‘Εκθεση επί της διαβούλευσης ««Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»

Ο νόμος για τη συμπλήρωση των διατάξεων της σύνταξης και της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου έρχεται σε μία ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την πορεία του έργου στη χώρα μας, αφού το Κτηματολόγιο αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, σχετιζόμενο άμεσα με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού με τις διατάξεις του νόμου προωθείται στο μέγιστο βαθμό η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το έτος 2020, αλλά και άλλων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως η σύνταξη δασικών χαρτών. Παράλληλα, βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία, αφού αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων, γεγονός που προάγει τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Το Σχέδιο Νόμου αναρτήθηκε προς διαβούλευση στις : 27 Νοεμβρίου 2012, 16:00 η οποία ήταν ανοικτή σε Σχόλια έως την 8η Δεκεμβρίου 2012, 15:00 οπότε και ολοκληρώθηκε.

Στο διάστημα αυτό κυρίως πολίτες αλλά και φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους κυρίως ηλεκτρονικά. Πιο αναλυτικά στα πέντε άρθρα τα οποία τέθηκαν σε διαβούλευση έγιναν συνολικά 63 σχόλια τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως: 38 σχόλια επί του 1ου άρθρου, 12 σχόλια επί του 2ου άρθρου, 2 σχόλια επί του 3ου άρθρου, 11 σχόλια επί του 4ου άρθρου και τέλος για το 5ο και τελευταίο άρθρο δεν υπήρξαν σχόλια. Από την επεξεργασία και τη μελέτη του συνόλου των καταγεγραμμένων σχολίων στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν θετικά τη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ. Αρκετοί έθεσαν σχόλια και παρατηρήσεις προς τη θετική κατεύθυνση υποστηρίζοντας τη χρησιμότητα του νομοθετήματος και εκφράζοντας την ικανοποίησή τους από την νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι οι οποίοι διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσο τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίας όσο και η Κτηματολόγιο Α.Ε. είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, εστιάζοντας κυρίως στην έλλειψη χρηματοδότησης και έμψυχου δυναμικού. Τέλος υπάρχουν και μεμονωμένα επικριτικά σχόλια τα οποία εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο νόμου προσπαθεί να επιλύσει το θέμα των καθυστερήσεων της κτηματογράφησης.
Από την ηλεκτρονική διαβούλευση και από προτάσεις που κατατέθηκαν δια αλληλογραφίας συγκεντρώθηκαν σημαντικά σχόλια τα οποία ελήφθησαν υπόψη και συνέβαλλαν στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου. Οι κυριότερες απόψεις που συνέβαλλαν στην τελική διαμόρφωση αναφέρονταν:
• Στις διαδικασίες και τις καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς του Κτηματολογίου διατυπώνοντας την αναγκαιότητα για νομοθετικές ρυθμίσεις για τους διαγωνισμούς και τις μελέτες του Κτηματολογίου.
• Στην επιβεβλημένη ανάγκη ύπαρξης του κριτηρίου της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς» όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
• Στην πορεία της μελέτης σύνταξης των δασικών χαρτών και την εμπλοκή της δασικής υπηρεσίας αποτυπώνοντας την ανάγκη για απλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.
• Στην απαραίτητη εξειδίκευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία.
• Γενικότερα στην αναγκαιότητα επιτάχυνσης της κτηματογράφησης.
• Στην αποσαφήνιση των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ο.Κ.Χ.Ε. και Κτηματολόγιο Α.Ε. για την ταχύτερη ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Καθώς και τη δημιουργία ενιαίου φορέα υλοποίησης των έργων κτηματογράφησης και γεωχωρικών δεδομένων.
• Στην αλλαγή του σχεδιασμού και της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων.
• Στην μείωση της γραφειοκρατίας και την ανάγκη θεσμοθέτησης ηλεκτρονικών διαδικασιών προς όφελος του πολίτη.

Έκθεση επι της διαβούλευσης

Ο νόμος για τη συμπλήρωση των διατάξεων της σύνταξης και της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου έρχεται σε μία ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την πορεία του έργου στη χώρα μας, αφού το Κτηματολόγιο αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, σχετιζόμενο άμεσα με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού με τις διατάξεις του νόμου προωθείται στο μέγιστο βαθμό η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το έτος 2020, αλλά και άλλων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως η σύνταξη δασικών χαρτών. Παράλληλα, βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία, αφού αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων, γεγονός που προάγει τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Το Σχέδιο Νόμου αναρτήθηκε προς διαβούλευση στις : 27 Νοεμβρίου 2012, 16:00 η οποία ήταν ανοικτή σε Σχόλια έως την 8η Δεκεμβρίου 2012, 15:00 οπότε και ολοκληρώθηκε.

Στο διάστημα αυτό κυρίως πολίτες αλλά και φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους κυρίως ηλεκτρονικά. Πιο αναλυτικά στα πέντε άρθρα τα οποία τέθηκαν σε διαβούλευση έγιναν συνολικά 63 σχόλια τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως: 38 σχόλια επί του 1ου άρθρου, 12 σχόλια επί του 2ου άρθρου, 2 σχόλια επί του 3ου άρθρου, 11 σχόλια επί του 4ου άρθρου και τέλος για το 5ο και τελευταίο άρθρο δεν υπήρξαν σχόλια. Από την επεξεργασία και τη μελέτη του συνόλου των καταγεγραμμένων σχολίων στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν θετικά τη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ. Αρκετοί έθεσαν σχόλια και παρατηρήσεις προς τη θετική κατεύθυνση υποστηρίζοντας τη χρησιμότητα του νομοθετήματος και εκφράζοντας την ικανοποίησή τους από την νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι οι οποίοι διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσο τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίας όσο και η Κτηματολόγιο Α.Ε. είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, εστιάζοντας κυρίως στην έλλειψη χρηματοδότησης και έμψυχου δυναμικού. Τέλος υπάρχουν και μεμονωμένα επικριτικά σχόλια τα οποία εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο νόμου προσπαθεί να επιλύσει το θέμα των καθυστερήσεων της κτηματογράφησης.
Από την ηλεκτρονική διαβούλευση και από προτάσεις που κατατέθηκαν δια αλληλογραφίας συγκεντρώθηκαν σημαντικά σχόλια τα οποία ελήφθησαν υπόψη και συνέβαλλαν στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου. Οι κυριότερες απόψεις που συνέβαλλαν στην τελική διαμόρφωση αναφέρονταν:
• Στις διαδικασίες και τις καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς του Κτηματολογίου διατυπώνοντας την αναγκαιότητα για νομοθετικές ρυθμίσεις για τους διαγωνισμούς και τις μελέτες του Κτηματολογίου.
• Στην επιβεβλημένη ανάγκη ύπαρξης του κριτηρίου της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς» όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
• Στην πορεία της μελέτης σύνταξης των δασικών χαρτών και την εμπλοκή της δασικής υπηρεσίας αποτυπώνοντας την ανάγκη για απλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.
• Στην απαραίτητη εξειδίκευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία.
• Γενικότερα στην αναγκαιότητα επιτάχυνσης της κτηματογράφησης.
• Στην αποσαφήνιση των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ο.Κ.Χ.Ε. και Κτηματολόγιο Α.Ε. για την ταχύτερη ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Καθώς και τη δημιουργία ενιαίου φορέα υλοποίησης των έργων κτηματογράφησης και γεωχωρικών δεδομένων.
• Στην αλλαγή του σχεδιασμού και της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων.
• Στην μείωση της γραφειοκρατίας και την ανάγκη θεσμοθέτησης ηλεκτρονικών διαδικασιών προς όφελος του πολίτη.

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»

Ο νόμος για τη συμπλήρωση των διατάξεων της σύνταξης και της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου έρχεται σε μία ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την πορεία του έργου στη χώρα μας, αφού το Κτηματολόγιο αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, σχετιζόμενο άμεσα με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού με τις διατάξεις του νόμου προωθείται στο μέγιστο βαθμό η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το έτος 2020, αλλά και άλλων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως η σύνταξη δασικών χαρτών. Παράλληλα, βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία, αφού αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων, γεγονός που προάγει τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παρακαλούμε για τα σχόλια σας μέχρι 08/12/2012

Σταύρος Καλαφάτης
Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής