Άρθρο 03: Επιτρεπόμενες χρήσεις, έργα και δραστηριότητες εντός της περιοχής «Προστασίας της Φύσης» και των «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών»

Ι. 1 Ζώνη Α1 (Χερσαία και υδάτινη κατακλυζόμενη έκταση Αλυκής). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται:
1. Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών/ενδιαιτημάτων της περιοχής, καθώς και των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά το άρθρο 17 του ν. 3937/2011.
2. Τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και δραστηριότητες, που προβλέπονται στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής και στα εγκεκριμένα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν και αποσκοπούν στη αναβάθμιση, διατήρηση ή και αποκατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό των προστατευόμενων φυσικών οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων τους που απαντώνται σ΄αυτήν.
3. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την παρατήρηση της φύσης.
4. Η χρήση, συντήρηση, και επισκευή των υφιστάμενων έργων και ειδικότερα των δικτύων υποδομής για την εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων.
5 Η αλλαγή χρήσης, αναστύλωση και διαμόρφωση χωρίς κτιριακή επέκταση για περιβαλλοντικούς λόγους (παρατηρητήρια, περιβαλλοντικά- μουσειακά – εκθεσιακά κέντρα, κτλ) των υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων κτιριακών και λοιπών υποδομών εκμετάλλευσης Αλυκής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

Ι.2 Ζώνη Α2 (Χερσαία έκταση Αλυκής). Περιοχή «Προστασίας της Φύσης». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. Ι.1 του παρόντος:
1. Η γεωργική δραστηριότητα στις υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις (χωρίς την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων καλλιεργειών με ελιές, εκτός αν στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, καθώς και στα εγκεκριμένα εξειδικευμένα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν ορισθεί διαφορετικά), που με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενή τομέα. Έως την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος δράσης για την ορθολογική διαχείριση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της περιοχής, η γεωργική δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται από την πολλαπλή συμμόρφωση [ν. 3399/2005 (Α΄255)] και την εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, τα οποία υποστηρίζουν πρακτικές που συμβάλλουν στην γεωργία μειωμένων εισροών, στην προστασία του τοπίου, της βιοποικιλότητας και γενικότερα του περιβάλλοντος.
2. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση χωρίς σταβλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές (εκτός αν στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, καθώς και στα εγκεκριμένα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν ορισθεί διαφορετικά). Έως την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος δράσης για την ελεύθερη βόσκηση στην περιοχή, οι δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τα αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής υδάτων, που θα προβλέπονται από το πρόγραμμα δράσης για την ΄΄ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της περιοχής΄΄. Έως την έγκριση του προγράμματος δράσης για την ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της περιοχής, όπου θα εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για τα έργα αυτά, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, τουλάχιστον σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (Α΄209) όπως αυτός ισχύει.
.
ΙΙ.1. Ζώνη Β1 (Παραλιακές εκτάσεις). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. Ι.1 (εκτός του όρου Ι.1.5) του παρόντος:
Η ελεύθερη χρήση της παραλίας και η δημιουργία μη μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων (όπως γήπεδα beach volley ) και υποδομών για την εξυπηρέτηση των λουομένων [όπως αναψυκτήρια, αποδυτήρια, και κατ΄ εξαίρεση ξύλινους διαδρόμους και σκίαστρα (μόνιμα ή μη)].

ΙΙ.2.1 Ζώνη Β2.1 (Δάση και δασικές εκτάσεις). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. Ι.1 του παρόντος:
1. Οι ενέργειες – δράσεις – προγράμματα προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων που θα καθορισθούν στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την ορθολογική διαχείριση των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής.
2. Τα αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής υδάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Ι.2.3. του παρόντος.

ΙΙ.2.2 Ζώνη Β2.2 (Δάση και δασικές εκτάσεις). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών».
α. Για τα χαρακτηρισμένα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο ΙΙ.2.1 του παρόντος:
Τα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του ν. 998/1979, όπως αυτός ισχύει, που προβλέπονται στο εξειδικευμένο πρόγραμμα δράσης για την ορθολογική διαχείριση των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής.
β. Για τις εκτάσεις που δεν χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις και μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο ΙΙ.2.2.α του παρόντος:
1. Η κατοικία.
2. Οι εγκαταστάσεις αναψυχής (όπως αναψυκτήρια, ταβέρνες, εστιατόρια), εντός ζώνης 500,0μ από τα όρια του οικισμού Ψιλής Άμμου (εκτός αν διαφορετικά ορισθεί στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής και τα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν).
3. Η μελισσοκομία, καθώς και η βόσκηση με σταυλικές και λοιπές κτηνοτροφικές υποδομές κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).
4. Οι γεωργικές αποθήκες.
5. Τα δημόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών.
6. Η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21), καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής για την εξυπηρέτησή τους στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας.
7. Ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημιουργία νέων, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21), συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των νομίμως υφιστάμενων καθώς και των επιτρεπομένων έργων και δραστηριοτήτων, εντός της Ζώνης.
8 Ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημιουργία νέων έργων οδοποιίας, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).
9. Ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημιουργία νέων υδραυλικών έργων, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).
10. Ο εκσυγχρονισμός, επέκταση και δημιουργία νέων λιμενικών έργων, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).
11. Τουριστικές επιχειρήσεις (κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες κατασκηνώσεις, συνεδριακά κέντρα αυτοτελή, ξενώνες), κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21), εντός ζώνης 500,0μ από τα όρια του οικισμού Ψιλής Άμμου (εκτός αν διαφορετικά ορισθεί στο εγκεκριμένο πενταετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής και τα προγράμματα δράσης που το συνοδεύουν).

ΙΙ.3. Ζώνη Β3 χερσαία έκταση ευρύτερης περιοχής Αλυκής (μεταξύ ορίου Ε.Ζ.Δ. με GR 4120001 και Ζωνών Α2-Β1). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. ΙΙ.2.2 β του παρόντος (εκτός των όρων ΙΙ.2.2.β.10, ΙΙ.2.2.β.11 και ):
1. Η γεωργική δραστηριότητα στις εκτάσεις που βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Ι.2.1 του παρόντος.
2. Οι εγκαταστάσεις συσκευασίας και επεξεργασίας τοπικών προϊόντων του πρωτογενή τομέα όπως κρασιού, κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21) καθώς και αυτών που δεν εντάσσονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β όπως μελιού, καθώς και των επαγγελματικών εργαστηρίων (όπως αργυροχρυσοχοϊας, παραδοσιακών υφαντών, χειροτεχνημάτων συμπεριλαμβανομένων και των συνοδευτικών εγκαταστάσειων αυτών όπως εκθετήρια τοπικών προϊόντων), όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’143).
3. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις συλλογής, καθαρισμού και διανομής νερού μέσης όχλησης της ΚΥΑ 13727/724/2003(Β’ 1087) , όπως αυτή ισχύει.
4. Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής(εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, θεματικά πάρκα, κέντρα πολιτισμού, εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων,) κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).

ΙΙ.4. Ζώνη Β4 ( περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται επιπλέον των αναφερομένων στην παρ. ΙΙ.2.2 β του παρόντος (εκτός των όρων ΙΙ.2.2.β.3, ΙΙ.2.2.β.4, ΙΙ.2.2.β.10 και της δέσμευσης εντός της ζώνης 500μ από τα όρια του οικισμού Ψιλής Άμμου, όπου αυτή αναφέρεται):
α. Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, θεματικά πάρκα, κέντρα πολιτισμού, εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) κατηγορίας Β σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’21).
και
β. τουριστικά γραφεία, τουριστικά καταστήματα, και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δίκυκλων μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.

ΙΙ.5. Ζώνη Β5 υπόλοιπη χερσαία έκταση ευρύτερης περιοχής Αλυκής και Ψιλής Άμμου. Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται τα αναφερόμενα στην παρ. ΙΙ.3 του παρόντος.

ΙΙ.6. Ζώνη Β6 (θαλάσσια έκταση Ε.Ζ.Δ.. με GR 4120001). Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών». Επιτρέπονται:
1. Η αλιεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής (αλιευτικός κώδικας) και της κοινοτικής νομοθεσίας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Ειδικότερα, έως την έγκριση του προγράμματος δράσης για την αλιεία, απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, γρι-γρι, γρίπους συρόμενους από σκάφος, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα , καθώς και η αγκυροβόληση αλιευτικών σκαφών πάνω από βυθούς με θαλάσσια βλάστηση από Posidonia oceanica ή άλλα θαλάσσια φανερόγαμα. Η ερασιτεχνική αλιεία γίνεται μόνο με συρτή και καθετή, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυοαποθεμάτων καθώς και έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας γενικά, που θα προβλέπονται στο προαναφερόμενο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την αλιεία.
3. Η διακίνηση σκαφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [ν.1634/1986 & 855/1987 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης Βαρκελώνης Προστασίας Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση», ν. 2252/1994 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης Βαρκελώνης για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο» κτλ].
4. Η κολύμβηση, με την προϋπόθεση ότι πλησίον των Ζωνών Β1 (περιοχών παραλιακών εκτάσεων), λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας των λουομένων από τη διέλευση σκαφών.

 • 11 Μάϊου 2012, 12:51 | WWF Ελλάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  [άρθρο 3 παρ. ΙΙ.2.2.]:
  Όπως προκύπτει από τον τίτλο, το παραπάνω αναφέρεται σε «δάση και δασικές εκτάσεις». Ωστόσο, αντιβαίνει στη δασική νομοθεσία, η οποία εξακολουθεί να διέπει τη ζώνη. Δάση και δασικές εκτάσεις δεν εξαιρούνται από την προστασία της δασικής νομοθεσίας επειδή δεν έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού, ούτε υπάρχει εξουσιοδότηση για απόκλιση από την δασική νομοθεσία. Γενικότερα, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ δασών και δασικών εκτάσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί (διαπιστωτική) πράξη χαρακτηρισμού και όχι: με την πράξη χαρακτηρισμού, «το αρμόδιο διοικητικό όργανο προβαίνει προσωρινά, μέχρι την κατάρτιση του δασολογίου, σε διαπίστωση αν μία έκταση αποτελεί ή όχι, κατά το χρόνο άσκησης της αρμοδιότητάς του, δασικό οικοσύστημα, προκειμένου να παρασχεθεί στην έκταση αυτή η οφειλόμενη κατά το Σύνταγμα προστασία (ΣτΕ 3317/2003, πρβλ. 838/ 2002, 4309/2001)». [ΣτΕ 681/2011]. Επιπλέον, η κατασκευή κατοικιών και «εγκαταστάσεων αναψυχής» όπως τις ορίζει το σχέδιο ΠΔ, εντός δασών και δασικών εκτάσεων, και μάλιστα ευαίσθητων δεν επιτρέπεται από τη δασική νομοθεσία.

  [άρθρο 3 παρ. ΙΙ.6]
  Προτείνεται, για λόγους σαφήνειας, να ενσωματωθεί και στο Π.Δ. η νομοθετική απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας ιχθυοκαλλιεργειών σε λιβάδια ποσειδωνίας (παρ.1δ του άρθρου 9 του Ν. 3937/2011).

 • 11 Μάϊου 2012, 11:09 | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή Ψιλή Άμμος» (GR4120007) και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή» (GR4120001), αποτελούν περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου (Natura) 2000 και έχουν ενταχθεί στον εθνικό μας κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 3937/2011. Τα υποκείμενα προστασίας σε αυτές, φυτικά και ζωικά είδη, θα πρέπει να εντάσσονται στην περιοχή «Προστασίας της Φύσης» και έτσι, θα πρέπει να οριοθετούνται εντός της Ζώνης Α (Χερσαία και υδάτινη έκταση Αλυκής). Τοιουτοτρόπως, δεν είναι κατανοητό, πως μέρος των ζωνών αυτών εντάσσεται στο παρόν σχέδιο Π.Δ. στη Ζώνη Β, ως Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών», με τον χαρακτηρισμό ως Ζώνη Β3. Με τη λογική αυτή, θεωρούμε ότι η Ζώνη Β3 θα πρέπει να ενσωματωθεί ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, στη Ζώνη Α2 με τα χαρακτηριστικά της Α2. Για τυχόν ήδη υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες ήπιας τουριστικής εκμετάλλευσης εντός αυτών, θα επιτρέπεται η συντήρησή τους όχι όμως και η καθ’ ύψος ή οποιαδήποτε άλλης μορφής επέκτασή τους, κατά το τμήμα τους που ευρίσκεται εντός των ζωνών αυτών.
  Εντός της Ζώνης Β1.1, για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της αμμοθινικής βλάστησης από ανθρωπογενείς επιδράσεις, προτείνεται σύμφωνα με την εκπονηθείσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής η οποία και εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, η περίφραξη με χαμηλούς ξύλινους πασσάλους έκτασης 200 τ.μ.. Έτσι, θα αποφευχθεί η καταπάτηση και θα καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της φυτοκοινωνίας. Παράλληλα, θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες ενημέρωσης των επισκεπτών, σε χαμηλό ύψος. Αντιθέτως, η δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης των λουομένων και η δημιουργία μη μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων (όπως γήπεδα beach volley) όπως αναφέρονται στο σχέδιο Π.Δ., θα καταστρέψουν την ήδη υπάρχουσα φυτοκοινωνία και θα διατηρήσουν υψηλό το επίπεδο όχλησης των προστατευόμενων ζωικών ειδών. Εξάλλου, οι υποδομές αυτές επιτρέπονται πέραν του ορίου της Β1.1, και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των λουομένων πολιτών. Στην περιοχή αυτή επομένως θα πρέπει γενικώς να απαγορευθεί η εγκατάσταση και λειτουργία νέων αναψυκτηρίων καθώς και μόνιμων ή μη σκιαδίων.
  Η Ζώνη Β2.2 αποτελεί την περιοχή όπου φωλεάζουν τα αρπακτικά πουλιά της ευρύτερης περιοχής, που πολλές φορές φθάνουν από τα μικρασιατικά παράλια. Επομένως, αν και σε απόσταση από τον πυρήνα της Α1 και Α2, αποτελεί περιοχή όπου το κύριο υποκείμενο προστασίας είναι όχι ο φυσικός σχηματισμός, αλλά μέρος της προστατευόμενης ορνιθοπανίδας (τα αρπακτικά). Επομένως θα πρέπει να εξαιρεθούν δραστηριότητες που μπορεί να διαταράξουν τη δυνατότητα φωλέασης στην περιοχή. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η ανέγερση κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων αναψυχής.

 • 9 Μάϊου 2012, 14:00 | Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο I2 αναφέρονται τα έργα, οι δραστηριότητες, οι δράσεις, τα αναγκαία μέτρα τα οποία προβλέπονται σε συγκεκριμένο 5ετές σχέδιο διαχείρισης της περιοχής…. Δεν φαίνεται παρόλα αυτά να είναι έτοιμο αυτό το 5ετές Σχέδιο Διαχείρισης. Αν υπήρχε ήδη έτοιμο, δεν θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί για ενημέρωση σύμφωνα με τον νόμο: Δημόσια Δεδομένα; Είχε γίνει διαβούλευση σχετικά με αυτό το Σχέδιο Διαχείρισης από την Περιφέρεια; Πότε εγκρίθηκε; Ανακοινώθηκε κάπου αυτή η απόφαση;

  Και τέλος κάτι που μας ανησυχεί ως κυνηγετικές οργανώσεις: Δεν αναφέρει κάτι για την κυνηγετική δραστηριότητα. Αυτή θα επηρεαστεί; Αν ναι, για ποιο λόγο; Αν δεν επηρεάζεται το ισχύον καθεστώς θήρας να προστεθεί και να αναφέρεται ξεκάθαρα στο τελικό κείμενο για αποφυγή παρερμηνειών στο μέλλον (από ερμηνευτικές εγκυκλίους ή άλλες διοικητικές πράξεις).

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή Ψιλή Άμμος» (GR4120007) και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή» (GR4120001), αποτελούν περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου (Natura) 2000 και έχουν ενταχθεί στον εθνικό μας κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 3937/2011. Τα υποκείμενα προστασίας σε αυτές, φυτικά και ζωικά είδη, θα πρέπει να εντάσσονται στην περιοχή «Προστασίας της Φύσης» και έτσι, θα πρέπει να οριοθετούνται εντός της Ζώνης Α (Χερσαία και υδάτινη έκταση Αλυκής). Τοιουτοτρόπως, δεν είναι κατανοητό, πως μέρος των ζωνών αυτών εντάσσεται στο παρόν σχέδιο Π.Δ. στη Ζώνη Β, ως Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών», με τον χαρακτηρισμό ως Ζώνη Β3. Με τη λογική αυτή, θεωρούμε ότι η Ζώνη Β3 θα πρέπει να ενσωματωθεί ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, στη Ζώνη Α2 με τα χαρακτηριστικά της Α2. Για τυχόν ήδη υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες ήπιας τουριστικής εκμετάλλευσης εντός αυτών, θα επιτρέπεται η συντήρησή τους όχι όμως και η καθ’ ύψος ή οποιαδήποτε άλλης μορφής επέκτασή τους, κατά το τμήμα τους που ευρίσκεται εντός των ζωνών αυτών.

  Εντός της Ζώνης Β1.1, για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της αμμοθινικής βλάστησης από ανθρωπογενείς επιδράσεις, προτείνεται σύμφωνα με την εκπονηθείσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής η οποία και εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, η περίφραξη με χαμηλούς ξύλινους πασσάλους έκτασης 200 τ.μ.. Έτσι, θα αποφευχθεί η καταπάτηση και θα καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της φυτοκοινωνίας. Παράλληλα, θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες ενημέρωσης των επισκεπτών, σε χαμηλό ύψος. Αντιθέτως, η δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης των λουομένων και η δημιουργία μη μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων (όπως γήπεδα beach volley) όπως αναφέρονται στο σχέδιο Π.Δ., θα καταστρέψουν την ήδη υπάρχουσα φυτοκοινωνία και θα διατηρήσουν υψηλό το επίπεδο όχλησης των προστατευόμενων ζωικών ειδών. Εξάλλου, οι υποδομές αυτές επιτρέπονται πέραν του ορίου της Β1.1, και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των λουομένων πολιτών. Στην περιοχή αυτή επομένως θα πρέπει γενικώς να απαγορευθεί η εγκατάσταση και λειτουργία νέων αναψυκτηρίων καθώς και μόνιμων ή μη σκιαδίων.

  Η Ζώνη Β2.2 αποτελεί την περιοχή όπου φωλεάζουν τα αρπακτικά πουλιά της ευρύτερης περιοχής, που πολλές φορές φθάνουν από τα μικρασιατικά παράλια. Επομένως, αν και σε απόσταση από τον πυρήνα της Α1 και Α2, αποτελεί περιοχή όπου το κύριο υποκείμενο προστασίας είναι όχι ο φυσικός σχηματισμός, αλλά μέρος της προστατευόμενης ορνιθοπανίδας (τα αρπακτικά). Επομένως θα πρέπει να εξαιρεθούν δραστηριότητες που μπορεί να διαταράξουν τη δυνατότητα φωλέασης στην περιοχή. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η ανέγερση κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων αναψυχής.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την άγρια ορνιθοπανίδα με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή Ψιλή Άμμος» (GR4120007) και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με την επωνυμία «Σάμος Αλυκή» (GR4120001), αποτελούν περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου (Natura) 2000 και έχουν ενταχθεί στον εθνικό μας κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 3937/2011. Τα υποκείμενα προστασίας σε αυτές, φυτικά και ζωικά είδη, θα πρέπει να εντάσσονται στην περιοχή «Προστασίας της Φύσης» και έτσι, θα πρέπει να οριοθετούνται εντός της Ζώνης Α (Χερσαία και υδάτινη έκταση Αλυκής). Τοιουτοτρόπως, δεν είναι κατανοητό, πως μέρος των ζωνών αυτών εντάσσεται στο παρόν σχέδιο Π.Δ. στη Ζώνη Β, ως Περιοχή «Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών», με τον χαρακτηρισμό ως Ζώνη Β3. Με τη λογική αυτή, θεωρούμε ότι η Ζώνη Β3 θα πρέπει να ενσωματωθεί ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, στη Ζώνη Α2 με τα χαρακτηριστικά της Α2. Για τυχόν ήδη υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες ήπιας τουριστικής εκμετάλλευσης εντός αυτών, θα επιτρέπεται η συντήρησή τους όχι όμως και η καθ’ ύψος ή οποιαδήποτε άλλης μορφής επέκτασή τους, κατά το τμήμα τους που ευρίσκεται εντός των ζωνών αυτών.

  Εντός της Ζώνης Β1.1, για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της αμμοθινικής βλάστησης από ανθρωπογενείς επιδράσεις, προτείνεται σύμφωνα με την εκπονηθείσα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής η οποία και εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, η περίφραξη με χαμηλούς ξύλινους πασσάλους έκτασης 200 τ.μ.. Έτσι, θα αποφευχθεί η καταπάτηση και θα καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της φυτοκοινωνίας. Παράλληλα, θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες ενημέρωσης των επισκεπτών, σε χαμηλό ύψος. Αντιθέτως, η δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης των λουομένων και η δημιουργία μη μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων (όπως γήπεδα beach volley) όπως αναφέρονται στο σχέδιο Π.Δ., θα καταστρέψουν την ήδη υπάρχουσα φυτοκοινωνία και θα διατηρήσουν υψηλό το επίπεδο όχλησης των προστατευόμενων ζωικών ειδών. Εξάλλου, οι υποδομές αυτές επιτρέπονται πέραν του ορίου της Β1.1, και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των λουομένων πολιτών. Στην περιοχή αυτή επομένως θα πρέπει γενικώς να απαγορευθεί η εγκατάσταση και λειτουργία νέων αναψυκτηρίων καθώς και μόνιμων ή μη σκιαδίων.

  Η Ζώνη Β2.2 αποτελεί την περιοχή όπου φωλεάζουν τα αρπακτικά πουλιά της ευρύτερης περιοχής, που πολλές φορές φθάνουν από τα μικρασιατικά παράλια. Επομένως, αν και σε απόσταση από τον πυρήνα της Α1 και Α2, αποτελεί περιοχή όπου το κύριο υποκείμενο προστασίας είναι όχι ο φυσικός σχηματισμός, αλλά μέρος της προστατευόμενης ορνιθοπανίδας (τα αρπακτικά). Επομένως θα πρέπει να εξαιρεθούν δραστηριότητες που μπορεί να διαταράξουν τη δυνατότητα φωλέασης στην περιοχή. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η ανέγερση κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων αναψυχής. Άλλωστε, στην πέριξ περιοχή που δεν περιλαμβάνεται στην με το παρόν σχέδιο Π.Δ. εξεταζόμενη υπό καθεστώς προστασίας, υπάρχει δυνατότητα εξάσκησης όλων αυτών των δραστηριοτήτων.

 • 23 Απριλίου 2012, 18:48 | Γιαννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ανάπτυξη στην Σάμο είναι τα τελευταία 15 χρόνια ήταν μηδαμινή. Στις γύρω περιοχές από την Αλυκή ζώνες Β3-Β4-Β5 πρέπει να επιτρέπεται η κατοικία και κτιριακές
  τουριστικές εγκαταστάσεις. Η αγροτοπαραγωγή στην περιοχή περιορίζεται σε μικρες ποσότητες ειδικά ελαιόδενδρων. Οι χρήσεις γης με τουριστικό προσανατολισμό θα δώσουν ώθηση στην περιοχή και θα προστατεύσουν το περιβάλλον. Η περιοχή είναι γνωστή για την φύση της, στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, η περιοχή θα μείνει ως έχει, χωρίς ανάπτυξη και χωρίς προοπτική. Αυτό γιατί οι προτεινόμενες χρήσεις που αποκλείουν τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (Β3), θα απομονώσουν την περιοχή και το νησί που τόσο πολύ χρειάζεται την τουριστική ανάπτυξη στην οποία βασιστικε μέχρι πρι από 15 χρόνια. Μια τόσο σημαντική περιοχή σαν την Αλυκή πρέπει να έχει ζώη γύρω της για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας πάντα σε αρμονική σχέση με το προστατευόμενο περιβάλλον.
  Συνεπώς η δόμηση με τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να συνεχιστεί στις ζωνες Β3-Β4-Β5

 • 22 Απριλίου 2012, 15:23 | Αθηναϊδα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Βασικά σωστός προσδιορισμός των επιτρεπόμενων, κυρίως αγροτικών – κτηνοτροφικών – μελισσοκομικών, χρήσεων, αλλά βρίσκω, σε συνδυασμό και με τις ρυθμίσεις του άρθρ. 5, υπερβολική την ευχέρεια αστικής δόμησης, παρόλο που περιορίζεται σε ακτίνα 500 μ. από τα όρια των οικισμών που ήδη υπάρχουν, χωρίς όμως να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για έλεγχο και αποφυγή της άναρχης δόμησης, που θα καθιστούσε άχρηστη την όλη προσπάθεια προστασίας της περιοχής. Σωστό θα ήταν τόσο η αστική όσο και η εμπορική εκμετάλλευση των προστατευόμενων περιοχών να μην υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο. Μήπως όμως θα πρέπει να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή και πυροσβεστικός σταθμός για αμεσότερη και γρηγορότερη επέμβαση στην απευκταία περίπτωση πυρκαιάς, εφόσον στο σχέδιο του ως άνω π.δ. προβλέπεται, ορθά, και η προστασία των δασών της περιοχής; [Επί τη ευκαιρία, αν και άσχετο με το παρόν θέμα: μήπως θα πρέπει να ξανασκεφθούμε την επανίδρυση της υπηρεσίας δασοπυρόσβεσης, χωρίς βέβαια τα μειονεκτήματα του παρελθόντος, για την αποτελεσματικότερη δασοπροστασία σε όλη την Ελλάδα; Τουλάχιστον οι παλιοί δασοπυροσβέστες γνώριζαν τα κατατόπια των δασών στις περιοχές που υπηρετούσαν και μπορούσαν να προσανατολιστούν και να κινηθούν ευκολότερα σ’ αυτά).

 • 21 Απριλίου 2012, 08:07 | Νεκτάριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Χαίρετε
  Το μόνο που μένει είναι να τηρούμε τα όρια και να σεβαστούμε ότι αποφασιστεί. Άς ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν και οι υποδομές εκείνες που θα επιβλέπουν και θα φροντίζουν για την τήρηση του νόμου.

 • 19 Απριλίου 2012, 13:24 | LEYTERHS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα,(άρθρο 24παρ.2,3)»Η χωροταξική αναδιάρθρωσις της Χώρας, η διαμόρφωσις ,ηανάπτυξις,η πολεοδόμησις και η επέκτασις των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών, τελεί υπό την ρυθμιστικήν αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους……’ Η συγκεκριμένη περιοχή που ρυθμίζει το υπό συζήτηση Π.Δ/γμα, εφ’όσον δεν έχει Χωροταξικά αποφασισθεί-θεσπισθεί,τι χρήσεις γής πρέπει να επιτρέπονται, μέσα από ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, είναι ανεπίτρεπτο να προσδιορίζονται χρήσεις με την λέξη «»επιτρέπονται»».Το Διάταγμα πρέπει κατά την εκτίμησή μου να περιορισθεί στο άρθρο αυτό,με την καταγραφή μόνο των απαγορεύσεων συγκεκριμένων χρήσεων και δραστηριοτήτων ,που αν πράγματι υλοποιούνται, θα επιτευχθεούν οι σκοποί του.Συνεπώς πρέπει να απαληφθούν οι καταγραφές για επιτρεπτές χρήσεις, ως άκαιρες και προτρέχουσες του Συνταγματικά επιβαλλόμενου χωροταξικού σχεδιασμού.

