου, ορίζεται με απόφαση του ΔΣ και πρέπει να ψηφίσει στις εκλογές αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου. Η διάταξη αυτή δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό, μιας και στις εκλογές της ΕΟΚ δεν είχαμε εκλογές με πληρεξούσια, αλλά με αντιπροσώπους σωματείων. Και από εδώ ξεκινάει η δυνατότητα χειραγώγησης, όταν ο εκπρόσωπος δεν είναι ο πρόεδρος ή μέλος του ΔΣ του συλλόγου και μπορεί να βαπτιστεί οποιοσδήποτε ως απλό μέλος του σωματείου. Σε συνδυασμό μάλιστα με την μη δυνατότητα ψηφοφορίας στα γραφεία των ενώσεων και με την μη ανάρτηση της λίστας με τα δικαιούμενα σωματεία ψήφου μαζί με τους προέδρους και τους αντιπροσώπους, στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ, 20 μέρες νωρίτερα, τότε σημαντικός αριθμός σωματείων ιδιαίτερα από την επαρχία είτε δεν θα ψηφίσει, είτε θα έχει χειραγωγημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος προφανώς δεν είναι σίγουρο πως θα εκφράσει την βούληση του σωματείου.

  β. Ψηφίζουν μόνο σωματεία με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση με εγγραφή στο Μητρώο της ΓΓΑ. Στην ΕΟΚ δεν υπήρχαν μαϊμού αθλητικά σωματεία και η διάταξη αυτή απλά δεν θα επιτρέψει να ψηφίσουν όσα σωματεία δεν θα προλάβουν να έχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

  γ. Μετά τη συμπλήρωση του 71ου έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του ΔΣ. Το μέτρο αυτό για τα όρια θητειών, εξανεμίζεται κυριολεκτικά όταν ακριβώς στην ίδια διάταξη του νόμου προστίθεται η πρόταση ότι το πρόσωπο αυτό ¨θα μπορεί να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του ΔΣ¨. Εν ολίγοις, ο τωρινός πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚ θα μπορούν να έχουν τις ίδιες με σήμερα ακριβώς αρμοδιότητες ώς Επίτιμος Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος μιας νέας Επιτροπής.

  δ. Ποσόστωση γυναικών. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων. Η διάταξη αυτή δεν δίνει πλέον καμία δυνατότητα να εκλεγεί γυναίκα στο άβατο της ΕΟΚ. Προφανώς από την ποσόστωση με προϋποθέσεις είχαμε πάει στην υποχρεωτική ποσόστωση και τώρα στην ποσόστωση μόνο των υποψηφίων. Προφανώς δεν υπάρχει βούληση να αρθούν τα εμπόδια της γυναικείας εκπροσώπησης με την σύγχρονη ευρωπαϊκή πρακτική της απλής κλασικής ποσόστωσης επί του αριθμού των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ.

  ε. Μία λίστα υποψήφιων προέδρων με έναν σταυρό και μία λίστα υποψήφιων μελών με δώδεκα σταυρούς. Πέρα από τα πιθανά προβλήματα διοικητικής βιωσιμότητας που μπορεί να επιφέρει αυτό το μέτρο στην περίπτωση που ένας πρόεδρος δεν θα έχει εξαρχής δεδηλωμένη πλειοψηφία, το γεγονός ότι τελικά καθορίζεται πολύ σωστά και με ακρίβεια ο αριθμός των σταυρών και η μη ύπαρξη αυθαίρετης λίστας αναπληρωματικών υποψηφίων μελών, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εκδημοκρατισμός ή μεταρρύθμιση ή προστασία από τυχόν διαδικασίες χειραγώγησης.

  Ως εκ τούτου είναι προφανές πως αφού η τωρινή τετραμελή ηγετική ομάδα της ΕΟΚ παραμένει πιστή στην εκκωφαντική ένοχη σιωπή της και δεν πραγματοποιεί καμία γενική συνέλευση για να συζητηθούν σχετικά θέματα, όπως εγγράφως έχει επανειλημμένα ζητηθεί από σωματεία και αυθαίρετα δεν το κάνει, τότε εάν δεν νομοθετηθούν σχετικά τα αρχικά αναφερόμενα, μόνα τους τα περισσότερα σωματεία μπορούν να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν είτε το οικονομικό πρόβλημα της μετακίνησης είτε να μην υποκύψουν στις διάφορες ¨πιέσεις¨ για να δώσουν έγγραφο αντιπροσώπευσης σε άγνωστο σε αυτούς πρόσωπο.

 • 18 Αυγούστου 2020, 21:42 | Λιούμπας Ιωάννης

  Αναφέρετε: Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο σε αυτή μητρώο. Το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί.. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τότε αυτός αναμορφώνεται.
  Το πρόβλημα όμως έχει να κάνει με το μητρώο της Γ.Γ.Α. το οποίο είναι ελλειπέστατο. Πέραν τούτου συνιστά αθέμιτη πρακτική, υπερβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζει την Ολυμπιακή χάρτα ( κεφ.1, άρθρο 2, παρ. 5.).
  Πρόταση για οργάνωση του μητρώου αθλητικών σωματείων από την ΓΓΑ , με πρόσβαση στους ενδιαφερομένους του επικαιροποιημένου πίνακα σωματείων και ομοσπονδιών

 • 18 Αυγούστου 2020, 17:27 | Χριστόφορος Ανδρουλιδάκης

  Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που
  έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν συνιστά την καλύτερη αντιμετώπιση από την ανώτατη αθλητική αρχή προς τα σωματεία και την αυτοτέλειά τους. Αρμόδιος για την λύση ζητημάτων εγκυρότητας είναι ο ίδιιος ο Αστικος Κώδικας, όπως προβλέπει η
  ίδια η Αθλητική Νομοθεσία. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν σοβαρά πρακτικά
  προβλήματα, εγκυρότητας – ενημέρωσης και αξιοπιστίας του ίδιου του αρχείου της ΓΓΑ. Εξ άλλου είναι δυνατόν ο κατάλογος των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου σε εκκρεμότητα, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
  Προτείνω να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου.
  Επίσης επιπρόσθετα θα μπορούσε μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που θα υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ να διαβιβάζεται ο κατάλογος των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ. Αυτή είναι μια ασφαλής, έγκυρη και απλή διαδικασία, που διασφαλίζει πλήρως τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και προστατεύει τόσο τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όσο και τα συμφέροντα των Σωματείων Μελών τους, χωρίς να εμπλέκει την Κρατική Αρχή στις εσωτερικές υποθέσεις των αθλητικών φορέων. Ταυτόχρονα παρέχει και τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να εμφανιστούν στους υπάρχοντες καταλόγους της ΓΓΑ, πράγμα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα και όλοι ελπίζουμε να εκλείψει με το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων.

 • 18 Αυγούστου 2020, 16:00 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Σχέδιο νόμου και εισηγητική έκθεση με διαφοροποιήσεις, αλλά συνολικά προς την σωστή κατεύθυνση.
  Επιγραμματικά οι προσεγγίσεις μου ως Πρόεδρος Ναυταθλητικού Ομίλου
  1. Σφραγισμένα ψηφοδέλτια από τον δικαστικό αντιπρόσωπο.
  2. Ο χρόνος των 20 ημερών για την κατάθεση του καταλόγου των σωματείων που εκπληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επερχόμενη Γεν. Συνέλευση Ομοσπονδίας είναι αδικαιολόγητα πιεσμένος. Θυμίζω πως οι αξιολογήσεις από τις επιτροπές δραστηριώτητας των Ομοσπονδιών αξιολογούν το προηγούμενο έτος. Συνεπώς εάν οι εκλογές γίνουν από τον 10ο μήνα και μετά, θα μπορούσαν οι κατάλογοι να κατατίθενται στη Γ.Γραμματεία έως το τέλος της Άνοιξης και να υπάρχει ο χρόνος να γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι, χωρίς πίεση χρόνου.
  3. Αντίστοιχα ο χρόνος των 2 ημερών για την επικύρωση του καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στις Ομοσπονδίες είναι μικρός. Πρέπει να γίνει τουλάχιστον 30 εργάσιμες και να προβλεφθεί διαδικασία επαναξιολόγησης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα σωματεία σφραγίδες, αλλά και ο πιθανός αποκλεισμός σωματείων που είναι σε μαύρη λίστα.
  4. Αντιπρόσωπος και αναπληρωτής μόνο μέσα από το ΔΣ.
  5. Χρονοδιάγραμμα εναρμόνισις των καταστατικών Ομοσπονδιών, Ενώσεων και Σωματείων

 • 17 Αυγούστου 2020, 23:59 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Το ποιο σωστό είναι να μπορεί και απλό μέλος του σωματείου να είναι αντιπρόσωπος ή αναπληρωτής αντιπρόσωπος γιατί εκλέγετε από την γενική συνέλευση. Σωστά όμως είναι και όλα τα παραπάνω που αναφέρουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση ότι, δεν μπορούν να ξέρουν αν αντιπρόσωποι είναι μέλη εκλεγμένα από τη γενική συνέλευση, το ίδιο όμως συμβαίνει και με τα απλά μέλη του Δ. Σ. τα οποία δε τα γνωρίζει κανένας. Από τη μεριά της ΓΓΑ θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Θα μπορούσε παράδειγμα, όπως δηλώνονται τα στοιχεία των μελών του Δ.Σ.στο μητρώο των σωματείων, να δηλώνονται και τα στοιχεία των αντιπροσώπων και από το σύλλογο σε προθεσμία που θα οριστεί να στέλνονται δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας καθώς και πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Άλλωστε ο Δικηγόρος-Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι υπεύθυνος για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας.

 • 17 Αυγούστου 2020, 22:53 | Αναστάσιος Μάνεσης

  Νομίζω ότι πέραν της εκπροσώπησης των συλλόγων από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη , χωρίς ψυχολογικές πιέσεις και εκβιασμούς , βούληση των συλλόγων. Στην ΕΛΟΚ εδώ και χρόνια είναι γνωστή η τακτική της διανομής προσυμπληρωμένων ψηφοδελτίων μέσω των οποίων μπορεί να είναι γνωστό των υστέρων τι ψήφισε ο κάθε σύλλογος. Από μόνο του το γεγονός αυτό είναι απαράδεκτο, αντιδημοκρατικό , αλλοιώνει την προγματική και ελεύθερη βούληση των σωματείων που συμμετέχουν στις εκλογές και καταργεί την απολύτως αναγκαία μυστικότητα της ψηφοφορίας. Ένας απλός τρόπος να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο είναι η υποχρεωτική μονογραφή των ψηφοδελτίων από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Νομίζω ότι αν στο άρθρο προστεθεί αυτή η μικρή πρόταση θα αλλάξουν πολλά προς το καλύτερο και οι εκλογές εκτός από τις λοιπές διασφαλίσεις του Νομοσχεδίου θα είναι και πιο δημοκρατικές.

 • 17 Αυγούστου 2020, 21:06 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο μητρώο αθλητικών φορέων αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των μελών του Δ.Σ. κάθε σωματείου. Ο μοναδικός τρόπος για να ελέγξει η Πολιτεία τους αντιπροσώπους των σωματείων που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές της Ομοσπονδίας είναι η ταυτοποίησή τους από το μητρώο αθλητικών φορέων της Γ.Γ.Α.

 • 17 Αυγούστου 2020, 10:22 | Antonis

  Επειδή βλέπω πολλά μηνύματα σχετικά με την εκπροσώπηση των σωματείων στις ομοσπονδίες αναφέρω τα εξής.
  .
  Έχουμε δει ΔΣ σωματείων να «εκλέγονται» από πριν. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να εκλεγεί και ο αντιπρόσωπος στην ομοσπονδία ακόμα και στο ΔΣ του σωματείου.
  .

  Υπάρχουν πολλά σοβαρά σωματεία που οι διαδικασίες είναι απόλυτα διαφανείς και εχουν πραγματικά πολλές περισσότερες αρμοδιότητες να δώσουν και σε μη μέλη των ΔΣ
  .
  Προσωπικά έχω διατελέσει μέλος του ΔΣ του σωματείου μου και μέλος ΔΣ της αντίστοιχης ομοσπονδίας. Για λόγους προσωπικούς, δεν έθεσα καν υποψηφιότητα για το ΔΣ του σωματείου αλλά έθεσα ( και εξελέγειν) υποψηφιότητα για εκπρόσωπος στην ομοσπονδία.

  ΑΛΛΟ ΔΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να ταυτίζονται

  Ευχαριστω

 • 14 Αυγούστου 2020, 13:46 | Θανάσης Φυλακτός

  Η μέχρι σήμερα εμπειρία μου ως Πρόεδρος Αθλητικού Συλλόγου Καράτε, είναι οτι για την αποφυγή νοθείας στις εκλογές των ομοσπονδιών, θα πρέπει η ψηφοφορία να γίνεται αφενός με ψηφοδέλτια που διανέμονται αφου σφραγισθούν επιτόπου από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, αφετέρου σε αυτή να συμμετέχουν αποκλειστικά ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του ΔΣ κάθε σωματείου οι οποίοι είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι στα μέλη της ΓΣ και δικαιωματικά εκπροσωπούν το Σωματείο. Εξαιρετικά σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος μπορεί να ψηφίζει τρίτο μέλος του ΔΣ φυσικά με σχετική απόφαση του ΔΣ που τον εξουσιοδοτεί. Προφανώς η ταυτοποίηση των μελών μπορεί πλέον να γίνεται με την χρήση της πλατφόρμας του μητρώου των Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ.

 • 13 Αυγούστου 2020, 21:13 | Κώστας Δημητρίου

  υφίσταται πρόβλημα με κάποιες ομοσπονδίες αθλημάτων, που βάζουν ειδικότερους όρους όσον αφορά το να γίνουν μέλη κάποια σωματεία των αθλητικών ενώσεων & της ομοσπονδίας , αλλά και στο να λάβουν αθλητική αναγνώριση, γιατί επιμένουν να ορίζουν κανόνες σχετικά με το ποιο σωματείο θα κάνει χρήση ενός αθλητικού χώρου (εθνικού, δημοτικού κλπ.)-> νομίζω ότι κάτι τέτοιες προβλέψεις έχει το καταστατικό της ομοσπονδίας για αντισφαίριση , εκτός αν κάνω λάθος -> πάντως θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες παρεμβάσεις στα καταστατικά των ομοσπονδιών και αθλητικών ενώσεων και στο με ποιους όρους κάποιο σωματείο γίνεται μέλος

 • 13 Αυγούστου 2020, 14:51 | Πετμεζάς Σταύρος

  Στην παράγραφο 3 οι ημέρες να γίνουν «εργάσιμες» και όχι «πλήρεις» και ο χρόνος από δύο (2) ημέρες να γίνουν δέκα (10) εργάσιμες ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος για όλες τις πλευρές.

