Άρθρο 02: Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄, 15.6.1995), όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2508/1997 (ΦΕΚ Α΄, 124/ 1997), 2664/1998 (ΦΕΚ Α΄, 275/1998), 3127/2003 (ΦΕΚ Α΄, 67/2003), 3212/203 (ΦΕΚ Α΄, 308/2003), 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄, 162/2006).

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και στους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας, καθώς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε).».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 (Α’ 124) και την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση με περιγραφή του δικαιώματος και αναφορά στην αιτία κτήσης του.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Ο.Κ.Χ.Ε. και της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο του νομού ή της περιφέρειας και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών και στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
Με όμοια απόφαση συγκροτείται Γραφείο Κτηματογράφησης, στο οποίο μπορούν να υπαχθούν περισσότερες της μίας υπό κτηματογράφηση περιοχές, ορίζεται η έδρα του στην υπό κτηματογράφηση περιοχή ή όπου αλλού κρίνεται ότι εξυπηρετούνται οι ανάγκες της κτηματογράφησης και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τη λειτουργία του. Στην περίπτωση που η κτηματογράφηση διενεργείται από αναδόχους μελετών κτηματογράφησης, το Γραφείο Κτηματογράφησης στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί με ευθύνη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση. Σε συμπράττοντα σχήματα, στα οποία ανατίθενται μελέτες κτηματογράφησης, επιτρέπεται να συμμετέχουν και δικηγόροι. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στη συμμετοχή των δικηγόρων στις συμπράξεις αυτές, ο τρόπος επιμερισμού των φορολογικών υποχρεώσεων μεταξύ των συμπραττόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η δήλωση γίνεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου, με μνεία των εγγράφων που συνυποβάλλονται, καθορίζεται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.
Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης για το σύνολο της υπό κτηματογράφηση περιοχής, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη.».

4. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. α) Τα δικαιώματα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο στάδιο της κτηματογράφησης, είναι αυτά στα οποία αφορούν οι εγγραπτέες σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2664/1998, εκτός από τις πράξεις παραχώρησης της νομής ακινήτων σε δικαιούχους από αναδασμό πριν από την κύρωσή του».

5. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως:
«3. δ) Μετά τη λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου έως την έναρξη της ανάρτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου, η δήλωση του δικαιώματος της κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο».

6. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2508/1997 (Α’ 124), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, η έναρξη της οποία ορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο είναι έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες με αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε., που δημοσιεύονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».

7. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τις μεταβολές που επέρχονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου και μέχρι την έναρξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας αποστέλλει στο Γραφείο Κτηματογράφησης, αμέσως μετά την καταχώριση, αντίγραφο της περίληψης της πράξης, καθώς και αντίγραφο της ίδιας της πράξης για όσες πράξεις δεν προβλέπει η κείμενη για τα Υποθηκοφυλακεία νομοθεσία περίληψη, έχοντας σημειώσει επί του σώματος αυτών τα στοιχεία μεταγραφής ή εγγραφής ή σημείωση».

8. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. μπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιμο. Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ και μεγαλύτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων, όπως καθορίζεται ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξης καθώς και η προθεσμία καταβολής του προστίμου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται.».

9. Οι περ. γ’ και δ’ της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«γ) Με την υποβολή στο στάδιο της κτηματογράφησης αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού και κάθε άλλου προβλεπόμενου στο νόμο αυτό εγγράφου ή αίτησης διόρθωσης κατά το άρθρο 6 ή ενστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 7, καταβάλλεται πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. Για την υποβολή αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος.
Ο τρόπος είσπραξης των παραπάνω τελών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως β’ της παρούσας παραγράφου.
δ) Τα έσοδα από την είσπραξη των τελών της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα έσοδα των προστίμων της παραγράφου 8, τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α., εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Χ.Ε και μπορούν να εισφέρονται στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» κατά τους όρους της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 14 απόφασης περί μεταφοράς πόρων του Ο.Κ.Χ.Ε. στην εν λόγω εταιρεία. Τα έσοδα αυτά διατίθενται γα τους σκοπούς των εν λόγω οργανισμών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος εισφοράς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Για την εισφορά στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» εφαρμόζεται ο ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύει.».

10. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για τη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων τίθενται ενδεικτικώς ως βάση τα τοπογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει ο Ο.Κ.Χ.Ε., οι κατά το άρθρο 2 δηλώσεις, οι συνυποβαλλόμενοι με αυτές τίτλοι και οι κυρωμένες και μεταγεγραμμένες διοικητικές πράξεις, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγει ο Ο.Κ.Χ.Ε. από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή με επιτόπια έρευνα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
Ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» μπορούν να ζητούν απευθείας ή μέσω του αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων, καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών.»

12. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Το περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και οι τεχνικές προδιαγραφές κτηματογράφησης, καθώς και των υποστηρικτικών έργων (π.χ. σύνταξη υποβάθρων κλπ.) καθορίζονται, εφόσον τέτοιος καθορισμός προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, με αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε., οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης κτηματογράφησης μικρής κλίμακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηματογράφησης και δεν βλάπτονται τα συμβατικά δικαιώματα του αναδόχου.»

13. Το άρθρο 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 15 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Από την κατά το πρoηγoύμενo άρθρο ημερομηνία έναρξης υπολογισμού πρoθεσμίας έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής, στην οποία αφορούν τα αναρτημένα στοιχεία, αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αυτού καθορίζεται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.
2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευσης δεν επιτρέπεται χωρίς προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου υπόθεσης, που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, εφόσον τη συζήτηση της υπόθεσης επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης.
3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την παράγραφο 1 απαγόρευσης δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καθώς και , αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης πράξης, της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφτεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή. Μετά την καταχώριση της πράξης οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών συμπληρώνουν στα οικεία πεδία του εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της μεταγραφής ή εγγραφής της πράξης, αντίστοιχα, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη διαβιβάζουν μαζί με το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Το Γραφείο Κτηματογράφησης ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα.»

14. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α’ 67), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση προδήλου σφάλματος, υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι τεσσάρων (4) μηνών.».

15. Η παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.β) Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι δύο (2) μήνες και υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι τέσσερις (4) μήνες. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. επιτρέπεται η παράταση μέχρι δύο (2) μήνες των ανωτέρω προθεσμιών.».

16. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. και αποτελείται από: α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς ως πρόεδρο –με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης- δηλαδή είτε από έναν συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό, είτε από έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο είτε από έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, είτε από έναν συμβολαιογράφο με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν αγρονόμο-τοπογράφο μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο περιφερειάρχη, γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, δηλαδή έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρ’εφέταις, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.».

17. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:

«2. Κατ΄ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1, με αιτιολογημένη απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος δύναται να διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για κτηματολογικές ενότητες, των οποίων το σύνολο των ακινήτων έχει περιληφθεί στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα και κατά των στοιχείων της εγγραφής τους δεν έχει υποβληθεί αίτηση διόρθωσης κατά το άρθρο 6 ή ένσταση κατά το άρθρο 7, ή δεν επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την υποβολή αίτησης διόρθωσης ή ένστασης. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του άρθρου 4 μεταφέρεται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα και διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία κατά το άρθρο 12.»

18. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 27 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (΄ΦΕΚ Α΄ 67). αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά την έκδοση της κατά το προηγούμενο άρθρο διαπιστωτικής πράξης, το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο ν. 2664/1998 προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή. Η ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία σημειώνεται στα βιβλία αυτά.»

19. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Το Κτηματολογικό Γραφείο Πρωτευούσης εντάσσεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης των ΟΤΑ Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου και με την καταχώριση από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο ν. 2664/1998 των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία των ακινήτων των παραπάνω περιοχών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του ν. 2308/1995. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και επόμενων του ν. 2308/1995, όπως ισχύει και στη συνέχεια οι διατάξεις του ν. 2664/1998, όπως ισχύουν.
Οι διατάξεις που διέπουν το Κτηματολογικό Γραφείο Πρωτευούσης, εκτός από εκείνες που αφορούν την λειτουργία του, παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.
Αντί του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης του άρθρου 5 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, για την κτηματογράφηση των ΟΤΑ Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας, το γραφείο κτηματογράφησης εκδίδει κτηματογραφικό απόσπασμα, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΟΚΧΕ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.
Η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αναλογικά και στις περιοχές που υπάγονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Πρωτευούσης. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται πιστοποιητικό υποβολής ένστασης.
Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των ΟΤΑ Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου ρυθμίζονται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 13:50 | Σπύρος Καγγελάρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  A. Σχόλια επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων

  Παράγραφος 16
  Πρόεδρο συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό;;;;;
  Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι μια διοικητική επιτροπή που καλείται να εξετάσει τουλάχιστον 20 υποθέσεις δηλαδή περίπου 20-40 ενστάσεις σε μία συνεδρίαση και απαιτείται ταχύτητα αλλά και δυνατότητα προσαρμογής στην λογική της συγκεκριμένης επιτροπής.
  Επίσης ήδη σε κάποιες επιτροπές διαφαίνεται μια τάση χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών (laptops κλπ) που βοηθούν στην επιτάχυνση των εργασιών.
  Ένας συνταξιούχος δικαστικός θα μπορέσει ή θα είναι διατεθειμένος να προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά;;;
  Στο εδάφιο αυτό δεν αναφέρεται επίσης με ποια διαδικασία θα γίνει ο ορισμός τους.

