Άρθρο 02: Διαδικασία αναθεώρησης, τροποποίησης και έγκρισης ρυμοτομικών σχεδίων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης, γίνεται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή άλλου αρμόδιου Υπουργού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9β του άρθρου 25 του ν.2508/1997. Εξαιρούνται οι πολεοδομικές αναπτύξεις που ρυθμίζονται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο (όπως οι διατάξεις για την πολεοδόμηση στρατοπέδων, επιχειρηματικών πάρκων, δημοσίων ακινήτων κ.α) που εγκρίνονται σύμφωνα με τις οικείες ειδικές διατάξεις καθώς και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις-τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίνονται βάσει των διατάξεων των παρ.ΙΙΣΤ.39 του άρθρου 186 και ΙΙ.19 του άρθρου 280 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), που εξακολουθούν να ισχύουν.
Για την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, αρμόδιο συμβούλιο να γνωμοδοτεί είναι το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος. Θέματα για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει μέχρι την 9η Απριλίου 2012 το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο, εγκρίνονται με τη γνωμοδότηση του συμβουλίου αυτού. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός δύναται να ζητήσει τη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου του, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 45 του ν.4030/2011(Α΄ 249).»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2508/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής:
Η ανωτέρω εισφορά οφείλεται και στις περιπτώσεις ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως με τις διατάξεις του ν.δτος 17.7./16.8.1923 ως κοινωφελείς χώροι και στις οποίες αίρεται η ρυμοτομική αναγκαστική απαλλοτρίωση κατ’ αντιστοιχία με τις ανωτέρω περιπτώσεις άρσης απαλλοτρίωσης σε κοινόχρηστους χώρους.
Η πράξη τροποποίησης του σχεδίου της παρούσας κατά το μέρος που αφορά στη μετάσταση κυριότητος υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. μεταγράφεται νόμιμα στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηματολογικό Γραφείο.»

 • 10 Ιουνίου 2014, 18:23 | Ποπη Αντωνοπουλου

  Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο: Η εισφορά σε γή και χρήμα του νόμου 1337 του 1983 και των επόμενων σχετικών νόμων ισχύει από τότε και μετά; Ή παράλογα και αναδρομικά και για τις επίσημες εντάξεις οικοπέδων σε σχέδια πόλεων ΠΡΙΝ από τους νόμους αυτούς;
  Στην περίπτωση αυτή ως πόσα χρόνια πριν;
  Αν τα οικόπεδα αυτά είναι δεσμευμένα χωρίς τη θέληση του ιδιοκτήτη από τότε για κοινόχρηστα και κοινωφελή και δεν έχουν αποδεσμευτεί μπορεί να τους επιβληθεί αναδρομικά και άλλη εισφορά;
  Μπορεί να επιβληθεί αναδρομικά εισφορά μετά από 31 χρόνια από τότε που ισχύει ο νόμος του 1983; Ενώ όσα διπλανά έχουν ανοικοδομηθεί και αξιοποιηθεί από τότε δεν χρωστάνε εισφορά;
  Μπορεί το κράτος να δεσμεύει περιουσίες χωρίς όρια και μετά να τις επιβαρύνει και με πρόσθετες εισφορές;
  Και κάτι άλλο: Πότε θα αποδεσμευτούν ή αποζημιωθούν επιτέλους οι δεσμευμένες αυτές ιδιοκτησίες που βρίσκονται μέσα στο σχέδιο πόλης;

 • 10 Ιουνίου 2014, 14:11 | ΚΑΛΚΙΝΗ ΛΕΥΚΗ

  επείδή βλέπω οτι δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση από τους αρμοδίους της περιοχής μας( Δήμαρχο, περιφεριάρχη, συλλογους κ.α. )(ισως δεν έχουν ενημερωθεί για την δυνατότητα προτάσεων τους στην δημόσια διαβούλευση που κάνετε)
  θέλω να σας προτείνω να εξετάσετε και την ένταξη στο σχέδιο πόλης την περιοχή της ΚΑΝΤΖΑΣ,-ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ( ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ), υπάρχουν οικόπεδα δίπλα στην αττική οδό-προαστιακό, που από την μια πλευρα του δρόμου είναι εντος σχεδίου και απο την άλλη εκτος. Σε όλη αυτή την «εκτος σχεδιου περιοχή» υπάρχουν χρόνια σπίτια που είναι νομιμοποιημένα, τακτοποιημένα απο θέματα αυθερεσιών και στεγάζουν πολλές οικογένειες οι οποίες ελπίζουν να μπουν στο σχεδιο πόλης ώστε να αποκτήσουν αποχετευτικό δικτυο. Εκτός των άλλων δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα οικόπεδα που έχουμε κτίζοντας συμβάλλοντας στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής μας και εισφεροντας στα ταμεία του Δήμου. επείδη χρόνια ακούω οτι θα ενταχθήτε αλλα μάλλον κάπου και κάποιοι δεν το εχουν χειριστεί σωστά, δώστε μας την ευκαιρία στο νομοσχέδιο που ετοιμαζετε.

  ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας
  Καλκίνη Λευκή

 • 9 Ιουνίου 2014, 23:32 | Σύλλογος Οικιστών Αγίας Μαρίνας Κερατέας

  Τα Περιφερειακά συμβούλια κατά τα προηγούμενα έτη, συνεδρίαζαν σπανίως και κατά βούληση. Γενικώς, υπήρχε αδιέξοδο. Αυτό που προσέφεραν έμπρακτα, ήταν καθυστέρηση και μόνο. Δεν υπήρχε ποτέ στόχος χρόνου ελέγχου/διεκπεραίωσης και ορισμός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου μέσα στην οποία θα έπρεπε κάθε συμβούλιο ή φορέας να έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του. Τα πολλά στάδια εξέλιξης εγκρίσεων μιας πολεοδομικής μελέτης πρέπει να ελαχιστοποιηθούν για να ενισχυθεί η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών σε συνάρτηση με τον απαιτούμενο οικογενειακό προγραμματισμό ή τον επενδυτικό ορίζοντα κάθε ιδιοκτήτη.
  Πρόταση: Να υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας τεσσάρων μηνών έγκρισης από κάθε απαραίτητο φορέα που εμπλέκεται μέχρι την τελική έγκριση του σχεδίου από τη Προεδρία της Δημοκρατίας. Μετά την πάροδο των τεσσάρων μηνών, εάν ο φορέας δεν έχει εκδώσει απόφαση, τότε θα θεωρείται θετική η εισήγησή του ώστε να προωθείται η μελέτη στον επόμενο φορέα. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί ακόμη και για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, να κριθούν κατά πόσο όλοι οι φορείς που σήμερα εμπλέκονται στις εγκρίσεις, εάν πράγματι θεωρούνται απαραίτητοι και να απεμπλακούν όσοι από αυτούς αποτελούν τροχοπέδη και γραφειοκρατικό εμπόδιο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, για μία και μόνο φορά, επιστροφής του σχεδίου στο προηγούμενο επίπεδο έγκρισης εάν κρίνει ότι υπήρχε αμέλεια ελέγχου ή/και έγκρισης από τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος δημοσίευσης του σχεδίου σε ΦΕΚ. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν τα περιφερειακά συμβούλια και να παρακαμφθούν τα κεντρικά-υπουργικά αλλά και πάλι με καθορισμό συγκεκριμένου χρονικού ορίου εξέτασης μιας μελέτης.

  Γιώργος Μανιώτης
  Πρόεδρος του Συλλόγου Οικιστών Αγίας Μαρίνας Κερατέας
  Τ.Θ. 9308 Αγία Μαρίνα, Τ.Κ. 19001 ΚΕΡΑΤΕΑ
  Τηλ. 2292041237
  email: agiamarinakerateas@gmail.com

 • 9 Ιουνίου 2014, 13:46 | Ολγα Μπαλτά

  Κάθε φορά μπαίνουν νέες περιοχές στο σχέδιο πόλης και έχει ξεχαστεί η περιοχή Αλεποτρυπα της Άνω. Κυψελης. Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων και των σπιτιών εκεί τα κατέχουν ογδόντα χρόνια και δεν μπορούν ούτε να αλλάξουν ένα πεσμένο συρματόπλεγμα . Για τι δεν εντάσσετε στο σχέδιο και αυτή την περιοχή;; Βρίσκεται στο κεντρο της Αθήνας και πληρώνουμε χαράτσια και φόρους σαν να είναι οι ιδιοκτησίες μας εντός σχεδίου.

 • 8 Ιουνίου 2014, 17:17 | ΓΩΓΩ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

  Λέω να συμβάλω στην αποκατάσταση, μιάς έστω, μεγάλης αδικίας.
  Αν ισχύουν τα πιό πάνω σχόλια που διαβάζω (τα επιβεβαίωσα και με συγγενή μου πολτικό μηχανικό) και που αναφέρονται στη δυσμενή διάκριση της εισφοράς μεταξύ οικοδομήσιμων οικοπέδων που κτίστηκαν πριν το 1983 και γειτονικών οικοδομήσιμων, δεσμευμένων όμως από το κράτος πριν από το 1983 (που μπήκαν μαζί στο σχέδιο πόλεως), αλλά που τους επιβάλλεται τώρα για πρώτη φορά (από το 2012) νέα πρόσθετη εισφορά, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σαν μεγάλη αδικία.
  Εμ τους δεσμεύει το κράτος π.χ. από το 1980, δεν τους αποζημιώνει, ούτε καν για τη μακροχρόνια δέσμευση, τους φορολογεί, ενώ δεν αποδίδουν τίποτα λόγω του περιορισμού χωρίς ευθύνη του ιδιοκτήτη, και μετά από μακροχρόνια διοικητική και δικαστική περιπέτεια αποδέσμευσης και πολλά έξοδα και ταλαιπωρίες μπορεί να τα…. ξαναδεσμεύει (και πάλι απ’ την αρχή) και πάντως απ’ ότι φαίνεται από τα σχόλια, τους επιβάλει και νέα πρόσθετη εισφορά σε σχέση με τα γειτονικά, που έχουν ανοικοδομηθεί!!!!
  Εκτός αν αποδεσμεύτηκαν με απόφαση του κράτους πριν απ’ τον Απρίλιο 2012, οπότε δεν τους επιβάλεται η νέα πρόσθετη εισφορά. Ενώ για τα υπόλοιπα δεσμευμένα που καθυστέρησε με ευθύνη του κράτους η αποδέσμευση ή η απαλλοτρίωση τους περισσότερο, δηλ. και μετά τον Απρίλιο του 2012, τους επιβάλεται και νέα πρόσθετη εισφορά (που δεν έχει επιβληθεί στους γείτονες που έκτισαν).
  Είναι δυνατόν;
  Είναι δυνατόν να είναι ανεκτή μία τέτοια αδικία στη σημερινή εποχή;
  Στην ίδια πόλη και στην ίδια ακριβώς περιοχή;
  Που βρισκόμαστε;
  Χρειάζεται στα σοβαρά άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση της κραυγαλέας αυτής αδικίας.

 • 8 Ιουνίου 2014, 10:40 | Καλαϊτζιδης Λευτέρης

  Με την έγκριση του Σχεδίου Πόλεως καθορίζονται τα οικοδομήσιμα Ο.Τ., τα δεσμευμένα για κοινωφελείς χρήσεις, τα δεσμευμένα για κοινόχρηστους χώρους και οι δρόμοι. Από αυτά αξιοποιούνται μόνο τα οικοδομήσιμα Ο.Τ. Τα άλλα μένουν σε εκκρεμότητα δέσμευσης, χωρίς καμιά δυνατότητα αξιοποίησης, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ. Τα δεσμευμένα για κοινωφελείς χρήσεις και για κοινόχρηστους χώρους χρειάζονται για την αποδέσμευση τους προσφυγές, δικαστικές αποφάσεις, εφέσεις, εισηγήσεις Πολεοδομίας, εισηγήσεις Δημοτικής Οικονομικής Υπηρεσίας, Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ακόμη μεσολαβούν επαναδεσμεύσεις, και μετά από πολυετείς προσπάθειες και πολλά έξοδα καθυστερούν οι διαδικασίες στις Υπηρεσίες του φορέα απαλλοτρίωσης και στον Περιφερειάρχη.
  Για τις καθυστερήσεις αυτές έχουμε καταδικαστεί ως χώρα από Διεθνή Δικαστήρια πολλές φορές.
  Οι δρόμοι ούτως ή άλλως παραχωρούνται για διάνοιξη, έστω και αν τα δεσμευμένα δεν αποδεσμεύονται. Γιατί αυτή η γραφειοκρατική ταλαιπωρία που οφείλεται σε λάθος προβλέψεων του Σχεδίου Πόλεως; Και γιατί παρόλα αυτά τα μακροχρόνια δεσμευμένα ακίνητα φορολογούνται; Ενώ δεν αποδίδουν τίποτα στον ιδιοκτήτη τους, αλλά μόνο τον επιβαρύνουν;
  Πρέπει μετά από π.χ. 20 χρόνια να αποδεσμεύονται αυτόματα ως οικοδομήσιμα Οικοδομικά Τετράγωνα χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση, εισφορά, ή έξοδα.

 • 7 Ιουνίου 2014, 08:18 | ΚΩΣΤΑΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

  Η εισφορά του Σχεδίου Πόλεως του δεσμευμένου ακινήτου για κοινόχρηστη ή κοινωφελή χρήση πρέπει να περιορίζεται στη συνεισφορά του της μακροχρόνιας δέσμευσης του, χωρίς μάλιστα αυτοδίκαιη άμεση αποδέσμευση του με τη συμπλήρωση κάποιού συγκεκριμένου χρονικού ορίου. Κάθε άλλη επιβολή εισφοράς και μάλιστα πέρα από την παραχώρηση του δρόμου, που έκανε με την αρχική έγκριση του Σχεδίου Πόλης είναι υπερβολική σε σχέση με τα άλλα ακίνητα που συνορεύουν και που έχουν από χρόνια οικοδομηθεί. Είναι παράλογη η απαίτηση του δημόσιου φορέα να καταβληθεί τώρα η παράνομη εισφορά του νόμου 4067 και μετά να αναζητηθεί πίσω από τα δικαστήρια.

 • 6 Ιουνίου 2014, 19:43 | Γιαννης ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Την περίοδο αυτή εκκρεμούν σε Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών φάκελοι για έγκριση αποδέσμευσης ακινήτων μετά από δικαστικές αποφάσεις, μετά από επεξεργασία σε αρμόδιους φορείς απαλλοτρίωσης και με μεγάλο οικονομικό κόστος της πολυετούς αυτής διαδικασίας σε βάρος του αιτούντος. Επι πλέον επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά , εκτός από την παραχώρηση δρόμων ή κάποιων κοινόχρηστων χώρων, με βάση το νόμο 1337/83, το νόμο 4067/12 κλπ, έστω και αν η δέσμευση επιβλήθηκε πριν από το 1983. Κάτι που δεν συνέβη για άλλα γειτονικά ακίνητα που κτίστηκαν από τότε . Γιατί αυτή η χρονοβόρος ταλαιπωρία και η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των δεσμευμένων ακινήτων; Γιατί αυτή η δυσμενέστατη διακριτική μεταχείριση, που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο; Γιατί να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακίνητα αυτά από τους ιδιοκτήτες τους, όπως όλα τα άλλα κτισμένα;

 • 6 Ιουνίου 2014, 09:29 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Με το άρθρο 1 του παρόντος νομοσχεδίου, αντικαθίσταται ολόκληρο το άρθρο 20 του ν. 2508/97, στο δε νέο άρθρο όπως τίθεται δεν υπάρχουν περιπτώσεις γ, δ και ε παρά μόνο α΄ και β΄
  Συνεπώς αποτελεί αντίφαση και πιθανόν να δημιουργήσει ερμηνευτικά ζητήματα, η αναφορά στην παράγραφο 2 του παρόντος, ότι αντικαθίσταται το άρθρο 31 παρ. 2 του 4067/12 με την διατύπωση ότι προστίθεται στην ανύπαρκτη πλέον περίπτωσή ε, της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2.508/97.
  Θα πρέπει, είτε α) να αναγραφεί στο παρόν άρθρο, ότι προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2 της περίπτωσης β΄του άρθρου 20 του του ν 2508/97 όπως με το παρόν αντικαθίσταται, είτε β) να τεθεί απευθείας στο τέλος της περίπτωσης β΄ στο άρθρο νέο άρθρο 20 του νόμου 2508/97, όπως με το παρόν νομοσχέδιο αυτό αντικαθίσταται, η δε παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου να αναφέρει μόνον ότι καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 4067.

 • 5 Ιουνίου 2014, 12:30 | Γεώργιος Δημητριάδης

  ΆΡΘΡΟ 2 παραγραφος 2 Νομοσχεδίου.

  Το Νομοσχέδιο επαναφέρει και πάλι, με άλλη διατύπωση, ό,τι επέβαλε ο Νόμος 4067/12, δηλαδή την αντισυνταγματική αναδρομική επιβολή της εισφοράς του Νόμου 1337/83, για όσα Οικοδομικά Τετράγωνα εντάχθηκαν σε Σχέδιο Πόλης πριν από την ισχύ του Νόμου του 1983! Αντί να εφαρμόζεται ό,τι ίσχυε εως τότε για όλα τα όμορα ακίνητα!
  Ειδικά και συγκεκριμένα για τα δεσμευμένα για κοινωφελείς χρήσεις (οικοδομήσιμα), είναι παράλογο να έχουν από τη μια τη δυσμενή μεταχείριση της δέσμευσης επί 10ετίες, χωρίς καμιά εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή αποζημίωση από το Δημόσιο ή από το Δήμο και να επιβάλλεται επιπλέον από το 2012 μεγαλύτερο ποσοστό και διαφορετικός συντελεστής εισφοράς σε σχέση με τα γειτονικά ακίνητα, που έχουν αξιοποιηθεί από χρόνια ως κτίρια, ενώ δεν υπόκειται στην πρόσθετη εισφορά του Ν.1337/83!
  Γιατί αυτή η διπλή άνιση μεταχείριση των δύο γειτονικών περιπτώσεων σε βάρος του μακροχρόνια δεσμευμένου ακινήτου, χωρίς ευθύνη του ιδιοκτήτη και με κατάχρηση της εξουσίας του Κράτους;
  Αντί να οφείλει το Δημόσιο αποζημίωση στο δεσμευμένο από το ίδιο ακίνητο, που το κρατάει επί δεκαετίες σε ομηρία, κατ’αρχην για τη δέσμευση αυτή και μόνο, χωρίς εξήγηση ή άμεση προοπτική αποδέσμευσης, το φορολογεί και από πάνω με ΦΑΠ, φόρο κληρονομιών κλπ. και το επιβαρύνει τώρα για πρώτη φορά από το 2012 με πρόσθετη άδικη και παράνομη, κλιμακούμενη εισφορά, χωρίς το ακίνητο να αποφέρει κανένα έσοδο, λόγω απαγόρευσης οποιασδήποτε εκμετάλλευσης!
  Πρέπει να αποδεσμεύεται άμεσα και αυτόματα, αφού το Δημόσιο δεν το αποζημιώνει επί δεκαετίες και η εισφορά να είναι εκείνη που ίσχυε κατά την έγκριση του Σχεδίου Πόλης.

 • 4 Ιουνίου 2014, 11:59 | ΖΙΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

  Αγαπητοί κύριοι,

  Εχω το προνόμιο να γνωρίζω τη διαδικάσια ένταξης στο σχέδιο πόλης οικοπέδου στην περιοχή Ελληνική Παιδεία στο δήμο Αμαρουσίου. Η ένταξη ξεκίνησε το 1996 και τελειώσε το 2006. Σήμερα το 2014 δεν μπορούμε ακόμα να εκμεταλευτούμε το οικόπεδο…
  Σαν πρώτο σχόλιο μην κοροιδεύετε τον απλό Ελληνα που έχει ένα οικόπεδο σε αστική περιοχή και πρέπει να αγωνιστεί με την γραφειοκρατία σας για να εκμεταλευτεί την περιουσία του νόμιμα… Γιατί αν είχα κτίσει αυθαίρετο κτίριο το 1996 τώρα θα το είχα νομιμοποίησει με τους τέσσερις νόμους περί νομιμοπιήσεις των αυθαιρέτων και θα ήμουν περήφανος… για την πονηριά μου…
  Από το 1996 έως σήμερα έχουν αλλάξει πέντε έξι επτά υπουργοί … έχουμε παραγωγή δέκα … εικοσι νόμων… που ρυθμίζουν με τον ένα ή άλλο τρόπο διάφορα θέματα περί εντάξεων στο σχέδιο πόλης… σας ευχαριστούμε που προσφέρετε ακόμα ένα…
  και μια ερώτηση από πότε έχει να συνεδριάσει το ΣΥΠΟΘΑ …

  Αυτά τα σχόλια ως αρχή και περιμένω αν έχετε την παραμικρή ευασθησία να επικοινήσετε μαζί μου για να σας αποδείξω ότι απλά κοροίδευετε τον απλό Ελληνα πολίτη…

  φιλικά

  τηλ επικοινωνίας 6977202507 – 2108055835