TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μεταφορτώστε εδώ το αρχείο με τις TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Έχω ήδη αφήσει το σχόλιό μου σε προηγούμενη ανάρτηση. Θα ήθελα να προσθέσω:
  Εκ μέρους των φορέων που εκπροσωπώ, δηλαδή την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας, το EcoCorfu και το Βιο7νησα θα ήθελα να ζητήσω παράταση της διαβούλευσης ώστε να προλάβουν τα διοικητικά συμβούλια των φορέων να μελετήσουν, να συνεδριάσουν, να συντάξουν και να εκφέρουν την γνώμη τους.
  Οι δύο εβδομάδες που δόθηκαν «αιφνιδίως», δεν ήταν αρκετές για κάτι τέτοιο.
  Παρακαλούμε πολύ για ακόμη δυο εβδομάδες παράταση.
  Ευχαριστούμε πολύ!

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 20:21 | ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

  Η Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Έργων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαχείρισης μεγάλων χρηματοδοτούμενων έργων επισημαίνει τα παρακάτω που αφορούν την πρόβλεψη της ένταξης των ΑΕΚΚ στον υπό αλλαγή Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (συμπλήρωση στο τέλος της παραγράφου 6.4) συμμετέχοντας στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση της τροποποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

  Mε βάση τη συγκεκριμένη παράγραφο (6.4) προβλέπεται ότι τα ΑΕΚΚ θα εντάσσονται στον υπό αλλαγή Κανονισμό Δομικών Προϊόντων, όπου απαιτείται η υποχρέωση σήμανσης CE και με αυτό τον τρόπο θα επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση εντός ΕΕ και θα δίνεται η δυνατότητα στον τελικό χρήστη να μπορεί να εμπιστευτεί την ποιότητα του υλικού από ΑΕΚΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 8 του ΦΕΚ 1312Β’/2010 το κλάσμα των επεξεργασμένων ΑΕΚΚ μπορεί να χρησιμοποιείται και ως προϊόν δομικών κατασκευών. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1914Β’/2012 ορίζονται οι προδιαγραφές για τη σήμανση CE σε προϊόντα δομικών κατασκευών.

  Προβληματισμοί

  Η παραπάνω πρόβλεψη αναμένεται να αυξήσει το κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ και να κάνει τη διαδικασία πιο χρονοβόρα.
  Πρέπει να είναι σαφές από ποιο στάδιο θα ξεκινά η πιστοποίηση (παραγωγή των ΑΕΚΚ, η μεταφορά, η απόθεση, η διαλογή, η επεξεργασία η επαναχρησιμοποίηση). Θα πρέπει κάποιοι κωδικοί ΕΚΑ να εξαιρεθούν από αυτόν τον κανονισμό.
  Για παράδειγμα θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο κωδικός 17 05 04 για τον οποίο μπορεί να γίνεται χρήση για επίχωση ύστερα από θραύση (επεξεργασία-άρθρο 3 παρ. 2 ν.4819/2021 – εκτός εργοταξίου και επιστροφή στο έργο) στο ίδιο το έργο, θα πρέπει να πάρει CE αν η διαχείριση γίνει εκτός εργοταξίου ή ο ίδιος ο χώρος τελικής διάθεσης (το ίδιο το έργο εν προκειμένω) θα υποχρεωθεί να δεχθεί ΑΕΚΚ με CE.
  Γενικά θα πρέπει να διευκρινίζονται ζητήματα διαχείρισης των ΑΕΚΚ, όπως θέματα προσωρινής αποθήκευσης, ιχνηλασιμότητας κ.λπ. εργασιών, στο αυστηρό χρονικό και οικονομικό πλαίσιο υλοποίησης δημόσιων έργων καθώς οι διαδικασίες αυτές θα είναι χρονοβόρες.
  Σε εργολαβίες που προβλέπεται να παράγουν μεγάλες ποσότητες ΑΕΚΚ η διαχείριση των οποίων πρέπει να είναι άμεση, η πιστοποίηση θα είναι δυσχερής ως διαδικασία, λόγω του όγκου των ΑΕΚΚ, καθώς θα παρατείνεται ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης (με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την καταχώρηση των ποσοτήτων στο ΗΜΑ). Για την πιστοποίηση αυτών θα πρέπει να είναι σαφές αν θα είναι υπεύθυνος φορέας ο διαχειριστής των ΑΕΚΚ ή ο φορέας του έργου. Τέλος επειδή η αναφορά στους κωδικούς ΕΚΑ θα γίνεται στη ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν στους περιβαλλοντικούς όρους πρέπει να προβλέπεται αν η διαχείριση των ΑΕΚΚ θα γίνεται με πιστοποίηση.