  Δεν είναι κατανοητό επίσης γιατί δεν προβλέπεται πλέον, ως πρόεδροι των επιτροπών να ορίζονται πρωτοδίκες και ειρηνοδίκες, που και στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι και εξαιρετικοί είναι ως προέδρου των επιτροπών ενστάσεων και λόγω του λειτουργήματος τους προσδίδουν στις επιτροπές αυξημένο κύρος.
  (Η αδυναμία πολλών εξ’ αυτών να συμμετάσχουν λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών δεν πρέπει να οδηγήσει στην συνολική εξαίρεση τους)

  Ως προς την υπόδειξη των μελών των επιτροπών, λόγω παραπόνων από δικηγόρους η τοπογράφους περί μη ενημέρωσης, καλό θα όταν πρόκειται να συγκροτηθούν επιτροπές να υπάρχει σχετική ενημέρωση στο site της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
  Προτείνεται επίσης να προβλεφθεί στην περίπτωση που τα αρμόδια όργανα για την υπόδειξη των μελών δεν ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες προθεσμίες, να μπορεί ο ΟΚΧΕ με την συνδρομή της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. να συγκροτεί επιτροπές με μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων και επιλογή τους με κάποια αντικειμενικά κριτήρια (πχ ημερομηνία υποβολής της αίτησης), κλήρωση κλπ.

  Παράγραφος 17
  Η παράγραφος που προστίθεται στο άρθρο 11 του ν.2308/95, έστω και αν προβλέπεται απλά σαν δυνατότητα, μπορεί αν εφαρμοστεί να δημιουργήσει προβλήματα* και στερεί την δυνατότητα κάποιων κατηγοριών διορθώσεων στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες που μπορούν να γίνουν μέχρι την λήξη της κτηματογράφησης, ενώ το όφελος δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
  Στην αρχική του μορφή ο Ν. 2308/95 προέβλεπε δύο Αναρτήσεις, στην συνέχεια για λόγους κόστους και ανάγκης επιτάχυνσης του έργου η Ανάρτηση είναι μία. Με την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η κτηματογράφηση με την διενέργεια πρώτων εγγραφών σε ενότητες της κτηματογραφούμενης περιοχής πριν ολοκληρωθεί η μελέτη κτηματογράφησης.
  Το ότι η μία Ανάρτηση φαίνεται να απέδωσε στις τρέχουσες μελέτες, δεν πρέπει να οδηγεί σε περαιτέρω επιτάχυνση της όλης διαδικασίας γιατί οι μελέτες αυτές αφορούν κυρίως αστικές περιοχές που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στην κτηματογράφηση τους, ενώ στην συνέχεια θα εκπονηθούν μελέτες σε αγροτικές κυρίως περιοχές που παρουσιάζουν δυσκολίες και ιδιαιτερότητες με πιθανό κίνδυνο να μην επιτευχθεί η προσδοκώμενη ακρίβεια και πληρότητα των προσωρινών πρώτων εγγραφών.

  Επίσης η διενέργεια των πρώτων εγγραφών σε δύο φάσεις θα προσθέσει επιπλέον διαχειριστικό κόστος στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε σχέση με την ενιαία μετάβαση σε πρώτες εγγραφές.

  Σε κάθε περίπτωση αν για κάποιους λόγους υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας κτηματογράφησης όπως αυτή ήδη περιγράφεται στον Ν.2308/95, αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με αντίστοιχες παρεμβάσεις στον Ν.2664/1998 που θα δίνουν, για ένα τουλάχιστον χρονικό διάστημα, την δυνατότητα διορθώσεων με διαδικασίες ανάλογες της κτηματογράφησης.

  (*Ενδεικτικά: Περίπτωση ένστασης σχετικής με λάθος εντοπισμό γεωτεμαχίου ή ανεντόπιστο γεωτεμάχιο που από την επεξεργασία των ενστάσεων από τον Ανάδοχο εντοπίζεται στην ενότητα 1 και στην συνέχεια η επιτροπή ενστάσεων αποφαίνεται ότι βρίσκεται στην ενότητα 2 που όμως πλέον βάσει της τροποποίησης ευρίσκεται σε καθεστώς πρώτων εγγραφών.)

  Β. Προτεινόμενες Τροποποιήσεις

  Υπάρχει άμεση ανάγκη τροποποίησης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν.2308/95 βάσει του οποίου «Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση του παραδεκτού της ένστασης ………….. αποτελεί η εκ μέρους του ενισταμένου κοινοποίηση της ένστασης στον θιγόμενο».
  Η ανωτέρω περιγραφή απαιτεί κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή που το κόστος της είναι ιδιαίτερα υψηλό (ξεκινά από περίπου 30€) με αποτέλεσμα είτε ο ενιστάμενος να επιβαρύνεται δυσανάλογα είτε λόγω του υψηλού κόστους να μην κοινοποιεί, με ότι κινδύνους αυτό έχει, ως προς την πληρότητα της κτηματογράφησης.

  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
  Α) Αν ένας ιδιοκτήτης έχει υποβάλει ένσταση για διόρθωση των ορίων του γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας του κατά 20 τ.μ. και το γειτονικό γεωτεμάχιο είναι π.χ. κατασκευή Βωβού όπου μπορεί να υπάρχουν και 1.000 οριζόντιες ιδιοκτησίες τότε θα πρέπει να κοινοποιήσει σε όλους τους θιγόμενους ιδιοκτήτες δηλαδή θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 30.000€-όπερ άτοπον (πιθανώς πλέον να τον συμφέρει να το αγοράσει).
  Β) Σε μελέτη κτηματογράφησης αστικής περιοχής της τάξης των 250.000 δικαιωμάτων με μικρό ποσοστό ενστάσεων το κόστος των κοινοποιήσεων για τους πολίτες είναι της τάξης των 600.000€ ενώ αντίστοιχο το κόστος των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων (Πρωτοδίκης, Δικηγόρος, Τοπογράφος, Γραμματέας) που αποφαίνεται για το παραδεκτό ή όχι της ένστασης είναι της τάξης των 30.000€ δηλαδή το 5% του κόστους των κοινοποιήσεων πράγμα παράλογο.

  Για τους ανωτέρω λόγους είναι αναγκαία η τροποποίηση του ανωτέρω εδαφίου με την προσθήκη: «….κοινοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της ένστασης στο θιγόμενο» ώστε να μην είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή.

  Η βέλτιστη λύση πάντως για την ενημέρωση των θιγομένων θα ήταν στις συμβατικές εργασίες του Αναδόχου της μελέτης κτηματογράφησης να περιλαμβάνεται και η ενημέρωση των θιγομένων με συστημένες επιστολές, με ένα εκτιμούμενο κόστος για την ανωτέρω αναφερόμενη Β περίπτωση της τάξης των 50.000€, λύση με την οποία και αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία των ιδιοκτητών και το κόστος της θα είναι
  λιγότερο από το 10% του συνολικού σημερινού κόστους που καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 16:06 | ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η απόδειξη της κοινοποίησης της ένστασης από την πλευρά του ενιστάμενου, βάσει της παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν.2308/95 όπως ισχύει σήμερα, αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της, αλλά η διαδικασία της κοινοποίησης αυτής δεν προβλέπεται ρητά στο νόμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ενιστάμενος, ο οποίος θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντά του επιδεικνύοντας συνέπεια και επιμέλεια, να προβαίνει στην κοινοποίηση της ένστασης προς τους θιγόμενους ιδιοκτήτες μέσω δικαστικού επιμελητή, διαδικασία με υψηλές δαπάνες, συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι του ενός, ενώ ενδέχεται να διαμένουν κι εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου του δικαστικού επιμελητή, έως και στην αλλοδαπή. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να μην κοινοποιηθεί στους θιγόμενους ιδιοκτήτες μεγάλο ποσοστό των ενστάσεων, λόγω του αυξημένου κόστους, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να μην εξεταστούν οι ενστάσεις αυτές από τις Επιτροπές για τυπικούς λόγους.

  Στα πλαίσια βελτιστοποίησης των διαδικασιών και της ποιότητας των μελετών Κτηματολογίου, βασισμένοι στην εμπειρία μας από την εκπόνηση μελέτης Β΄ φάσης Κτηματολογίου, συγκεκριμένα προτείνουμε:

  Α) Την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παρ.9 του Άρθρου 7, του Ν.2308/95 που έχει ως εξής:
  «Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση του παραδεκτού της ένστασης, όταν με αυτή ζητείται από τον ενιστάμενο η αντικατάσταση (ο εκτοπισμός) από τους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, καταχωρισθέντος δικαιώματος άλλου προσώπου, αποτελεί η εκ μέρους του ενισταμένου κοινοποίηση της ένστασης στον θιγόμενο.»,
  με εδάφιο που θα έχει ως εξής:
  «Σε κάθε περίπτωση η εξέταση των ενστάσεων από τις Επιτροπές, ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο Άρθρο 7α του παρόντος.»