 • 12 Αυγούστου 2020, 15:35 | Τσόντου Ντιάνα

  Είμαι πρόεδρος Αθλητικού Συλλογου Καράτε. Μετά λόγου γνώσεως διαβεβαιώνω πως στις Γεν. Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας Καράτε που έχω συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του Συλλόγου μου, έχω διαπιστώσει οτι ψηφίζουν άτομα εντελώς άσχετα με τον σύλλογο που φέρονται να εκπροσωπούν. Αυτό συμβαίνει λόγω «λευκής εξουσιοδότησης» που ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ (για ευνόητους λόγους) να χορηγήσουν κάποιοι σύλλογοι στην εκάστοτε διοίκηση που διενεργεί τις αρχαιρεσίες, με αποτέλεσμα να νοθεύεται το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών. Κατόπιν αυτού ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ να διορθωθεί το άρθρο 7 και ως εκπρόσωπος του Συλλόγου στις αρχαιρεσίες να ορίζεται ΜΟΝΟ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και ΟΧΙ απλό μέλος του, όπως ακριβώς προβλέπεται στην ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του νομοσχεδίου. Εξ άλλου η ιδιότητα «απλού μέλους» δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ενώ αντίθετα η ιδιότητα μέλους του ΔΣ, λόγω ΜΗΤΡΩΟΥ, ευκόλως αποδεικνύεται και δεν αμφισβητείται.

 • 11 Αυγούστου 2020, 15:41 | Antonis

  Ο εκπρόσωπος του Σωματείου να Μπορεί να μην είναι μέλος του ΔΣ αφού ΕΚΛΈΓΕΤΑΙ από την Γ.Σ και δεν είναι επιλογή του ΔΣ ή κάποιων από το ΔΣ.
  .
  Η σωστή εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία και ειδικά στο ΔΣ της ομοσπονδίας θέλει τις γνώσεις των τεκταινόμενων στα σωματεία αλλά θέλει οπωσδήποτε και πολύ χρόνο αλλά και ανεξαρτησία

 • 11 Αυγούστου 2020, 09:40 | Στέργιος Τζίλιας

  Τόσα χρόνια στην ενασχόληση μου με τα κοινά του αθλητισμού έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Όχι μόνο στην Ομοσπονδία του Καράτε που με αφορά αλλά και σε Ομοσπονδίες που λόγω τέτοιων κακών και παρανόμων διοικητικων χειρισμών τους αφαιρέθηκε  ακομα και η  ΕΑΑ.

  Για να εξαλειφθούν παρόμοια φαινόμενα όπου κάποιοι επαγγελματίες παράγοντες προσπαθούν συνειδητά να κοροϊδέψουν τόσο τους συλλόγους όσο και τον κρατικό μηχανισμό και να επωφεληθούν οικονομικά, όπου φτάνουν να χειραγωγούν ολόκληρες Γενικές συνελεύσεις αφού γνωρίζουν εκ των προτέρων τους εκπροσώπους των συλλόγων (γιατι τους διορίζουν οι ίδιοι χρησιμοποιώντας την μέθοδο των λευκών εξουσιοδοτησεων), Θα πρέπει η πολιτεία να πάρει άμεσα μέτρα ώστε να προστετευσει τους συλλόγους και κατ επέκταση τις Ομοσπονδίες κάνοντας το αυτονόητο! 

  1ον Κλείσιμο των σωματείων σφραγίδας. 

  2ον Άμεση εναρμόνιση των καταστατικών των συλλόγων με τον νέο αθλητικό νομο και Εκλογές των σωματείων όπως προβλέπεται από αυτόν.

  3ον Ο εκπρόσωπος του κάθε Συλλόγου θα πρέπει να είναι ενεργός και απαραίτητα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

  4ον Να τηρείται αυστηρά η διαδικασία ταυτοποίησης των εκπροσώπων μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας της ΓΓΑ.

  5ον Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να αφαιρείται η ΕΑΑ από τον σύλλογο που λειτούργησε παράτυπα.

  6ον Οι σύλλογοι αποφεύγοντας να δώσουν λευκή επιταγή» ετσι όπως είθισται να αποκαλούν τις παράτυπες εξουσιοδοτήσεις συμβάλλουν στην εξυγίανση του χώρου από επαγγελματίες ψευτοπαραγοντες που δήθεν ενδιαφέρονται για το άθλημα!

  7ον Κοινοποίηση (σύστημα on line) των τιμωρημένων παραγόντων από τις δικαστικές αρχές ή άλλο αρμόδιο όργανο στην ΓΓΑ ώστε να αποκλείεται η συμμετοχή τους από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένου και των εκλογών.

  8ον είναι επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθεί η εισηγητική έκθεση επί του άρθρου 7, ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΣ δια παντός οποιοδήποτε «παραθυρακι» υπήρχε μέχρι πρότινος ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πλουτισμου παραγόντων στο μελλον εις βάρος των αθλητών και των γονέων. 

  Οι πόροι των Ομοσπονδιών προορίζονται για την ανάπτυξη του αθλήματος όπως αναγράφεται ρητά σε κάθε καταστατικό και όχι για να γεμίζουν οι τσέπες ανεπάγγελτων τυχοδιωκτων ψευτοπαραγόντων. Η πολιτεία πρέπει να εξαντλήσει την αυστηρότητα της σε τέτοια ζητήματα και επιτέλους να μπει ένα τέλος σε αυτά τα φαινόμενα. 

 • 10 Αυγούστου 2020, 22:49 | Χρήστος

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Ο σύλλογος στις αρχαιρεσίες πρέπει να εκπροσωπείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, όπως ορίζει η εισηγητική έκθεση.

 • 10 Αυγούστου 2020, 22:13 | ΣΤΕΛΛΑ

  Εισηγούμαι να τροποποιηθεί το άρθρο 7 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του

 • 10 Αυγούστου 2020, 22:15 | Αγγελική Μυλωνίδου

  Προτείνω να εναρμονιστεί το άρθρο 7 με την εισηγητική έκθεση. Ο εκπρόσωπος του σωματείου σε αρχαιρεσίες θα πρέπει απαραίτητα να είναι μέλος του ΔΣ. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αδύνατον να ελεγχθεί εάν ο εκπρόσωπος είναι μέλος του Συλλόγου και με μια λευκή εξουσιοδότηση που μπορεί να πάρει ο κάθε ισχυρός παράγοντας από τον Σύλλογο να ορίζει δικό του πρόσωπο. Δυστυχώς παλιά και δοκιμασμένη συνταγή για την νόθευση των αρχαιρεσιών στις Ομοσπονδίες

 • 10 Αυγούστου 2020, 22:01 | Κώστας Μερμυγκούσης

  Κανένας δεν μπορεί να ελέγξει αν ο κάθε αντιπρόσωπος είναι μέλος συγκεκριμένου αθλητικού συλλόγου. Επομένως ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση.

 • 10 Αυγούστου 2020, 21:48 | Μαριάνθη Γαλανού

  Μόνο εάν ο εκπρόσωπος (και ο αναπληρωτής του) σε αρχαιρεσίες είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, θα υπάρξει, εγκυρότητα και διαφάνεια. Ο ορισμός απλού μέλους ως αντιπροσώπου έχει αποδειχθεί πως νοθεύει τα αποτελεσματα των αρχαιρεσιων με την μέθοδο των «λευκών» εξουσιοδοτήσεων.

 • 10 Αυγούστου 2020, 17:00 | Κωσταντίνος Παπαδόπουλος

  Θα πρέπει οι αντιπρόσωποι των συλλόγων να είναι τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συλλόγων. Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι επαγγελματίες παράγοντες του αθλητισμού, τοποθετούν δικός τους ανθρώπους ως αντιπροσώπους των συλλόγων, πολλές φορές εκβιαστικά και ελέγχουν με αυτό τον τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα.

 • 10 Αυγούστου 2020, 17:49 | Κωσταντίνος Παπαδόπουλος

  Θα πρέπει οι αντιπρόσωποι των συλλόγων να είναι τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συλλόγων. Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι επαγγελματίες παράγοντες του αθλητισμού, τοποθετούν δικός τους ανθρώπους ως αντιπροσώπους των συλλόγων, πολλές φορές εκβιαστικά και ελέγχουν με αυτό τον τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα.

 • Επειδή οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών στην ΕΟΕ και στην ΕΠΕ εκλέγονται αδιαμφισβήτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προβλέπεται το ίδιο και για την ΕΟΕ και ΕΠΕ. Επειδή με την προτεινόμενη διάταξη, παραβιάζεται κατάφωρα η ασφάλεια δικαίου.
  Επειδή κύρια πηγή χρηματοδότησης και Των δύο (ΕΟΕ και ΕΠΕ) είναι το κράτος και ο Έλληνας φορολογούμενος
  Ποιος μπορεί να εξηγήσει γιατί θα πρέπει να υφίσταται η διαφορετική αυτή πρόβλεψη απόλυτης αυτονομίας της ΕΟΕ και της ΕΠΕ;

 • 10 Αυγούστου 2020, 11:15 | Σπύρος Δρακόπουλος

  Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση επί του άρθρου 7 ορίζεται πως “..ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου”.
  Θεωρώ πως το άρθρο 7 παρ 1 του νομοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθεί-διορθωθεί-εναρμονιστεί με την εισηγητική έκθεση, ώστε ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής που ορίζονται ως εκπρόσωποι του Σωματείου, να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τακτικά μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του σωματείου και ΟΧΙ τακτικά μέλη του σωματείου που άλλωστε ΟΥΔΕΙΣ μπορεί να ελέγξει του λόγου το αληθές. Λόγω πολυετούς εμπειρίας μου σε αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Καράτε, θεωρώ πως μόνο έτσι θα εξαλειφθεί το φαινόμενο που διάφοροι “παράγοντες” χειραγωγούν τις εκλογικές διαδικασίες, “εμφανίζοντας” για λογαριασμό του σωματείου, εκπροσώπους της αρεσκείας τους, που ουδεμία σχέση έχουν με τον σύλλογο ή το άθλημα, κατόπιν ΛΕΥΚΗΣ εξουσιοδότησης που παραχωρεί (εξ ανάγκης) ο σύλλογος στον “παράγοντα”, για να ψηφίζουν ότι “βολεύει” τον παράγοντα. Δεδομένου πως τα μέλη του ΔΣ ενός συλλόγου προκύπτουν από το ΜΗΤΡΩΟ του ν.4373/2016 που τηρείται στην ΓΓΑ, μια απλή διασταύρωση θα εγγυάτο την γνησιότητα της εκπροσώπησης του σωματείου και την νομιμότητα των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους. Εισηγούμαι επίσης, προς διευκόλυνση ελέγχου από την ΓΓΑ, την Ομοσπονδία και την εφορευτική επιτροπή, το διοριστήριο του εκπροσώπου και του αναπληρωτού του να συνοδεύεται από επικυρωμένο απόσπασμα εκλογής των μελών του ΔΣ του Συλλόγου.

 • 10 Αυγούστου 2020, 09:51 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

  Το σωστό είναι να ορίζονται εκπρόσωποι από το Σωματείο, τόσο στις Ενώσεις όσο ακόμα περισσότερο στην Ομοσπονδία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου αποκλειστικά. Αυτό να πιστοποιείτε με επίσημο έγγραφο του Σωματείου τουλάχιστον 20 ημέρες προ των αρχαιρεσιών.

