IV.Μέτρα και πολιτικές: Θεσμικά, οικονομικά, τεχνολογικά

Η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων τόσο για το 2020 όσο και σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, όπως το 2050, απαιτεί το σχεδιασμό, την υιοθέτηση, καθώς και την παρακολούθηση εφαρμογής και αξιολόγηση μέτρων ενεργειακής πολιτικής, ικανών να δημιουργούν το πλαίσιο για την εξέλιξη του μίγματος της ηλεκτροπαραγωγής και των τάσεων στους τομείς τελικής κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με τους άξονες του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού.
Τα μέτρα αυτά αφορούν σε:
• παρεμβάσεις/αλλαγές κυρίως στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
• έργα υποδομών,
• ανάπτυξη μηχανισμών της αγοράς καθώς και χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και κινήτρων,
• υιοθέτηση και προώθηση νέων ενεργειακών τε-χνολογιών με προστιθέμενη αξία,
• εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματικών ή/και κοινωνικών ομάδων,
• δράσεις ενημέρωσης και προώθησης για την αλ-λαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς,
• ανάπτυξη ενός μηχανισμού για την παρακολού-θηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών των μέτρων ενεργειακής πολιτικής.
Προφανώς σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση και εφαρ¬μογή ενός ολοκληρωμένου και δεσμευτικού ρυθμιστικού πλαισίου για την επίτευξη περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων, έχει και θα συνεχίσει να έχει κα-ταλυτικό ρόλο ως προς την ανάπτυξη και διείσδυση τόσο των τεχνολογιών ΑΠΕ όσο και των τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Τα μέτρα πολιτικής στην κατανάλωση ενέργειας, αποτε¬λούν ουσιαστικά συνέχεια και εξέλιξη των αντίστοιχων μέτρων που έχουν ήδη παρουσιαστεί στο 1ο και 2ο Εθνικό ΣΔΕΑ και τα οποία έχουν ποσοτικοποιηθεί, αναφορικά με τα ενεργειακά τους οφέλη, μέχρι και το 2016 ώστε να επι-τυγχάνεται ο εθνικός στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Οδηγία 2006/32/ΕΚ. Επισημαίνεται ότι σημαντικός αριθμός από τα μέτρα αυτά έχουν ήδη ληφθεί υπόψη για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων για το 2020, σύμφωνα και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, ενώ όπως είναι φυσικό πε-ριγράφονται και μέτρα που η εφαρμογή τους θα είναι εφικτή σε χρονικό ορίζοντα μετά το 2020, καθώς απαιτεί-ται πέρα από επιπρόσθετες κανονιστικές παρεμβάσεις, η τεχνολογική και εμπορική ωρίμανσή τους.
Οι άξονες σχεδιασμού αυτών των μέτρων, έχουν λάβει υπόψη το διαφαινόμενο και υπολογισμένο δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τελικούς τομείς κατανάλωσης, ενώ έχουν επιπλέον αναλυθεί και σε οριζόντια μέτρα ή μέτρα ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. δημόσιος τομέας). Οι τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέρ¬γειας είναι τα κτίρια, οι μεταφορές, και η βιομηχανία.

ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Οι θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν στην ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ενώ ο στόχος για νέα κτίρια που θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους με συ¬στήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανε¬ώσιμες πηγές ενέργειας, αναμένεται, όταν εφαρμοστεί, να αλλάξει ριζικά την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων.
Η ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, καθώς η ενεργειακή συμπεριφορά του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος είναι αυτή που ουσιαστικά θα καθορίζει και το δείκτη ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, μείζονος σημασίας είναι το μίγμα των μέτρων ώστε ο ρυθμός ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων να είναι αρκετός ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι.
Η ανάπτυξη μηχανισμών της αγοράς, όπως οι Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών και τα λευκά πιστο-ποιητικά, για την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών υπηρεσιών θα βοηθήσει σημαντικά προς αυτήν την κα-τεύθυνση, και θα πρέπει να υποστηριχθούν κανονιστικά αλλά και οικονομικά.

Σχήμα 12 Μέτρα ενεργειακής πολιτικής στον κτιριακό τομέα

 

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η συνεχώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση στον τομέα των μεταφορών, τον καθιστά ως τον τομέα στον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούν πολλές από τις δράσεις ενεργειακής πολιτικής. Ένα σημαντικό σημείο της πα-ρούσας πολιτικής είναι ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών (βλ. Σχήμα 6 και Σχήμα 7) ώστε η καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ να υποκαταστήσει τα εισαγόμενα ρυπογόνα πετρελαιοειδή προϊόντα.
Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ενεργειακή ζήτηση στις μεταφορές εντείνουν την ανάγκη για απο-δοτικότερο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό και εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο η μετακίνηση του κοινού μπορεί να συνδεθεί και να συνδυαστεί με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης. Αντίστοιχη, μελέτη και πρόνοια πρέπει να ληφθεί για τη μεταφορά αγαθών, όπου και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με γνώμονα τη λειτουργία τοπικών/περιφερειακών κέντρων διανομής και τη βέλτιστη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Σχήμα 13 Μέτρα ενεργειακής πολιτικής στις μεταφορές

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο βιομηχανικός τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός όσον αφορά στην οικονομική ώθηση αλλά και για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς παρουσιάζει σημαντικές ενεργειακές καταναλώσεις. Ωστόσο, το ιδιαίτερα ενεργοβόρο τμήμα του το οποίο και εμπίπτει στο σύστημα εμπορίας ρύπων, έχει ήδη κινητοποιηθεί προς την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, ενώ η συνέχιση του μηχανισμού στην πλήρη ανάπτυξή του όπως και προβλέπεται, αναμένεται μεσοπρόθεσμα να διασφαλίσει τη συνεχή ενεργειακή βελτίωση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν σε αυτόν.
Στον τομέα της βιομηχανίας η εξοικονόμηση θα προκύπτει από τη μείωση της κατανάλωσης στις ηλεκτρικές και στις θερμικές χρήσεις καθώς και από την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Τα μέτρα που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εθνικής ενεργειακής πολιτικής σχετίζονται με τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, την εξασφάλιση λειτουργικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής. Τα μέτρα αφορούν σε έργα υποδομών (επεκτάσεις δικτύων και διασυνδέσεις), στην κατάλληλη τροποποίηση του ηλεκτρικού μίγματος όπως προέκυψε από τα σενάρια εξέλιξης, στην ευέλικτη και στην αποκεντρωμένη παραγωγή, στην εξάπλωση της τεχνολογίας των έξυπνων δικτύων, καθώς και στη συνέχιση και ενίσχυση θεσμικών, κανονιστικών και οικονομικών μέτρων για την προώθηση της εθνικής στρατηγικής.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ειδικά για τη διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον εξορθολογισμό και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδι-κασίας, στο χωροταξικό σχεδιασμό και προγραμματισμό για την άρση των εμποδίων στην εγκατάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠE, καθώς και στην ύπαρξη των κατάλληλων μηχανισμών στήριξης των επενδύσεων των έργων αυτών και την μακροπρόθεσμη ένταξή τους στην ανταγωνιστική αγορά.

Σχήμα 14 Μέτρα ενεργειακής πολιτικής στον τομέα του ηλεκτρισμού

 

 

 

 

 

 

Σημαντική παράμετρος για την υποστήριξη αυτών των έργων είναι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η επιδότηση της παραγόμενης ενέργειας από τις τεχνολο¬γίες ΑΠΕ, όπου όμως πρέπει να προσαρμόζονται λαμ¬βάνοντας υπόψη τη εξέλιξη του κόστους των τεχνολογιών. Μακροπρόθεσμα, η χρηματοδοτική στήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι δυνατόν να καταργηθεί σταδιακά εφόσον μειωθεί περαιτέρω το κόστος της και επιλυθούν οι αδυναμίες της ενιαίας ηλεκτρικής αγοράς ώστε να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευσή της ενέργειας από ΑΠΕ σε συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς.

ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Όσον αφορά στα δίκτυα, τα προγραμματιζόμενα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενίσχυση και επέκταση γραμμών μεταφοράς και διανομής, τη βελτίωση της λειτουργίας και της οικονομικότητας του συστήματος καθώς και έργα ενίσχυσης υφιστάμενων και κατασκευής νέων διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες.
Παράλληλα περιλαμβάνονται και τα έργα επέκτασης του Συστήματος για την Διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου. Η εκτιμούμενη ανάπτυξη των δικτύων, μέχρι το 2030, γίνεται με βάση τις υφιστάμενες προοπτικές ανάπτυξης της ζήτησης καθώς και της συμβατικής παραγωγής και των ΑΠΕ, όπως προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ.
Όσον αφορά στον τομέα του φυσικού αερίου, η θέση της χώρας, η σημασία της ανάπτυξης νέων αγωγών δια-μετακόμισης για τη διαφοροποίηση των πηγών προμή¬θειας φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επέκταση του δικτύου σε ευρύτερες περιοχές της χώρας και οι εξελίξεις σχετικά με νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου από χώρες της Κασπίας, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, προδιαγράφουν ένα πλαίσιο ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στα μεγάλα έργα των διεθνών διασυνδέσεων της ευρύτερης περιοχής.

 • Σχετικά με τις πολιτικές για τον κτιριακό τομέα αναφέρονται και τα λευκά πιστοποιητικά. Τα λευκά πιστοποιητικά έχουν χρησιμοποιηθεί σε τρεις κυρίως χώρες (Ιταλία, Γαλλία και στο παρελθόν Αγγλία, ενώ είναι υπό αρχική εφαρμογή και στην Πολωνία και υπό συζήτηση στην Ολλανδία). Σαν ειδικός στις πολιτικές αυτές, υπάρχουν δύο θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψιν
  1. Τα λευκά πιστοποιητικά μπορούνα να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς παράλληλα με τα κτίρια (όπως πχ στα καύσιμα για μεταφορά) και σε βιομηχανίες εκτός συστήματος Αδειών Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με βάση μελέτες αποτίμησης σε διάφορες χώρες, οι περισσότερες επενδύσεις με λευκά πιστοποιητικά γίνονται σε μόνωση και φωτισμό, όπου θα πρέπει να γίνει λεπτομερής εξέταση των υπάρχουσων τεχνολογιών στην Ελλάδα (πχ CFL στην Ελλάδα με μελλοντική προοπτική των LED) ώστε να μην έχουμε free riders στην αγορά.
  2. Η βασική προυπόθεση σε ένα σχεδιασμό μελλοντικού ενεργειακού συστήματος για την εφαρμογή λευκών πιστοποιητικών είναι η ύπαρξη δύο τουλάχιστον παρόχων ενέργειας (ασχέτως μεγέθους) για να υπάρξει κάποια μορφή ανταγωνισμού και ενδεικτική τιμή πιστοποιητικών που δείχνει το κόστος ενεργειακής εξοικονόμησης. Επιπλέον, οι παίκτες της αγοράς αυτής θα μπορούν να είναι μεταφορείς ενέργειας (αντί παρόχων) (distributors vs suppliers), όπως είναι στην Ιταλία και στην Γαλλία αντίστοιχα. Το σημαντικό κομμάτι είναι να υπάρχει υποχρέωση (μέσω νομικής μορφής) στις εταιρείες παροχής ή διανομής ενέργειας για να προωθήσουν ενεργειακή εξοικονόμηση (που μπορεί να δωθεί σαν ποσοστό επί των πωλήσεων ενέργειας) και μια μαξιμουμ τιμή που θα λειτουργεί σαν ποινή για μη εφαρμογή των δράσεων (η ποινή μπορεί να ορίζεται σαν χ Ευρώ/MWh).

  Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας

  Βλάσης Οικονόμου
  Joint Implementation Network
  Laan Corpus den Hoorn 300
  Groningen, the Netherlands
  http://www.jiqweb.org
  Email: vlasis@jiqweb.org

 • 6 Απριλίου 2012, 18:12 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Σε κάθε στέγη σε κάθε ταράτσα οικοδομής εγκατάσταση φωτοβολταϊκων προς κάλυψη τουλάχιστον των ενεργειακών αναγκών της κάθε οικοδομής.
  Κάλυψη του κόστους της εγκατάστασης με δάνειο και φορολογικά κίνητρα.
  Προϋπόθεση απόδειξη ύστερα από εμπεριστατωμένες έρευνες και μελέτες περί του αβλαβούς των παραγόμενων ηλκτρομαγνητικών πεδίων.

 • 6 Απριλίου 2012, 10:20 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ,ΕΙΤΕ ΑΥΤΩΝ,ΕΙΤΕ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΟΥΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΑ.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥΣ.
  Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΘΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΧΩΣ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΑΣΥΔΟΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ,ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ.
  ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ,ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ,ΟΠΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ 50 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΔΙΝΕΙ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-LED,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 6 Απριλίου 2012, 10:12 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  ΣΥΓΧΑΡΗΡΙΑ