Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Π.Δ. «Χαρακτηρισμός της υδάτινης και χερσαίας περιοχής Αλυκής, Ψιλής Άμμου, νήσου Σάμου (ν. Σάμου) ως περιοχή προστασίας της φύσης και της ευρύτερης (χερσαίας και θαλάσσιας) περιοχής της ως προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης»

Το σχέδιο Π.Δ. περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αποκατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και ενδιαιτημάτων τους που απαντώνται στην περιοχή.
Για την περιοχή έχει εκπονηθεί και εγκριθεί με την υπ. αρ. οικ. 110407/716/06.03.2009 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Αλυκής, Ψιλής Άμμου νήσου Σάμου». Το προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ αυτής, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από αξιολόγηση των απόψεων –γνωμοδοτήσεων αρμόδιων υπηρεσιών Υπουργείων, Περιφέρειας Β. Αιγαίου(νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου), καθώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου (νυν Περιφέρεια Αιγαίου), προωθείται για ηλεκτρονική διαβούλευση σύμφωνα με το νόμο 3937/2011,αρ.6, παρ.7, για διάστημα ενός μηνός.
Για τη λήψη των μέτρων προστασίας και διαχείρισης, λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν:
α. η αναφορά και αποτύπωση των τύπων οικοτόπων και ειδών της περιοχής , στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη(Ε.Π.Μ.) «Αλυκής, Ψιλής Άμμου νήσου Σάμου», καθώς και το Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων για τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) με κωδικό GR 4120001 που καλύπτει όλη την περιοχή « «Προστασίας της Φύσης» και των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών»,
β. οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και τοπικές ιδιομορφίες της περιοχής, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) «Αλυκής, Ψιλής Άμμου νήσου Σάμου»,
γ. το θεσμοθετημένο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.), το οποίο καλύπτει όλη την περιοχή «Προστασίας της Φύσης» και σχεδόν όλη των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών»,
δ. οι κατευθύνσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για την περιοχή, που διατυπώνονται μέσα από τα εγκεκριμένα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Β. Αιγαίου,
ε. οι απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών Υπουργείων, Περιφέρειας Β. Αιγαίου, καθώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και
στ. οι προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας.

Η προτεινόμενη περιοχή προστασίας:
1. Περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα περιοχής πού έχει χαρακτηρισθεί ως μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) με την υπ. αρ. 1048/04.07.2002 Απόφαση Γ.Γ.Π.Β. Αιγαίου.
2. Περιλαμβάνει περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Φύση (Natura) 2000 οι οποίες εντάχθηκαν στον εθνικό μας κατάλογο ( άρθρο 9, παρ. 6 ν. 3937/2011), στην γενική κατηγορία χαρακτηρισμού οικοτόπων και ειδών, και έλαβαν ειδικότερα τον χαρακτηρισμό ως: Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή Ψιλή Άμμος» (GR 4120007), καθώς και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή» (GR 4120001).
Ειδικότερα, η Ειδική Ζώνη Διατήρηση (Ε.Ζ.Δ.), περιέχει όλη την έκταση της περιοχής που χαρακτηρίζεται με το εν λόγω Π.Δ. ως «Προστασίας της Φύσης» και το μεγαλύτερο τμήμα των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών».
3. Εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, που θεσμοθετήθηκε με το από 11.02.1994 Π.Δ. (Δ’ 100/1995.
Με το παρόν σχέδιο Π.Δ. επιτυγχάνεται ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό πλαίσιο προστασίας στην περιοχή Αλυκή Ψιλής Άμμου της Σάμου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες του ευαίσθητου οικοσυστήματος και του τοπίου όσο και τις ανάγκες της κοινωνίας της περιοχής για βιώσιμη ανάπτυξη.