 • 9 Αυγούστου 2020, 00:03 | Κυριακίδης Αγγέλος

  Είναι γνωστό τοις πάσι ότι είναι αδύνατον να πιστοποιηθεί εάν ένας εκπρόσωπος είναι ή δεν είναι μέλος ενός σωματείου, πότε έγινε μέλος στο εν λόγω σωματείο κλπ, με αποτέλεσμα πολλά σωματεία, να παραδίδουν “λευκές επιταγές” στις διοικήσεις των Ομοσπονδιών ώστε να εξασφαλίσουν την εύνοια των διοικήσεων που θα εκλεγούν, με αυτό το τρόπο πολλοί άσχετοι ως προς το σωματείο εκπρόσωποι ψηφίζουν για να εκλεγεί η νέα διοίκηση μιας Ομοσπονδίας.
  Η πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Α. δείχνει επιτέλους να θέλει να βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου, στα σωματεία φαντάσματα, σφραγίδες κλπ. Να μπει επιτέλους μια τάξη και διαφάνεια στον αθλητισμό, ή οποία ξεκίνησε με τη καταγραφή των πραγματικών σωματείων στο ηλεκτρονικό μητρώο κλπ και πρέπει να συνεχιστεί με την εξορθολογισμό του τρόπου εκλογών στις Ομοσπονδίες. Οι μόνοι εκπρόσωποι που μπορεί να πιστοποιηθεί η ιδιότητα του μέλους του σωματείου είναι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων.

 • 8 Αυγούστου 2020, 23:58 | Δανιηλιδης Παναγιώτης

  Πρόταση: ο εκπρόσωπος του σωματείου για τις ΓΣ να είναι μέλος ΔΣ ή κ ακόμα ο Προπονητής του σωματείου γτ ως εκπρόσωπος μόνο από τακτικό μέλος ενός Σωματείου μπορεί να είναι άτομο φυτευτό ,το βαπτίζουν τακτικό την τελευταία στιγμή μόνο κ μόνο να εξυπηρετήσει.

 • 8 Αυγούστου 2020, 19:11 | Πατσιαούρας Αστέριος

  άρθρο 7.
  H πρόταση ώστε οι αντιπρόσωποι που ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες να είναι αποκλειστικά μέλη του ΔΣ του Σωματείου είναι ΛΑΘΟΣ διότι από την στιγμή που ως μέλος του Σωματείου έχω το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε θα πρέπει να έχω και το δικαίωμα να εκπροσωπώ το Σωματείου μου σε όποια όργανα θεωρήσει αυτό καλό.
  Άρα καλώς να παραμείνει στο σχέδιο νόμου η πρόταση:
  Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου…

 • 8 Αυγούστου 2020, 15:14 | Κυριακίδης Αγγελος

  Υπάρχει ένα λάθος στο Άρθρο 7 που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999, Αναγράφεται για τις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών ότι «Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου… Ενώ στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ αναγράφεται ότι «Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου».
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ, το κείμενο προς διαβούλευση

 • 8 Αυγούστου 2020, 15:29 | Κυριακίδης Αγγελος

  Οι εκπρόσωποι των Σωματείων που θα ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών θα ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι μέλη του Δ.Σ του σωματείου τους. Τα σωματεία θα πρέπει μετά τις αρχαιρεσίες τους να αποστέλλουν στις Ομοσπονδίες των αθλημάτων που διατηρούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ με τη σύσταση του Δ.Σ τους, μέσα σε μια εβδομάδα από τη σύσταση του νέου Δ.Σ τους, όπως και σε κάθε αλλαγή. Μαζί με την κατάθεση της εκπροσώπησης στην εκλογική Γ.Σ των Ομοσπονδιών θα πρέπει το κάθε Σωματείο να καταθέτει επικαιροποιημένο Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ με τη σύσταση του Δ.Σ τους.

 • 8 Αυγούστου 2020, 14:32 | ΚΑΚΑΝΤΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 που αφορά αντιπροσώπους των σωματείων στις γενικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών δε συμφωνεί με την αιτιολογική έκθεση του αντίστοιχου άρθρου.
  Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου ορίζει ότι «Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του σωματείου….» σε αντίθεση με την αιτιολογική έκθεση στην οποία αναφέρει «Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου».

 • 8 Αυγούστου 2020, 12:51 | Γιάννης Γιαννουρής

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Τα Σωματεία να εκπροσωπούνται (μέσω αντιπροσώπου ή αναπληρωτή) αποκλειστικά και μόνο από μέλη του ΔΣ.

  Διαμόρφωση Άρθρου 7
  Άρθρο 7 Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
  Κάθε σωματείο – μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση με έναν μόνο αντιπρόσωπο ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο.