Άρθρο 04: Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3461/2006 και προστίθεται άρθρο 45Α μετά το άρθρο 45, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 45Α
Με το παρόν άρθρο εισάγονται παρεκκλίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 που προκηρύσσει η εταιρεία στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως είναι, ιδίως οι μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/2005, η σύνταξη υποβάθρων, οι μελέτες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών καθώς και εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, και οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Για την ανάθεση των ως άνω συμβάσεων δεν είναι υποχρεωτική από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. η χρήση των εγκεκριμένων κάθε φορά πρότυπων τευχών της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3316/2005. Επίσης δεν απαιτείται να ορίζεται στην προκήρυξη ο κωδικός αριθμός της πίστωσης, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση των προς ανάθεση συμβάσεων. Με την ίδια προκήρυξη είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων από μιας συμβάσεων, αναπροσαρμοζόμενη αυτή ανάλογα.
2. Ο φάκελος του έργου, υπό την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) τα τεύχη του Διαγωνισμού δηλ. τα τεύχη Προκήρυξης, Συγγραφής Υποχρεώσεων και Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους β) τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Κτηματολόγιο Α.Ε. γ) την απόφαση περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών δ) το τεύχος υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής για την προς ανάθεση σύμβαση.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται βάσει του γινομένου των προεκτιμώμενων ποσοτήτων μονάδων φυσικού αντικειμένου με τις τιμές αμοιβών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, όπως αυτές προκύπτουν από τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών.
Εφόσον η διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης πραγματοποιείται με την ανάθεση διαδοχικών συμβάσεων, με κάθε μία εκ των οποίων (συμβάσεων) υλοποιείται συγκεκριμένη φάση (τμήμα) της όλης διαδικασίας, η φάση αυτή καθορίζεται στον φάκελο του έργου.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή, όπως αυτή προκύπτει από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδ. β΄ του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 περ. δ’ του ν. 3481/2006, αποτελεί το ανώτατο όριο, πέραν του οποίου οι οικονομικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Το ίδιο δύναται να ισχύει και για τις επιμέρους τιμές μονάδος φυσικού αντικειμένου ή κατηγορίας μελετών.
3. Για την ανάθεση εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με συμφωνία πλαίσιο δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Η συμφωνία πλαίσιο συνάπτεται είτε με έναν ανάδοχο μελέτης ή υπηρεσίας είτε με περισσότερους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 26 του Π.Δ. 60/2007, όπως κάθε φορά ισχύει. Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο προσδιορίζεται στα Τεύχη του Διαγωνισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται, ειδικά, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου. Γενικότερα για συμβάσεις θέματα των οποίων ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπου στο νόμο απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ως αρμόδιο ορίζεται αυτό που λειτουργεί στο ΥΠΕΚΑ και διαφορετικά του ΥΠΟΜΕΔΙ.
4. Στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και υπηρεσιών που προκηρύσσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Το ίδιο κριτήριο ανάθεσης ορίζεται και στις συμφωνίες πλαίσιο.
Ως προς τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύει το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007.
5. Για τον έλεγχο της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του Π.Δ. 60/2007.
6. Δικαίωμα συμμετοχής ως μέλη σύμπραξης/κοινοπραξίας στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και χωρίς τον περιορισμό της παρ. 1 του άρθρου 20 του νόμου, έχουν και τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:
(α) δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας,
(β) δικηγορικές εταιρείες υπό την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 81/2005 (Α΄ 120), εγγεγραμμένες σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας,
(γ) δικηγόροι − φυσικά πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ με έναν από τους αναφερόμενους στο Π.Δ. 258/1987 επαγγελματικούς τίτλους και
(δ) ενώσεις προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μίας χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στο πλαίσιο της οποίας οι δικηγόροι κατά τα ανωτέρω ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες συλλογικά και με κοινή επωνυμία.
7. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ως άνω δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών ως μελών των συμπράξεων/κοινοπραξιών των υποψηφίων αναδόχων, έχουν ως ακολούθως:
(α) Οι διαγωνιζόμενοι της ως άνω παρ. 6 (α) του παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο της ημεδαπής, (β) Οι διαγωνιζόμενοι της ως άνω παρ. 6 (β) του παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής της δικηγορικής εταιρείας σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής,
(γ) Οι διαγωνιζόμενοι των περιπτώσεων των παρ. 6 (γ) και 6 (δ) του παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικά εγγραφής στις επαγγελματικές οργανώσεις του κράτους εγκατάστασης τους, αντίστοιχα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρούσης παραγράφου.
8. Για τον έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των δικηγόρων/δικηγορικών εταιριών ως μελών των συμπράξεων/κοινοπραξιών υποψηφίων αναδόχων κτηματογράφησης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3316/2005.

9. Στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, που προκηρύσσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005 δεν ισχύει ο οριζόμενος σε αυτήν μέγιστος αριθμός των συμπραττόντων μελών. Το ζητούμενο μελετητικό/επιστημονικό δυναμικό των συμπράξεων/κοινοπραξιών καθώς και το υποστηρικτικό προσωπικό καθορίζεται, ανά σύμβαση, στην προκήρυξη, αποτελούμενο από ονομαστικά και μη ονομαστικά στελέχη. Για τη συμπλήρωση του μελετητικού δυναμικού των υποψηφίων καλούνται και κατώτερες τάξεις πτυχίου από αυτές που καλούνται με βάση τον προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως αυτές θα ορίζονται στην προκήρυξη.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τη σύμπραξη/κοινοπραξία προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς βεβαίωση του κοινού εκπροσώπου της σύμπραξης/κοινοπραξίας, στην οποία δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε συμπράττοντα σ’ αυτήν.
Κάθε συμμετέχων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να μετέχει μόνο σε μία σύμπραξη/κοινοπραξία κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
10. Τα μέλη της αναδόχου σύμπραξης/κοινοπραξίας, στην οποία μετέχουν και δικηγόροι, ευθύνονται έναντι της εργοδότριας εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για κάθε ζημία της τελευταίας από την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στη σύμπραξη/κοινοπραξία. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας κάποιου ή κάποιων μελών της σύμπραξης/κοινοπραξίας, για το αναλογούν στο μέλος αυτό (ή στα μέλη αυτά) ποσό της ζημίας της εργοδότριας, ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι αυτής και τα λοιπά μέλη της σύμπραξης/κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση που όλα τα μέλη της αναδόχου σύμπραξης/κοινοπραξίας, στην οποία μετέχουν και δικηγόροι, καταθέσουν ισάριθμες προς αυτά εγγυητικές επιστολές ή άλλου είδους εγγύηση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/2005, ύψους ανάλογου προς το ποσοστό συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στη σύμπραξη/κοινοπραξία, το ποσό που καταπίπτει με απόφαση της Κτηματολόγιο Α.Ε. επιμερίζεται αναλογικά στην εγγυητική επιστολή/εγγύηση εκάστου μέλους της σύμπραξης/κοινοπραξίας, κατά το λόγο συμμετοχής του σ’ αυτήν.
11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού συγκροτεί, με απόφασή της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) μέλη. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών κτηματογράφησης, ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι δικηγόρος διορισμένος στον Άρειο Πάγο, με εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορία, τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύει ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δικηγόρος με τις προαναφερθείσες ιδιότητες. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 ή και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από πρόταση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
12. Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. υποβάλουν προσφορά στην οποία περιλαμβάνονται:
Φάκελος Α΄ ο οποίος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία πληρότητας και νομότυπου των προϋποθέσεων συμμετοχής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελματικής επάρκειας, και τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά σελίδα. Τα στοιχεία του φακέλου Α’ προσδιορίζονται αναλυτικά στην προκήρυξη και μπορεί να παρεκκλίνουν εν όλω ή εν μέρει των οριζομένων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του νόμου αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε σύμβασης, την ταχύτητα της διαδικασίας και διευκόλυνση-απλοποίηση ελέγχου αυτών.
Φάκελος Β΄ ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά.
Η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Την ίδια ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες, σε δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανοίγει το φάκελο Α΄ και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα στοιχεία πληρότητας και νομότυπου των προϋποθέσεων συμμετοχής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελματικής επάρκειας. Η μονογραφή των στοιχείων γίνεται τουλάχιστον από δυο (2), ορισθέντα από την Επιτροπή, μέλη.
Στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις προβαίνει σε έλεγχο αυτών, καταγράφει το περιεχόμενό τους στο Πρακτικό Ι, αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και ολοκληρώνεται η διαδικασία του ελέγχου. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις ανάθεσης μεγάλου αριθμού συμβάσεων με την ίδια προκήρυξη και συμμετοχής μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να παρατείνεται μέχρι και δυο (2) μήνες.
Το Πρακτικό Ι κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους και ταυτόχρονα στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία υποχρεούται σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτό εν όλω ή εν μέρει, με σχετική αιτιολογημένη απόφαση, η οποία στη συνέχεια κοινοποιείται από την ίδια με κάθε πρόσφορο μέσο στους διαγωνιζόμενους. Η μη λήψη απόφασης στο οριζόμενο χρονικό διάστημα συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση του Πρακτικού Ι. Κατά της απόφασης αυτής ή της σιωπηρής έγκρισης, χωρεί η προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, στην οριζόμενη στο νόμο αυτό προθεσμία.
Μετά την οριστικοποίηση του ελέγχου των στοιχείων του φακέλου Α΄ αποσφραγίζονται οι φάκελοι Β΄ που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές, σε δημόσια συνεδρίαση. Επί ίσων οικονομικών προσφορών διενεργείται κλήρωση. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε 3 εργάσιμες ημέρες συντάσσει και εκδίδει Πρακτικό ΙΙ. Σε περιπτώσεις δε ανάθεσης μεγάλου αριθμού συμβάσεων με την ίδια προκήρυξη και συμμετοχής μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων το Πρακτικό αυτό συντάσσεται και εκδίδεται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών. Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές η Επιτροπή Διαγωνισμού θέτει προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να παρασχεθούν εξηγήσεις ως προς αυτές. Η σύνταξη και έκδοση του Πρακτικού ΙΙ από την Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη των εξηγήσεων.
Το Πρακτικό ΙΙ κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους και ταυτόχρονα στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία υποχρεούται σε διάστημα δέκα (10) ημερών να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτό εν όλω ή εν μέρει με σχετική αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους διαγωνιζόμενους. Η μη λήψη απόφασης στο οριζόμενο χρονικό διάστημα συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση του Πρακτικού αυτού. Κατά της απόφασης αυτής ή της σιωπηρής έγκρισης, χωρεί η προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, στην οριζόμενη στο νόμο προθεσμία. Επιτρέπεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού η έκδοση περισσότερων του ενός Πρακτικού Ι, αναλόγως των ορισθέντων στην προκήρυξη προϋποθέσεων συμμετοχής, και του Πρακτικού ΙΙ σε κάθε περίπτωση.
13. Η τελική αμοιβή αναδόχου μελέτης και υπηρεσίας που προκηρύσσεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δύναται να προκύπτει, κατ’ επιλογή της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και μετά από σχετική αναφορά στα Τεύχη του Διαγωνισμού, είτε κατ’ αποκοπή είτε με επιμέτρηση του συνόλου των μονάδων του φυσικού αντικειμένου που έχουν εκτελεσθεί.
Η αναπροσαρμογή των τιμών των Κανονισμών για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών και υπηρεσιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και του Ο.Κ.Χ.Ε., που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδ. β΄ του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 περ. δ’ του ν. 3481/2006, προβλέπεται από τους κανονισμούς αυτούς. Δεν ισχύουν τα εδάφια 3 , 4 και 5 της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005, που αφορούν την αναπροσαρμογή των τιμών κανονισμού.
Στις περιπτώσεις που η τελική αμοιβή του αναδόχου προκύπτει, έπειτα από επιμέτρηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές μονάδων φυσικού αντικειμένου για τις προεκτιμώμενες από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, την οικονομική προσφορά για κάθε φυσικό αντικείμενο που προκύπτει ως το γινόμενο των προσφερόμενης τιμής μονάδας φυσικού αντικειμένου επί των αντίστοιχων ποσοτήτων, της συνολικής οικονομικής προσφοράς η οποία σε περίπτωση περισσοτέρων φυσικών αντικειμένων προκύπτει από το άθροισμα των οικονομικών προσφορών των επιμέρους φυσικών αντικειμένων, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής (%). Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.
14. Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή κάθε σταδίου.
Ειδικότερα:
α) Με την υπογραφή της σύμβασης καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό από 15% έως 30% της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, εκδιδομένης κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 24 του ν. 3316/2005.
β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο έναντι εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον του υπό α) ποσού.
γ) Μετά την υποβολή των παραδοτέων κάθε σταδίου κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτών, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων εδαφίων.
δ) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων κάθε ενδιάμεσου σταδίου καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αμοιβής του σταδίου.
ε) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της σύμβασης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή τριάντα τοις εκατό (30%) με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).
στ) Μετά την τελική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης, καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.
Σε περιπτώσεις υπολογισμού της αμοιβής με επιμέτρηση, η αμοιβή του σταδίου των ως άνω περιπτώσεων γ), δ), ε) και στ) προσδιορίζεται κατόπιν επιμέτρησης των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τεύχη Διαγωνισμού.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 3316/2005, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, εφόσον απαιτούνται.
15. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3316/2005 κατά την εκτέλεση των μελετών ή παροχής υπηρεσιών του παρόντος, όταν ο ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, τάσσεται από την τελευταία εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εφαρμοζόμενων ως προς τα ποσά που καταπίπτουν αναλογικά με τις ημέρες υπέρβασης της ταχθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης. Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών μπορεί να ανέλθει μέχρι 5% του ποσού της σύμβασης.
16. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005, για τις συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το είδος τους, συντάσσεται μαζί με το Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιμές των νέων εργασιών προκύπτουν από στοιχεία παρεμφερών εργασιών ή αν τέτοια δεν υπάρχουν με αναλυτικό υπολογισμό των εργασιών αφού εφαρμοσθεί σε αυτές το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.
17. Στις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3316/2005. Ως προς τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό ισχύουν τα εξής.
Σε περίπτωση πτώχευσης και απώλειας της ιδιότητας διαγωνιζόμενου μελετητή ή παρόχου υπηρεσιών φυσικού προσώπου, επέρχεται αυτοδίκαια ο αποκλεισμός του από τη διαδικασία ανάθεσης των μελετών του παρόντος άρθρου. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε περίπτωση πτώχευσης ή διαγραφής ή υποβιβασμού του πτυχίου σε τάξη κατώτερη των καλουμένων εταιρίας/γραφείου μελετών ή παρόχων υπηρεσιών. Ο θάνατος ή πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας του μελετητή, που στελεχώνει με το πτυχίο του εταιρία / γραφείο μελετών, η οποία υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό, δεν επιφέρει τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό εφόσον δεν συνεπάγεται αλλαγές στην τάξη και στις κρίσιμες για το διαγωνισμό κατηγορίες.
Εφόσον στις ως άνω περιπτώσεις το φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων) ή η εταιρία / γραφείο μελετών ή παρόχων υπηρεσιών ή δικηγορική εταιρία, είναι μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας, μπορεί να αντικατασταθεί με πρωτοβουλία και ευθύνη των υπολοίπων μελών, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων του φακέλου Α΄. Στην περίπτωση αυτή η επελθούσα μεταβολή δηλώνεται άμεσα και προσκομίζονται προς έλεγχο στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα τυπικά δικαιολογητικά που αφορούν το νέο μέλος. Η Επιτροπή εγκρίνει τη μεταβολή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Η σύμπραξη ή κοινοπραξία μπορεί να μην αναπληρώσει το μέλος, αν τούτο δεν είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό.
Αλλαγές στη σύνθεση σύμπραξης ή κοινοπραξίας που υπέβαλε προσφορά σε διαγωνισμό, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, δεν επιτρέπονται.
Αλλαγές στη στελέχωση των ονομαστικά δηλωθέντων στελεχών της ομάδας μελέτης, επιτρέπονται, μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτές οφείλονται σε σπουδαίο λόγο. Τα αποχωρούντα μέλη της ομάδας μελέτης αντικαθίστανται με στελέχη που διαθέτουν τουλάχιστον τα αναφερόμενα για τα στελέχη αυτά στην προκήρυξη προσόντα. Η αντικατάσταση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού για το διάστημα μέχρι την έκδοση του Πρακτικού ΙΙ και από την Προϊσταμένη Αρχή μετά την έκδοση αυτού. Όταν τέτοιο στέλεχος αποχωρεί και έχει εντάξει το ατομικό του πτυχίο στο μελετητικό πτυχίο μέλους της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, με την αποχώρηση δε αυτού, επέρχεται και μεταβολή στην ζητούμενη από το διαγωνισμό τάξη πτυχίου, στο βαθμό που επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής της σύμπραξης ή κοινοπραξίας σε αυτόν, ο διαγωνιζόμενος οφείλει εντός των νομίμων προθεσμιών να προβεί στις ενέργειες αναθεώρησης του πτυχίου ενημερώνοντας αμέσως την Επιτροπή ή την αναθέτουσα αρχή.
Είναι επιτρεπτή η αποχώρηση τέτοιου στελέχους της ομάδας μελέτης από τη στελέχωση της εταιρίας (γραφείου) μελετών που συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος ή ως μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης/κοινοπραξίας και η παραμονή του, με κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στη σύνθεση της ομάδας μελέτης.
Η ένταξη του ατομικού πτυχίου τέτοιου στελέχους σε άλλη εταιρία (γραφείο) μελετών μη συμμετέχουσα στο διαγωνισμό ως διαγωνιζόμενης ή ως μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης/κοινοπραξίας επιφέρει τον μη υπολογισμό αυτού στην πλήρωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου.
Ο έλεγχος των παραπάνω διενεργείται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού υποχρεούται να ελέγξει τα σχετικά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της από οπουδήποτε και οποιονδήποτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επίσης και η ίδια η Αναθέτουσα Αρχή επιλαμβάνεται αυτών και διαμορφώνει ανάλογα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με σχετική πράξη.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα μελέτης που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Η μη χρησιμοποίηση της ομάδας αυτής ή η χρησιμοποίηση μικρότερου αριθμού στελεχών συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 15 του παρόντος άρθρου. Η αντικατάσταση ή αποχώρηση των δηλούμενων στελεχών αυτής επιτρέπεται αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους και μπορεί να εγκρίνει την αντικατάσταση ή αναπλήρωση με στέλεχος που διαθέτει τα προσόντα που απαιτούσε για το στέλεχος αυτό η προκήρυξη.
19. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης αναδόχου, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αποφασίσει την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, μπορεί κατά την κρίση της, να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και να του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό εφόσον θεωρεί ικανοποιητική την προσφορά του. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης, περιέλθει στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Αν και αυτός απορρίψει την πρόταση η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυσης από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατά τις κείμενες διατάξεις.
20. Η αμοιβή των μελών Επιτροπών Διαγωνισμού που έχουν οριστεί σε διαγωνισμούς που έχουν ήδη προκηρυχθεί από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και βρίσκονται σε εξέλιξη προσδιορίζονται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του παρόντος.
Για τους ίδιους διαγωνισμούς καταργείται η άσκηση ένστασης κατά των πρακτικών των Επιτροπών Διαγωνισμών που εκδίδονται μετά την ισχύ του παρόντος άρθρου και επιτρέπεται, απευθείας, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. Για τις περιπτώσεις που τρέχει η προθεσμία της ένστασης και δεν έχει ασκηθεί τέτοια, ασκείται από τους ενδιαφερόμενους η ως άνω προσφυγή εντός δέκα ημερών από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και σε κάθε περίπτωση από τη γνωστοποίηση αυτής (της διάταξης) με επιμέλεια της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση ενστάσεις που έχουν ήδη ασκηθεί και, επί αυτών, δεν έχει αποφανθεί η Προϊσταμένη Αρχή, θεωρούνται ως προσφυγές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. Επί των προσφυγών η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να αποφαίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει το νομικό πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισμούς αυτούς.
21. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι με αριθμούς 10.833/2007 (ΦΕΚ Β΄ 447/2007) και 21.980/23-5-2008 (ΦΕΚ Β΄1054/6-6-2008) αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005 έτσι όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3461/2006 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 51 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13-2-2012).».

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 19:32 | Παναγιώτης Καραμόσχος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, εσπευσμένα και με ελάχιστο χρόνο διαβούλευσης, καταργούν στην ουσία τον Ν. 3316/05 και γενικά την ύπαρξη μελετητικών πτυχίων και ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των μελετητών. Καταργούν δηλαδή το συνολικό οικοδόμημα της ανάθεσης και εκπόνησης των τεχνικών μελετών στην χώρα, μετά από απάνω από 35 χρόνια στα οποία ο κλάδος των μελετητών ακολουθεί πιστά αυστηρές οδηγίες και διαδικασίες προκειμένου να έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην ανάληψη μελετών.
  Με το παρόν νομοσχέδιο η εκπόνηση μελετών γίνεται παροχή υπηρεσιών και υπάγεται απευθείας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ, διότι το ΠΔ 60/2007 προβλέπει σαφείς παρεκκλίσεις για τις μελέτες (άρθρο 58 και επ.). Είναι κατανοητή η διάθεση επίσπευσης της διαδικασίας αναθέσεων των συμβάσεων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΑΕ και φυσικά ολοκλήρωσης του έργου. Η λύση που επιλέχθηκε, της παράλειψης των τεχνικών προσφορών και της σχετικής αξιολόγησης, έχει προφανώς το νόημα ότι οι διαδικασίες και προϋπόθεσης συμμετοχής θα είναι αυστηρές (και σύντομες) ώστε να διασφαλίζεται η Αναθέτουσα Αρχή ότι οι ανάδοχοι θα μπορούν να εκτελέσουν το έργο. Προφανώς με βάση τα κριτήρια επιλογής που θα τεθούν, τα οποία όμως δεν θα αφορούν (από ότι φαίνεται) εμπειρία σε μελέτες αλλά γενικότερη χρηματοοικονομική ικανότητα. Εάν αυτό συμβεί, και θα υπάρχει δυνατότητα να συμβεί με τον τρόπο που είναι γραμμένη η σχετική παράγραφος, το έργο του Κτηματολογίου δεν θα υλοποιηθεί από ελληνικά μελετητικά γραφεία. Και επειδή γενικά το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι η πιο προωθημένη ελληνική Αρχή, μάλλον θα το ακολουθήσουν και όλοι οι υπόλοιποι φορείς.
  Παρακαλούμε να γίνει πιο σαφής η πρόβλεψη για την ύπαρξη ειδικής τεχνικής ικανότητας και κυρίως να διευκρινισθεί εάν θα αφορά την συνήθως ζητούμενη (εξειδικευμένη) επαγγελματική εμπειρία μελετητών, δηλαδή παρόμοιες μελέτες ασχέτως ύψους, ή γενικότερα χρηματοοικονομική εμπειρία σε έργα κάθε είδους, οπότε θα επιτρέπεται ή/και θα ευνοείται η συμμετοχή κάθε είδους εταιρειών.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 16:39 | ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ως προς την προτεινόμενη παράγραφο 4 του άρθρου 45Α στην οποία ορίζεται ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:
  Είναι πολύ χρήσιμο να διατηρηθεί δυνητικά στα κριτήρια ανάθεσης και αυτό της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς», όπως άλλωστε προβλέπεται και στην παράγραφο 1α του άρθρου 51 του Π.Δ. 60/2007.
  Η ύπαρξη και αυτού του κριτηρίου ανάθεσης δίνει στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ την ευελιξία κατά περίπτωση να ζητάει από τους διαγωνιζόμενους και την υποβολή τεχνικής προσφοράς, εφόσον κρίνει ότι το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου παρουσιάζει τεχνικές ιδιαιτερότητες ως προς την υλοποίησή του οι οποίες δημιουργούν την ανάγκη περαιτέρω διασφάλισης της Αναθέτουσας Αρχής και δέσμευσης των υποψηφίων αναδόχων.

  Ως προς την προτεινόμενη παράγραφο 13 του άρθρου 45Α στην οποία ορίζεται ότι η τελική αμοιβή του αναδόχου δύναται να προκύπτει και κατ’ αποκοπή θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:
  Προτείνουμε να απαλειφθεί εντελώς η πρόβλεψη ότι η τελική αμοιβή αναδόχου μελέτης και υπηρεσίας δύναται να προκύπτει κατ’ αποκοπή. Αν η τελική αμοιβή του αναδόχου προκύπτει κατ’ αποκοπή ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποτιμάται το αντικείμενο της μελέτης κατά τη φάση της προεκτίμησης με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να κινδυνεύει να ζημιωθεί κατά τη φάση υλοποίησης του αντικειμένου ή το αντίστροφο, να υπερεκτιμάται δηλαδή το αντικείμενο με αποτέλεσμα να σωρεύονται υπερκέρδη στον ανάδοχο.

  Ως προς την προτεινόμενη παράγραφο 14 του άρθρου 45Α στην οποία καθορίζεται η διαδικασία καταβολής αμοιβής θα θέλαμε να σημειώσουμε στα εξής:
  Προτείνουμε να προστεθεί και η ακόλουθη παράγραφος μετά την παράγραφο 14γ) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 2δ του άρθρου 30 του Ν.3316/2005, με την αντίστοιχη τροποποίηση του ποσοστού της παραγράφου 14δ) από 30% σε 20%
  «Εφόσον τα παραδοτέα δεν έχουν εγκριθεί μετά την παρέλευση τετραμήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτών επιπλέον ποσοστό 10%»

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 12:37 | ΣΕΓΕΚ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμμετοχή ΣΕΓΕΚ στη διαβούλευση
  ΓΕΝΙΚΑ:
  Το ΣΕΓΕΚ εκτιμά ότι τα περισσότερα προβλήματα που δημιουργούν καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς του Κτηματολογίου οφείλονται κυρίως στην αδυναμία του εργοδότη να ολοκληρώνει σε εύλογο χρόνο τις διαδικασίας αξιολόγησης και τις απαντήσεις στα αιτήματα των διαγωνιζομένων όπως και στην αδυναμία απόδοσης δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο και δευτερευόντως στις (καθ’ υπερβολή πολλές φορές) προσφυγές των διαγωνιζομένων στη δικαστική προστασία.
  Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προσπαθούν να λύσουν τα χέρια του Εργοδότη ώστε τόσο στο επίπεδο των διαγωνισμών όσο και το επίπεδο της εκτέλεσης των συμβάσεων ώστε να κινείται εκτός του Νομικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις του Δημοσίου και να συμπεριφέρεται ως ιδιώτης.
  Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα γκρίζο νομικό τοπίο που κατά την εκτίμηση μας θα οδηγήσεις σε διαφωνίες και συγκρούσεις που θα οδηγηθούν στα δικαστήρια σε βάρος τελικά του έργου. Αυτό αποδεικνύεται και από την πορεία των συμβάσεων παραχώρησης και το νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε γι αυτές.
  Η άποψη μας είναι ότι υπάρχει πραγματικά αναγκαιότητα για νομοθετικές ρυθμίσεις για τους διαγωνισμούς και τις μελέτες Κτηματογράφησης, λόγω του ειδικού χαρακτήρα που έχουν, και για το λόγο αυτό έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική. Οι επί πλέον νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες πρέπει να είναι περιορισμένες και για συγκεκριμένα προβλήματα και φυσικά σε αρμονία με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Με βάση αυτό το σκεπτικό καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο άρθρο 4 του Νομοσχεδίου.

  ΑΡΘΡΟ Ο4
  Ως προς το πεδίο εφαρμογής των παρεκκλίσεων δεν κατανοούμε τη χρησιμότητα της εφαρμογής των σε «εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων». Οι εργασίες αυτές ως γνωστόν περιλαμβάνονται στις εργασίες των μελετών κτηματογράφησης . Αν διαχωριστούν από τη διαδικασία κτηματογράφησης θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα που θα επηρεάσουν το τελικό προϊόν.
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4: Κριτήριο ανάθεσης.
  Πρόταση : Να προστεθεί σαν κριτήριο ανάθεσης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.
  Αιτιολογία : Η εφαρμογή ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής δεν έχει μέχρι τώρα εφαρμοστεί σε καμία μελέτη και είναι άγνωστες η παρενέργειες που μπορεί να έχει. Επομένως θα πρέπει να διατηρηθεί και η δυνατότητα του Εργοδότη να εφαρμόσει το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 : έλεγχος τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής επάρκειας
  Πρόταση: Να καταργηθεί.
  Αιτιολογία: Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ΠΔ60/2007 δηλαδή η αναγκαιότητα χρηματοοικονομικής επάρκειας με στοιχεία των τριών τελευταίων ετών οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο αποκλεισμό όλων των Ελληνικών μελετητικών εταιρειών από τη δυνατότητα συμμετοχής αυτόνομα στους διαγωνισμούς κτηματογράφησης . Ως γνωστόν ο μελετητικός κλάδος διανύει τον έκτο χρόνο ύφεσης. Ειδικότερα δε τα τρία τελευταία χρόνια με την εκμηδένιση του Π.Δ.Ε δεν προκηρύσσονται μελέτες ή και για όσες τυχών ανατεθούν δεν υπάρχουν χρήματα για τη πληρωμή τους. Επί πλέον στο μόνο πρόγραμμα που έχει χρήματα, δηλαδή το Κτηματολόγιο καθυστερούν οι αναθέσεις εδώ και τέσσερα χρόνια. Είναι αναμφισβήτητη διαπίστωση ότι καμιά μελετητική εταιρεία ή κοινοπραξία ελληνική δεν διαθέτει τζίρους ανάλογους με τους προϋπολογισμούς των προς εκπόνηση συμβάσεων
  Για τη κάλυψη των τυπικών προσόντων (που προφανώς δεν εγγυούνται και τη χρηματοδότηση του έργου) θα αναγκασθούν οι ελληνικές εταιρείες να «στηριχθούν» στις δυνατότητες ξένων φορέων με ότι αυτό συνεπάγεται για το κόστος του έργου και κατά συνέπεια την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
  Σε κάθε περίπτωση η μόνη εφικτή εφαρμογή του άρθρου 45 του ΠΔ60/2007 είναι η δυνατότητα προσκόμισης πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
  Για να αντιμετωπισθεί ο πραγματικός κίνδυνος χρηματοδότησης του έργου πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης- δανειοδότησης των αναδόχων κοινοπραξιών μέσω προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων.
  Λόγω της συνεχούς ύφεσης και της έλλειψης Τραπεζικής ρευστότητας , οι Ελληνικές Μελετητικές Εταιρείες δεν δανειοδοτούνται από τις Τράπεζες, οι οποίες δεν δέχονται την εκχώρηση των σχετικών συμβάσεων με το Ελληνικό δημόσιο. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αδυναμίας εκπόνησης του Κτηματολογίου. Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το ΣΕΓΕΚ οφείλει να βρει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να εξασφαλισθεί ο δανεισμός των αναδόχων κοινοπραξιών και άρα η βιωσιμότητα του προγράμματος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 : Δικαιούμενοι συμμετοχής /συμπράττοντες
  Πρόταση: Να απαλειφθεί η πρόταση « Για τη συμπλήρωση του μελετητικού δυναμικού των υποψηφίων καλούνται και κατώτερες τάξεις πτυχίου από αυτές που καλούνται με βάση τον προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως αυτές θα ορίζονται στην προκήρυξη.»

  Αιτιολογία:
  Όταν προκηρύχθηκαν οι πρώτες μελέτες Κτηματογράφησης, τη δεκαετία του 90, κατά παρέκκλιση του Ν.716/77 αντί να κληθούν μόνο οι εταιρείες Ε΄ τάξης, όπως προβλεπόταν από τη Νομοθεσία, στην Κατηγορία 16 κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές μελετητικά σχήματα δυναμικού 20 μονάδων, τα οποία έπρεπε να περιλαμβάνουν δύο εταιρείες Ε΄ ή Δ΄ τάξης και μπορούσαν να συμπληρώσουν το δυναμικό των 20 μονάδων με κατώτερες τάξεις πτυχίου.
  Η παρέκκλιση αυτή έγινε δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αρκετές Εταιρείες Ε΄ τάξης στην Κατηγορία 16, νομικά και ουσιαστικά.
  Σήμερα υπάρχουν 99 Εταιρείες Ε΄ τάξης στην Κατηγορία 16 και 40 Εταιρείες Δ΄ τάξης στην Κατηγορία 16, οι περισσότερες των οποίων δημιουργήθηκαν κυρίως για τις μελέτες Κτηματολογίου.
  Επί πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μελετητές κατώτερων τάξεων πτυχίων συμμετέχουν ελεύθερα στις ομάδες μελέτης χωρίς όμως να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
  Με βάση τα παραπάνω είναι περιττή μια τέτοια ρύθμιση η οποία εκτός των άλλων μπορεί να δημιουργήσει και εξαιρετικά περίπλοκα νομικά σχήματα με κίνδυνους τόσο για τα ίδια όσο και για το έργο.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11: Μέλη Επιτροπής.
  Πρόταση : Να προστεθεί ότι ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός δωδεκαετούς εμπειρίας τον οποίο μαζί με τον αναπληρωτή του υποδεικνύει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
  Αιτιολογία :
  Στα στοιχεία του Α΄ φακέλου περιλαμβάνεται και η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και είναι απαραίτητη η ευρύτερη γνώση του αντικειμένου των μελετών που ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ διαθέτει. Επί πλέον το ΤΕΕ με τους εκπροσώπους του διαθέτει τεράστια εμπειρία στα θέματα νομοθεσίας Δημοσίων έργων.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 : Διαδικασία του διαγωνισμού
  Πρόταση : Να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί η φράση «Τα στοιχεία του φακέλου Α΄ προσδιορίζονται αναλυτικά στη προκήρυξη και μπορεί να παρεκκλίνουν εν όλω ή εν μέρει των οριζομένων στις παρ 1. Και 2 του άρθρου 17 του νόμου….»
  Αιτιολογία :
  Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκπόνηση τέτοιας πολυπλοκότητας και σπουδαιότητας μελετών, όπως αυτές του Εθνικού Κτηματολογίου , είναι σημαντικό κριτήριο με το οποίο εξασφαλίζεται η δυνατότητα εκπόνησης της μελέτης
  Πρόταση : Να διαγραφεί η φράση : «Η μονογραφή των στοιχείων γίνεται τουλάχιστον από δύο (2), ορισθέντα από την Επιτροπή μέλη.»
  Αιτιολογία: Υπάρχει κίνδυνος να τεθεί θέμα αξιοπιστίας και διασφάλισης του αδιάβλητου του διαγωνισμού.
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 : Καταβολή αμοιβής
  Πρόταση: Το σχετικό εδάφιο να διαμορφωθεί ως ακολούθως :
  «Ειδικότερα
  α) Με την υπογραφή της σύμβασης καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό από 15% έως και 30% της συμβατικής αμοιβής του σταδίου έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής εκδιδόμενης κατά τα οριζόμενα στις παρ 2 και 4 του άρθρου 24 του ν 3316/2005.
  β)Μετά τη παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει κατά τη κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%)της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπ όψη στάδιο έναντι εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον του α) ποσού.
  γ)Μετά την υποβολή των παραδοτέων κάθε σταδίου κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτών καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της αμοιβής του σταδίου και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων εδαφίων.
  δ)Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων κάθε ενδιάμεσου σταδίου καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του σταδίου.
  ε)Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της σύμβασης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%)της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) με κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%)
  στ) Μετά τη τελική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.
  Σε περιπτώσεις υπολογισμού της αμοιβής με επιμέτρηση, η αμοιβή των επομένων του 1ου σταδίου των ως άνω περιπτώσεων γ), δ), ε) και στ) προσδιορίζεται κατόπιν επιμέτρησης των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τεύχη Διαγωνισμού, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές που αφορούν στο 1ο στάδιο υπολογίζονται από την προεκτιμώμενη αμοιβή»

  Επειδή στις μελέτες κτηματογράφησης περιλαμβάνεται και παροχή Υπηρεσιών εφαρμόζεται και η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του ν 3316.2005
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15 : Ποινικές Ρήτρες
  Πρόταση: Να καταργηθεί
  Αιτιολογία: Δεν κατανοούμε την αναγκαιότητα παρεκκλίσεων και επιβολής διάφορων ποινικών ρητρών πέραν των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 του ν3316/2005
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20: Κατάργηση ενστάσεων.
  Πρόταση: Να προβλεφθεί ότι κατά στην απόφαση επί των προσφυγών για την Οικονομική προσφορά γίνεται και κατακύρωση του διαγωνισμού.
  Αιτιολογία: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 7 Ν. 3316) η απόφαση για την έγκριση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από την προϊσταμένη αρχή στην διαδικασία απάντησης επί των ενστάσεων του πρακτικού ΙΙΙ, που είναι το πρακτικό της Οικονομικής προσφοράς. Στην περίπτωση που καταργηθεί η διαδικασία των ενστάσεων δεν ορίζεται πλέον ρητά ο χρόνος που πρέπει να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού.
  Επί πλέον είναι αδιανόητο να γίνονται ενστάσεις ή προσφυγές και να μην υπάρχει απάντηση εκ μέρους του εργοδότη. Εφόσον λοιπόν ο εργοδότης απαντήσει θεωρούμε ότι ίσως και να μην υπάρχει συντόμευση του χρόνου του διαγωνισμού με την κατάργηση των ενστάσεων, αντίθετα μάλιστα ίσως να οδηγηθούν στο δικαστήρια υποθέσεις που θα λυνόντουσαν με μια απλή απάντηση στην διαδικασία των ενστάσεων.

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  Προτείνουμε να περιληφθεί ρύθμιση με την οποία να δίδεται η δυνατότητα εκχώρησης των συμβάσεων σε πιστωτικό ίδρυμα ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση της μελέτης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να προστεθεί ο όρος «ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τη σύμβαση σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ήδη υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες της χώρας (και του κλάδου) η απρόσκοπτη χρηματοδότηση μελετών του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και του υψηλού κόστους όπως οι μελέτες Κτηματογράφησης είναι δύσκολη για τις περισσότερες εταιρείες.
  Δεδομένης της μεγάλης χρονικής διάρκειας και των αυξημένων απαιτήσεων σε προσωπικό, υπηρεσίες και υποστηρικτικές δράσεις των υπό ανάθεση μελετών, της μεγάλης χρονικής απόστασης μεταξύ των επιμέρους πληρωμών της συμβατικής αμοιβής και της ιδιαίτερα αυξημένης απαίτησης, εξ αυτού του λόγου, για χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους του αναδόχου για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με την γενικότερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, καθίσταται αναγκαία η εξασφάλιση οικονομικών πόρων και ρευστότητας εκ μέρους του αναδόχου.
  Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο (και σύννομο) να προβλεφθεί η δυνατότητα εκχώρησης των συμβάσεων σε πιστωτικά ιδρύματα από πλευράς των αναδόχων, ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα απρόσκοπτης χρηματοδότησης και ολοκλήρωσής τους.

  Προτείνουμε τη προσθήκη ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ που να αφορά στις Προθεσμίες και το Χρονοδιάγραμμα των μελετών κτηματογράφησης
  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν 3316/2005

  Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
  Στην περίπτωση κατά την οποία οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση που δίνεται από την Π.Α. επιμηκύνει τον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου και της παροχής των υποστηρικτικών υπηρεσιών της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του χρόνου διάθεσης από τον ανάδοχο του ανθρωπίνου δυναμικού και των μέσων που περιλαμβάνονται στην προσφορά του κατ’ αποκλειστικότητα για την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος δικαιούται χορήγηση αποζημίωσης από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για τις επιπρόσθετες εργασίες που εκτέλεσε και το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διέθεσε στο χρονικό διάστημα πέραν του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία, παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβούλου. Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση του αναδόχου μέσα στην αρχική συνολική προθεσμία χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.

 • 6 Δεκεμβρίου 2012, 22:31 | Γ.Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γενικό Σχόλιο

  Από το πνεύμα της αιτιολογικής έκθεσης και το σχεδίου νόμου προκύπτει εκτός των άλλων ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η υλοποίηση οικονομικότερων έργων.
  Είναι γνωστή σε όλους η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων του κτηματολογίου και ιδιαίτερα των δασικών χαρτών όπου δύο-τρία γραφεία λυμαίνονται τις συμβάσεις αυτές μεθοδεύοντας τη μειωμένη συμμετοχή των δυνητικών ενδιαφερομένων (βλέπε ειδική τεχνική ικανότητα) αλλά και τον αποκλεισμό των υπολοίπων που συμμετέχουν.
  Αποκορύφωμα όλων αυτών είναι η ανάθεση πρόσφατα συμβάσεων από την Κτηματολόγιο με ένα υποψήφιο και με έκπτωση 0,..%.
  Εφόσον λειτουργούσε σωστά ο ανταγωνισμός και με δεδομένο ότι οι μελέτες αυτές κατά κοινή ομολογία είναι υπερεκτιμημένες κατά 20-30%, το δημόσιο από τις πρόσφατες μόνο αναθέσεις θα είχε ένα όφελος 1,5-2,0 εκ ευρώ.
  Αυτό εμπίπτει βέβαια στην αρμοδιότητα των οικονομικών και ιδιαίτερα των δικαστικών αρχών (sic), στην οποία προσφεύγουν βέβαια οι εκάστοτε θιγόμενοι, αλλά η δικαιοσύνη αρκείται να επιβεβαιώνει τις καλά νομότυπα «στημένες» δουλειές, αδυνατώντας να μπει στην ουσία των υποθέσεων.
  Οι πλειονότητα των μελετητών είναι αποκλεισμένοι από αυτές τις διαδικασίες και αυτή η απογοήτευση επιβεβαιώνεται και από την δραματικά χαμηλή συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη συγκεκριμένη διαβούλευση.
  Τέλος, Αν η διοίκηση το εννοεί πραγματικά, Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή,μήπως η εφαρμογή της οικονομικής επάρκειας τώρα αποτελέσει νέο εμπόδιο αποκλεισμού (δίκην ειδικής τεχνικής ικανότητας) των γραφείων που δεν συμμετείχαν στο στημένο πάρτι που έλαβε και λαμβάνει χώρα ακόμη απο αυτούς που κατοικοεδρεύουν στους διαδρόμους των υπουργείων και των πολιτικών γραφείων.
  Αν η διοίκηση το εννοεί πραγματικά…

 • 6 Δεκεμβρίου 2012, 14:58 | Βελισσάριος Χωρινός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ελλάς το μεγαλείο σου. Δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται να περιμένει η πολιτεία (και η τρόικα κυρίως) ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο όταν άλλος αναθέτει και επιβλέπει και άλλος εγκρίνει και αναρτά. Και βέβαια, η όλη πορεία μιας μελέτης σύνταξης δασικού χάρτη στην προκειμένη περίπτωση, θα μπορούσε να είναι γρήγορη και με σωστά αποτελέσματα αν και εφόσον υπήρχε μια ροή από την ανάθεση μέχρι την ανάρτηση. Για να εξασφαλιστεί αυτή η απαιτούμενη ομαλή ροή δεν είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία των δύο εμπλεκόμενων φορέων (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και Δασική υπηρεσία);
  Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αναθέτει και ελέγχει τα τυπικά χαρακτηριστικά και έρχεται έπειτα η Δημόσια Υπηρεσία να ελέγξει την ουσία και στη συνέχεια να αναρτήσει. Το γεγονός ότι στην ίδια διαδικασία εμπλέκονται δύο ξεχωριστοί έλεγχοι από δύο φορείς αυξάνει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ιδίως όταν οι δύο φορείς δεν μπορούν να συνεργαστούν ουσιαστικά ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη ροή στη διαδικασία εκπόνησης του δασικού χάρτη.
  Η απουσία ελέγχου της ουσίας κατά τον τυπικό έλεγχο από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ οδηγεί σε διπλή δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν σε όλη τη διαδικασία ανάθεσης, επίβλεψης, παραλαβής και ανάρτησης να συμμετέχει ο άμεσα ενδιαφερόμενος που είναι η δασική υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο ο τελικός έλεγχος της δασικής υπηρεσίας θα είναι και αυτός τυπικός αφού θα έχουν ήδη διορθωθεί σημαντικά λάθη κατά την εκπόνηση του χάρτη.
  Πως γίνεται να περιμένουμε εμπρόθεσμα ποιοτικό αποτέλεσμα όταν οι δύο εμπλεκόμενοι φορείς όχι μόνο δεν συνεργάζονται αλλά σε κάποιες περιπτώσεις κοντράρονται;
  Κατά την θεσμοθέτηση του πλαισίου σύνταξης δασικών χαρτών, δεν οφείλει η πολιτεία να θεσμοθετήσει με βάσει τις δυνατότητες των υπηρεσιών της; Εδώ, οι νομοθεσία ζητά από τους δασικούς να αναρτήσουν, τους δίνει κονδύλια για επικαιροποίηση παλιών δασικών χαρτών και οι Δ/νσεις Δασών «φοβούνται» να προχωρήσουν στη διαδικασία ανάρτησης γιατί θα πλακώσει κόσμος στα γραφεία τους για ενστάσεις με αποτέλεσμα οι υποστελεχωμένες Δ/νσεις να πρέπει να αφήσουν όλα τα άλλα αντικείμενα της υπηρεσίας και να ασχοληθούν με τις αναρτήσεις. Η πολιτεία δεν οφείλει είτε να στελεχώσει τις υπηρεσίες για να υποστηρίξουν το έργο της ανάρτησης, είτε να δώσει σε υπεργολάβους τη διαδικασία αυτή; Εκτός και αν αυτή η ανεπάρκεια δασικών υπηρεσιών αφήνεται εσκεμένα να προβληθεί ώστε να φύγει το αντικείμενο αυτό από τους δασικούς..

 • 6 Δεκεμβρίου 2012, 13:59 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ……»5. Για τον έλεγχο της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του Π.Δ. 60/2007.» ……

  Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 45 και 49 του ΠΔ 60/2007, στις διακηρύξεις των μελετών Κτηματολογίου μπορούν καταχρηστικά να οδηγήσουν σε αποκλεισμό των Ελληνικών μελετητικών εταιρειών και συμπράξεων αυτών, καθώς τυχόν εφαρμογή επαχθών χρηματοοικονομικών όρων συμμετοχής αποκλείει τις Ελληνικές μελετητικές εταιρείες του χώρου της κατηγορίας 16 από την συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία.

 • 5 Δεκεμβρίου 2012, 17:50 | Γιώργος Γίτσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικά με την υπό διαβούλευση τροποποίηση και δεδομένου ότι ο σχεδιασμός, η σύνθεση και οι εσωτερικοί συσχετισμοί του συστήματος παραγωγής δασικών χαρτών – όπως και στα περισσότερα δημόσια συστήματα της Ελλάδας – χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος και χαμηλή παραγωγικότητα είναι αναγκαίες κάποιες διορθώσεις. Λόγοι που οδηγούν σ’αυτό το αποτέλεσμα αποτελούν η γραφειοκρατεία, η διαφθορά, η υποστελέχωση των υπηρεσιών και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών.
  Πρόβλεψη για σύσταση δια-υπηρεσιακών Επιτροπών διαγωνισμού

  Ο διαχωρισμός του ρόλου στην πορεία του έργου σύνταξης δασικών χαρτών μεταξύ Δασικής Υπηρεσίας και Κτηματολογίου δεν προωθεί τη συνεργασία των δύο φορέων για την ολοκλήρωση του κοινού σκοπού παρά εντείνει τις εσωτερικές τριβές.
  Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα στάδια μοιράζει την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα ενώ καθιστά δυνατή τη διόρθωση σφαλμάτων σε αρχικό στάδιο και όχι στο τέλος.
  Μία δια-υπηρεσιακή Επιτροπή διαγωνισμού είναι λιγότερο ευάλωτη στη διαφθορά.
  Δομείται μια πiο στενή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών που θα οδηγήσει στην ταχύτερη και αποδοτικότερη λύση τυχών κωλυμάτων

  Υποστήριξη της ανάρτησης των χαρτών
  Όσο πλήρες και μελετημένο να είναι ένα νομοσχέδιο, εάν δε λάβει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Οι 4 Δασολόγοι του Κτηματολογίου δεν είναι αρκετοί για να φέρουν σε πέρας το έργο. Οι Διευθύνσεις Δασών δεν έχουν προσωπικό να ασχοληθεί με την ανάρτηση δασικών χαρτών. Εφόσον στην παρούσα κατάσταση της Ελλάδας δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις(αν και είναι το ιδεατό) το δίλημμα που προκύπτει είναι: ουσιαστικές εσωτερικές μετατάξεις ή ανάθεση σε ιδιώτες;
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο βέβαια, προβλέπονται εσωτερικές μετατάξεις, αλλά η ουσία είναι στον ειδικό καθορισμό των διαδικασιών εκείνων, που θα εντοπίσουν τις ελλείψεις και ανάγκες των υπηρεσιών.
  Κωδικός αριθμός πίστωσης
  Με την εν λόγω τροποποίηση, δεν απαιτείται να ορίζεται στην προκήρυξη ο κωδικός αριθμός της πίστωσης από όπου θα χρηματοδοτηθεί το έργο. Με ποιον τρόπο θα διασφαλίζεται ο μελετητής σχετικά με το ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί τελικά;
  Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
  Πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών για το ποια θα είναι τα ειδικά κριτήρια που θα καθιστούν μια προσφορά ασυνήθιστα χαμηλή.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 16:37 | Γεώργιος Σαφέτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Α) Θα ήθελα να τοποθετηθώ αναφορικά με την παράγραφο 11 και ειδικότερα σε σχέση με την σύσταση της Επιτροπής, στην οποία απαιτείται η συμμετοχή μέλους του ΤΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 «Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα Αρχή πρόσωπο-μέλος του Τ.Ε.Ε..».
  Ορθά επιβάλλεται η συμμετοχή μέλους του ΤΕΕ σε μελέτες Κτηματογράφησης μιας και οι σχετικές εργασίες εμπίπτουν στο αντικείμενο των μηχανικών, αλλά μου φαίνεται χωρίς ουσία η συμμετοχή εκπρόσωπου του ΤΕΕ στην περίπτωση μελετών σύνταξης Δασικών Χαρτών. Δεδομένου ότι οι μελέτες σύνταξης Δασικών Χαρτών αποτελούν αντικείμενο Δασολόγων, το λογικό θα ήταν να συμμετέχει εκπρόσωπος του αντίστοιχου φορέα στον οποίο υπάγονται οι Δασολόγοι, δηλαδή του ΓΕΩΤΕΕ.
  Β) Επιπλέον, όπως αναφέρει και ο Νικόλαος Ταχιάος, πρέπει να διερευνηθεί το θέμα των «ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών» αφού δεν είναι δυνατόν να επαφίεται στην «απόλυτη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού». Θεωρώ πως σε περίπτωση που κάποια προσφορά κριθεί, σε πρώτη φάση από την Επιτροπή, ως ασυνήθιστα χαμηλή θα πρέπει να προωθηθεί σε δεύτερη φάση σε άλλη επιτροπή η οποία θα αξιολογήση την προσφορά ειδικά και σε βάθος λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα τεχνικά κριτήρια.

 • 3 Δεκεμβρίου 2012, 20:45 | Δημήτρης Τσομπανίκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.ΚΑ. με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου « … προωθείται στο μέγιστο βαθμό η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το έτος 2020, αλλά και άλλων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως η σύνταξη δασικών χαρτών».

  Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού εισάγονται διατάξεις απλοποίησης της διαδικασίας ανάθεσης και σύντμησης του απαιτουμένου χρόνου που μεσολαβεί από την προκήρυξη έως την ανακήρυξη αναδόχου.

  Όσον αφορά όμως την διαδικασία ανάθεσης, σύνταξης, θεώρησης και ανάρτησης των δασικών χαρτών εκτιμάται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ελάχιστη συμβολή θα έχουν στην σύντμηση του συνολικά απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωσή τους και τούτο διότι αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία ανάθεσης, η οποία αποτελεί ένα μικρό κλάσμα της όλης διαδικασίας. Είναι αυτονόητο ότι δεν ωφελεί να επιταχύνεται μεν η διαδικασία ανάθεσης αλλά να παραμένουν αμετάβλητες οι υπόλοιπες διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάρτηση και οριστικοποίηση των δασικών χαρτών, οι οποίες απαιτούν και τον περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους. Εξ άλλου αυτό που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, αλλά και τον μνημονιακό στόχο, δεν είναι – μόνο – το πόσο γρήγορα ανατίθενται οι μελέτες των δασικών χαρτών αλλά το πόσο γρήγορα συντάσσονται, θεωρούνται, αναρτώνται και οριστικοποιούνται οι δασικοί χάρτες ώστε να ολοκληρωθεί το αντικείμενό τους έως το 2020.

  Για την επιτάχυνση λοιπόν των διαδικασιών ανάθεσης και ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών – χωρίς έκπτωση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος – απαιτείται η ενεργή και θεσμοθετημένη συμμετοχή της Δασικής Υπηρεσίας σε όλα τα στάδια. Και τούτο διότι με το ισχύον καθεστώς η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την προκήρυξη, ανάθεση, επίβλεψη και αποπληρωμή των μελετών των δασικών χαρτών και η αρμόδια Διεύθυνση Δασών για την θεώρηση και ανάρτησή τους, χωρίς η τελευταία να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στα προηγούμενα στάδια. Παρατηρείται δηλαδή το οξύμωρο φαινόμενο άλλος να αναθέτει και να επιβλέπει την μελέτη και άλλος να την εγκρίνει, γεγονός που δεν ισχύει σε οποιαδήποτε άλλη μελέτη ή έργο του Δημόσιου τομέα. Η δυσλειτουργία αυτή εντείνεται και από το γεγονός ότι η επίβλεψη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. εξαντλείται – θεσμικά – σε θέματα τυποποίησης των παραδοτέων. Απουσιάζει δηλ. η επίβλεψη της ορθότητας απόδοσης των δασικών εκτάσεων και λοιπών στοιχείων του δασικού χάρτη, η οποία είναι αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας.

  Προτείνεται λοιπόν η προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 11 και η αναδιατύπωσή της ως εξής:

  «11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού συγκροτεί, με απόφασή της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) μέλη. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών κτηματογράφησης, ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι δικηγόρος διορισμένος στον Άρειο Πάγο, με εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορία, τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύει ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δικηγόρος με τις προαναφερθείσες ιδιότητες. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών δασικών χαρτών, ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι δασολόγος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.ΚΑ., τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 ή και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από πρόταση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»

  Προτείνεται επίσης η προσθήκη μίας νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 11 (και η αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων) ως εξής:

  «12. Η επίβλεψη των μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών ασκείται ομού από στέλεχος της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (όσον αφορά την τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων) και από δασολόγο που υπηρετεί στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών (όσον αφορά την ορθότητα απόδοσης των δασικών εκτάσεων και των λοιπών στοιχείων του δασικού χάρτη), τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δασών μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Όταν το αντικείμενο της σύμβασης εκτείνεται στις περιοχές ευθύνης περισσότερων Διευθύνσεων Δασών, ορίζονται επιβλέποντες δασολόγοι από όλες τις Διευθύνσεις Δασών που αφορά η σύμβαση, οι οποίοι ασκούν την επίβλεψη ομού με το στέλεχος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τις περιοχές ευθύνης τους.»

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 15:58 | Σαλαχώρης Μιχάλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 14. Είτε πρέπει να πραγματοποιηθεί η αποδέσμευση των πληρωμών από τα παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται, είτε να διευρυνθεί η έννοια των παραδοτέων με την καθιέρωση ενδιαμέσων φάσεων (π.χ. περάτωση αποστολής επεξεργασμένων ενστάσεων κλπ προς τις Επιτροπές κλπ). Δεν μπορεί η καταβολή τμηματικών πληρωμών να είναι ανεξάρτητες χρονοκαθιστερήσεων που δεν οφείλονται στον Ανάδοχο, ο οποίος πρέπει να διατηρεί ακέραια την προβλεπομένη, ανά φάση, Ομάδα Έργου.

  Να καθιερωθεί η δυνατότητα τήρησης διαφορετικών χρονοδιαγραμμάτων έργων, και πληρωμών, ανά ΟΤΑ στα πλαίσια των χρονικών πλαισίων της ίδιας μελέτης.

  Να προβλεφθεί η δυνατότητα υπεργολάβου και να προσδιορισθεί η τεχνική και οικονομική ικανότητα αυτού, στα τεύχη του διαγωνισμού, με δυνατότητα δήλωσης κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου εφ’ όσον ο προτεινόμενος ικανοποιεί τους παραπάνω όρους. Να ισχύει δηλαδή και για τους υπεργολάβους ότι προβλέπεται και για τα φυσικά πρόσωπα – μέλη της Ομάδας Μελέτης

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 00:50 | Νικόλαος Ταχιάος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «…Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές η Επιτροπή Διαγωνισμού θέτει προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να παρασχεθούν εξηγήσεις ως προς αυτές…»:

  Νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφθείτε τη διατύπωση αυτής της διάταξης ή ακόμη και την ίδια τη συμπερίληψή της στο νόμο.

  Κατά την Οδηγία:

  Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
  1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνή-
  θιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα
  αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς τις
  διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν
  κρίνει σκόπιμες.
  Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:
  α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου δομικής κατασκευής,
  της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των
  υπηρεσιών.
  β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές
  συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του
  έργου, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των
  υπηρεσιών.
  γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών,
  που προτείνει ο προσφέρων.
  δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και
  των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της
  παροχής.
  ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέρο-
  ντα.
  2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προ-
  σφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων
  δικαιολογητικών.
  3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά
  είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης
  στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλει-
  στικά για αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον
  προσφέροντα, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να
  αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέ-
  τουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα
  πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό
  τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά.

  η αξιολόγηση μίας προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής προϋποθέτει συσχέτιση με το αντικείμενο της και δεν είναι γενική και αφηρημένη. Η στοιχειοθέτηση μίας τέτοιας κρίσης από την Επιτροπή είναι πολύ δύσκολη. Αλλά και εφόσον υπάρξει μία τέτοια διάταξη, η μη ενεργοποίησή της θα είναι επίσης πρόβλημα.

  Όταν συντάσσαμε τον 3316/2005 είχαμε προβληματιστεί πολύ για ενδεχόμενη υιοθέτησή της ή όχι, δεδομένης και της κακής εμπειρίας από τα δημόσια έργα.