  Β) Την προσθήκη Άρθρου 7α μετά το Άρθρο 7 του Ν.2308/95 που θα έχει ως εξής:
  «Άρθρο 7α: Ανάρτηση των πινάκων θιγομένων ιδιοκτητών από τις ενστάσεις του άρθρου 7.
  Οι πίνακες των θιγομένων ιδιοκτητών από τις ενστάσεις του Άρθ. 7 αναρτώνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης και παραμένουν αναρτημένοι επί είκοσι (20) ημέρες από την κατά τα επόμενα εδάφια ημερομηνία έναρξης υπολογισμού προθεσμίας. Ανακοίνωση του ΟΚΧΕ για την ανάρτηση, με αναφορά στον τόπο και χρόνο της ανάρτησης, δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, αναρτάται δε στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους και Περιφέρειες), στα κατά τόπον αρμόδια υποθηκοφυλακεία, στον κατά τόπο αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο και στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους όλης της χώρας, καθώς και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Αν η τελευταία στον τύπο δημοσίευση είναι μεταγενέστερη της κατά το προηγούμενο εδάφιο ημερομηνίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση, ο υπολογισμός της προθεσμίας γίνεται από την τελευταία αυτή δημοσίευση.»

  Ως πλεονεκτήματα της προτεινόμενης νομοθετικής τροποποίησης θεωρούμε τα κάτωθι:
  • Περιγράφεται συγκεκριμένα στο νόμο και απλοποιείται η διαδικασία με την οποία οι θιγόμενοι από τις ενστάσεις ιδιοκτήτες λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου της ένστασης που τους αφορά.
  • Όλες οι εμπρόθεσμα υποβληθείσες ενστάσεις θα εξετάζονται επί της ουσίας από τις Επιτροπές, χωρίς τον κίνδυνο να κριθούν «απαράδεκτες» για τον τυπικό λόγο της μη κοινοποίησής τους στους θιγόμενους ιδιοκτήτες.
  • Η εξέταση επί της ουσίας του συνόλου των ενστάσεων θα έχει ως ποιοτικό αποτέλεσμα την διασφάλιση της πληρότητας και της ορθότητας των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, στόχος που διαπνέει το κείμενο του Ν.2308/95, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν.3481/06.
  • Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες λαμβάνουν γνώση της ένστασης που τους αφορά σε χρόνο που τους επιτρέπει να αντικρούσουν το αίτημα της ένστασης.
  • Η εκδίκαση των ενστάσεων χωρίς την προϋπόθεση της κοινοποίησής της στον θιγόμενο ιδιοκτήτη από πλευράς του ενισταμένου, θα ελαφρύνει σημαντικά τον τελευταίο από τα έξοδα της κοινοποίησης, ιδίως εάν λάβουμε υπόψη την οικονομική δυσπραγία και την πιθανότητα αδυναμίας από πλευράς του να ανταπεξέλθει στα εν λόγω έξοδα.
  • Η πρόταση της νομοθετικής τροποποίησης, αξιοποιεί τα Γραφεία Κτηματογράφησης που λειτουργούν ούτως ή άλλως κατά το χρόνο της προτεινόμενης ανάρτησης των πινάκων των θιγομένων ιδιοκτητών, χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά την ολοκλήρωση του έργου.

 • 5 Δεκεμβρίου 2012, 10:51 | Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχόλια για Άρθρο 2 περ.3
  «Η διάταξη προβλέπει ότι η εταιρία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης για το σύνολο της υπό κτηματογράφησης περιοχής καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα, που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
  Τα παραπάνω θα πρέπει να αποστέλλονται και στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται δημόσια κτήματα στην περιοχή, ήτοι στη Διεύθυνση Δασών του Νομού, στο Τμήμα Τοπογραφίας – Εποικισμού & Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. και στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

 • 5 Δεκεμβρίου 2012, 00:39 | LEYTERHS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε συνέχεια κριτικής και σχολίων που διατύπωσα στο πρώτο άρθρο, έχω να προτείνω τα εξής: Αφού τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του Εθνικού κτηματολογίου της Χώρας είναι δεσμευτικά και το ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο , διαπιστώνεται ότι και στην καλύτερη περίπτωση εφαρμογής του, αποκλείεται να μας οδηγήσουν σε σύνταξη Κτηματολογίου με οριστική μορφή τα επόμενα 40 χρόνια, επιβάλλεται να απλουστευθούν οι διαδικασίες, ώστε να επιτευχθεί η εντός τετραετίας ολοκλήρωση καταγραφής δηλοποιήσεων δικαιωμάτων επί ακινήτων και η εντός τριετίας εντός σχεδίων περιοχών, με προοπτική μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο να τρέξουν και οι διαδικασίες για την οριστικοποίηση εγγραφών του Κτηματολογίου. Για να γίνει αυτό,πρέπει να παγώσουν οι σημερινές διαδικασίες για άλλες μη κτηματογραφηθείσες περιοχές.Να εφαρμοσθούν τέσσερα συστήματα (στάδια) κτηματογραφήσεων με ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ. Σε κάθε ΟΤΑ ανοίγουν αδαπάνως για το Δημόσιο, ειδικά Γραφεία που στελεχώνονται με μετακίνηση ακόμα και διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού του Δημοσίου που πλεονάζει. Ως πρώτο ΣΥΣΤΗΜΑ , εφαρμόζεται το σύστημα ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.Εντός έτους από της ψηφίσεως νόμου, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,καλείται να συμπληρώσει ειδικό έντυπο αιτήσεως εγγραφής(απλό καί λιτό σε περιεχόμενο), σε οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κτηματοκατάλογο, για κάθε ακίνητο που φέρεται να έχει ή προβάλλει δικαιώματα , στην περιφέρεια του ΟΤΑ.Αυθημερόν με την υποβολή του αιτήματος , εφαρμόζεται το δεύτερο στάδιο, το στάδιο ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ.Με την σειρά προτεραιότητας υποβολής αιτήσεων,λαμβάνουν οι αιτήσεις κωδικό, αποτελούμενο από ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ,ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑ. Επακολουθεί η εφαρμογή εντός τριμήνου από της δηλοποιήσεως,Του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. Όπως γίνονται μέχρι σήμερα οι εγγραφές από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι, επιδοτούμενοι με 70% του κόστους να προσκομίσουν σαφή διαγράμματα,(κλίμακας, συντεταγμένων, τρόπου σύνταξης και υποβολής) των δηλοποιηθεισών εκτάσεων, που υποβάλλονται στους ΟΤΑ, σφραγίζονται και υπογράφονται από προϊσταμένους των ειδικών Γραφείων και τους επιδιώκοντες την εγγραφή, ή τους ειδικούς πληρεξουσίους αυτών. Η υποβολή γίνεται και σε ψηφιακή μορφή, αυθημερόν δε ο υποβάλλων το διάγραμμα, εφοδιάζεται με πράξη(πιστοποίηση) δηλοποίησης- με τον κωδικό δηλοποίησης καιδιάγραμμα σε σμικρογραφία της δηλοποιήσεως.ΕΦΕΞΗΣ, κάθε συναλλαγή του δηλώσαντος με Δημόσια αρχή, δικαστήριο,ΟΤΑ κ.λ.π, σχέση έχουσα και με ακίνητο που δηλώθηκε, επί ποινή απαραδέκτου, επιδεικνύεται η πιστοποίηση τουΓραφείου και ως ακίνητο, μνημονεύεται μόνο ο ΚΩΔΙΚΟΣ. Με ηλεκτρονική υποστήριξη πλέον, αναρτώνται χάρτες στο διαδίκτυο, στούς ΟΤΑκ.λ.π και οι δηλοποιήσεις λαμβάνουν ουσιαστική δημοσιότητα πέραν της οποίας, κάθε τρίτος, που διαπιστώνει επικάλυψη εν μέρει ή εν όλω της αξίωσης του για ακίνητο, από δήλωση άλλου,μπορεί να εγείρει αγωγή ,που αν σταλλεί στο γραφείο, προκαλεί ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ.Το τέταρτο σύστημα εγγραφών, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, μέσω παρεμβάσεων τρίτων ή Δημοσίων Υπηρεσιών και εφ’όσον νόμος προβλέπει δέσμευση,τίθεται ειδικών διαστάσεων σφραγίδα στην δηλοποίηση και το βιβλίο εγγραφών, με την ένδειξη δεσμευτική προσημείωση. Π.χ αν προσκομίσει Τράπεζα πράξη κατάσχεσης, πράξη υποθήκης. Άν Δασάρχης εκδόσει πράξη χαρακτηρισμού για δηλοποιηθείσα έκταση, που την χαρακτηρίζει δάσος, τίθεται δεσμευτική προσημείωση,ότι μόνο αν τελεσιδίκως και μέσω των διαδικασιών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεως, μπορεί να διαγραφεί η δεσμευτική προσημείωση.Άν η Υπηρεσία εποπτείας ζώνης αιγιαλού, διαπιστώσει ότι τμήμα δηλοπίήσεως είναι αιγιαλός, ζητά την προσημείωση. Το ίδιο κάνει αρχαιολογική υπηρεσία για αρχαιολογικό χώρο.Όταν μεταβιβάζεται ακίνητο , πριν την οριστικοποίηση κτηματικών εγγραφών,τίθεται στο δεξιό μέρος του πλαίσίου του Κωδικού καταχώρησης,μικρός αριθμός που υποδηλώνει, την πρώτη, δεύτερη , τρίτη κ.λ.π πώληση από της δηλοποιήσεως. Με την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης , αποφεύγονται καθυστερήσεις, δαπάνες, οι δημοσιοποιήσεις θα είναι στον έλεγχο κτηματικών δικαστών που θα προϊστανται των ειδικών γραφείων και θα υπάρχει μια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ,ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ.(συνεχίζεται)

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 15:08 | Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχόλια για άρθρο 2 περ. 3

  «Η διάταξη προβλέπει ότι η εταιρία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης για το σύνολο της υπό κτηματογράφησης περιοχής καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα, που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
  Τα παραπάνω θα πρέπει να αποστέλλονται και στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται δημόσια κτήματα στην περιοχή, ήτοι στη Διεύθυνση Δασών του Νομού, στο Τμήμα Τοπογραφίας – Εποικισμού & Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. και στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

 • 3 Δεκεμβρίου 2012, 12:06 | Καυχιτσας Ευαγγελος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μειωση γραφειοκρατειας παντα πρεπει να ειναι το ζητουμενο.Το κτηματολογιο ΑΕ οταν κανει την κτηματογραφηση μιας περιοχης την κανει εξονυχιστικα βασει των συμβολαιων που κατεχουν οι πολιτες,αρα οταν γινονται αναρτησεις δασικων χαρτων δεν μπορει να αμφσβητηται ενα οικοπεδο και να λεμε οτι ειναι δασος και ετσι τρεχει ο πολιτης να κανει αντιρηση κατα του δασικου χαρτη π.χ.με την αναρτηση των δασικων χατων της Κηφισιας βασει του νομου 3889/10,35 στρεμματα της περιοχης απο τους δασικους χαρτες φαινονται να ειναι δασος παρολο που οι ιδιοκτητες τα κατεχουν νομιμα απο το 1931 με συμβολαια και οι οικοπεδουχοι εκαναν αντιρρηση κατα του δασικου χαρτη και οχι μονον επειδη παλαιοτερα ειχαν ενταχθει στο σχεδιο πολης και δεν μπηκαν πρεπει να ακολουθησουν την γραφειοκρατικη διαδικασια του αρθρου 23 και 24 του 3889/10.

 • 3 Δεκεμβρίου 2012, 10:56 | ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου , αντικαθίσταται η παραγράφος 3 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997. Στην νέα διατύπωση της αναγράφεται «…Στην περίπτωση που η κτηματογράφηση διενεργείται από αναδόχους μελετών κτηματογράφησης, το Γραφείο Κτηματογράφησης στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί με ευθύνη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση….».
  Η παραπάνω διατύπωση εκχωρεί στην πράξη την όλη διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου σε ιδιώτες, με αναιμική παρουσία του Δημόσιου Τομέα, λύση που κοστίζει πολλαπλάσια, από ότι αν γινόταν από τον Δημόσιο Τομέα. Φυσικά η διατύπωση δίδει την εντύπωση , ότι η επιλογή αυτή θα είναι προσωρινή, αλλά όπως γνωρίζουμε στην χώρα μας ισχύει το «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού».
  Ο στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία Κτηματολογικών Γραφείων,με 100% δημόσιο χαρακτήρα και όχι μία λύση, όπου αλλού θα υπάρχουν Γραφεία με χαρακτήρα δημόσιο και αλλού με χαρακτήρα ιδιωτικό.
  Σε Δήμους που θα διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα να ιδρύσουν αυτοί Κτηματολογικά Γραφεία, πάντα όμως υπό τον αυστηρό έλεγχο του ΟΚΧΕ.

  Περισσότερη ανάλυση στον προσωπικό μου ιστοχώρο http://anastasiospanag.blogspot.com.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 21:59 | Θεοδωρόπουλος Στέλιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο Διπλωματούχος Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός που είναι μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων πρέπει να έχει δεκαετή εμπειρία (και όχι υπηρεσία )και να ορίζεται (και όχι να υποδεικνύεται από τον Περιφερειάρχη , έλεος με τα νομοθετημένα ρουσφέτια)μετά από κλήρωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 18:57 | Παναγιώτης Ευθυμίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να προβλεφθεί η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των στοιχείων που διαθέτουν οι δασικές υπηρεσίες και η κτηματική εταιρεία του δημοσίου σε ενιαία βάση δεδομένων κατ` αρχάς. Σε δεύτερη προτεραιότητα να τεθεί η ενοποίηση όλων των υπηρεσιών αυτών με σκοπό ο πολίτης να γνωρίζει έναν φορέα για τα θέματά του.

 • 29 Νοεμβρίου 2012, 13:55 | Κοσμας-Αριστοτέλης Δούκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχόλιο άρθρου 01 &1α)
  Εφόσον στο άρθρο 27 &3 οι αντιρρήσεις στον Προσωρικό δασικό χάρτη εξετάζονται απο γεωπόνο,Τοπογράφο,Δασολόγο γιατί δεν αναγράφεται ότι
  » η τεχνική υπηρεσία θα στελεχώνεται απο γεωπόνο,Τοπογράφο,Δασολόγο σε ποσοστό ανάλόγο του χαρακτήρα της περιοχής δηλ.αγροτικό,αστικό,δασικό αντίστοιχα.

  Σχόλιο &16
  Η Δευτερεύουσα επιτροπή ενστάσεων απο συνταξιούχο νομικό που Εξυπηρετεί? Στην ανεργία των νέων?
  Εφόσον το αντικείμενο είναι δασικό ή αγροτικό ο ένας εκ των δύο Νομικών αντικαθίσταται απο γεωτεχνικό (Γεωπόνο ή Δασολόγο).

  Συμφωνώ με τον Σπύρο Βλάχο
  «Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης για το σύνολο της υπό κτηματογράφηση περιοχής, «…ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 15:09 | Σαλαχώρης Μιχάλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παράγραφος 10 : Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ή και παλαιοτέρων προγραμμάτων έχει επιδοτηθεί ή επιδοτείται η δημιουργία τομεακών πληροφοριακών συστημάτων με ψηφιοποίηση δεδομένων Υπηρεσιών, όπως της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Για ποιόν λόγο δεν δημιουργείται μία βάση δεδομένων (με γεωγραφικά και ιδιοκτησιακά στοιχεία), από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, όπως αυτή των διανομών, όπου να συγκεντρώνονται όλα τα παραπάνω στοιχεία, και στην οποία, μέσω κάποιου λογισμικού, να καταχωρίζονται από τους ιδιώτες μελετητές τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται στα πλαίσια δικαιοπραξιών μαζί με νομικές πληροφορίες, ώστε να είναι απευθείας διαθέσιμες;

  Παράγραφος 12 : Πώς, και από ποιόν, θα προσδιορίζεται αντικειμενικά το » .. μικρής κλίμακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηματογράφησης και δεν βλάπτονται τα συμβατικά δικαιώματα του αναδόχου «;

  Παράγραφος 16 : Με όλον τον σεβασμό αλλά «Συνταξιούχο δικαστικό»; Δεν αρκούν τα προσόντα των υπολοίπων μελών όπως προβλέπονται;

  Παράγραφος 17 : Προβλέπεται η σταδιακή Πρώτη Εγγραφή με την έναρξη της Λειτουργίας του Γραφείου Κτηματολογίου κατά την διάρκεια της σύνταξης της αντίστοιχης μελέτης. Πέραν από την σύχγηση που προβλέπεται να δημιουργηθεί (παράλληλη λειτουργία Υποθηκοφυλακείου / Κτηματολογικού Γραφείου σε περιοχές – νησίδες με βάση τις Κτηματολογικές Ενότητες κλπ), στην πράξη, έχει αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της υποβολής εκπροθέσμων ενστάσεων, που με την διάταξη αυτή, θα ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό του Λειτουργούντος Κτηματολογίου. Αυτό απαιτεί, ανάμεσα σε άλλα, τουλάχιστον, α) εξαιρετικά συντονισμένη ενημέρωση των δικαιούχων προκειμένου να κινηθούν στα νόμιμα χρονικά περιθώρια για να αποφύγουν την παραπάνω ταλαιπωρία και β) την αναβάθμιση της αναγκαίας οργανωτικής, έμψυχης και υλικοτεχνικής υποδομής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και των Κτηματολογικών Γραφείων, προκειμένου να θεραπεύουν τις παραπάνω περιπτώσεις, τις οποίες, με την υφιστάμενη διαδικασία, τις αντιμετωπίζει η μελετητική ομάδα κατάρτισης, η οποία διαθέτει την αναγκαία ευελιξία των παραπάνω υποδομών.

 • 27 Νοεμβρίου 2012, 23:16 | ΣΠύρος Bλάχος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων της κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης για το σύνολο της υπό κτηματογράφηση περιοχής, «…ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.