Άρθρο 15Α Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

1. α) Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ), σύμφωνα με το εδάφιο δ` της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272 Α). Επιτρέπεται η διάθεση μιγμάτων βιοκαυσίμων με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που καθορίζεται στις αποφάσεις του ΑΧΣ, εφόσον οι λοιπές προδιαγραφές των μιγμάτων αυτών βρίσκονται εντός των ορίων των προδιαγραφών, όπως καθορίζονται στις ισχύουσες αποφάσεις του ΑΧΣ για το βιοκαύσιμο ή άλλο ανανεώσιμο καύσιμο και το προϊόν διύλισης αργού πετρελαίου.

β) Η παραγωγή, κατοχή, αποθήκευση, μετουσίωση και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ν. 2960/2001 και ν. 2969/2001.

γ) Oι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας και άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων υποχρεούνται να αναρτούν ειδική σήμανση στα σημεία πωλήσεων, όταν τα ποσοστά βιοκαυσίμων αναμεμιγμένων με παράγωγα πετρελαιοειδών υπερβαίνουν το 10% κατ` όγκο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της ειδικής σήμανσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

2. Η ανάμειξη των αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου πραγματοποιείται με ευθύνη των κατόχων Άδειας Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α, στις εγκαταστάσεις τους.

3. α) Το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές οφείλει να είναι αναμεμειγμένο με βιοντίζελ. Το ποσοστό ανάμιξης και η συμμετοχή του βιοντίζελ επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 5.

β) Η ανάμιξη πραγματοποιείται από:
– τους κατόχους άδειας διύλισης για τις ποσότητες πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση για χρήση στις μεταφορές και
– τους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’, αποκλειστικά για τις ποσότητες μη αναμεμιγμένου πετρελαίου κίνησης που έχουν εισάγει οι ίδιοι, και διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση για χρήση στις μεταφορές

Το πετρέλαιο κίνησης που έχει αναμιχθεί με βιοντίζελ από τους ανωτέρω υπόχρεους ανάμιξης παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από τους κατόχους Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών κατηγορίας Α΄, Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες και κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας της περίπτωσης α`της παρ. 3 του άρθρου 7.

γ) Οι απαιτούμενες ποσότητες βιοντίζελ παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμιξης, ως εξής:

Το 75% της απαιτούμενης ποσότητας βιοντίζελ παραλαμβάνεται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής των δικαιούχων και τις ποσότητες που αντιστοιχούν σε αυτά (κατανεμόμενη ποσότητα), βάσει της απόφασης της παρ. 6.
Το 25% της απαιτούμενης ποσότητας βιοντίζελ παραλαμβάνεται από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (ποσότητα ελεύθερης διαπραγμάτευσης). Η ποσότητα αυτή παραλαμβάνεται από δικαιούχους της απόφασης της παρ.6, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, ή από άλλο κάτοχο διάθεσης βιοκαυσίμων.

Οι δικαιούχοι της απόφασης της παρ. 6 καθ΄όλη τη χρονική περίοδο της κατανομής διαθέτουν υποχρεωτικά, στους κατόχους άδειας διύλισης τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες βιοντίζελ, καθώς και επιπλέον ποσότητες, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους, στους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’, βάσει της ίδιας απόφασης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την κατανομή βιοντίζελ, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στην πρόσκληση κατανομής της παρ. 5, οι επιτρεπτές αποκλίσεις των παραλαβών βιοντίζελ, οι γενικές υποχρεώσεις των δικαιούχων και των υπόχρεων ανάμιξης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη και βαμβακόσπορο, που παράγονται στην ελληνική επικράτεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στην κατανομή είναι η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων για παραγωγή βιοντίζελ σε μονάδα παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ίδια απόφαση δύναται να αυξηθεί το ποσοστό της ποσότητας βιοντίζελ που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση της παρ.3.γ με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού που αντιστοιχεί στην κατανεμόμενη ποσότητα.

Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται όροι για την παραλαβή της ποσότητας βιοντίζελ με ελεύθερη διαπραγμάτευση.

5. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται κάθε διετία (έτη Ν και Ν+1) πριν την 30ή Οκτωβρίου του έτους Ν-1, και αφορά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έτους Ν έως 31η Δεκεμβρίου έτους Ν+1, καθορίζονται:
αα) το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με απόφαση του Α.Χ.Σ.
αβ) η ελάχιστη συμμετοχή του βιοντίζελ επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος πετρελαίου κίνησης με βιοντίζελ, η οποία είναι τουλάχιστον 7,7%.
αγ) η ποσότητα βιοντίζελ που κατανέμεται στους δικαιούχους και η οποία παραλαμβάνεται από τους κατόχους άδειας διύλισης. Για τον υπολογισμό της ως άνω ποσότητας λαμβάνονται υπόψη:
-το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ. και
– το ποσοστό που αντιστοιχεί στην κατανεμόμενη ποσότητα των παραδόσεων πετρελαίου κίνησης που προβλέπεται να πραγματοποιήσουν οι κάτοχοι άδειας διύλισης για χρήση στις εγχώριες μεταφορές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κατόχων άδειας διύλισης και με στοιχεία προηγούμενων ετών της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ.

Με την ίδια απόφαση πραγματοποιείται η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατανομή, συγκροτούνται η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου αποτελείται από δύο εκπροσώπους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος τυπικής πληρότητας των αιτήσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση όσων προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, ο υπολογισμός των ποσοτήτων βιοντίζελ που κατανέμονται ανά δικαιούχο της κατανομής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση της παρ. 4 και η σχετική γνωμοδότηση.

γ) Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, αποτελείται από δύο εκπροσώπους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί τυχόν αιτήσεων θεραπείας που υποβάλλονται σε αυτόν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων των περιπτώσεων α και δ της παρ. 6.

6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε διετία για τα έτη Ν και Ν+1 πριν την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ν-1, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου, καθορίζονται:

αα) οι δικαιούχοι της κατανομής και η συνολική ποσότητα βιοντίζελ που κατανέμεται ανά δικαιούχο και ανά έτος,

αβ) το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην κατανομή,

αγ) τα πρόσθετα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους,

αδ) Ειδικότερες υποχρεώσεις των δικαιούχων της κατανομής, των κατόχων άδειας διύλισης και των κατόχων άδειας εμπορίας.

β) Εφόσον αυξηθούν οι εγχώριες παραδόσεις πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ποσότητα βιοντίζελ, οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να παραλαμβάνουν, να αναμειγνύουν με πετρέλαιο κίνησης και να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια τις επιπλέον απαιτούμενες ποσότητες βιοντίζελ από τους δικαιούχους της απόφασης της παρ. α, αναλογικά και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην κατανομή, ώστε να τηρείται η υποχρέωση της περίπτωσης α` της παρ. 3.

γ) Εφόσον παρατηρηθεί μείωση των εγχώριων παραδόσεων του πετρελαίου κίνησης έως και 25%, ή του αντίστοιχου ποσοστού που παραλαμβάνεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση εφόσον έχει τροποποιηθεί, ως προς τις σχετικές προβλέψεις βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ποσότητα βιοντίζελ, παραλαμβάνονται οι κατανεμηθείσες ποσότητες της απόφασης της παρ. α κατά προτεραιότητα. Η υπόλοιπη ποσότητα παραλαμβάνεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 4. Εφόσον για εύλογο χρονικό διάστημα παρατηρηθεί μεγαλύτερη μείωση των εγχώριων παραδόσεων του πετρελαίου κίνησης, , τότε μειώνεται αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, η ποσότητα βιοντίζελ, που οι κάτοχοι άδειας διύλισης παραλαμβάνουν. Η ανωτέρω μείωση πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης της Δ/νσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ και με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία.