  Συμπέρασμα

  Η συγκεκριμένη προσθήκη στο Τροποποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση (στο πλαίσιο μείωσης του αποτυπώματος CO2 και της κυκλικής οικονομίας), αλλά θα πρέπει πρώτα να υπάρχει ρητή αναφορά στον καινούργιο ΚΔΠ υλικών, καθώς ο ΚΔΠ δεν έχει λάβει την τελική του μορφή σε επίπεδο ΕΕ (αποτελεί ακόμη πρόταση) (1), και αναφορικά με τα ΑΕΚΚ δεν έχει αξιολογηθεί ποιοι κωδικοί ΑΕΚΚ είναι αναγκαίο να έχουν CE σήμανση. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση πως αυτό θα ενισχύσει την ανάπτυξη αγορών για τα πιστοποιημένα υλικά που προέρχονται από την επεξεργασία ΑΕΚΚ. Πριν λάβει την τελική του μορφή ο νέος ΚΔΠ, θα πρέπει να προηγηθούν οι αντίστοιχες μελέτες ως προς το ποιοι κωδικοί ΕΚΑ είναι δυνατόν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο.
  Ως εκ τούτου, ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει σε επίπεδο εθνικού σχεδίου διαχείρισης ΑΕΚΚ να ελεγχθεί ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής του σε μεγάλα δημόσια έργα. Σε πρώτη φάση θα μπορούσε να αφορά μόνο τα δομικά προϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία ΑΕΚΚ, η οποία θα γίνεται σε πιστοποιημένη με ISO γραμμή παραγωγής.

  (1) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 19:33 | Παπαδημητριου Βασια

  Να αφαιρεθεί τελείως η καύση και η παραγωγή καυσίμων προϊόντων από τη διαχείριση των απορριμμάτων.

 • 1. Στην 2η τροποποίηση παρατηρείται μια γενική ασάφεια για τον ρόλο που θα έχουν τόσο τα ΚΔΑΥ, όσο και οι ΜΕΑ και ΜΑΑ.
  Θα πρέπει να προσδιορισθεί με σαφήνεια το είδος των αποβλήτων που θα δέχεται η κάθε μια από αυτές τις εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να διαφαίνονται με σαφήνεια οι διαφορές μεταξύ των εγκαταστάσεων αυτών και αν θα συνυπάρχουν διακριτά ή θα αλλάζει ονομασία η μονάδα ανάλογα με τα είδη των αποβλήτων που θα δέχεται και την τροποποίηση της διεργασίας. Επιπροσθέτως, θα πρέπει καθορίζεται μέχρι ποιου σημείου επέρχεται αναβάθμιση γιατί μετά το ΚΔΑΥ μπορεί να γίνει π.χ. ΜΑΑ, οπότε ανακύπτουν ζητήματα στους ΠΕΣΔΑ.
  Τέλος, δεν καθορίζεται ποια είναι η κατηγοριοποίηση των ΜΑΑ σε σχέση με την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 17185/1069/2022, όπως ισχύει, όπως αναφέρεται και στην Τροποποίηση Νο 7.
  2. Στην 3η τροποποίηση παρατηρείται ασάφεια, σχετικά με το αντικείμενο και τις δραστηριότητες των αναφερόμενων εγκαταστάσεων (ΚΔΑΥ, ΜΕΑ, ΜΑΑ), ενώ επιπλέον αναφέρεται ότι τα ΚΔΑΥ, οι ΜΕΑ και οι ΜΑΑ θα έχουν ως σκοπό την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.
  Παράλληλα υπάρχει και η αναφορά ότι «τα ΚΔΑΥ θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν, ώστε από τα μη αξιοποιήσιμα υλικά να μπορούν να παράγουν εναλλακτικό (δευτερογενές) καύσιμο, κάτι όμως που μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω τροφοδότησης των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ στις αντίστοιχες ΜΕΑ’’.
  Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οι εργασίες που θα δύναται να πραγματοποιούνται στις εκάστοτε εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι για την ενίσχυση και την αναβάθμιση τους.
  3. Στην 5η τροποποίηση υπάρχει η αναφορά: «Μεταβατικά, έως την ολοκλήρωση του συνόλου του δικτύου των ΜΕΑ/ΜΑΑ σε μια Περιφέρεια που προβλέπονται στο οικείο ΠΕΣΔΑ, είναι δυνατή η επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων σε ΜΕΑ/ΜΑΑ οι οποίες έχουν υλοποιηθεί με επιχειρηματική πρωτοβουλία και στις οποίες τηρείται η ιεράρχηση των αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση συνεργασίας αυτών με τον οικείο ΦΟΔΣΑ.».
  Να τεθούν ως προϋποθέσεις τα ακόλουθα : α) οι ΜΕΑ πρέπει να προβλέπονται στον οικείο ΠΕΣΔΑ ώστε να μην υπάρχει υπερδιαστασιολόγηση, η οποία θα αντίβαινε την ιεράρχηση στη διαχείριση αποβλήτων αφού η επιπλέον δυναμικότητα σύμμεικτων ΑΣΑ θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο στην διαλογή στην πηγή και β) οι υφιστάμενες μονάδες να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένες.
  4. Στην 8η τροποποίηση αναφέρεται:
  -«6. Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης, στις οποίες μπορεί να γίνεται ανάκτηση ενέργειας με θερμική επεξεργασία των Υπολειμμάτων των ΜΕΑ/ΜΑΑ ή/και των εναλλακτικών καυσίμων για τη δραστική ελαχιστοποίηση του τελικού υπολείμματος προς υγειονομική ταφή (απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου ταφής κάτω από 10% μέχρι το 2030). Μεταβατικά, έως την ολοκλήρωση του συνόλου του δικτύου των ΜΕΑ/ΜΑΑ σε μια Περιφέρεια που προβλέπονται στο οικείο ΠΕΣΔΑ, σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης εντός ή εκτός της Περιφέρειας είναι επιτρεπτή η θερμική επεξεργασία και υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ.».
  Η θερμική επεξεργασία και υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινος/γκρι κάδος) είναι προβληματική τόσο ως προς τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσο ως προς την ενεργειακή απόδοση για εγκαταστάσεις R1 (Παράρτημα ΙΙ Εργασίες Ανάκτησης του άρθρου 75 του ν. 4819/2021), αλλά και την μη τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4819/ 2021.
  Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 17185/1069/2022, η δραστηριότητα 10β της 4ης Ομάδας [Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες R12)] μπορούν να περιλαμβάνουν και την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου.

  Προτείνεται για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση του συνόλου του δικτύου των ΜΕΑ/ΜΑΑ, να παραμείνει σε ισχύ η υφιστάμενη πρόβλεψη του ΕΣΔΑ, δηλ. να είναι επιτρεπτή η θερμική επεξεργασία εναλλακτικών (δευτερογενών/απορριμματογενών) καυσίμων και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας, αντί των υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ.

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 15:52 | Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΑ

  Εδώ και χρόνια οι τσιμεντοβιομηχανίες καίνε σκουπίδια στο Βόλο αλλά και στο Μηλάκι και στη Θεσσαλονίκη και προσεχώς σε όλη την Ελλάδα.
  Μέσα σε τρεις σελίδες, οι συντάκτες της πρότασης για την τροποποίηση του ΕΣΔΑ, κατάφεραν να αναδείξουν την περιφρόνησή τους όχι μόνο απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, αλλά ακόμα και απέναντι στην κοινοβουλευτική διαδικασία.
  Αυτά είναι απολύτως αντίθετα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ανάκτηση και την ανακύκλωση. Αντί της διαλογής στην πηγή, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης η καύση!
  Και όλα γίνονται χωρίς το διάλογο που θα έπρεπε να αναπτυχθεί τόσο στο Κοινοβούλιο, όσο και στα Δημοτικά Συμβούλια και τις τοπικές κοινωνίες,
  για μια τόσο σοβαρή μεταβολή.
  Φαίνεται ότι υποβολείς είναι οι μεγαλοεργολάβοι που θα κατασκευάσουν τις ιδιωτικές ΜΕΑ, ή οι ίδιοι οι τσιμεντοβιομήχανοι που θα καίνε τα σύμμεικτα χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία και μάλιστα σε βάρος της υγείας των πολιτών.
  Να είναι σίγουροι ότι αυτά δεν θα περάσουν έτσι.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Λίτσα Στεργιοπούλου Κώστας Βολιώτης

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 13:08 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ΚΔΑΥ δεν έρχεται σε αντίθεση με τη δημιουργία νέων ΜΕΑ με γραμμή ΚΔΑΥ; Έχει προηγηθεί μελέτη για τις ποσότητες και τον αριθμό των απαιτούμενων ΚΔΑΥ;

  Γιατί να είναι «το ΥΠΕΝ θα είναι αρμόδιο για να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού αυτών των Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης, των περιοχών εξυπηρέτησης ανά μονάδα και της χωροθέτησης (προσδιορισμού θέσης) των μονάδων αυτών»;

  Πώς συνδέονται οι αρχές του «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ευθύνη του παραγωγού» με τη δημιουργία μονάδων για τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ με δαπάνη του δημοσίου; Γιατί να δημιουργηθούν υποδομές για τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ με την εποπτεία των ΦοΣΔΑ; Δεν είναι αρμόδια τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων;

  Έχει νόημα η δημιουργία γραμμών επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού μέσω της κομποστοποίησης, όταν αυτό θα καταλήγει στα ΧΥΤ ως υλικό επικάλυψης;

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 13:11 | Αναστασιάδης Παναγιώτης

  Να αφαιρεθεί τελείως η καύση και η παραγωγή καυσίμων προϊόντων από τη διαχείριση απορριμμάτων σύμμεικτων αποβλήτων και σύμμεικτων υπολειμμάτων

  Να μην είναι επιτρεπτή η θερμική επεξεργασία και υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ.
  Να μην είναι επιτρεπτή η δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης με επιχειρηματική πρωτοβουλία

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 13:49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

  Να δημιουργηθει ολοκληρωμενο σσυστημα διαχειρησης απορριματων και αποβλητων στη βαση της μειωσης επαναχρησιμοποιησης ανακυκλωσης και κομποστοποιησης των οργανικων υπολειμματων με υποδομες διαλογης στη πηγη σε ολη την επικρατεια.Οχι στην επικινδυνη καυση ακομα και για παραγωγη ενεργειας η οποια ειναι ανωφελη αν ο στοχος ειναι να παραγετε το 100% απο ΑΠΕ

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 12:54 | Τραμπάζαλη Κωνσταντία (Τζίνα)

  Να αφαιρεθεί τελείως η καύση και η παραγωγή καυσίμων προϊόντων από τη διαχείριση απορριμμάτων

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 11:01 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ

  Να αφαιρεθεί τελείως η καύση και η παραγωγή καυσίμων προϊόντων από τη διαχείριση των απορριμμάτων.

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 10:07 | Δέσποινα Σπανούδη

  Το να οδηγούνται απόβλητα απευθείας στην καύση είναι μια ακόμη πιο απροκάλυπτη ομολογία αποτυχίας των ιδιωτικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και της υστέρησης της διαλογής βιοαποβλήτων. Η Πολιτεία αντί να θεραπεύσει την απώλεια πόρων που οι καταναλωτές πληρώνουν για την ανακύκλωση που δεν γίνεται, αντί να εξυγιάνει το αμαρτωλό κύκλωμα ΣΕΔ-διαλογής, αντί να πριμοδοτήσει ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ που σήμερα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και τα ανακυκλώσιμα στέλνονται εκτός, πριμοδοτεί την ΚΑΥΣΗ μια πανάκριβη, αντιοικολογική μέθοδο που για τις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας δεν έχει ούτε καν ενεργειακή απόδοση. Πρόκειται για σκάνδαλο σε βάρος των πολιτών και για έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος.

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 09:01 | ΦΑΝΗ ΖΕΤΟΥ

  Να αφαιρεθεί τελείως η καύση και η παραγωγή καυσίμων προϊόντων από τη διαχείριση των απορριμμάτων.

 • 21 Οκτωβρίου 2022, 07:58 | Κώστας Φωτεινάκης – ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

  Όπως είχαμε διαπιστώσει και καταγράψει στη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Διαχειρισης Αποβλήτων (19.08.2022) https://bit.ly/3SlxdEr «δεν διαπνέεται από τη φιλοσοφία της πρόληψης και της μείωσης των ΑΣΑ, βασίζεται στη δημιουργία νέων εργοστασίων με την αναξιόπιστη και βλαπτική για το δημόσιο συμφέρον μέθοδο ΣΔΙΤ, δρομολογεί απροκάλυπτα την καύση αποβλήτων που αποτελεί κόκκινο πανί για το οικολογικό κίνημα».
  Με την πρόσφατη τροποποίηση που καταθέτει το ΥΠΕΝ, η δρομολόγηση της καύσης όχι μόνο δεν αναιρείται αλλά ενισχύεται.
  Η τροποποίηση μας πάει ακόμα πιο πίσω από το 2020 και μας οδηγεί σε ενεξέλεγκτες περιβαλλοντικές περιπέτειες.

 • 20 Οκτωβρίου 2022, 10:19 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

  Οι τροποποιήσεις στο ΕΣΔΑ έχουν μόνον ένα σκοπό : Να καταστήσουν την καύση απορριμμάτων ως κυρίαρχη μεθοδολογία διαχείρισης με ακόμα πιο εμφατικό τρόπο. Αυτό συνιστά επίσημη ανατροπή της πυραμίδας ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση, ταφή). Είναι προκλητικό σε μια χώρα που η πραγματική ανακύκλωση δεν ξεπερνά το 7%, που η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων δεν ξεπερνά το 2% και θάβουμε το 90% να σχεδιάζουμε παρακάμπτοντας αυτή τη ζοφερή εικόνα.
  Παραμένει ο στόχος ταφής μόνον του 10% έως το 2030, παρότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από την ΕΕ, η οποία θεσπίζει αυτή την απαίτηση το νωρίτερο για το 2035 κι ακόμα αργότερα για χώρες σαν την Ελλάδα. Είναι σαφές ότι ο στόχος είναι εντελώς ανέφικτος, επομένως ο μόνος λόγος που μπαίνει είναι για να δικαιολογηθεί η καύση «αφού δεν μπορούμε αλλιώς να πιάσουμε το στόχο».
  Όμως ακόμα και με την επιβολή της καύσης («ενεργειακής αξιοποίησης») θα χρειαστούν ΧΥΤΕΑ. Πού και πώς θα γίνουν ; καμία πρόβλεψη. Μάλιστα προβλέπεται ότι χώροι ταφής δεν θα χρηματοδοτηθούν στη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027) παρά μόνον εάν πρόκειται για ανάπλαση τους. Αυτό αποδεικνύει ότι το ΕΣΔΑ και οι τροποποιήσεις του προωθούν με εμμονή την ενεργειακή αξιοποίηση χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό για τις επιπτώσεις της. Κάτι τέτοιο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, διότι προοιονίζει ότι η διαχείριση των αποβλήτων των εγκαταστάσεων ενεργειακής αξιοποίησης θα γίνει πολύ πρόχειρα.

 • 17 Οκτωβρίου 2022, 11:59 | Γιάννης Αλεξίου

  Αναφορικά με το σημείο 7, υποκεφάλαιο 2.1.5.2.

  Η χημική ανακύκλωση είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος ανακύκλωσης, συμπληρωματική της μηχανικής ανακύκλωσης. Δίνει λύσεις για ένα ευρύ φάσμα απορριμμάτων που αυτή τη στιγμή καταλήγουν σε ταφή.

 • 17 Οκτωβρίου 2022, 11:01 | Νικόλαος Γκιζγκής

  Σχετικά με το σημείο 7 υποκεφάλαιο 2.1.5.2 η χημική ανακύκλωση είναι μία εξαιρετική ιδέα η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίζει να θεωρείται μία βιώσιμη μέθοδο ανακύκλωσης.