 • 18 Απριλίου 2012, 15:14 | Stamatis Skoutas
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πολύ θετική η προσπάθεια για την Αλυκή Σάμου. Ένα πρώτο βήμα για τροποποίηση της ανάπτυξης στη τόσο προβληματική Ελλάδα! Ένα βήμα που αν μείνει χωρίς συνέχεια θα παριστάνει το βήμα των αρχαίων κούρων. Οφείλουμε να πραγματοποιούμε δράσεις που προάγουν την Αρμονία μεταξύ Ανθρώπου Φύσης και Τεχνολογία – Επιστήμης. Ένα τέτοιο είναι το http://www.amfilissos.org . o ποταμός Αμφί-λισος (Αμφί την ύλη) το όνομα του οποίου είναι όρος της γραμμικής β’. Στην πορεία του συναντάμε αρχαίο γεφύρι, πηγές, φαράγγι, νερόμυλοι,άγρια ζωή και φύση, όπως επίσης και τα αστικά απόβλητα τριών χωριών, ελαιοτριβείων και τοξική ρύπανση από αγροτικές δραστηριότητες. Οι φιλέλληνες μπορούν να βοηθήσουν, οι νέοι συμμετέχουν και άνοιξαν παραρεμάτιο μονοπάτι 6 χιλιομέτρων! Οι ελληνικοί θεσμοί γιατί αδιαφορούν;
  «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία» Γι αυτό η Αλυκή είναι το πρώτο βήμα!

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 • 18 Απριλίου 2012, 06:18 | γιαννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ανάπτυξη στην Σάμο είναι τα τελευταία 15 χρόνια ήταν μηδαμινή. Στις γύρω περιοχές από την Αλυκή ζώνες Β3-Β4-Β5 πρέπει να επιτρέπεται η κατοικία και κτιριακές
  τουριστικές εγκαταστάσεις. Η αγροτοπαραγωγή στην περιοχή περιορίζεται σε μικρες ποσότητες ειδικά ελαιόδενδρων. Οι χρήσεις γης με τουριστικό προσανατολισμό θα δώσουν ώθηση στην περιοχή και θα προστατεύσουν το περιβάλλον. Η περιοχή είναι γνωστή για την φύση της, στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, η περιοχή θα μείνει ως έχει, χωρίς ανάπτυξη και χωρίς προοπτική. Αυτό γιατί οι προτεινόμενες χρήσεις που αποκλείουν τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (Β3), θα απομονώσουν την περιοχή και το νησί που τόσο πολύ χρειάζεται την τουριστική ανάπτυξη στην οποία βασιστικε μέχρι πρι από 15 χρόνια. Μια τόσο σημαντική περιοχή σαν την Αλυκή πρέπει να έχει ζώη γύρω της για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας πάντα σε αρμονική σχέση με το προστατευόμενο περιβάλλον

 • 17 Απριλίου 2012, 20:35 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ανάπτυξη στην Σάμο είναι τα τελευταία 15 χρόνια ήταν μηδαμινή. Στις γύρω περιοχές από την Αλυκή ζώνες Β3-Β4-Β5 πρέπει να επιτρέπεται η κατοικία και κτιριακές
  τουριστικές εγκαταστάσεις. Η αγροτοπαραγωγή στην περιοχή περιορίζεται σε μικρες ποσότητες ειδικά ελαιόδενδρων. Οι χρήσεις γης με τουριστικό προσανατολισμό θα δώσουν ώθηση στην περιοχή και θα προστατεύσουν το περιβάλλον. Η περιοχή είναι γνωστή για την φύση της, στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, η περιοχή θα μείνει ως έχει, χωρίς ανάπτυξη και χωρίς προοπτική. Αυτό γιατί οι προτεινόμενες χρήσεις που αποκλείουν τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (Β3), θα απομονώσουν την περιοχή και το νησί που τόσο πολύ χρειάζεται την τουριστική ανάπτυξη στην οποία βασιστικε μέχρι πρι από 15 χρόνια. Μια τόσο σημαντική περιοχή σαν την Αλυκή πρέπει να έχει ζώη γύρω της για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας πάντα σε αρμονική σχέση με το προστατευόμενο περιβάλλον