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ, είναι δυνατή:

δα) η ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή, σε περίπτωση που αφαιρεθούν, για οποιονδήποτε λόγο, μέρος ή το σύνολο της κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ από δικαιούχο της κατανομής,

δβ) η αύξηση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά
δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή λόγω αύξησης του μέγιστου ποσοστού ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ.,

δγ) η ολική ή μερική αποδοχή ή η ολική ή μερική απόρριψη αιτήσεων θεραπείας της παραγράφου 5 του παρόντος, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους και η τυχόν ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή.

ε) Σε περίπτωση που η κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης α`, σχετικά με την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ για τα έτη Ν και Ν+1, δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ν-1, η περίοδος κατανομής της προηγούμενης διετίας παρατείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους Ν-1 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Στο χρονικό διάστημα της παράτασης, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης α`της προηγούμενης διετίας, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:

εα) οι ποσότητες βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην απόφαση της προηγούμενης διετίας και

εβ) το ποσοστό ανάμειξης του βιοντίζελ επί του μείγματος πετρελαίου κίνησης με βιοντίζελ καθώς και η ελάχιστη συμμετοχή του βιοντίζελ επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος πετρελαίου κίνησης με βιοντίζελ που διατίθεται στην αγορά να ισούται με το καθοριζόμενο στην περίπτωση α` της παρ. 3.

Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση κατανομής της προηγούμενης διετίας,

Οι ποσότητες βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους στο χρονικό διάστημα της παράτασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, συμψηφίζονται με τις ποσότητες της νέας κατανομής (έτη Ν και Ν+1).

7. α) Το σύνολο της βενζίνης που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές οφείλει να είναι αναμεμειγμένη με βιοαιθανόλη. Το ποσοστό ανάμιξης και η συμμετοχή της βιοαιθανόλης επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος καθορίζονται με την απόφαση της παρ.9.

β) Η ανάμιξη πραγματοποιείται από:
– τους κατόχους άδειας διύλισης για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση για χρήση στις μεταφορές και
– τους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’, αποκλειστικά για τις ποσότητες μη αναμεμιγμένης βενζίνης που έχουν εισάγει οι ίδιες, και διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση για χρήση στις μεταφορές.

Η βενζίνη που έχει αναμιχθεί με βιοαιθανόλη από τους ανωτέρω υπόχρεους ανάμιξης παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από τους κατόχους Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών κατηγορίας Α΄, Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες και κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας της κατηγορίας α`της παρ. 3 του άρθρου 7.

γ) Οι απαιτούμενες ποσότητες βιοαιθανόλης παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμιξης, ως εξής:

Το 50% της απαιτούμενης ποσότητας βιοαιθανόλης παραλαμβάνεται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής των δικαιούχων και τις ποσότητες που αντιστοιχούν σε αυτά (κατανεμόμενη ποσότητα) βάσει της απόφασης της παρ. 10.
Το 50% της απαιτούμενης ποσότητας βιοαιθανόλης παραλαμβάνεται από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (ποσότητα ελεύθερης διαπραγμάτευσης). Η ποσότητα αυτή παραλαμβάνεται από δικαιούχους της απόφασης της παρ.10, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, ή από άλλο κάτοχο διάθεσης βιοκαυσίμων.

Οι δικαιούχοι της απόφασης της παρ. 10 καθ΄όλη τη χρονική περίοδο της κατανομής διαθέτουν υποχρεωτικά, στους κατόχους άδειας διύλισης τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες βιοαιθανόλης, καθώς και επιπλέον ποσότητες, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους, στους κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’, βάσει της ίδιας απόφασης.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την κατανομή βιοαιθανόλης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στην πρόσκληση κατανομής της παρ. 9 καθώς και οι γενικές υποχρεώσεις των δικαιούχων, των υπόχρεων ανάμιξης και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες που παράγονται στην ελληνική επικράτεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στην κατανομή συμμετέχουν είναι η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων για παραγωγή βιοαιθανόλης σε μονάδα παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ίδια απόφαση δύναται να αυξηθεί το ποσοστό της ποσότητας βιοαιθανόλης που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση της παρ. 7.γ με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού που αντιστοιχεί στην κατανεμόμενη ποσότητα.

Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται όροι για την παραλαβή της ποσότητας βιοαιθανόλης με ελεύθερη διαπραγμάτευση.

9. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται κάθε διετία για τα έτη Ν και Ν+1 πριν την 30ή Οκτωβρίου του έτους Ν-1, καθορίζονται:
αα) το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης στη βενζίνη, σύμφωνα με απόφαση του Α.Χ.Σ.

αβ) η ελάχιστη συμμετοχή της βιοαιθανόλης επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη, η οποία ορίζεται σε 1,6% για το έτος 2018, 2,3% για το έτος 2019 και 3,3% για το έτος 2020. Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί για τα έτη μετά το 2020.

αγ) η ποσότητα βιοαιθανόλης που κατανέμεται στους δικαιούχους και η οποία παραλαμβάνεται από τους κατόχους άδειας διύλισης. Για τον υπολογισμό της ως άνω ποσότητας λαμβάνονται υπόψη:
-το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης στη βενζίνη, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ. και
-το ποσοστό που αντιστοιχεί στην κατανεμόμενη ποσότητα των παραδόσεων βενζίνης που προβλέπεται να πραγματοποιήσουν οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για χρήση στις εγχώριες μεταφορές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κατόχων άδειας διύλισης και σύμφωνα με στοιχεία προηγούμενων ετών της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ.

Με την ίδια απόφαση πραγματοποιείται η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατανομή, συγκροτούνται η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ειδικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020, η απόφαση της παρούσας περίπτωσης είναι ετήσια.

β) Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου αποτελείται από δύο εκπροσώπους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας και έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος τυπικής πληρότητας των αιτήσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση όσων προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, ο υπολογισμός των ποσοτήτων βιοαιθανόλης που κατανέμονται ανά δικαιούχο της κατανομής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση της παρ. 8 και η σχετική γνωμοδότηση.

γ) Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, αποτελείται από δύο εκπροσώπους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί τυχόν αιτήσεων θεραπείας, που υποβάλλονται σε αυτόν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων των περιπτώσεων α και δ της παραγράφου 10.

10. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε διετία για τα έτη Ν και Ν+1 πριν την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ν-1, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου, καθορίζονται:

αα) οι δικαιούχοι της κατανομής και η συνολική ποσότητα βιοαιθανόλης που κατανέμεται ανά δικαιούχο ανά έτος,

αβ) το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην ετήσια κατανομή.

αγ) τα πρόσθετα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους,

αδ) ειδικότερες υποχρεώσεις των δικαιούχων της κατανομής, των κατόχων άδειας διύλισης και των κατόχων άδειας εμπορίας Α΄.

β) Εφόσον αυξηθούν οι εγχώριες παραδόσεις βενζίνης ως προς τις σχετικές προβλέψεις, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ποσότητα βιοαιθανόλης, οι κάτοχοι άδειας διύλισης οφείλουν να παραλαμβάνουν, να αναμειγνύουν με βενζίνη και να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια τις επιπλέον απαιτούμενες ποσότητες βιοαιθανόλης από τους δικαιούχους της κατανομής, αναλογικά και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην κατανομή, ώστε να τηρείται η ελάχιστη υποχρέωση της περίπτωσης α της παρ. 7.

γ) Εφόσον παρατηρηθεί μείωση των εγχώριων παραδόσεων της βενζίνης έως και 50%, ή του αντίστοιχου ποσοστού που παραλαμβάνεται ελεύθερα εφόσον έχει τροποποιηθεί, ως προς τις σχετικές προβλέψεις βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ποσότητα βιοαιθανόλης, παραλαμβάνονται οι κατανεμηθείσες ποσότητας κατά προτεραιότητα. Η υπόλοιπη ποσότητα παραλαμβάνεται ελεύθερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 8. Εφόσον για εύλογο χρονικό διάστημα παρατηρηθεί μεγαλύτερη μείωση των εγχώριων παραδόσεων της βενζίνης μειώνεται αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, η ποσότητα βιοαιθανόλης που οι κάτοχοι άδειας διύλισης παραλαμβάνουν. Η ανωτέρω μείωση πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης της Δ/νσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ και με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία.

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ είναι δυνατή:

δα) η ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή, σε περίπτωση που αφαιρεθούν, για οποιονδήποτε λόγο, μέρος ή το σύνολο της κατανεμηθείσας ποσότητας βιοαιθανόλης από δικαιούχο της κατανομής,

δβ) η αύξηση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας βιοαιθανόλης, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή λόγω αύξησης του μέγιστου ποσοστού ανάμειξης βιοαιθανόλης στη βενζίνη, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ.,

δγ) η ολική ή μερική αποδοχή ή η ολική ή μερική απόρριψη αιτήσεων θεραπείας της παραγράφου 9 του παρόντος, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, και η τυχόν ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή.

ε) Σε περίπτωση που η κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης α, σχετικά με την κατανομή βιοαιθανόλης για τα έτη Ν και Ν+1, δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ν-1, η περίοδος κατανομής της προηγούμενης διετίας παρατείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους Ν-1 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. ΤΣτο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες βιοαιθανόλης παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής της προηγούμενης διετίας, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:

εα) οι ποσότητες βιοαιθανόλης που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην απόφαση της προηγούμενης διετίας και

εβ) το ποσοστό ανάμειξης της βιοαιθανόλης επί του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη καθώς και η ελάχιστη συμμετοχή της βιοαιθανόλης επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη που διατίθεται στην αγορά να ισούται με το καθοριζόμενο στην απόφαση της περίπτωσης α της παρ. 7.

Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση κατανομής της προηγούμενης διετίας.

Οι ποσότητες βιοαιθανόλης που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους στο χρονικό διάστημα της παράτασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, συμψηφίζονται με τις ποσότητες της νέας κατανομής (έτη Ν και Ν+1).

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις αποφάσεις των ετών 2018, 2019 και 2020 ετήσιας διάρκειας.

11. Στους δικαιούχους της κατανομής βιοντίζελ και βιοαιθανόλης των αποφάσεων των παραγράφων 6 και 10, αντίστοιχα, και στους υπόχρεους ανάμειξης των παρ. 3 και 7, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδοτηση αυτού, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους, οι ακόλουθες κυρώσεις:

α) οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου ή/και
β) μερική ή ολική ανάκληση του ποσοστού συμμετοχής του δικαιούχου στην κατανομή ή/και
γ) αποκλεισμός συμμετοχής του δικαιούχου από μελλοντικές διαδικασίες κατανομής.

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ και βιοαιθανόλης, το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων θεωρείται διπλάσιο του πραγματικού κατά τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των υπόχρεων ανάμιξης των παρ. 3 και 7 καθώς και για την εκπλήρωση του στόχου του πρώτου εδάφιου του άρθρου 2Α παρ. 6 του ν.3468/2006.

13. Έως την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 4, 5 και 6 παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις οικ. 184157/30.11.2015 «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2016 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002» (ΦΕΚ Β΄2601/2015), Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ1/Α/οικ.4075/5.3.2014 (ΦΕΚ Β’ 586) και η οικ.177451 «Κατανομή έτους 2016 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν.3054/2002» (ΦΕΚ Β’ 1417).

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 14:09 | Ελίν Βιοκαύσιμα Α.Ε.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Γ

  Προβλέπεται η μείωση του ποσοστού κατανομής από 85% σε 75%. Ήδη όμως με την ισχύουσα κατανομή δεν απορροφήθηκαν όλες οι ποσότητες των εγχωρίως παραγομένων πρώτων υλών και έμειναν εκτός κατανομής περίπου το 25% των ποσοτήτων τηγανελαίων που συλλέχθηκαν. Συγκεκριμένα, κατά την κατανομή του 2016, δηλώθηκαν πρώτες ύλες πού αντιστοιχούν στις ακόλουθες ποσότητες βιοντήζελ σε m3:

  Από ενεργειακές καλλιέργειες 86,148

  Από βαμβακέλαιο 8,340

  Από τηγανέλαια – ζωικά λίπη 28,562

  Σύνολο: 123,051

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι υπόχρεοι εξαντλούν πάντα, (και συχνά υπερβαίνουν ), την επιτρεπόμενη απόκλιση 5% προς τα κάτω, η κατανεμόμενη ποσότητα, προκειμένου να καλύψει τις Ελληνικές πρώτες ύλες και εφ’ όσον η κατανάλωση πετρελαίου δεν αλλάξει πρέπει να είναι τουλάχιστον 129,527.

  Με την προτεινόμενη μείωση σε 75% και αν θεωρήσουμε ότι οι καταναλώσεις παραμένουν σταθερές, η συνολική κατανεμόμενη ποσότητα θα είναι μόλις 116,471, το 95% της οποίας, (επιτρεπόμενη απόκλιση), θα είναι 110,647. Θα υπολείπεται δηλαδή σημαντικά από τις ποσότητες βιοντήζελ που θα παραχθούν από Ελληνικές πρώτες ύλες, ακόμα και αν δεν υπάρξει κανένα άλλο κριτήριο.

  Πιστεύουμε ότι το ποσοστό κατανομής πρέπει να αυξηθεί και όχι να μειωθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλες οι Ελληνικές πρώτες ύλες, που σε διαφορετική περίπτωση θα υποκατασταθούν από εισαγόμενο βιοντήζελ με πολύ χειρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ.

  Εξακολουθεί να γίνεται χρήση των όρων «χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια» και «τηγανέλαια» σαν να αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες. Ουδέποτε διευκρινίσθηκε ποια προϊόντα περιλαμβάνουν αυτές οι κατηγορίες. Αυτό δημιουργεί σύγχυση και αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, καθώς τα ίδια προϊόντα δηλώνονται από τους δικαιούχους είτε στην μία είτε στην άλλη κατηγορία. Παρακαλούμε είτε να ενοποιηθούν οι δύο κατηγορίες σε μία, είτε να διευκρινισθεί ποια ακριβώς είναι η διαφορά τους.

 • Ο Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας (Σ.ΒΙ.Β.Ε.) διαφωνεί ρητά επί της αρχής με το προς διαβούλευση σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του Ν.3054 (2002) (Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις), θεωρώντας το απαράδεκτο, ημιτελές και ασαφές. Ειδικότερα, χαρακτηρίζουμε εντελώς προσχηματικό το λόγο που αναφέρεται ως σκεπτικό στο εισηγητικό του Νόμου, καθώς κανένα από τα προτεινόμενα σημεία αλλαγής δεν εξυπηρετεί τον εξορθολογισμό και την απλούστευση του υφιστάμενου πλαισίου κατανομής βιοντίζελ. Αντιθέτως, το παρόν οδηγεί – εν τέλει – εμμέσως:

  1) Στην οριστική κατάργηση του ισχύοντος πλαισίου κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ.
  2) Στον οριστικό αφανισμό ενός αμιγώς Ελληνικού προϊόντος, προς το συμφέρον των εισαγωγικών, μη παραγωγικών εταιριών.
  3) Στην ανεργία και στον οικονομικό αφανισμό ενός μεγάλου αριθμού επαγγελματικών ομάδων (έκτος του επιστημονικού & εργατικού προσωπικού των παραγωγικών μονάδων βιοντίζελ).
  4) Στην οριστική απώλεια των κεφαλαίων που έχουν ήδη επενδυθεί στον κλάδο των βιοκαυσίμων.
  5) Στην οριστική αποεπένδυση από δραστηριότητες εξαρτώμενες από την παραγωγή βιοκαυσίμων (μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, μονάδες παραγωγής ζωοτροφών υψηλής πρωτεϊνικής αξίας, μονάδες παραγωγής βιομάζας από υπολείμματα ενεργειακών καλλιεργειών, κ.λ.π.).
  6) Στη δυσκολότερη επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθότι το εισαγόμενο βιοντίζελ έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά μείωσης αυτών, σε σχέση με το εγχωρίως παραγόμενο. Ειδικότερα δε τώρα που, όπως φαίνεται, θα αρθούν οι δασμοί προς το επιδοτούμενο βιοντίζελ που προέρχεται από την Αργεντινή και την Ινδονησία, το οποίο προέρχεται κυρίως από πρώτες ύλες που καλλιεργούνται σε πρώην δάση που έχουν υποστεί αποψίλωση.

  Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι μέσω της εγχώριας παραγωγής βιοντίζελ:

  • Απασχολούνται τα μέλη περίπου 25.000 αγροτικών οικογενειών.
  • Απασχολείται το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό δεκάδων εταιριών επεξεργασίας σπόρων (σπορελαιουργεία).
  • Απασχολούνται (εμμέσως) περί τα 10.000 άτομα διαφόρων άλλων ειδικοτήτων (μεταφορείς, γεωπόνοι, αντιπρόσωποι ελαιούχων σπόρων, παραγωγοί ζωοτροφών, αλωνιστές, αποθηκευτές).
  • Καλλιεργούνται στην Επικράτεια περί τα 900.000 στρέμματα γης (μέσω της συμβολαιακής γεωργίας), με ετήσιο εισόδημα 80.000.000-100.000.000 ευρώ για τον αγροτικό πληθυσμό.
  • Όλη η προστιθέμενη αξία της παραγωγής μένει εντός Ελλάδας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ενώ μεγάλη είναι και η συνεισφορά στα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας.
  • Μειώνεται το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο κατά 156.000.000 ετησίως.
  • Μειώνεται το κόστος του ενεργειακού ισοζυγίου της Ελλάδας και η επιβάρυνση του Έλληνα καταναλωτή, αφού το βιοντίζελ αποτελεί μια από τις φθηνότερες μορφές «πράσινης ενέργειας». Η τιμή του κυμαίνεται (ανά μονάδα ενεργειακού περιεχομένου) στο 30 – 40% σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη μορφή ενέργειας.
  • Ενισχύεται η ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας από εισαγωγές πετρελαίου.
  • Επιτυγχάνεται η εξάλειψη της εισαγωγής ζωοτροφών (με παράλληλη αύξηση των εξαγωγών), μέσω της αξιοποίησης των υπολειμμάτων ενεργειακών καλλιεργειών.
  • Αξιοποιούνται σημαντικότατες εγχώριες ποσότητες αποβλήτων (τηγανέλαια και ζωικά λίπη), υποκαθιστώντας την εισαγωγή περιβαλλοντικά «επιβαρημένων» βιοκαυσίμων.

  Όσον αφορά στον καθεαυτό σχολιασμό του προς διαβούλευση Άρθρου, οι θέσεις του Συνδέσμου μας είναι οι παρακάτω:

  1) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο β, (και στην Παράγραφο 5, Εδάφιο αγ αντίστοιχα), προβλέπεται ότι η ανάμειξη βιοντίζελ αφορά το πετρέλαιο κίνησης «για χρήση στις μεταφορές». Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει τελωνειακή διάκριση μεταξύ του πετρελαίου κίνησης για «μεταφορές» και του πετρελαίου κίνησης για «άλλες χρήσεις». Επιπλέον, τα διυλιστήρια δεν πωλούν κατά κανόνα απευθείας σε καταναλωτές. Επομένως αυτή η διάκριση θα επιφέρει σύγχυση και θα αποτελεί δέλεαρ και ισχυρό κίνητρο για τέλεση δόλιων και παράνομων πράξεων, όπως η μη χρήση βιοντίζελ σε πετρέλαιο κίνησης για «άλλες χρήσεις». Εξάλλου, η Χώρα μας υπολείπεται ήδη σημαντικά των υποχρεώσεών της για υποκατάσταση καυσίμων κίνησης με βιοκαύσιμα και κάθε δυνατότητα μείωσης της ποσότητας βιοκαυσίμων επιβαρύνει περεταίρω αυτή την απόκλιση.

  2) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο β, προβλέπεται ότι η ανάμειξη βιοντίζελ αφορά μόνο το «μη αναμεμειγμένο» εισαγόμενο πετρέλαιο κίνησης. Αυτή η διάκριση απαλλάσσει ουσιαστικά τους εισαγωγείς (κατόχους άδειας εμπορίας) από την υποχρέωση συμμετοχής στην κατανομή (ανάμειξη με εγχώριο βιοντίζελ) και δημιουργεί συνθήκες ιδιαίτερα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ του εγχωρίου και του εισαγόμενου πετρελαίου κίνησης, υπέρ του δεύτερου.

  3) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο γ, το 90% (αντί του 75%) της απαιτουμένης ποσότητας να παραλαμβάνεται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή, με αντίστοιχη μείωση σε 10% (αντί του 25%) στις ποσότητες ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Ουσιαστικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό του 4,85% των εισαγόμενων ποσοτήτων (κατανομή 2016), καθώς και τις επιτρεπτές αποκλίσεις των ετήσιων παραλαβών βιοντίζελ (±5%), οι οποίες και παραβιάζονται πάντοτε προς το κάτω όριο, το ποσοστό του 90% που προτείνουμε, στην πραγματικότητα σημαίνει λιγότερο από 80% εγχώριων βιοκαυσίμων!

  4) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο γ, αναγράφεται ότι «Το 25% της απαιτούμενης ποσότητας βιοντίζελ παραλαμβάνεται από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (ποσότητα ελεύθερης διαπραγμάτευσης). Η ποσότητα αυτή παραλαμβάνεται από δικαιούχους της απόφασης της παρ.6, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, ή από άλλο κάτοχο διάθεσης βιοκαυσίμων.» Το εδάφιο αυτό δύναται να παρερμηνευθεί και να υπονοηθεί ότι ακόμα και κάτοχος διάθεσης βιοκαυσίμων, ο όποιος δεν συμμετέχει στην κατανομή, δύναται να καλύψει ολόκληρο το ποσοστό της ποσότητας ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Να αντικατασταθεί κατά τα πρότυπα του Άρθρου 1, Παράγραφος 3 & 6 της Κ.Υ.Α. κριτήριων κατανομής (Δ1/Α/οικ.2497 / 8-2-2013), στο οποίο καθορίζονται διακριτά τα μέγιστα ποσοστά κάλυψης των ποσοτήτων ελεύθερης διαπραγμάτευσης από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που δεν συμμετέχουν στην κατανομή.

  5) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο γ, αναγράφεται ότι «οι δικαιούχοι της απόφασης της παρ.6 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο της κατανομής διαθέτουν υποχρεωτικά, στους κατόχους άδειας διύλισης τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες βιοντίζελ…». Να αλλάξει ως εξής: «οι δικαιούχοι της απόφασης της παρ.6 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο της κατανομής διαθέτουν υποχρεωτικά, στους κατόχους άδειας διύλισης τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες βιοντίζελ και οι κάτοχοι άδειας διύλισης τις παραλαμβάνουν υποχρεωτικά με δεσμευτικό, μηνιαίο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων…».

  6) Στην Παράγραφο 4, να αφαιρεθεί η πρόβλεψη καθορισμού των ετήσιων αποκλίσεων των παραλαβών βιοντίζελ με Κ.Υ.Α. και να οριστεί ότι οι επιτρεπτές ετήσιες αποκλίσεις των παραλαβών βιοντίζελ δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσοστό του ±5%.

  7) Στην Παράγραφο 4, δεν είναι σαφές ποιός έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κατανομή και ποιός όχι. Να ξεκαθαριστεί ότι για τη συμμέτοχη στην κατανομή είναι απαραίτητη η ιδιότητα του παραγωγού εντός της Ε.Ε.. Δηλαδή, η εταιρία που θα συμμετέχει στην κατανομή να υποχρεούται να παράγει η ίδια το βιοντίζελ και όχι να της δίνεται το δικαίωμα να το διακινεί, διατηρώντας απλά μια έδρα – γραφείο και έναν τηλεφωνικό αριθμό, ανταγωνιζόμενη με τον τρόπο αυτό επί ίσοις όροις Ελληνικές & Ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής. Επίσης, να προβλέπεται ότι όλοι οι δικαιούχοι, τόσο οι Έλληνες όσο και οι λοιποί Ευρωπαίοι, υποχρεούνται να παραδίδουν ποσότητες βιοντίζελ αποκλειστικά δικής τους παραγωγής.

  8) Στην Παράγραφο 4, να γίνουν σαφή τα σημεία όπου αναγράφεται ότι «… δύναται να αυξηθεί το ποσοστό της ποσότητας βιοντίζελ που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση…» και «…δύνανται να καθορίζονται όροι για την παραλαβή της ποσότητας βιοντίζελ με ελεύθερη διαπραγμάτευση.». Με ποια κριτήρια θα αυξάνεται το ποσοστό της ποσότητας βιοντίζελ που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση; Υπό ποιούς όρους και σε ποιά στοιχεία θα βασίζεται; Τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή με τις ήδη συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες; Τι είδους όροι θα καθορίζονται για την παραλαβή του βιοντίζελ με ελεύθερη διαπραγμάτευση; Ο Σύνδεσμός μας θεώρει αδιανόητη την ύπαρξη ενός τόσο ρευστού πλαισίου, καθώς το συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί τον βασικό πυλώνα καθορισμού της αγοράς και μέτρο επιβίωσης ή όχι των επιχειρήσεων του κλάδου. Δεν νοείται επ’ ουδενί, η οικονομική επιβίωση του κλάδου να βασίζεται στην εκάστοτε απροειδοποίητη μεταβολή του εν λόγω ποσοστού από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου, από τη στιγμή δε που ο προγραμματισμός και η συμβολαιοποίηση των ενεργειακών καλλιεργειών θα υλοποιείται δυο χρόνια νωρίτερα από την έκδοση της κατανομής.

  9) Στην Παράγραφο 5, η μέθοδος της διετούς κατανομής χαρακτηρίζεται ως μη ρεαλιστική και εφαρμόσιμη, καθότι αφενός δεν δύναται να υπογράφεται διετής σύμβαση καλλιέργειας ενεργειακών φυτών με τους αγρότες και αφετέρου μια τέτοια αλλαγή ενδέχεται να επιφέρει σκοπιμότητες (π.χ. ενδέχεται την δεύτερη χρονιά σκοπίμως να μην υπογράφονται συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών, εφόσον στους δικαιούχους θα έχει ήδη κατανεμηθεί ποσότητα για δυο έτη).

  10) Στην Παράγραφο 5, στο σημείο της συμμετοχής του βιοντίζελ με κατ’ ελάχιστο ποσοστό 7,7% επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος πετρελαίου κίνησης με βιοντίζελ, να προστεθεί ότι το ποσοστό ανάμειξης του βιοντίζελ στο μείγμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 7% κατά όγκο.

 • Αναφορικά με την αναθεώρηση του Άρθρου 15Α του Νόμου 3054 έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  Η χρήση των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα ως απόρροια της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο ο οποίος να εξυπηρετεί τους φορείς (παραγωγούς βιοκαυσίμων εντός Ε.Ε., διυλιστήρια, εταιρίες εμπορίας) οι οποίοι εμπλέκονται στην παραγωγή, ανάμιξη και διακίνηση των βιοκαυσίμων και να μην δημιουργεί προσκόμματα στην αγορά τα οποία εξυπηρετούν μεμονωμένες ομάδες της εφοδιαστικής αλυσίδας και συντελούν στη δημιουργία στρεβλώσεων και μονοπωλιακών καθεστώτων.
  Δυστυχώς η μέχρι τώρα εφαρμογή της Κατανομής έχει συντελέσει στη διόγκωση των τελευταίων, τη λύση των οποίων καλούνται να βρουν οι υπόχρεοι ανάμιξης και διακίνησης ενώ παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν και την επιβολή προστίμων από τις κρατικές Υπηρεσίες οι οποίες εφαρμόζουν ένα Νομοθέτημα που αγνοεί εμπορικά, τιμολογιακά και λειτουργικά θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων του Νόμου.
  Παρά το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η επιδότηση των παραγωγών καλλιεργειών ενεργειακού περιεχομένου γίνεται πλέον με γνώμονα την απελευθέρωση της αγοράς των βιοκαυσίμων, εντούτοις στην Ελλάδα με αυτή την προσαρμογή του Άρθρου 15Α συνεχίζεται η επιδότηση των εγχώριων παραγωγών αφενός σε βάρος των λοιπών Ευρωπαίων παραγωγών αλλά και με τον αποκλεισμό πλέον από την Κατανομή των εμπόρων αυτούσιων βιοκαυσίμων πράγμα που αντίκειται στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Επιπλέον, με την Νομοθετική πρόταση πρακτικά δεν δίνεται η δυνατότητα στους Υπόχρεους να εκμεταλλευτούν τις δυνατόν φθηνότερες πηγές. Ο λόγος είναι ότι οι ποσότητες της διετούς πλέον διάρκειας Κατανομής βασίζονται μόνο σε εκτιμήσεις των Διυλιστηρίων για πωλήσεις εντός της επόμενης διετίας. Οι ποσότητες αυτές οι οποίες είναι μόνο εκτιμήσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι δεσμευτικές καταλήγουν εν τέλει αφού σε περίπτωση μείωσης των πωλήσεων κάτω από αυτές τις εκτιμήσεις (έως 25%) οι ποσότητες ελεύθερης διαπραγμάτευσης θα είναι αυτές που θα μειωθούν πρώτες.
  Εντάσσεται η μέθοδος της διπλής καταμέτρησης, με καθυστέρηση πολλών ετών σε σχέση με τα πεπραγμένα των λοιπών Ευρωπαϊκών Κρατών, για την οποία όμως θα πρέπει να διευκρινιστεί πλήρως η μεθοδολογία υπολογισμού (το ενεργειακό περιεχόμενο) αλλά και εφαρμογής, δηλαδή για παράδειγμα πώς μεταβάλλονται τα ποσοστά της Κατανομής για έναν δικαιούχο ο οποίος προμηθεύει βιοντήζελ διπλής καταμέτρησης.
  Σχετικά με την εισαγωγή της βιοαιθανόλης από το 2018 δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα που να καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση και εκτιμούμε πώς θα είναι εξαιρετικά δύσκολο δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της Χώρας μας να δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις παραγωγής εντός του 2017.
  Επιπλέον, καθώς δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα χρήση βιοαιθανόλης στην Ελληνική αγορά, κρίνουμε ότι η διαχείριση του προϊόντος χρήζει διευκρινήσεων από τους αρμοδίους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε:
  1. Να διατίθεται σε μορφή αιθέρος ETBE και όχι αλκοόλης.
  2. Προσαρμογή της συμμετοχής της Κατανομής κατά 50% και του ποσοστού ελεύθερης διαπραγμάτευσης στο 50%.
  3. Συμμετοχή των εμπόρων βιοακαυσίμων στην Κατανομή.
  4. Σε περίπτωση μείωσης των καταναλώσεων, η υποχρέωση απορρόφησης αυτούσιου να διαμορφώνεται ομοιόμορφα από την Κατανομή και τις ποσότητες ελεύθερης διαπραγμάτευσης
  5. Κατάργηση της υποβολής εκτιμήσεων επί των πωλήσεων από τα Διυλιστηρίων και κατά επέκταση της υποχρέωσης απορρόφησης συγκεκριμένων ποσοτήτων αυτούσιου από κάθε Δικαιούχο ανάλογα με τις ποσότητες που διαθέτει τελικά. Προτείνεται το σύστημα της Κατανομής να δουλεύει με τα ποσοστά συμμέτοχης του κάθε δικαιούχου στην Κατανομή και αναλόγως των καταναλώσεων των Υπόχρεων να προσαρμόζονται οι αγορές από κάθε Δικαιούχο.
  6. Κατάργηση της υποχρέωσης των μηνιαίων παραδόσεων και καθιέρωση ετήσιου μόνο αφού η υποχρέωση της Χώρας σχετικά με την χρήση βιοκαυσίμων κρίνεται απολογιστικά σε ετήσιο επίπεδο ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στους Υπόχρεους.
  7. Πρόβλεψη του Νομοθέτη στην περίπτωση που η ανάγκη σε βιοαιθανόλη δεν καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή.
  8. Παροχή Διευκρινιστικών εγκυκλίων από αρμόδιους φορείς, όπως ΥΠΕΝ και του ΓΧΚ σχετικά με τη διαχείριση και ανάμιξη του προϊόντος, πως θα αντιμετωπίζεται η τάση ατμών (voc), η μείωση των οκτανίων σε περίπτωση διάλυσης της αιθανόλης στο ίζημα νερού των διαφόρων δεξαμενών κλπ.

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 14:27 | Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας (Σ.ΒΙ.Β.Ε.)

  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Ο Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας (Σ.ΒΙ.Β.Ε.) διαφωνεί ρητά επί της αρχής με το προς διαβούλευση σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του Ν.3054 (2002) (Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις), θεωρώντας το απαράδεκτο, ημιτελές και ασαφές. Ειδικότερα, χαρακτηρίζουμε εντελώς προσχηματικό το λόγο που αναφέρεται ως σκεπτικό στο εισηγητικό του Νόμου, καθώς κανένα από τα προτεινόμενα σημεία αλλαγής δεν εξυπηρετεί τον εξορθολογισμό και την απλούστευση του υφιστάμενου πλαισίου κατανομής βιοντίζελ. Αντιθέτως, το παρόν οδηγεί – εν τέλει – εμμέσως:
  1) Στην οριστική κατάργηση του ισχύοντος πλαισίου κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ.
  2) Στον οριστικό αφανισμό ενός αμιγώς Ελληνικού προϊόντος, προς το συμφέρον των εισαγωγικών, μη παραγωγικών εταιριών.
  3) Στην ανεργία και στον οικονομικό αφανισμό ενός μεγάλου αριθμού επαγγελματικών ομάδων (έκτος του επιστημονικού & εργατικού προσωπικού των παραγωγικών μονάδων βιοντίζελ).
  4) Στην οριστική απώλεια των κεφαλαίων που έχουν ήδη επενδυθεί στον κλάδο των βιοκαυσίμων.
  5) Στην οριστική αποεπένδυση από δραστηριότητες εξαρτώμενες από την παραγωγή βιοκαυσίμων (μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, μονάδες παραγωγής ζωοτροφών υψηλής πρωτεϊνικής αξίας, μονάδες παραγωγής βιομάζας από υπολείμματα ενεργειακών καλλιεργειών, κ.λ.π.).
  6) Στη δυσκολότερη επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθότι το εισαγόμενο βιοντίζελ έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά μείωσης αυτών, σε σχέση με το εγχωρίως παραγόμενο. Ειδικότερα δε τώρα που, όπως φαίνεται, θα αρθούν οι δασμοί προς το επιδοτούμενο βιοντίζελ που προέρχεται από την Αργεντινή και την Ινδονησία, το οποίο προέρχεται κυρίως από πρώτες ύλες που καλλιεργούνται σε πρώην δάση που έχουν υποστεί αποψίλωση.

  Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι μέσω της εγχώριας παραγωγής βιοντίζελ:
  • Απασχολούνται τα μέλη περίπου 25.000 αγροτικών οικογενειών.
  • Απασχολείται το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό δεκάδων εταιριών επεξεργασίας σπόρων (σπορελαιουργεία).
  • Απασχολούνται (εμμέσως) περί τα 10.000 άτομα διαφόρων άλλων ειδικοτήτων (μεταφορείς, γεωπόνοι, αντιπρόσωποι ελαιούχων σπόρων, παραγωγοί ζωοτροφών, αλωνιστές, αποθηκευτές).
  • Καλλιεργούνται στην Επικράτεια περί τα 900.000 στρέμματα γης (μέσω της συμβολαιακής γεωργίας), με ετήσιο εισόδημα 80.000.000-100.000.000 ευρώ για τον αγροτικό πληθυσμό.
  • Όλη η προστιθέμενη αξία της παραγωγής μένει εντός Ελλάδας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ενώ μεγάλη είναι και η συνεισφορά στα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας.
  • Μειώνεται το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο κατά 156.000.000 ετησίως.
  • Μειώνεται το κόστος του ενεργειακού ισοζυγίου της Ελλάδας και η επιβάρυνση του Έλληνα καταναλωτή, αφού το βιοντίζελ αποτελεί μια από τις φθηνότερες μορφές «πράσινης ενέργειας». Η τιμή του κυμαίνεται (ανά μονάδα ενεργειακού περιεχομένου) στο 30 – 40% σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη μορφή ενέργειας.
  • Ενισχύεται η ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας από εισαγωγές πετρελαίου.
  • Επιτυγχάνεται η εξάλειψη της εισαγωγής ζωοτροφών (με παράλληλη αύξηση των εξαγωγών), μέσω της αξιοποίησης των υπολειμμάτων ενεργειακών καλλιεργειών.
  • Αξιοποιούνται σημαντικότατες εγχώριες ποσότητες αποβλήτων (τηγανέλαια και ζωικά λίπη), υποκαθιστώντας την εισαγωγή περιβαλλοντικά «επιβαρημένων» βιοκαυσίμων.
  Όσον αφορά στον καθεαυτό σχολιασμό του προς διαβούλευση Άρθρου, οι θέσεις του Συνδέσμου μας είναι οι παρακάτω:
  1) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο β, (και στην Παράγραφο 5, Εδάφιο αγ αντίστοιχα), προβλέπεται ότι η ανάμειξη βιοντίζελ αφορά το πετρέλαιο κίνησης «για χρήση στις μεταφορές». Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει τελωνειακή διάκριση μεταξύ του πετρελαίου κίνησης για «μεταφορές» και του πετρελαίου κίνησης για «άλλες χρήσεις». Επιπλέον, τα διυλιστήρια δεν πωλούν κατά κανόνα απευθείας σε καταναλωτές. Επομένως αυτή η διάκριση θα επιφέρει σύγχυση και θα αποτελεί δέλεαρ και ισχυρό κίνητρο για τέλεση δόλιων και παράνομων πράξεων, όπως η μη χρήση βιοντίζελ σε πετρέλαιο κίνησης για «άλλες χρήσεις». Εξάλλου, η Χώρα μας υπολείπεται ήδη σημαντικά των υποχρεώσεών της για υποκατάσταση καυσίμων κίνησης με βιοκαύσιμα και κάθε δυνατότητα μείωσης της ποσότητας βιοκαυσίμων επιβαρύνει περεταίρω αυτή την απόκλιση.
  2) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο β, προβλέπεται ότι η ανάμειξη βιοντίζελ αφορά μόνο το «μη αναμεμειγμένο» εισαγόμενο πετρέλαιο κίνησης. Αυτή η διάκριση απαλλάσσει ουσιαστικά τους εισαγωγείς (κατόχους άδειας εμπορίας) από την υποχρέωση συμμετοχής στην κατανομή (ανάμειξη με εγχώριο βιοντίζελ) και δημιουργεί συνθήκες ιδιαίτερα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ του εγχωρίου και του εισαγόμενου πετρελαίου κίνησης, υπέρ του δεύτερου.
  3) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο γ, το 90% (αντί του 75%) της απαιτουμένης ποσότητας να παραλαμβάνεται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή, με αντίστοιχη μείωση σε 10% (αντί του 25%) στις ποσότητες ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Ουσιαστικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό του 4,85% των εισαγόμενων ποσοτήτων (κατανομή 2016), καθώς και τις επιτρεπτές αποκλίσεις των ετήσιων παραλαβών βιοντίζελ (±5%), οι οποίες και παραβιάζονται πάντοτε προς το κάτω όριο, το ποσοστό του 90% που προτείνουμε, στην πραγματικότητα σημαίνει λιγότερο από 80% εγχώριων βιοκαυσίμων!
  4) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο γ, αναγράφεται ότι «Το 25% της απαιτούμενης ποσότητας βιοντίζελ παραλαμβάνεται από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων (ποσότητα ελεύθερης διαπραγμάτευσης). Η ποσότητα αυτή παραλαμβάνεται από δικαιούχους της απόφασης της παρ.6, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, ή από άλλο κάτοχο διάθεσης βιοκαυσίμων.» Το εδάφιο αυτό δύναται να παρερμηνευθεί και να υπονοηθεί ότι ακόμα και κάτοχος διάθεσης βιοκαυσίμων, ο όποιος δεν συμμετέχει στην κατανομή, δύναται να καλύψει ολόκληρο το ποσοστό της ποσότητας ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Να αντικατασταθεί κατά τα πρότυπα του Άρθρου 1, Παράγραφος 3 & 6 της Κ.Υ.Α. κριτήριων κατανομής (Δ1/Α/οικ.2497 / 8-2-2013), στο οποίο καθορίζονται διακριτά τα μέγιστα ποσοστά κάλυψης των ποσοτήτων ελεύθερης διαπραγμάτευσης από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που δεν συμμετέχουν στην κατανομή.
  5) Στην Παράγραφο 3, Εδάφιο γ, αναγράφεται ότι «οι δικαιούχοι της απόφασης της παρ.6 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο της κατανομής διαθέτουν υποχρεωτικά, στους κατόχους άδειας διύλισης τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες βιοντίζελ…». Να αλλάξει ως εξής: «οι δικαιούχοι της απόφασης της παρ.6 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο της κατανομής διαθέτουν υποχρεωτικά, στους κατόχους άδειας διύλισης τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ποσότητες βιοντίζελ και οι κάτοχοι άδειας διύλισης τις παραλαμβάνουν υποχρεωτικά με δεσμευτικό, μηνιαίο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων…».
  6) Στην Παράγραφο 4, να αφαιρεθεί η πρόβλεψη καθορισμού των ετήσιων αποκλίσεων των παραλαβών βιοντίζελ με Κ.Υ.Α. και να οριστεί ότι οι επιτρεπτές ετήσιες αποκλίσεις των παραλαβών βιοντίζελ δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσοστό του ±5%.
  7) Στην Παράγραφο 4, δεν είναι σαφές ποιός έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κατανομή και ποιός όχι. Να ξεκαθαριστεί ότι για τη συμμέτοχη στην κατανομή είναι απαραίτητη η ιδιότητα του παραγωγού εντός της Ε.Ε.. Δηλαδή, η εταιρία που θα συμμετέχει στην κατανομή να υποχρεούται να παράγει η ίδια το βιοντίζελ και όχι να της δίνεται το δικαίωμα να το διακινεί, διατηρώντας απλά μια έδρα – γραφείο και έναν τηλεφωνικό αριθμό, ανταγωνιζόμενη με τον τρόπο αυτό επί ίσοις όροις Ελληνικές & Ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής. Επίσης, να προβλέπεται ότι όλοι οι δικαιούχοι, τόσο οι Έλληνες όσο και οι λοιποί Ευρωπαίοι, υποχρεούνται να παραδίδουν ποσότητες βιοντίζελ αποκλειστικά δικής τους παραγωγής.
  8) Στην Παράγραφο 4, να γίνουν σαφή τα σημεία όπου αναγράφεται ότι «… δύναται να αυξηθεί το ποσοστό της ποσότητας βιοντίζελ που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση…» και «…δύνανται να καθορίζονται όροι για την παραλαβή της ποσότητας βιοντίζελ με ελεύθερη διαπραγμάτευση.». Με ποια κριτήρια θα αυξάνεται το ποσοστό της ποσότητας βιοντίζελ που αντιστοιχεί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση; Υπό ποιούς όρους και σε ποιά στοιχεία θα βασίζεται; Τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή με τις ήδη συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες; Τι είδους όροι θα καθορίζονται για την παραλαβή του βιοντίζελ με ελεύθερη διαπραγμάτευση; Ο Σύνδεσμός μας θεώρει αδιανόητη την ύπαρξη ενός τόσο ρευστού πλαισίου, καθώς το συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί τον βασικό πυλώνα καθορισμού της αγοράς και μέτρο επιβίωσης ή όχι των επιχειρήσεων του κλάδου. Δεν νοείται επ’ ουδενί, η οικονομική επιβίωση του κλάδου να βασίζεται στην εκάστοτε απροειδοποίητη μεταβολή του εν λόγω ποσοστού από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου, από τη στιγμή δε που ο προγραμματισμός και η συμβολαιοποίηση των ενεργειακών καλλιεργειών θα υλοποιείται δυο χρόνια νωρίτερα από την έκδοση της κατανομής.
  9) Στην Παράγραφο 5, η μέθοδος της διετούς κατανομής χαρακτηρίζεται ως μη ρεαλιστική και εφαρμόσιμη, καθότι αφενός δεν δύναται να υπογράφεται διετής σύμβαση καλλιέργειας ενεργειακών φυτών με τους αγρότες και αφετέρου μια τέτοια αλλαγή ενδέχεται να επιφέρει σκοπιμότητες (π.χ. ενδέχεται την δεύτερη χρονιά σκοπίμως να μην υπογράφονται συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών, εφόσον στους δικαιούχους θα έχει ήδη κατανεμηθεί ποσότητα για δυο έτη).
  10) Στην Παράγραφο 5, στο σημείο της συμμετοχής του βιοντίζελ με κατ’ ελάχιστο ποσοστό 7,7% επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος πετρελαίου κίνησης με βιοντίζελ, να προστεθεί ότι το ποσοστό ανάμειξης του βιοντίζελ στο μείγμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 7% κατά όγκο.

 • Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

  Με την παρούσα επιστολή, ο Σύνδεσμός μας εκφράζει την επιδοκιμασία του προς τις προσπάθειες του Υπουργείου Ενέργειας γενικότερα και της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας, πιο ειδικά, για την προσαρμογή της ελληνικής αγοράς καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια πραγματικότητα, μέσω της εισαγωγής της βιοαιθανόλης στο ενεργειακό μίγμα της χώρας.

  Η εισαγωγή της βιοαιθανόλης στο ενεργειακό μίγμα της χώρας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην προσπάθεια της χώρας να ενισχύσει τον πρωτογενή της τομέα, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές, να μειώσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να βελτιώσει το αποτύπωμα του άνθρακα στον Τομέα των Μεταφορών.

  Βασική θέση, όμως, του Συνδέσμου είναι ότι εκτός της ορθής ενίσχυσης της συμβατικής βιοαιθανόλης (δηλ. εκείνης που προέρχεται από την επεξεργασία ενεργειακών καλλιεργειών όπως το καλαμπόκι ή το τεύτλο), θα πρέπει να υπάρχει εξ αρχής πρόβλεψη για την υποστήριξη του νέου καυσίμου, το οποίο βρίσκεται στην αιχμή του παγκοσμίου ενδιαφέροντος στον τομέα των βιοκαυσίμων: την κυτταρινική βιοαιθανόλη (cellulosic ethanol).

  Η νέας γενιάς βιοαιθανόλη, η κυτταρινική αιθανόλη (cellulosic ethanol), συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα χρήσης της συμβατικής βιοαιθανόλης με τη δυνατότητα χρήσης υπολλειμματικής και απόβλητης βιομάζας. Αυτό συνεπάγεται το εντυπωσιακά καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνολογίας, καθώς πλέον η παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας συνδυάζεται αρμονικά με το waste management.

  Πιο συγκεκριμένα, η κυτταρινική βιοαιθανόλη έχει την ικανότητα να πετυχαίνει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στις εκπομπές άνθρακα ως προς τα ορυκτά καύσιμα, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 90%! Παράλληλα, σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για το Κλίμα, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 περίπου 220 εκατομμύρια τόνοι υπολλειμματικής βιομάζας θα μπορούσαν να διατεθούν για την παραγωγή κυτταρινικής αιθανόλης, δημιουργώντας περίπου 300.000 νέες θέσεις εργασίας σε επίπεδο Ε.Ε.

  Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των αγροτικών και δασικών υπολλειμμάτων, εκτός των προφανών περιβαλλοντικών ωφελειών, θα δημιουργήσει νέες δραστηριότητες και συνέργειες στον αγροτικό τομέα, υποστηρίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.
  Παρά το γεγονός, ότι πρόκειται για καινούρια τεχνολογική εφαρμογή ήδη αποτελεί λιγότερο από 1% της συνολικής ευρωπαϊκής αγορά καυσίμων μεταφοράς, ενώ έχει κατασκευαστεί σχετική μονάδα παραγωγής στη Βόρεια Ιταλία, όπου αξιοποιούνται αγροτικά υπολλείμματα, αντίστοιχα με εκείνα που απαντώνται και στον ελληνικό χώρο.

  Ως εκ των ανωτέρω, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ προτείνει, εκτός των ελάχιστων στόχων ανάμιξης της βιοαιθανόλης με τη συμβατική βενζίνη για τη τριετία 2018-2020 που –πολύ ορθά- εισάγει το Υπουργείο με το Υπό Διαβούλευση Σχέδιο Νόμου (1,6% το 2018, 2,3% το 2019 και 3,3% το 2020) είναι απαραίτητο να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την υποστήριξη της κυτταρινικής αιθανόλης με συγκεκριμένα – έστω και πολύ μικρά ποσοστά ανάμιξής της.

  Επιπλέον, για να μην περιοριστεί η χώρα μόνο στις εισαγωγές βιοαιθανόλης, θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί και να απλοποιηθεί η αδειοδοτική διαδικασία ώστε να είναι εφικτή η όσο το δυνατόν ταχύτερα υλοποίηση έργων παραγωγής βιοαιθανόλης στη χώρα, με στόχο μεσοπρόθεσμα να είναι εφικτή η αξιοποίηση της εγχώριας βιομάζας για την παραγωγή βιοαιθανόλης.

  Παραμένουμε στη διάθεση σας για όποιες διευκρινίσεις χρειαστείτε και για ενδεχόμενη συνεργασία.

  Με εκτίμηση,

  Ο Πρόεδρος
  Αντώνης Ε. Γερασίμου
  Μηχ/γος Ηλεκ/γος ΕΜΠ, MSc

 • 27 Οκτωβρίου 2016, 13:57 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΦΑΒΒΑΤΑΣ

  Παράγραφος 4
  Υποπαράγραφος 2

  Με σκοπό την εκμετάλλευση αποβλήτων, υπολειμμάτων / παραπροϊόντων που παράγονται στην ελληνική επικράτεια όπως λιπαρά οξέα, σαπουνόπαστες κλπ, τα οποία αναγνωρίζονται ως τέτοια από τα Εθελοντικά Συστήματα Πιστοποίησης Αειφορίας που είναι αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνεται η διαμόρφωση της παραγράφου αυτής ως εξής :
  Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη, βαμβακόσπορος, απόβλητα και υπολείμματα / παραπροϊόντα.

  Παράγραφος 4

  Υποπαράγραφος 4

  Όπως είναι γνωστό η παραγωγή βιοντίζελ στην Ελλάδα συνετέλεσε :

  α. Στην καλλιέργεια ελαιούχων σπόρων ιδιαίτερα ηλίανθου με διαρκώς αυξανόμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις γεγονός που δηλώνει ότι οι Έλληνες αγρότες παρότι οι ενεργειακές καλλιέργειες δεν επιδοτούνται έχουν οικονομικό ενδιαφέρον για αυτούς. Είναι κατά συνέπεια σκόπιμο να δοθεί και νομοθετικά δυνατότητα στους Έλληνες αγρότες να αυξήσουν περαιτέρω τις καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων δια μέσου της παραγωγής βιοντίζελ.
  Σύμφωνα με την απόφαση κατανομής του 2016 οι εγχώριοι παραγωγοί βιοντιζελ συγκέντρωσαν 205.615,974 ΜΤ ελαιούχων σπόρων εγχώριας παραγωγής.

  β. Στην εντατικοποίηση της συλλογής αποβλήτων και υπολειμμάτων / παραπροϊόντων ιδιαίτερα χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών. Όπως προκύπτει από την απόφαση κατανομής 2016 οι εγχώριοι παραγωγοί βιοντίζελ συγκέντρωσαν 26.711,053 ΜΤ χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών εγχώριας παραγωγής.
  Οι προαναφερθείσες ποσότητες είναι μέρος των παραγόμενων ειδικά τηγανελάιων στην χώρα και κατά συνέπεια και νομοθετικά πρέπει να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συλλογή τηγανελαίων για παραγωγή βιοντίζελ με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την χώρα.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται όπως η υποπαράγραφος 4 διαμορφωθεί ως κάτωθι:
  Με την ίδια απόφαση δύναται να αυξηθεί το ποσοστό που αντιστοιχεί στην κατανεμόμενη ποσότητα της παρ. 3.γ με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού που αντιστοιχεί στην ποσότητα της ελεύθερης διαπραγμάτευσης.

 • Προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 1.α) η εξής προσθήκη:

  «Σαν βιοκαύσιμα διπλής καταμέτρησης (Double Counting) νοούνται όσα παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα προϊόντων από γεωργική και δασική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, από κυτταρινούχα και λιγνοκυτταρινούχα κατάλοιπα επεξεργασίας μη εδώδιμων προϊόντων καθώς και χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια.»

  Προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 5.αβ) η εξής προσθήκη:

  «Αν χρησιμοποιηθούν βιοκαύσιμα διπλής καταμέτρησης (Double Counting), αυτά θα πρέπει να υπολογίζονται δύο φορές έναντι των υποχρεώσεων, σύμφωνα και με την ΚΥΑ οικ. 175700 (ΦΕΚ 1212/Β/26-04-2016).»

  Προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 7.α) η εξής προσθήκη:

  «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία διαχείρισης του προϊόντος και ανάμειξής του με τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Βιοκαυσίμων (ΥΑ Δ3/Α’/οικ. 15225 – ΦΕΚ 2055/Β/23.08.2013).»

  Προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 9.αβ) η εξής προσθήκη:

  «Αν χρησιμοποιηθεί βιοαιθανόλη διπλής καταμέτρησης (Double Counting), αυτή θα πρέπει να υπολογίζεται δύο φορές έναντι των υποχρεώσεων, σύμφωνα και με την ΚΥΑ οικ. 175700 (ΦΕΚ 1212/Β/26-04-2016).»