Άρθρο 01:Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του ν.4178/2013

1. Για κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 καθώς και για λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν προ της 28ης.07.2011 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174), το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτέρω νόμου δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας για υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων αυτών. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους.

2. Οι παρεμβάσεις δύναται να αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων όσο και στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές για τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
3. Στη διαδικασία συμψηφισμού εντάσσονται οι δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης/αποκομιδής, τοποθέτησης/εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κλπ, και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης. Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ο υπολογισμός της δαπάνης συμψηφισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 3 της Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Ο συμψηφισμός διενεργείται για ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου και εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

5. Η συνδρομή των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου διαπιστώνεται αποκλειστικά κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.

6. Για τη διενέργεια του συμψηφισμού υποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, τα στοιχεία του κτιρίου για το οποίο αιτείται συμψηφισμό, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013, το ποσό του ειδικού προστίμου που έχει υπολογιστεί, το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και το ποσό που αιτείται να συμψηφιστεί.
β) Αντίγραφο της άδειας δόμησης, της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή της έγγραφης ενημέρωσης προς την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. αν απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών.
γ) Τα παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δελτίων αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.
δ) Αντίγραφα των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν κατόπιν των ενεργειακών επιθεωρήσεων της παραγράφου 5.
ε) Πόρισμα – Δήλωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση, στο οποίο δηλώνεται η επίτευξη του ενεργειακού στόχου της παραγράφου 4.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, με την οποία δηλώνει ότι υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, ότι όλα τα παραστατικά δαπανών που υποβάλλει εκδόθηκαν για την αγορά υλικών/εξοπλισμού, την εκτέλεση εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που αναφέρει η αίτησή του καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους.

 • 27 Ιανουαρίου 2014, 11:09 | X-G lab+development

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  λαμβάνοντας υπόψη τους επί της παρούσης διαβούλευσης σχολιασμούς των κάτωθι χρηστών:
  Αθ.Μυτηλιναίος 25/01/2014 17:13
  Κώστας 24/01/2014 20:22
  Ζαντιώτης Παντελής 23/01/2014 16:42
  Μαυρακάκης Στέλιος 23/01/2014 13:58
  Σουλεϊμιή Άννα 25/01/2014 22:04
  Αγγελάκης Νίκος 24/01/14 11:07
  Αγγελακόπουλος Νίκος 23/01/14 12:57

  σας αναφέρω ότι συμφωνούμε και συντασσόμαστε των απόψεών τους και συγκεκριμένα τοποθετούμαστε επί του συγκεκριμένου ως εξής:

  Η πατρίδα μας και οι πολίτες της, επιθυμούν την επανίδρυση ενός έντιμου και αξιόπιστου κράτους δικαίου, με συνέχεια και συνέπεια. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε να συνεισφέρουμε όλοι.
  Κύριε Υπουργέ, εσείς προσωπικά και οι άμεσοι συνεργάτες σας, υποχρεούστε να συνεισφέρετε και μάλιστα τα μέγιστα.
  Γιατί λοιπόν επιχειρείτε να επαναφέρετε στο προσκήνιο λογικές του παρελθόντος, του τύπου «ο συνεπής πολίτης είναι κορόιδο» ?
  Οι πόροι που εξοικονομείτε με τις μεθοδεύσεις αυτές, δεν έχουν πολλαπλάσια δυσμενή επίπτωση στη γενικότερη κατάσταση έλλειψης αξιοπιστίας προς το Ελληνικό Δημόσιο ?
  Θα πρέπει να γνωρίζετε άλλωστε, πως η εικόνα που δημιουργείται με τους χειρισμούς αυτούς, θα έχει επιπτώσεις για τη δημόσια εικόνα της χώρας τόσο στο εσωτερικό αλλά συσσωρευτικά και στο εξωτερικό της, με αποτέλεσμα οι όποιοι καρποί τέτοιων ατοπημάτων, να γίνουν για άλλη μια φορά μπούμερανγκ. Όσο για το «λογαριασμό», νομοτελειακά θα αποσταλεί αυτόματα σε εμάς τους πολίτες.

  Κύριε Υπουργέ, κύριοι επιτελείς,
  σας καλούμε (για ύστατη φορά) και σας ζητούμε:
  -να μελετήσετε και να λάβετε σοβαρά υπόψη τους σχολιασμούς των πολιτών στη δημόσια διαβούλευση.
  -να ασπαστείτε τις απόψεις της πλειοψηφίας ή να απαντήσετε αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα για τις τυχόν αντιρρήσεις σας.

  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας αυτές, ώστε να δώσετε ξανά νόημα στη δημόσια διαβούλευση, η οποία όπως παρατηρείται, έχει ατονήσει λόγω της συστηματικής αδιαφορίας του κράτους. Το κράτος δείχνει να αμελεί ακόμα και να αναγνώσει τις απόψεις αυτές των σχολιαστών. Αποτέλεσμα τούτου είναι, το σοβαρότατο αυτό εργαλείο συμμετοχής της λαϊκής βάσης στη διοίκηση, να έχει καταντήσει ένας κάδος αυτόματης απόρριψης των ιδεών της.

  Εν κατακλείδι προτείνουμε:
  -Την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου με τη λογική της ίσης μεταχείρισης συνεπών και μη πολιτών ή σε περίπτωση αδυναμίας σας την ακύρωσή του.
  Ο τόπος δεν χρειάζεται άλλους άδικους νόμους!
  -Την θέσπιση νομικού πλαισίου που θα υποχρεώνει το κράτος ή να απαντά εγγράφως στα κατά τις δημόσιες διαβουλεύσεις σχόλια ή να τοποθετείται δημόσια επί των εν λόγο σχολίων.

  Με εκτίμηση
  για τους X-G lab+development

  Στέφανος Κ. Χατζούλης

 • 27 Ιανουαρίου 2014, 11:28 | X-G lab+development

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  λαμβάνοντας υπόψη τους επί της παρούσης διαβούλευσης σχολιασμούς των κάτωθι χρηστών:
  Αθ.Μυτηλιναίος 25/01/2014 17:13
  Κώστας 24/01/2014 20:22
  Ζαντιώτης Παντελής 23/01/2014 16:42
  Μαυρακάκης Στέλιος 23/01/2014 13:58
  Σουλεϊμιή Άννα 25/01/2014 22:04
  Αγγελάκης Νίκος 24/01/14 11:07
  Αγγελακόπουλος Νίκος 23/01/14 12:57

  σας αναφέρω ότι συμφωνούμε και συντασσόμαστε των απόψεών τους και συγκεκριμένα τοποθετούμαστε επί του συγκεκριμένου ως εξής:

  Η πατρίδα μας και οι πολίτες της, επιθυμούν την επανίδρυση ενός έντιμου και αξιόπιστου κράτους δικαίου, με συνέχεια και συνέπεια. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε να συνεισφέρουμε όλοι.
  Κύριε Υπουργέ, εσείς προσωπικά και οι άμεσοι συνεργάτες σας, υποχρεούστε να συνεισφέρετε και μάλιστα τα μέγιστα.
  Γιατί λοιπόν επιχειρείτε να επαναφέρετε στο προσκήνιο λογικές του παρελθόντος, του τύπου «ο συνεπής πολίτης είναι κορόιδο» ?
  Οι πόροι που εξοικονομείτε με τις μεθοδεύσεις αυτές, δεν έχουν πολλαπλάσια δυσμενή επίπτωση στη γενικότερη κατάσταση έλλειψης αξιοπιστίας προς το Ελληνικό Δημόσιο ?
  Θα πρέπει να γνωρίζετε άλλωστε, πως η εικόνα που δημιουργείται με τους χειρισμούς αυτούς, θα έχει επιπτώσεις για τη δημόσια εικόνα της χώρας τόσο στο εσωτερικό αλλά συσσωρευτικά και στο εξωτερικό της, με αποτέλεσμα οι όποιοι καρποί τέτοιων ατοπημάτων, να γίνουν για άλλη μια φορά μπούμερανγκ. Όσο για το «λογαριασμό», νομοτελειακά θα αποσταλεί αυτόματα σε εμάς τους πολίτες.

  Κύριε Υπουργέ, κύριοι επιτελείς,
  σας καλούμε (για ύστατη φορά) και σας ζητούμε:
  -να μελετήσετε και να λάβετε σοβαρά υπόψη τους σχολιασμούς των πολιτών στη δημόσια διαβούλευση.
  -να ασπαστείτε τις απόψεις της πλειοψηφίας ή να απαντήσετε αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα για τις τυχόν αντιρρήσεις σας.

  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας αυτές, ώστε να δώσετε ξανά νόημα στη δημόσια διαβούλευση, η οποία όπως παρατηρείται, έχει ατονήσει λόγω της συστηματικής αδιαφορίας του κράτους. Το κράτος δείχνει να αμελεί ακόμα και να αναγνώσει τις απόψεις αυτές των σχολιαστών. Αποτέλεσμα τούτου είναι, το σοβαρότατο αυτό εργαλείο συμμετοχής της λαϊκής βάσης στη διοίκηση, να έχει καταντήσει ένας κάδος αυτόματης απόρριψης των ιδεών της.

  Εν κατακλείδι προτείνουμε:
  -Την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου με τη λογική της ίσης μεταχείρισης συνεπών και μη πολιτών ή σε περίπτωση αδυναμίας σας την ακύρωσή του.
  Ο τόπος δεν χρειάζεται άλλους άδικους νόμους!
  -Την θέσπιση νομικού πλαισίου που θα υποχρεώνει το κράτος ή να απαντά εγγράφως στα κατά τις δημόσιες διαβουλεύσεις σχόλια ή να τοποθετείται δημόσια επί των εν λόγο σχολίων.

  Με εκτίμηση
  για τους X-G lab+development
  Στέφανος Κ. Χατζούλης

 • 27 Ιανουαρίου 2014, 10:01 | Δημήτριος Μπάρλας

  Στο πλαίσιο για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Αναπληρωτή υπουργό, δεν υπάρχει μνεία για Αυθαίρετα που ήδη πληρούν τα περισσότερα των ανωτέρω. Δηλαδή αν κάποιος ιδιοκτήτης κατά τη διάρκεια ανέγερσης αυθαιρέτου (προ 2003)- ακούγοντας τον Μηχανικό του – για:
  1. Τοποθέτηση Θερμομονωτικών Πλακών σε (Κολώνες, Δοκάρια, Πέδιλα, Πλάκα…)
  2. Κουφώματα με Θερμοδιακοπή και διπλά τζάμια
  3. Ηλιακό Θερμοσίφωνα
  4. Κλιματισμό με Inverter
  5. Οτιδήποτε συντελεί σε υψηλή ενεργειακή κλάση (Α1,Α2,Β1,Β2 ..)

  προέβη σε υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του, ( που πολύ εύκολα βρίσκει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής) πολύ πριν την κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών και Περιβάλλοντος, δεν θα έπρεπε να τύχει και αυτός της μείωσης του προστίμου κατά 50% ;

 • «….και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης». Εδώ θα έπρεπε να προστεθούν και οι υπηρεσίες μηχανικού για την έκδοση των αναγκαίων αδειών :»…άδειας δόμησης, της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή της έγγραφης ενημέρωσης προς την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. αν απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών»

 • Από τη διατύπωση του άρθρου φαίνεται ότι εξετάζεται ολόκληρη η αυτοτελής ιδιοκτησία, αφού δεν είναι δυνατή η ενεργειακή αξιολόγηση ενός τμήματος του ακινήτου, πχ ενός ημιυπαιθρίου.
  Ωστόσο σε τακτοποιήσεις που δεν δίνουν μεγάλο πρόστιμο, επαρκές για να εφαρμοστεί πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση, θα έπρεπε να μπορεί να συμψηφίζονται μικρότερες παρεμβάσεις, πχ εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη, ή τεντών κλπ.
  Σαφώς να περιλαμβάνονονται το ΦΠΑ και το παράβολο όπως ισχύει στο εξοικονομώ κατ’ οίκον και στο συμψηφισμό παλαιοτέρων προστίμων.

 • 25 Ιανουαρίου 2014, 17:13 | Αθ. Μυτιληναίος

  Κύριε υπουργέ,

  αναφορικά με το άρθρο 01 περί συμψηφιδμού ειδικού προστίμου κλπ και ειδικότερα τις παραγράφους :
  1. Για κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 … το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτέρω νόμου δύναται να συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται ………
  3. Στη διαδικασία συμψηφισμού εντάσσονται οι δαπάνες ……
  Ο υπολογισμός της δαπάνης συμψηφισμού πραγματοποιείται…..
  4. Ο συμψηφισμός διενεργείται για ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίμου …..
  6. Για τη διενέργεια του συμψηφισμού υποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:….

  Παρατηρείται ότι παντού γίνεται αναφορά περί συμψηφισμού και πουθενά δεν γίνεται μνεία τι πρόκειται να γίνει με αυτούς οι οποίοι ή κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν.4014 ή του ν.4178 έχουν ήδη αποπληρώσει πλήρως (100%) το ειδικό πρόστιμο και ή έχουν ολοκληρώσει την υπαγωγή ή εκκρεμεί μόνο η υποβολή σχεδίων και μελέτης.
  Λαμβανομένου υπόψη ότι για τις ίδιες ως άνω περιπτώσεις (δηλαδή αυτούς που κατά 100% αποπλήρωσαν το πρόστιμο με βάση τον ν.4014 και πριν την εφαρμογή του ν. 4178) δεν υπάρχει ΕΠΙΣΗΣ σαφής και ξεκάθαρη πρόβλεψη (παρότι είχε εξαγγελθεί σε τηλεοπτική συνέντευξή σας)για επιστροφή (και όχι συμψηφισμό) της διαφοράς του μικρότερου προστίμου ως υπολογίζεται με βάση τον ν. 4178 σε σχέση με τον υπολογισμό του κατά τον ν. 4014, ΘΕΩΡΩ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ την «παράληψη» πρόβλεψης για αντίστοιχη δυνατότητα (με κρατική συμμετοχή στο 50% της δαπάνης) ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών γι αυτούς που με συνέπεια έσπαυσαν και αποπλήρωσαν κατά 100% την υποχρέωσή τους.

  Πιστεύω ότι τελικά ΠΡΕΠΕΙ και θα περιληφθεί στο τελικό κείμενο του νόμου η λογική και δίκαιη πρόβλεψη Α)και για επιστροφή διαφοράς προστίμων μεταξύ των δύο ως άνω νόμων (4014 κ 4178) για όσους αποπλήρωσαν πλήρως το πρόστιμο με βάση τον 4014 ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΗΔΗ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ 100% ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΑΙ
  Β)για συμμετοχή του κράτους στις δαπάνες (και μέχρι 50% του ειδικού προστίμου που αποπλήρωσαν πλήρως)ενεργειακής αναβάθμισης και των κατοικιών ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ 100% ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ (με βάση τον υπολογισμό κατά τον ν.4014) ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ.
  Θεωρώ ότι θα επικρατήσει η λογική και συνέπεια αφού είναι άσκοπο να επικρατεί το δίκαιο, το εύλογο και λογικό με προσφυγές στην δικαιοσύνη.

  Με τιμή

 • 24 Ιανουαρίου 2014, 20:22 | Κώστας

  Να προβλεφθεί μέριμνα ώστε και οι ιδιοκτήτες που έχουν ήδη εξοφλήσει πλήρως όλο το ποσό του προστίμου για τακτοποίηση δυνάμει του Ν. 4014/2011 και έχουν μεταφερθεί στο Ν.4178/2013 να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς σκοπός είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και ασφαλώς η ένεση χρημάτων στην αγορά, λόγω των εργασιών που θα απαιτηθούν.

  Δεδομένου, λοιπόν, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών έχουν υπαχθεί στο Ν. 4014/2011 και συνεπώς λίγες είναι οι περιπτώσεις ιδιοκτητών που θα τακτοποιήσουν σήμερα τις αυθαιρεσίες τους, κυρίως γιατί όσοι μπορούσαν το έχουν ήδη κάνει, ο νόμος χωρίς αυτή την πρόβλεψη θα μείνει «κενό γράμμα».

  Άλλωστε, σε διαφορετική περίπτωση, παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και είναι πολύ πιθανό η επέκταση των ρυθμίσεων για συμψηφισμό του προστίμου να επιβληθεί τελικώς σε όλους από δικαστικές αποφάσεις.

 • 24 Ιανουαρίου 2014, 12:56 | Β.ΜΑΣΟΥΡΑ

  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΟΥ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ)ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 50% ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ.

 • 24 Ιανουαρίου 2014, 12:42 | Β.ΜΑΣΟΥΡΑ

  ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4014/2011 ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΕΦΑΠΑΞ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 4178/2013 ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4178, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΟ 50% (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΘΑ ΑΝΑΛΩΘΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΘΕΙΣΗΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΓΟ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ .

 • 24 Ιανουαρίου 2014, 09:23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί οπωσδήποτε το κόστος για το ΦΠΑ ή κατ’ελάχιστον μέρους του ΦΠΑ όπως και το παράβολο του προστίμου.

  Ειλικρινά δεν γίνεται κατανοητό γιατί έχουν εξαιρεθεί αυτές οι δαπάνες . Στην πλειοψηφία των τακτοποιήσεων το τελικό όφελος θα είναι 30-35% και όχι 50% όπως ευρέως και ψευδώς διαμημίζεται στα ΜΜΕ !

 • 23 Ιανουαρίου 2014, 23:32 | Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός

  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 αναφέρει:

  «Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους»

  Πιστεύω ότι θα είχε νόημα η φράση «..ιδιοκτήτες των οποίων..» να μετατραπεί σε «..ακίνητα τα οποία..» διότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο, κατανοεί κανείς ότι αν έχει επιδοτηθεί ο ενδιαφερόμενος σε άλλο ακίνητο με σκοπό την ενεργειακή του αναβάθμιση, δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε όσα αναφέρει η συγκεκριμένη Υ.Α.

  Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η διατύπωση του εδαφίου δε συνάδει με το πνεύμα του νόμου, δεδομένου ότι αν αποδεχόμαστε ότι θα διατηρηθεί ένα αυθαίρετο, γιατί να μην παροτρύνουμε τον ιδιοκτήτη – ο οποίος μάλιστα ήδη έδειξε περιβαλλοντικό ενδιαφέρον σε άλλο ακίνητό του, να αναβαθμίσει το αυθαίρετό του αντί να επιβαρύνει κι αυτό με τη σειρά του το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, για όσα χρόνια του επιτρέπει ο νόμος να το διατηρήσει. Εδώ να σημειωθεί ότι στον αριθμό των ακινήτων που έχουν δικαίωμα τακτοποίησης εφ’ όρου ζωής θα προστεθούν και αυτά που προβλέπει η Κατηγορία 5 του Αρθ. 9 του νόμου, κατόπιν ελέγχου των ΥΔΟΜ, οπότε περισσότερα παλιά και ενεργοβόρα ακίνητα, χωρίς ενεργειακές μελέτες και μελέτες θερμομόνωσης, θα διατηρούνται εσαεί.

  Άλλωστε και στο ίδιο το ανανεωμένο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», δεν υφίσταται αυτός ο περιορισμός και σύμφωνα με το οποίο «Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη…» (από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ)

 • 23 Ιανουαρίου 2014, 22:04 | gianNis

  Νομίζω ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος (και όχι κτιρίου, γενικώς) μπορεί να κανει χρήση του συμψηφισμού, εάν έχει ήδη εντάξει ένα άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας στο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

  Εκτός κι αν δεν είναι αυτό το πνεύμα της ΚΥΑ, οπότε πάω πάσο.

 • 23 Ιανουαρίου 2014, 17:48 | Ροσσολάτος Ισίδωρος Πολιτικός Μηχανικός

  Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν ο συμψηφισμός του 50% του προστίμου αφορά τις εργασίες αναβάθμισης (ενεργειακής ή στατικής) ολόκληρου του κτηρίου ή μόνο του τμήματος που υπάγεται στον Ν.4178/2013 (αυθαίρετο τμήμα).

  Να εξεταστεί το ενδεχόμενο της ποσοστιαίας αύξησης του ποσοστού συμψηφισμού αν η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου το αναβαθμίζει πέραν της μίας κατηγορίας κατά ΚΕΝΑΚ. Δηλαδή για αναβάθμιση μίας κατηγορίας, συμψηφισμός εξόδων ως το 50% του προστίμου.Για κάθε μία κατηγορία αναβάθμισης, πέραν της μίας, αύξηση του ποσοστού συμψηφισμού κατά 5%.

 • 23 Ιανουαρίου 2014, 16:39 | J.C.

  Είναι απαράδεκτο αυθαίρετα κτίσματα των οποίων δεν έχει μελετηθεί / ελεγχθεί η στατική επάρκεια και, κάτω από άλλες συνθήκες, ενδεχομένως να κρίνονταν επικίνδυνα ή/και κατεδαφιστέα, με τις ευλογίες του Κράτους να επιδοτούνται έμμεσα για την ενεργειακή τους αναβάθμιση.
  Αν στον πρώτο σεισμό η κατασκευή γκρεμιστεί, τι θα απαντήσει για τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, ότι ευτυχώς που έχετε ενεργεικά αποδοτικά κουφώματα???
  Τι περιμένεις, όμως, όταν το ίδιο Κράτος επιτρέπει – για να συγκεντρώσει έσοδα μέσω προστίμων – τη διαιώνιση των αυθαιρέτων?…
  Όταν τα αυθαίρετα δηλώνονται στο Ε9 και μισθώνονται κανονικά ασχέτως εάν δε μπορούν να υπαχθούν στον 4178/2013 [και τις λοιπές προγενέστερες ρυθμίσεις] λόγω των απαγορεύσεων του Άρθρου 2 αυτού.

 • 23 Ιανουαρίου 2014, 13:55 | Χρήστος Φράγκος

  Για τις περιπτώσεις όπου έχει εξοφληθεί το προστιμο είτε μεσω διατάξεων του 4178/2013 είτε μέσω προγενέστερων νόμων πχ 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον 4178/2013 θα προβλέπεται ένταξη στις διατάξεις του παρόντος. Προφανώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε επιστροφή χρημάτων. Ας ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να μην έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων…

 • 23 Ιανουαρίου 2014, 12:37 | Τερρυ

  1. Στο συμψηφισμο να περιλαμβανεται και ο ΦΠΑ.
  2. Να μην εξαιρειται το παραβολο απο τον συμψηφισμο.