Άρθρο 04: Χρηματοδότηση και ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων

1. Το άρθρο 33 του ν. 4067/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο καθορίστηκε το ακίνητο ως κοινόχρηστος χώρος, πλην οδών, εξαιρουμένων των τμημάτων τους που συνέχονται με πλατείες και χώρους πρασίνου, είναι δυνατόν με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου να τηρούνται οι γενικές διατάξεις του ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) αντί των διατάξεων περί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων. Για την εξασφάλιση των προς απαλλοτρίωση ακινήτων για τη δημιουργία των παραπάνω κοινόχρηστων χώρων, καταβάλλεται με επίσπευση του οικείου δήμου το σύνολο της αποζημίωσης, όπως αυτή καθορίζεται είτε δικαστικά, είτε εξωδικαστικά, μέχρι ύψους που υπολογίζεται βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών.
2. α. Από την κατά τα ανωτέρω αποζημίωση ποσοστό ίσο προς το 30% της αξίας των προς απαλλοτρίωση ή απόκτηση ακινήτων βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου, ενώ το υπόλοιπο 70% κατανέμεται και βαρύνει, ως ειδική εισφορά, ανάλογα με το εμβαδό του οικοπέδου, τους κύριους ή νομείς όλων των άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων, των Οικοδομικών Τετραγώνων πού έχουν πλευρά έστω και σημειακά στον προς αποζημίωση κοινόχρηστο χώρο, καθώς και των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή τέμνονται από τον τομέα που προσδιορίζεται από κλειστή τεθλασμένη γραμμή, η οποία χαράσσεται σε απόσταση διακόσια πενήντα (250) μέτρα από τα όρια του προς διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου. Όταν ο προς διάνοιξη κοινόχρηστος χώρος έχει ευρύτερη σημασία για την πολεοδομική ενότητα ή και την πόλη γενικότερα η απόσταση μπορεί να αυξάνεται αναλόγως δυναμένη να φθάνει τα πεντακόσια (500) μέτρα. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου καθορίζεται για κάθε κοινόχρηστο χώρο, το ακριβές μέγεθος της παραπάνω απόστασης. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρούνται του τομέα των διακοσίων πενήντα (250) ή έως πεντακοσίων (500) μέτρων, οι εκτάσεις που ανήκουν σε διαφορετική πολεοδομική ενότητα.
Ειδικότερα το μερίδιο των ακινήτων που έχουν πρόσωπο στον προς αποζημίωση κοινόχρηστο χώρο επιβαρύνεται επιπλέον, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 3.
Το μερίδιο ακινήτων τα οποία είναι μη άρτια αλλά οικοδομήσιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, μειώνεται κατά 40%, ενώ σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίρια κηρυγμένα ως διατηρητέα ή ως μνημεία μειώνεται κατά 60%.
β. Με την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του σχεδίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, ο δήμος προβαίνει στη σύνταξη κτηματογραφικού πίνακα και διαγράμματος και πίνακα απογραφής των περιλαμβανομένων ακινήτων, στον οποίο αναγράφονται οι κύριοι ή νομείς τους με τις διευθύνσεις της κατοικίας τους, για τον προσδιορισμό και βεβαίωση της εισφοράς. Οι πίνακες και τα διαγράμματα αναρτώνται στο κατάστημα του δήμου και εφόσον είναι εφικτό στην ιστοσελίδα του επί ένα δίμηνο. Η ανακοίνωση για την ανάρτηση των πινάκων και διαγραμμάτων δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες, εφόσον εκδίδονται, και σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Σχετική έντυπη ειδοποίηση απευθύνεται και σε όλους τους αναφερομένους στον πίνακα ως κυρίους ή νομείς των υποκείμενων στην ειδική εισφορά ακινήτων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται και ταχυδρομικά ή επιδίδεται στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ή στους ενοίκους των κτιρίων ή χώρων, ή τον διαχειριστή αυτών, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να την παραδώσουν χωρίς καθυστέρηση στους κυρίους ή τους νομείς αυτών.
γ. Η εισφορά εισπράττεται ως δημοτικό τέλος, με βάση τις επιφάνειες των ακινήτων του πίνακα απογραφής. Εφόσον έχει συνταχθεί κτηματολόγιο ή πρόσφατη κτηματογράφηση, χρησιμοποιούνται τα σχετικά στοιχεία αυτών και δεν προβαίνει σε εκ νέου κτηματογράφηση.
3. Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ανακοίνωσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της εγγραφής, επισυνάπτοντας και κάθε δικαιολογητικό που συσχετίζεται με τις αντιρρήσεις του κατά των εγγραφών στον πίνακα. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ιδιοκτησίας του κυρίου ή νομέα του ακινήτου, η ένσταση είναι απαράδεκτη, αν δεν κατονομάζει τον πραγματικό κύριο ή νομέα, εφόσον την ένσταση την προβάλλει αυτός που στην κατοχή του βρίσκεται το ακίνητο.
4. Για τις ενστάσεις αποφασίζει, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 3, το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει τον οριστικό πίνακα απογραφής, ο οποίος τοιχοκολλάται και ανακοινώνεται όπως και ο αρχικός πίνακας. Με πράξη του αρμόδιου περιφερειάρχη εγκρίνεται η επιβολή της ειδικής εισφοράς και ο πίνακας απογραφής αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης της εισφοράς.
5. Η εισφορά βεβαιώνεται βάσει αντικειμενικών αξιών και εισπράττεται υπέρ του οικείου δήμου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων των δήμων. Εισφορά μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ καταβάλλεται από τον υπόχρεο εφάπαξ μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ειδοποίηση του για τη σχετική βεβαίωση. Εισφορά μεγαλύτερη από το ποσό αυτό καταβάλλεται σε οκτώ (8) το πολύ ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες όμως καμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό αυτό, πλην της τελευταίας (υπόλοιπο). Μετά το δικαστικό προσδιορισμό των προσωρινών τιμών μονάδας, ο δήμος αναπροσδιορίζει το ποσό της εισφοράς και προβαίνει σε συμπληρωματική βεβαίωση. Σε συμπληρωματικές επίσης βεβαιώσεις προβαίνει ο δήμος και σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί δικαστικά διαφορά προσώπων υπόχρεων. Για την καταβολή των συμπληρωματικά βεβαιούμενων εισφορών σε δόσεις εφαρμόζεται το πιο πάνω τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
6. Η εισφορά και το ποσό της κατά την παράγραφο 1 συμμετοχής του οικείου δήμου φέρεται στον προϋπολογισμό εσόδων του δήμου με ιδιαίτερο κωδικό αριθμό και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταβολή των αποζημιώσεων απαλλοτρίωσης των κοινόχρηστων χώρων, για τους οποίους έγινε ο υπολογισμός και η βεβαίωση της εισφοράς. Χρησιμοποίηση του προϊόντος είσπραξης της εισφοράς για άλλους σκοπούς συνιστά, εκτός των άλλων συνεπειών, και βαριά κατά τον Ποινικό Κώδικα παράβαση καθήκοντος για όλα τα όργανα του δήμου, αιρετά ή όχι, που συμπράττουν στην ανεπίτρεπτη χρησιμοποίηση.
7. Όταν αρχίσει η πραγματοποίηση εσόδων από την είσπραξη της εισφοράς ο δήμος ζητά από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον απαιτείται, τον προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις προσωρινό προσδιορισμό της τιμής μονάδας και στη συνέχεια παρακαταθέτει σταδιακά και τμηματικά, ανάλογα με το διαθέσιμο προϊόν της εισφοράς, τις σχετικές αποζημιώσεις για τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων και τη διάνοιξη των κοινόχρηστων χώρων για τους οποίους προορίζεται η εισφορά.
8. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 δεν εφαρμόζονται σε σχέδια που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις περί εισφορών των ιδιοκτησιών σε γη και χρήμα.
β) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία ή τη διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων, πλην οδών εξαιρουμένων των τμημάτων τους που συνέχονται με πλατείες και χώρους πρασίνου, που έχουν κηρυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.07./16.08.1923 και δεν έχουν έχει συντελεστεί καθόλου και οποιουδήποτε είδους αποζημιώσεις ή παραχωρήσεις σε κοινή χρήση. Σε περίπτωση υφιστάμενης εγκεκριμένης και μη συντελεσμένης πράξης αναλογισμού, με την πράξη του περιφερειάρχη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς ανακαλείται αυτοδικαίως και η πράξη αναλογισμού.
9. Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί από τους πόρους του, τους δήμους για την απόκτηση και αποζημίωση των κοινοχρήστων αυτών χώρων. Ποσοστό ίσο προς το 70% της χρηματοδότησης, το οποίο εισπράττεται από τον οικείο δήμο ως ειδική εισφορά, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, επιστρέφεται στο Πράσινο Ταμείο και μπορεί να επαναχορηγείται στο δήμο για την εκτέλεση μελετών και έργων διαμόρφωσης των υπόψη κοινοχρήστων χώρων ή για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης άλλων κοινοχρήστων χώρων του σχεδίου.»

 • Επί του άρθρου 4 (χρηματοδότηση και ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων)
  Α) Άρθρο 4 παρ. 2α
  Να καταργηθεί το τμήμα αυτής της παραγράφου «Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται του τομέα των διακοσίων πενήντα (250) ή έως πεντακοσίων (500) μέτρων οι εκτάσεις που ανήκουν σε διαφορετική πολεοδομική ενότητα».
  Η διάταξη αυτή είναι τελείως άδική, διότι εξαιρεί από οικονομική υποχρέωση ιδιοκτησίες που ωφελούνται λόγω της γειτνίασης με τον Κ.Χ.
  Αντίθετα να προβλεφθεί στο Σ.Ν. και η περίπτωση Κ.Χ. στα σύνορα δύο Δήμων, όπου θα πρέπει η ζώνη να καταλάβει όλες τις ιδιοκτησίες που ωφελούνται από τον Κ.Χ. ασχέτως σε ποιόν Δήμο ανήκουν.

  Β) Άρθρο 4 παρ. 8 β
  Όπως διατυπώνεται η παρ. 8β, δεν λύνεται το πρόβλημα της ασάφειας της ισχύουσας μέχρι σήμερα αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 33 παρ. 9β.
  Προτείνουμε αντί του «οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε …» να γραφεί «Είναι δυνατόν με Απόφαση του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου να εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 σε ….»

 • 10 Ιουνίου 2014, 20:07 | Παναγιωτης Πλεσσας

  Γιατι ταλαιπορειτε τοσα χρονια τους παροδιους κοινοχρηστων χωρων με τις αναχρονιστικες πραξεις αναλογισμου επιβαρυνοντας με πολυ μεγαλα ποσα της ταξεως των 50000 -100,000Ε και πολλα δικαστικα. Οιαμεσως γειτνιαζοντες καισε βαθος π,χ,250μ δεν ωφελουνται για να επιβαρυνθουν και αυτοι με καποιο ποσο;
  Γιατι καταργειτε την υποχρεωτικη καταβολη αποζημιωσεως σε εκρεμουσες απαλλοτριωσεις απο ολους σε αποσταση 250μ. {παρ.9β αρ.33Ν4067} καιτην αναθετετε στους Δημους{παρ.8β αρθ.4τουΣ/Ν που λογω του γνωστου πολιτικου κοστους ουδεποτε αποφασιζουν οποτε η υποχρεωση παραμενει στους παροδιους με συνεπεια τις κατασχεσεις των σπιτιων μας Για τον Ν2508/97 αρ.15 και16που επι 20ετια δεν εφαρμοστηκε δεν υπηρξε συνεπεια ενω εδω θα πληρωσουν οι παροδιοι την ολιγωρια των Δημων. Προτεινεται .Αρθ.4παρ8β.
  οι διαταξειςτων παρ.2εωςκαι7 εφαρμοζονταιΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε απαλλοτριωσεις που δεν εχουν συντελεστει………. Στις περιπτωσεις εφαρμογης του παροντος δεν εφαρμοζονται οι διαταξεις
  Ν.Δ.17.7/1923 οπωςισχυει για τον αναλογισμο της δαπανης στους παροδιους.

 • 10 Ιουνίου 2014, 15:51 | Πάνος ΣΟΥΡΗΣ, δικηγόρος

  Αρθρο 4 ΣΧΝ – παράγραφος 8 – περίπτωση β
  σχόλιο 1ο:Στον στίχο 5 η λέξη «και» πριν την λέξη «οποιουδήποτε» δημιουργεί ακατανοησία – προφανώς αντ΄αυτής ορθή λέξη είναι η λέξη «με»
  σχόλιο 2ο:στον ίδιο στίχο η λέξη «καθόλου» θα αγάγει σε προβλήματα στις περιπτώσεις τυχόν μερικής συντέλεσης
  σχόλιο 3ο: στην ίδια περίπτωση β, μετά την λέξη «συντελεστεί» (απαλειφθείσης της λέξης «καθόλου»), απαραίτητη η επανάληψη της φράσης «η εκκρρμούν ..ενστάσεις…οργάνων» από την αντίστοιχη ρύθμιση της αρχικής διάταξης του αρθρου 33 παράγραφος 9

 • 10 Ιουνίου 2014, 01:02 | Σύλλογος Οικιστών Αγίας Μαρίνας Κερατέας

  Η παράγραφος 9 περιγράφει τον τρόπο συμμετοχής του Πράσινου Ταμείου και κατά την άποψή μας, αφήνει αρκετά περιθώρια αρνητικής έκβασης των σχεδίων κυρίως υπό το πρίσμα της διαχείρισης της χρηματοδότησης. Για να εξασφαλιστεί ότι ο Δήμος θα ξεκινήσει τη διαδικασία υλοποίησης των απαραίτητων έργων υποδομών και την καταβολή των αποζημιώσεων, θα πρέπει να υποχρεωθεί να συνεισφέρει και ο Δήμος με το ποσοστό του στη χρηματοδότηση του σχεδίου. Αυτή η εξασφάλιση θα πρέπει αφενός να γίνει με την καταβολή στο Πράσινο Ταμείο του συνόλου της χρηματοδότησης του έργου και αφετέρου με την επιβολή ανώτατου χρονικού περιθωρίου για την απόδοση των χρημάτων από το Δήμο προς το Πράσινο Ταμείο. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα ποσά αυτά θα αφορούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη μελέτη. Επιπλέον, εάν κάποια έργα υποδομών που περιγράφονται περιληπτικά ή αναλυτικά στη μελέτη, χαρακτηρίζονται ως απολύτως επείγοντα, αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτούνται άμεσα από το Πράσινο Ταμείο και κατ’ εξαίρεση των υπολοίπων. Τέτοια έργα μπορεί να αφορούν υποδομές για την πρόληψη κινδύνου της δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής μόλυνσης, εκτεταμένων καταστροφών από φυσικά ή καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις κτλ. καθώς και απαραίτητων έργων εξυπηρέτησης αναγκών ΑμΕΑ όπως οδοί πρόσβασης, κοινωφελή δίκτυα κτλ.
  Προτείνουμε:
  Να αντικατασταθεί ολόκληρη η παράγραφος 9 ως εξής: «9. Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί από τους πόρους του, τους δήμους για την απόκτηση και αποζημίωση των κοινοχρήστων αυτών χώρων καθώς και των απαραίτητων έργων υποδομής. Εντός 365 ημερών από την έγκριση του σχεδίου, ο Δήμος αποδίδει στο Πράσινο Ταμείο το σύνολο της χρηματοδότησης του σχεδίου, όπως αυτή επιμερίζεται με βάση τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, δηλαδή σε ποσοστό 70% από τις ειδικές εισφορές και σε ποσοστό 30% από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Το συνολικό ποσό θα εγγράφεται στο Πράσινο Ταμείο σε συγκεκριμένο κωδικό, που θα αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη, για τη συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα του κάθε Δήμου και θα επαναχορηγείται ξανά στο Δήμο, αποκλειστικά για αποζημιώσεις και πολεοδομικά έργα υποδομών αυτής της συγκεκριμένης πολεοδομικής ενότητας, σε αντιστοιχία με τον κωδικό του Πράσινου Ταμείου για αυτή την ενότητα. Οι εκταμιεύσεις από το Πράσινο Ταμείο προς το Δήμο, θα εγγράφονται σε ξεχωριστό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου που θα αφορά αποκλειστικά το σχέδιο της συγκεκριμένης πολεοδομικής ενότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η πολεοδομική μελέτη αναφέρει την ανάγκη άμεσης υλοποίησης κάποιων έργων υποδομών που χαρακτηρίζονται ως απολύτως επείγοντα, αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτούνται άμεσα από το Πράσινο Ταμείο χωρίς χρονικές καθυστερήσεις και κατ’ εξαίρεση της παραπάνω διαδικασίας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να περιγράφονται σε μελέτη την οποία ο Δήμος, είτε θα έχει συνυποβάλει μαζί με το σχέδιο, είτε θα τη διαθέτει ως ξεχωριστή μελέτη. Ως έργα απολύτως επείγοντα, χαρακτηρίζονται εκείνα που αφορούν υποδομές σχετικές με την πρόληψη κινδύνου της δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής μόλυνσης, εκτεταμένων καταστροφών από φυσικά ή καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις κτλ, απαραίτητων έργων εξυπηρέτησης αναγκών ΑμΕΑ όπως οδοί πρόσβασης, κοινωφελή δίκτυα κτλ, είτε οποιοδήποτε άλλο έργο παρόμοιας επικινδυνότητας.»

  Γιώργος Μανιώτης
  Πρόεδρος του Συλλόγου Οικιστών Αγίας Μαρίνας Κερατέας
  Τ.Θ. 9308 Αγία Μαρίνα, Τ.Κ. 19001 ΚΕΡΑΤΕΑ
  Τηλ. 2292041237
  email: agiamarinakerateas@gmail.com

 • 10 Ιουνίου 2014, 01:06 | Σύλλογος Οικιστών Αγίας Μαρίνας Κερατέας

  Η παράγραφος 2 περίπτωση γ αναφέρει: «γ. Η εισφορά εισπράττεται ως δημοτικό τέλος, με βάση τις επιφάνειες των ακινήτων του πίνακα απογραφής. Εφόσον έχει συνταχθεί κτηματολόγιο ή πρόσφατη κτηματογράφηση, χρησιμοποιούνται τα σχετικά στοιχεία αυτών και δεν προβαίνει σε εκ νέου κτηματογράφηση. »
  Η απ’ ευθείας προσθήκη των εισφορών στα δημοτικά τέλη δεν θεωρείται διαφανής αλλά ούτε και λογική διαδικασία de facto. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν σαφή επίγνωση της συμμετοχής τους στη διαδικασία.
  Πρόταση: Να διαγραφεί το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ και να αντικατασταθεί ως εξής: «Η εισφορά εισπράττεται με βάση τις επιφάνειες των ακινήτων του πίνακα απογραφής και κοινοποιείται από το Δήμο εγγράφως με ανάλυση του κόστους καθώς και του κωδικού στον προϋπολογισμό του Δήμου στον οποίο θα προστεθούν οι εν λόγω εισφορές. Οι δόσεις της εισφοράς, μετά από συμφωνία ιδιοκτήτη και Δήμου, είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στα δημοτικά τέλη με υποχρέωση του Δήμου να αναγράφει κάθε φορά τα ποσά που έχουν εισπραχθεί και τα ποσά που ακόμη οφείλονται για το συγκεκριμένο ακίνητο για την ολοκλήρωση της εξόφλησης της εισφοράς.»

  Γιώργος Μανιώτης
  Πρόεδρος του Συλλόγου Οικιστών Αγίας Μαρίνας Κερατέας
  Τ.Θ. 9308 Αγία Μαρίνα, Τ.Κ. 19001 ΚΕΡΑΤΕΑ
  Τηλ. 2292041237
  email: agiamarinakerateas@gmail.com

 • 10 Ιουνίου 2014, 01:37 | Σύλλογος Οικιστών Αγίας Μαρίνας Κερατέας

  Στην παράγραφο 2 περίπτωση β το σχέδιο νόμου αναφέρει: «β. Με την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του σχεδίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, ο δήμος προβαίνει στη σύνταξη κτηματογραφικού πίνακα και διαγράμματος και πίνακα απογραφής των περιλαμβανομένων ακινήτων, στον οποίο αναγράφονται οι κύριοι ή νομείς τους με τις διευθύνσεις της κατοικίας τους, για τον προσδιορισμό και βεβαίωση της εισφοράς. Οι πίνακες και τα διαγράμματα αναρτώνται …». Η παραπάνω αναφορά στις υποχρεώσεις του Δήμου μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, γίνεται χωρίς καμία ρητή χρονική περίοδο μέσα στην οποία ο Δήμος θα πρέπει να συντάξει τους κτηματογραφικούς πίνακες με τις εισφορές.
  Προτείνουμε: Μετά το πρώτο εδάφιο, να προστεθεί το εξής: «Η σύνταξη και ανάρτηση αυτών των πινάκων από το Δήμο πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου. Σε περίπτωση αργοπορίας πέραν των τεσσάρων μηνών, παύει αυτοδίκαια η οποιαδήποτε χρηματοδότηση του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό έως ότου δημοσιευθούν οι εν λόγω πίνακες. Περαιτέρω αργοπορία πέραν των οχτώ μηνών, έχει ως συνέπεια την παρέμβαση εισαγγελέα και τον καταλογισμό ευθυνών για παράβαση καθήκοντος από αιρετά ή μη μέλη του Δήμου.»

  Γιώργος Μανιώτης
  Πρόεδρος του Συλλόγου Οικιστών Αγίας Μαρίνας Κερατέας
  Τ.Θ. 9308 Αγία Μαρίνα, Τ.Κ. 19001 ΚΕΡΑΤΕΑ
  Τηλ. 2292041237
  email: agiamarinakerateas@gmail.com

 • 9 Ιουνίου 2014, 20:57 | περιοικος

  σχόλιο στο αρθρ.4: διαμαρτύρομαι για την κατάργηση της παρ.9β του αρθρ.33 του Ν.4067 με το υπό διαβούλευση Σ/Ν με συνέπεια το ξεπούλημα του σπιτιού μου και τη θέση ενός ακόμα Νόμου στο «ψυγείο» όπως με τον Ν.2508/97.

 • 9 Ιουνίου 2014, 19:47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ

  Σχολιο στο άθρο 4:
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ για τους παρόδιους μικροιδιοκτήτες απαλλοτριωμένου ακινήτου για δημιουργία πλατείας στον Αγιο Δημήτριο και αλλου. Πριν περάσουν 2 χρόνια απο την ισχή της η επιχειρούμενη κατάργησή της παραγράφου 9Β του αρθρ. 33 του Ν.4067/2012 για την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ καταβολή του 70% της αποζημίωσης απαλλοτριωμένων ακινήτων, απο τους ιδιοκτήτες σε ακτίνα 250μ. (με μικροποσά λόγω του επιμερισμού της αξίας σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών) και όχι των ολίγων παροδίων με μεγάλα ποσά (100.000 ευρω) διπλάσια των αντικειμενικών τιμών με οριστική τιμή καθορισμένη δικαστικάς μας καταστρέφει οριστικά.
  Η επιχειρούμενη ρύθμιση μας αδικεί κατάφορα( παρ. 8β αρθρ. 4 του υπό διαβούλευση Σ/Ν) με τη δυνατότητα που παρέχει στο Δ.Σ. να αποφασίζει για αυτό (παρ. 1 αρθρ. 4).
  Ειναι δεδομένο ότι τα Δ.Σ. ουδέποτε αποφάσισαν επιβάρυνση έστω και μικροποσών σε πολλούς δημότες για λόγους πολιτικού κόστους όπως απεδείχθει και με το Ν.2508/97 που επί τόσα χρόνια δεν εφαρμόστηκε πουθενά.
  Μας αναγκάζει να ξεπουλήσουμε τα σπίτια μας σε εξευτελιστικές τιμές για την αποζημίωση της πλατείας με υπέρογκα ποσά(100.000 ευρώ) σχεδόν διπλάσια της αντικειμενικής αξίας με οριστική τιμή καθορισμένη δικαστικά στην παρόυσα δύσκολη συγκυρία διότι τα Δ.Σ. ουδέποτε θα αποφασισουν να εφαρμοστεί η διάταξη για τα 250μ.
  Αυτή νομίζω οτι δεν ειναι απλοποίηση των διαδικασιων και ευνοικοί όροι προς τους πολίτες όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός.
  Προτείνεται:
  Να παραμείνει υποχρεωτική καταβολή του 70% της δαπάνης απαλλοτριώσεως από όλους τους ιδιοκτήτες σε ακτίνα 250μ (μικροποσά λόγω του επιμερισμού σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών) και να διατυπωθεί η παρ. 8β του αρθρ. 4 του ΣΝ υπό διαβούλευση (χωρίς την προυπόθεση της παρ. 1 για τη δυνατότητα σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. παρ.1α αρθρ.4)
  «…8β. Οι διατάξεις των παρ. 2 εως 7 εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε απαλλοτριώσεις που δεν έχουν συντελεστή ή εκκρεμμούν κατάυτόν ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιων δικαστηρίου.
  Στις περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 17.7/1923 όπως ισχύουν για τον αναλογισμό της δαπάνης στους παροδίους.

 • 8 Ιουνίου 2014, 18:37 | Πανος Χιωνης

  Σχολιο στο αρθρο 4
  Με την επιχειρουμενη καταργηση της παρ.9β του αρθ.33 Ν.4067/2012 πριν
  περασουν 2 χρονια απο την ισχυ του και την παροχη της δυνατοτητας στους δημους να αποφασιζουν παρ.8β του υπο διαβουλευση Σ.Ν θα επαναλειφθει το φαινομενο να μη γινει τιποτα οπως με το Ν.2508/97 για
  μια 20ετια λογω του πολιτικου κοστους.
  Προτεινεται»αρθρο 4 παρ.8β οι διαταξεις των παραγρ.2εως 7 εφαρμοζονται υποχρεωτικα……..

 • 8 Ιουνίου 2014, 16:58 | Ανθη Πλεσσα

  8 Ιουνιου 2014 Σχολιο στο αρθρο 4 Προτεινεται να μην τροποποιηθει ο Ν.4067/12 αρ.33 παρ.9β με την προτεινομενη παρ.8β του αρθρου 4 του Σ.Ν γιατι οι δημοι δεν θα κανουν τιποτα οπως με τον Ν.2508 και να διατυπωθει¨αρθρο 4 παραγραφος.8β Οι διαταξεις των παραγραφων 2 εως και 7 εφαρμοζονται υποχρεωτικα σε απαλλοτριωσεις….

 • 6 Ιουνίου 2014, 16:58 | ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4067/2012 να αντικατασταθούν η διορ-

  θωθούν λόγω ασαφειών ως εξής.

  Η Παρ.8 β

  1.Παρ.8

  β)Οι διατάξεις των παρ.1 εως 7 εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε απαλλοτριώ-
  σεις για την δημιουργία η τη διάνοιξη κοινόχρηστων χώρων πλην οδών
  εξαιρουμένων των τμημάτων τους που συνέχονται με πλατείες και χώρους
  πρασίνου που έχουν κηρυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της
  17-07/16.08.1923 και δεν έχουν συντελεσθεί με οποιουδήποτε είδους
  αποζημιώσεις η παραχωρήσεις σε κοινή χρήση.Σε περίπτωση υφιστάμενης
  και μη συντελεσμένης πράξης αναλογισμού με την πράξη περιφερειάρχη
  για την επιβολή της ειδικής εισφοράς ανακαλείται αυτοδικαίως και
  η πράξη αναλογισμού.

  2.Παρ.5
  Οι αριθμοί 500 και 8 να γίνουν 300 και 16 λόγω οικονομικών συνθηκών.

  Οι προτείνων

  Βασ.Παναγάκης Δημ.Γαβρόγλου

  ομοτ.μέλος Τ.Ε.Ε Ρίτσου 11,Πηγαδάκια Βούλα
  Καβάφη 13 Βούλα 16673 16673
  τηλ.9657151 Τηλ.693226827